şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: reddi hakim)
 • davayı uzatmak için son basvurulan taktiklerdendir
 • ceza mahkemelerindeki yargıçların (müstakil hakim,mahkeme başkanı ve üyeleri) red ve çekinmelerini de düzenleyen bir kavramdır.
  genel olarak bcm isimli yazarın anlattığı gibidir.fakat farklılıklar vardır.cmuk un 21 ila 29.maddelerinde düzenlenmiştir.

  genellikle red istemi bir üst mahkemece incelenir

  hukuk sistemimizde savcının reddi yoktur.çünkü savcı zaten taraftır.
  zabıt katibi ve bilirkişinin de reddi mümkündür
 • metin kaplan denen sakallının yapmaya çalıştığı ama bi boka yaramadığı durum.
 • cmk'nun 24 ila 31. maddelerinde düzenlenmiştir.

  hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler
  madde 24.– (1) hâkimin davaya bakamaya­cağı hâllerde reddi istenebileceği gibi, taraf­sızlı­ğını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir.
  (2) cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekili, hâkimin reddi isteminde bulunabilirler.
  (3) bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hâkimlerin isimleri kendisine bildirilir.

  tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler­den dolayı hâkimin reddi isteminin süresi
  madde 25.– (1) tarafsızlığını şüpheye düşü­recek sebeplerden dolayı bir hâkimin reddi, ilk derece mahkemelerinde sanığın sorgusu başlayın­caya; duruşmalı işlerde bölge adliye mahkemele­rinde inceleme raporu ve yargıtayda görevlendi­rilen üye veya tetkik hâkimi tarafından yazılmış olan rapor üyelere açıklanıncaya kadar istenebilir. diğer hâllerde, inceleme başlayıncaya kadar hâ­kimin reddi istenebilir.
  (2) sonradan ortaya çıkan veya öğrenilen se­beplerle duruşma veya inceleme bitinceye kadar da hâkimin reddi istenebilir. ancak bu istemin, ret sebebinin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılması şarttır.

  ret isteminin usulü
  madde 26.– (1) hâkimin reddi, mensup ol­duğu mahkemeye verilecek dilekçeyle veya bu hususta zabıt kâtibine bir tutanak düzenlenmesi için başvurulması suretiyle yapılır.
  (2) ret isteminde bulunan, öğrendiği ret se­beplerinin tümünü bir defada açıklamak ve süresi içinde olguları ile birlikte ortaya koymakla yü­kümlüdür.
  (3) reddi istenen hâkim, ret sebepleri hakkın­daki görüşlerini yazılı olarak bildirir.

  hâkimin reddi istemine karar verecek mah­keme
  madde 27.– (1) hâkimin reddi istemine mensup olduğu mahkemece karar verilir. ancak, reddi istenen hâkim müzakereye katılamaz. bu nedenle mahkeme teşekkül edemezse bu hususta karar verilmesi;
  a) reddi istenen hâkim asliye ceza mahkeme­sine mensup ise bu mahkemenin yargı çevresi içerisinde bulunan ağır ceza mahkemesine,
  b) reddi istenen hâkim ağır ceza mahkeme­sine mensup ise o yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için (1) numaralı daireye; o yerde ağır ceza mahkeme­sinin tek dairesi bulunması hâlinde ise, en yakın ağır ceza mahkemesine,
  aittir.
  (2) ret istemi sulh ceza hâkimine karşı ise, yargı çevresi içinde bulunduğu asliye ceza mah­kemesi ve tek hâkime karşı ise, yargı çevresi içe­risinde bulunan ağır ceza mahkemesi karar verir.
  (3) bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen baş­kan ve üye katılmaksızın görevli olduğu dai­rece incelenerek karara bağlanır.
  (4) ret isteminin kabulü halinde, davaya bak­makla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendi­rilir.

  ret istemi üzerine verilecek kararlar ve baş­vurulacak kanun yolları
  madde 28.– (1) ret isteminin kabulüne iliş­kin kararlar kesindir; kabul edilmemesine ilişkin kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir. itiraz üze­rine verilen ret kararı hükümle birlikte incelenir.

  reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler
  madde 29.– (1) reddi istenen hâkim, ret hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız ge­cikmesinde sakınca olan işlemleri yapar.
  (2) ancak, hâkimin oturum sırasında redde­dilmesi hâlinde, bu konuda bir karar verilebilmesi için oturuma ara vermek gerekse bile ara vermek­sizin devam olunur. şu kadar ki, 216 ncı madde uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilme­sine geçilemez ve ret konusunda bir karar veril­meden reddedilen hâkim tarafından veya onun katılımıyla bir sonraki oturuma başlanamaz.
  (3) ret isteminin kabulüne karar verildiğinde, gecikmesinde sakınca bulunan hâl nedeniyle ya­pılmış işlemler dışında, duruşma tekrarlanır.

  hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii
  madde 30.– (1) hâkim, yasaklılığını gerek­ti­ren sebeplere dayanarak çekindiğinde; merci, bir başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir.
  (2) hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek se­bepler ileri sürerek çekindiğinde, merci çekin­menin uygun olup olmadığına karar verir. çekin­menin uygun bulunması halinde, davaya bak­makla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendi­rilir.
  (3) gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ya­pılan işler hakkında 29 uncu madde hükmü uygu­lanır.

  ret isteminin geri çevrilmesi
  madde 31.– (1) mahkeme, kovuşturma ev­re­sinde ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağı­daki durumlarda geri çevirir:
  a) ret istemi süresinde yapılmamışsa.
  b) ret sebebi ve delili gösterilmemişse.
  c) ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa.
  (2) bu hâllerde ret istemi, toplu mahkeme­lerde reddedilen hâkimin müzakereye katılma­sıyla, tek hâkimli mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafından geri çevrilir.
  (3) bu konudaki kararlara karşı itiraz yoluna başvurulabilir.

  (bkz: hakemin reddi)
 • bu konuda temel taktiklerden birisi de şudur; hakim hakkında sudan sebeple dandik bir manevi tazminat davası açar, duruşma esnasında "size dava açtık, artık bu davaya bakamazsınız, tarafsız değilsiniz, ehey öhey" türünden çeşnilerle tabağı süslersiniz. hakim yerse ne ala.
 • şöyle bir özet geçecek olursak, eğer hakimin tarafsızlığına dair mutlak yasaklılık sebepleri, ek görev yasakları, tarafsızlığı şüpheye düşürecek olan haller varsa ve hakimin buna rağmen davadan çekinmediğine inanılıyorsa, hakimin reddi istenir.

  tarafsızlığı şüpheye düşüren sebebe dayanıyorsa süreye bağlıdır. bu süre sanık sorgusu başlayana dektir. dier hallerde inceleme başlayıncaya dek hakimin reddi istenebilir. sonradan ortaya çıkan/öğrenilen sebeplerle de duruşma/inceleme bitinceye kadar bunu istemek mümkündür. ancak bu, red sebebinin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.

  hakimin reddi, davaya bakan mahkemede dilekçeyle öne sürülür. sebepler ve olgular bir seferde açıklanmalıdır. iddia kabul edilirse başka hakim/mahkeme görevlendirilir. hakimin savunması doğrultusunda edilmemesi de mümkündür.

  red istemine hakimin mensup olduğu mahkeme karar verir. ancak reddi istenen hakim müzakerelere katılmaz. fakat asliye ve sulh mahkemeleri tek hakimli olduğundan, sulh mahkemesi için bu durum oluşursa asliye, asliye mahkemesi için oluşursa ağır ceza mahkemesi bakar. red isteminin kabul kararı kesindir. ancak reddi halinde itiraz yolu açıktır.

  ancak mahkeme:

  a) red istemi süresinde yapılmamış
  b) sebep ve delil gösterilmemiş
  c) alenen duruşmayı uzatmak için yapıldığı belli ise

  kovuşturma safhasında öne sürülen red istemini geri çevirir.
 • hakimin taraflardan biriyle akrabalık, menfaatsel ilişki, hasım bulunma vb. nedenlerle reddedilme durumudur.

  hakkimin reddi ile karıştırılmaması gereken husus: hakim ile taraf avukatı arasında herhangi bir yakınlık, menfaat söz konusu olduğunda hukuk muhakemeleri kanununa değil; avukatlık kanununa göre, avukatın çekilmesi gerekir. bu durum hakkimin reddi değil, avukatın çekinmesi olarak geçer.

  (bkz: avukatlık kanunu)