şükela:  tümü | bugün
 • müslümanların islamın ilk dönemlerinde karşılaştığı en büyük musibetlerden biri olan vakadır. osmanın şehit edilmesi, sıffin ve cemel savaşları, alinin şehit edilmesi, kerbela vakası, harre vakası ve mekkenin kuşatılması. bu olaylar islamın ilk dönemlerindeki en acı olaylardır, kerbela ve devamındaki hadiseler fasık yezid tarafından gerçekleştirilmiştir. şimdi bu acı olaya, harre vakasına bakalım.

  "hz.hüseyin'in katledilmesinden sonra yönetimden razı olmayan fakat şam'da ne olup bittiğini öğrenmek isteyen bazı müslümanlar vardı.

  bunlar ashabın ileri gelenlerinin çocuklarıydı. uhud şehidi hanzala'nın oğlu abdullah ve mahsunoğulları kabilesinden abdullah b. hafs ile münzir b. zübeyr medine halkının ileri gelenlerinden kalabalık bir hey'et oluşturup şam'a yezid b. muaviye'yi ziyarete gittiler.

  heyet, medine'ye döndükleri zaman, yezid'in dinsiz olduğunu, içki içtiğini, çalgı çaldırdığını, yanında şarkıcı kadınlar bulundurduğunu, köpek ve maymun beslediğini vs. söyleyerek, kendisini halife olarak tanımadıklarını açıklamışlardır. "

  burdan sonra yönetime karşı bir hareketlenme başladı. bunu haber alan yezid, önce medinelilerle anlaşma yoluna gitti ama medineliler kabul etmedi. ayrıca mekkede de kendisine karşı büyük bir muhalefet vardı, hatta abdullah bin zübeyr ve beraberindekiler yezidin halifeliğini tanımıyordu. bunun üzerine yezid, hicazda kaybettiği otoriteyi tekrar kazanmak için önce medineden başladı.

  yezidin gönderdiği asker sayısıyla ilgili farklı ifadeler vardır. (5000 - 29000 arası) müslim bin ukbe komutasında gelen askerler ile medineliler arasında yaşanan çarpışma sonrasında kontrolü ele geçiren emevi kuvvetleri şehri üç gün boyunca yağmaladılar. yani tüm müslümanların kanları ve canları üç gün boyunca helal kılındı! müslüman kadınlara edilen tecavüzler sonucunda birçok gayri meşru çocuk doğdu, bunlara sonra harre çocukları adı verildi. savaş kaybı konusunda rivayetler farklıdır (300 den 10000 e kadar) ölenler arasında, seçkin sahabiler de vardı. peygamberin kör olan cabir b. abdullah ensari ve ebu said hudri gibi büyük sahabelerine hakaretler edildi, malları yağmalandı, çirkin muameleler edildi.

  benim için olayın en acı kısmına gelecek olursak, üç gün sonunda medineliler, yezide biat etmeye çağrıldı. biat şu şekilde istendi :"yezidin kulu ve kölesi olarak biat ederim ". buna karşı çıkan ve" allahın kitabı ve rasulünün sünneti üzerine biat ederim. "şeklinde biat edenler öldürüldü! intikam alanların en hayırlısı allahtır...

  harre vakasından sonra, bedir ashabından kimse kalmadı.

  " sakın, allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! allah, onları ancak gözlerin dehşetten donup kalacağı bir güne erteliyor." ( ibrahim 42)
 • ışid atalarının yaptığı savaştır.
  (kadınlara tecavüz, gayr-i meşru çocuklar-
  islam dünyasının neden başı dertten kurtulmuyor açıklayan
  bugünkü belaların atası savaştır.
  ve bizi zerrece ilgilendirmeyen
  keşke birbirlerini yeselerdi de kurtulsaydık dediğimiz savaştır.
 • bahriye üçok'un aşağıdaki gibi anlattığı savaş.

