• avusturya'nın cıkardığı ve hukuk camiasında kendine sağlam bir yer edinmiş hemen hemen her hukuk kitabında adı geçen bir büyüğümüz.
 • yahudi olmasi nedeniyle nazi iktidari gelince ülkeden kaçmistir.
 • 1881-1973 yılları arasında yaşamış yahudi bir aileden gelen bir avusturyalı olup, saf hukuk kuramının mimarıdır. viyanada hukuk öğrenimi görmüştür. önce viyanada sonra da kölnde hukuk profesörü olarak çalışmıştır. hitlerin iktidara gelişiyle önce praga sonra da cenevreye kaçmış ve abdye giderek çalışmalarına orada devam etmiştir.

  saf hukuk teorisini pozitif hukukun genel bir teorisi olarak görür. sınırlı bir yasal düzenden çok genel bir hukukla ilgilidir. hukuk bilimini doğal hukuktan kurtararak gerçek bir bilim düzeyine ulaştırmayı amaçlamıştır.

  normlar hiyerarşisini ortaya koymuştur. ona göre hukukun diğer normatif düzenlerden farkı, birbirine eşit normlardan değil, hiyerarşik düzen içindelik normlardan oluşmasıdır. hukukta bir normun nasıl kurulacağı, bir başka norm tarafından düzenlenir ve bir hukukî norm, başka bir hukukî normun belirlediği şekilde oluştuğu için geçerlidir. yani bir norm, bir başkasının geçerlilik sebebidir.

  normlar hiyerarşisinin en üstünde bulunan anayasa ise, geçerliliğini temel norm kavramından alır. temel norm, yürürlükteki anayasanın bu ilk ve orjinal anayasaya dayandığı yolunda bir varsayımdır. bu varsayım geçerli sayılır çünkü bu varsayım yapılmaksızın hiçbir insan eylemi özellikle de hukuk yaratma eylemi hukukî olarak yorumlanamaz.

  kelsen, kant'ın rasyonel-transandantal felsefesinden etkilenmiştir.

  --- spoiler ---
  adam öyle bir sistem kurmuş ki tüm hukuk dallarında geçiyor adı, hem de hakkaten yaf diyorsunuz. bm şartını da onun yazdığı söyleniyor.
  --- spoiler ---

  edit: tamamen soyut bir denetimdir yapılan, içerik önemli değildir. şeklen üstteki norma uygunsa sorun yoktur. anayasal denetim mekanizmasını avrupa'ya getiren de odur.
 • hukuğu bilim kılmak içi, içerikten (metafizik değerlerden adalet gibi) arındırmaya çalışıp, biçime yönelmiş, geçerliklerini de normlar hiyerearşisine dayandırmış ve ilk hukuksal normu da sadece "egemenin iradesine dayandırarak" gördüğüm en gerçek ve en acı temellendirmeyi yapmış adamdır.
 • araştırmalara göre hukuk derslerinde "şu şu teorinin savunucusu/kurucusu kimdir?" gibi soruların yanıtı bilinmiyorsa, %53'lük tutturma oranıyla, ismi sallanabilecek en güvenilir amcadır. kendisini %42'lik oranla leon duguit ve %39'luk oranla jean jacques rousseau takip eder.
 • hukuku bir bilim haline getirmeye çalışmış normcu pozitivist. teorisi formel, normatif, tekçidir. bu tekçiliğin sonucu olarak kamu hukuku-özel hukuk ayrımına, uluslararası hukuk-ulusal hukuk ayrımına, gerçek kişi-tüzel kişi ayrımına karşı çıkmıştır. kelsen'e göre saf hukuk bilimine ulaşmak için hukuk, metajüridik tüm öğelerden arındırılmalıdır. etik, politika, ekonomi hukukun inceleme alanında değildir. hukuk olanı incelemelidir. hukuk olguya dayanmaz. yönetmelik tüzüğe, tüzük kanuna, kanun anayasaya uymak zorundadır. sonunda grundnorm'a dayanır. bu varsayımsaldır. peki insanlar bu temel normun geçerliliğini nasıl kabul etmişlerdir? kelsen'e göre insanlar buna uyduğu için geçerlidir. uyma, yani itaat bir olguya dayanır. oysa kelsen'e göre olguya dayanmamalıydı. her ne kadar austin'e göre hukuki geçerlilik iradeye, kelsen'e göre norma dayanıyor gözükse dahi, kelsen'e göre norm yaratmayla oluşur, doğal hukukun savunduğu gibi çıkarsamayla oluşmaz. bu normu yaratmaya yetkili kimdir? egemen. derine inildiğinde hukuki geçerlilik açısından austin'le kelsen arasında bir fark görülmez.
 • birleşmiş milletler kurumunun oluşmasına teorik açıdan büyük katkıda bulunmuş hukukçudur. henüz 1920'lerde ulusal kurumların üzerinde bir gücü bulunacak uluslararası bir kurumun gerekliliğinden söz etmiş, milletler cemiyeti'nin yetersizliğini ve avrupa merkezli olduğunu ifade etmiştir. kelsen bu düşüncesiyle uluslararası ilişkilerde güç mantığını aşmak ve evrensel normların hakimiyetini kurmak istemişti.
 • hans kelsen (11 ekim 1881 - 19 nisan 1973) yahudi kökenli avusturya-abd vatandaşı hukukçu. salt hukuk kuramı ile ünlenmiştir.

  prag'da doğan kelsen, daha iki yaşındayken ailesi ile birlikte viyana'ya taşınmıştır. viyana üniversitesi'nde hukuk öğrenimi görmüş, 1906 yılında doktorasını almıştır. 1912'de marfarete bondi ile evlenmiştir. 1919'da viyana üniversitesi'nde kamu hukuku ve idari hukukta profesör olmuştur. ayrıca 1920'deki yeni avusturya anayasası'nın hazırlanmasında da çalışmıştır. 1934'te salt hukuk kuramı isimli ünlü eseri ilk kez yayımlanmıştır. nazilerin avrupa'daki yükselişi sebebiyle önce cenevre'ye gitmiş daha sonra 1940'ta amerika birleşik devletleri'ne geçmiştir.
 • 1920'de ilk olarak avusturya'da kurulan anayasa mahkemesinin de fikir babasıymış kendisi. anayasa hukukunun peygamberi olarak bakıyorum kendisine.