şükela:  tümü | bugün
 • elektrik idaresi, su idaresi gibi kamu hizmeti gören kuruluşlarla aboneler arasında ya da daha güçlü olan bir taraf ile mesela bankalarla akdedilen sözleşmelerde bulunan standart hükümlerdir. bunlar genelde güçlü tarafın sorumluluğunu sınırlayıp ve güçsüz durumdaki tarafa yükümlülükler getirip sorumluluğunu artırır. bu tür sözleşmeler üzerinde müzakere şansınız bile yoktur.
 • türk borçlar kanunu yasa tasarısının 20-25.maddeleri arasında, 6 madde ile düzenlenen ve her türlü sözleşme için geçerli olacağı söylenen, hukuksal kurum.
 • tüketicisinin korunması hakkındaki kanun md 6 der ki; sözleşme bir tarafça hazırlanmış ve karşı tarafa dayatılmışsa, karşı tarafın hükümleri müzakere etme imkanı yoksa, burada sözleşmedeki şartlar haksız şartlardır. ve bu haksız şartlar tüketiciyi bağlamaz.

  borçlar kanunu tasarısı md. 6'da da buna benzer bir ifade belirtilmiş. ancak tasarıda daha geniş bir ifadede yer bulmuştur.

  yani şunu demek istiyorlar; bir sözleşme yapıyorsunuz, karşı taraf hazırlamış ve size illa da bunu imzalayacaksın, yoksa sözleşme kurulamaz, diyor. bankada hesap açmak isterken, size dayatılan o sayfalarca sözleşme budur işte. ve bunlar genelde tarafların müzakeresinden yoksundur.

  genel işlem şartlarının denetimi 3 aşamada yapılır;
  1) yürürlük denetimi, buna göre tarafların genel işlem şartlarında anlaşıp, anlaşmadığı; genel işlem şartlarının sözleşmeye dahil olup olmadığı incelenir.
  2) yorum denetimi, yorum her daim düzenleyen aleyhine, tüketici lehine yapılır.
  3) içerik denetimi; bu da ikiye ayrılır;
  3.a) ön idari denetim, yani önceden idarenin bir denetim yapıp, eksikliklere müdahale etmesi,
  3.b) yargısal denetim. yargısal denetim de iki ayrı şekilde yapılır. bunlardan birincisi karşı tarafta bir tüketicinin olmasına göre, ikincisi de karşı tarafta bir tüketicinin olmamasına göre denetimin yapılmasıdır.
 • 6098 sayılı türk borçlar kanununda 20 ila 25 inci maddeler altında şu şekilde düzenlenen müessese:

  "e. genel işlem koşulları
  i. genel olarak

  madde 20- genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz.

  aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin, genel işlem koşulu sayılmasını engellemez.

  genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz.

  genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır.
  ii. kapsamı
  1. yazılmamış sayılma

  madde 21- karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.

  sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır.
  2. yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi

  madde 22- sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. bu durumda düzenleyen, yazılmamış sayılan koşullar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez.
  iii. yorumlanması

  madde 23- genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm, açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin aleyhine ve karşı tarafın lehine yorumlanır.
  iv. değiştirme yasağı

  madde 24- genel işlem koşullarının bulunduğu bir sözleşmede veya ayrı bir sözleşmede yer alan ve düzenleyene tek yanlı olarak karşı taraf aleyhine genel işlem koşulları içeren sözleşmenin bir hükmünü değiştirme ya da yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıtlar yazılmamış sayılır.
  v. içerik denetimi

  madde 25- genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz."
 • ilk olarak 2003 yılında 4077 sayılı tüketici'nin korunması hakkında kanun'da yapılan değişiklikle hayatımıza girmişti. türk borçlar kanunu ile ilk defa kabul edilen bu kurumun gerekçesinde alman medeni kanunundan esinlenildiği belirtilmiştir. tüm avrupa birliği ülkeleri genelinde genel işlem şartları sadece tüketici kredileri ile sınırlandırılmıştır. bunun tek istisnası almanya'dır. almanya'da, genel işlem şartlarının uygulanmayacağı sözleşmeler belirtilmiştir. bunlar ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup, şirketler hukukuna ilişkin sözleşmeler buna bir örnektir. bizim yasamızda ise hiçbir istisnaya yer verilmemiştir. son yıllarda oluşan kodifikasyon hareketlerinde, hukuk düzeninde mağduru kollayıcı bir tutum izlenildiği dikkate alınmakta ise de tüm finansal ve ticari hayatı etkileyecek genel işlem şartlarının bu kadar sert çizgilerle, hiçbir istisnaya yer verilmeden düzenlenmesi eleştirilmektedir.
 • ilgili hükümler uyarınca bankaların müşterilerine imzalattığı genel kredi sözleşmeleri, genel hesap sözleşmeleri gibi birçok sözleşmede bulunan hükümlerin, mahkemelerce yazılmamış sayılmasına karar verilmesi işten bile değildir.
 • yeni borçlar kanununda düzenlenen hali ile bankaların korkulu rüyalar görmesine yol açan hukuki müessese.
 • genel işlem şartlarının denetlenmesine ilişkin özel kanun yapmak suretiyle ilk olarak alman hukukunun eğildiği; yeni borçlar kanunu'nda da almanya'daki kanunun hükümlerinin başarısız şekilde alıntılandığı ve üzerinde çokça kalem oynatılan standart ve yeknesak sözleşme hükümlerinin genel adı.
 • bildiğim kadarıyla kaldırılmış olan şartlardı. ama bankalar hala kredi sözleşmelerinde, hesap açma sözleşmelerinde çatır çatır kullanıyor nasıl iş anlamadım.