  --- spoiler ---

  emeviler için daha çok tehlikeli olan adam, mekke'de kutsal sığınağında halife'ye kafa tutan abdullah ibni zübeyr'di. o. şehirlerinin eski canlı lığını kaybettirmiş olan hükümete karşı nefret ve kin duygularını açığa vurmak için fırsat kollayan medinelileri kışkırttı .

  yezid 683 yılında onları kendisine kazanmak için boş yere çalıştı . tecrübesiz yeni vali osman bin muhammed el-sufyani aklınca medine halkını kazanmak amacıyla,içinde uhud gazası şehitlerinden hanzala'nın oğlu abdullah'm da bulunduğu bir grubu şam'a gönderdi (clernent huart bunu ukbe bin velid diye gösterir, ı. s. 263). yezid bunlara çok iltifat etti; abdullah bin hanzala'ya ve sekiz oğluna 180 000 dirhem bağışta bulundu.

  yezid'in bu fedekarlığına karşılık, temsilciler şam sarayında gördüklerini, sonradan gittikleri her yerde anlatmaktan geri kalmadıar. halife'nin gece gündüz sarhoş olduğunu, müzik, dans ve av partilerinden başka bir şey ile uğraşmadığını, hatta namazı niyan terkettiğini yaydılar(59). bunlardan abdullah bin hanzala da oğullarımdan başka kimseyi bulmasam bile, ona kar şı savaşın diye ayaklandı. böylece medine'liler yezid'i hal'edip abdullah bin hanzala'yı başkan seçtiler. bu haberi duyan yezid, ensar'dan numan bin bişr'i nasihat etsin diye medine'ye gönderdi; bu bir sonuç elde edemedi. tersine medineliler vali osman bin muhammed'i şehirlerinden koydular ve mervan bin hakem'i aman alıncaya kadar evinde hapsettiler. bütün bu kaynaşmalar, huzursuzluklar, yezid'in mevkiinin adamı olmamasından ve peygamber'in torunlarını şehit ettirmesinden doğmaktaydı. yezid hemen, amr bin sa'id'e medine üzerine gitmesini emrettiyse de amr bin sa'id ikinci bir günaha girmek istemediği için özür diledi (cevdet pa ş a, ke., vııı., s. 231).

  o zaman yezid ihtiyar müslim bin ukbe'yi askerle medine üzerine yolladı. o, onbin askeri harre denilen yerde konaklattı. burada abdullah bin hanzala, gözü önünde oğullarının birer birer öldürüldüğünü gördükten sonra, medine asillerinin pek çoğu ile birlikte ve bütün kuvvetiyle savaşa savaşa can verdi (26. ağustos 683) (60).

  müslim şehri ele geçirdi ve üç gün boyunca yağmaya izin verdi. suriye askerleri bu üç gün içinde hem medinelileri katlettiler hem de şehri bir harabe haline getirdiler. bu sırada mesçit ahır haline getirildi; türbeleri, süslerini alabilmek için yaktılar (61); birçok asil kimseler yezid'in zulmünden kurtulmak için uzaklara kaçmışlardı . bu arada hüseyin'in oğlu ali (ıı.) ve abbas'ın oğlu ali kurtuldular. hastahaneler, medreseler yıkıldı veya kapatıldı .

  (59) taberi, ıv., s. 53; cl. huart., ı., s. 263.
  (60) tabert ıv., s. 54; cl. huart, a.g.e., ı., s. 263, ibni tiktaka, el-fahri,s. 178.
  (61) gerçekten de taberi, ıv., s. 55; mes'üdi, muruc, v., s. 165 ve ibni tiktaka, el- fahri, s. 189 gibi kaynak kitaplarda katledilen medinelilerin dere gibi kanlarının akıtıldığı, şehrin yağma edildiği ve kadınlara tecavüz edildiği, esirlerin hapsedildiği belirtilmiş ise de, emir ali (musavver tarihi islam, ı., s. 87 v. öt.)'den başkasında mescidin ahır hâline sokulduğu ve süslerini almak için türbelerin y ıkı ldığı yazılmamıştır. ayrıca bk. frants buhl, i .a., vıı., s. 466.

  kaynak: bahriye üçok- emeviler-abbasiler syf:38-39
  --- spoiler ---
 • (bkz: katliam)
  (bkz: yağma)
  (bkz: tecavüz)
  (bkz: ihanet)
  barındıran, faillerin de mağdurların da (büyük çoğunluğunun) müslümanlardan oluştuğu, müslümanı müslümana kırdıran dış güçler ya da siyonistlerin parmağının olmadığı, islam dünyasının utanç sayfalarından, pek bahsedilmek istenmeyen olaylarından biridir.

  islam’ın 6. halifesi ( emeviler’in 2. halifesi) yezid’in talimatıyla 683 yılında gerçekleşmiştir.

  medineliler, ölenleri özel bir mezarlığa defin etmişler ve ölenlere ağıtlar yakıp menkıbeler oluşturmuşlardır. şehir düşünce üç gün boyunca ganimet mübah kılınmış, insanların canlarına ve mallarına kastedilmiş, tecavüzler sonucunda doğan çocuklara da evladü’l-harre denilmiştir.

  kaynak: diyanet vakfı ansiklopedisi
 • "680 yılında meydana gelen kerbela olayından sonra emevi halifesi yezid, islam dünyasını kendine biat ettirmiştir. medine’de yaşayan, peygamber efendimizin hadislerini, sünnetlerini ve açıklamalarını not eden sahabiler ve sahabilerin öğrencileri tabiinler, yezid’in hüküm sürdüğü şam’da islam’a aykırı yaşayışı ve halka yaptığı zulumden dolayı yezid’in halifeliğini tanımadıklarını ilan etmişlerdir.

  yezid bu gelişme karşısında, müslim bin ukbe komutasında 12 bin kişilik bir orduyu medine üzerine gönderir. emevi ordusu içinde ittifak yaptığı bizanslı askerlerde bulunmaktadır.

  sahabiler ve medine halkı, şehri savunmak için hendekler kazarlar. güçlü emevi ordusu karşısında dayanamazlar ve mağlup olurlar. emevi ordusunun komutanı müslim bin ukbe, yezid’in talimatıyla, işgal ettikleri medine’yi askerlerine üç gün boyunca yağmalanması için ‘mübah’ kılar. “mübah kılınması” her türlü mal ve can, yağmacıların insafına bırakılması demektir.

  80 civarında sahabi öldürülür, başları kesilir, şam’a gönderilir. genç kızlara ve kadınlara tecavüzler yapılır. yaşlı, genç, çocuk demeden binlerce müslüman katledilir. genç kızlar cariye, genç erkekler köle olarak alınır. evler ve iş yerleri yağmalanır. evler ve mescidlerde bulunan önemli belgeler yakılır. üçüncü günden sonra öldürmedikleri medine halkını meydanlarda toplayarak “yezid’in kulu ve kölesi” olarak halifeye itaat edeceklerine dair bağlılık sözü istenir. bazı müslümanlar önceki halifelere yaptıkları gibi “allah’ın kitabı ve o’nun elçisinin sünneti üzere bağlı kalacağım” diye yemin edince bunlar da halkın gözleri önünde katledilir. baskı ile “yezid’in kulu ve kölesi” olduklarını kabul edenler bağışlanır. tecavüze uğrayan kadınların doğurduğu çocuklara “harre çocukları” denmiştir.

  peygamberimizin mescidinin bulunduğu topraklar kirletilmiş, medine harap olmuştur. yıl 683.

  yezid bununla yetinmeyip, emevi ordusunu mekke üzerine gönderir. ordunun komutanı müslim bin ukbe yolda hastalanır ve ölür. yerine “haccac” komutanlığa getirilir. bu haccac, daha sonra yaptığı zulüm ve katliamlardan dolayı “zalim” olarak anılacaktır. (zalim haccac, valilik döneminde 200 bin kişinin ölümünden sorumlu olduğu söylenmektedir)

  mekke’yi kuşatan emevi ordusu, aylarca mancınıkla şehre taş ve ateş atar. atılan taşlarla kabe yıkılır! mekke halkı açlıkla kıvranır. zalim haccac, müslümanları aşağılamak için mekke’ye hayvan leşlerini mancınıkla attırır. halk köpek leşlerini bile yer. bulaşıcı hastalıklar yayılır. mekke emiri abdullah bin zübeyr, bu şekilde yaşamaktansa vuruşarak ölmeyi tercih eder ve çıkan çatışmada şehid olur. kafası kesilir, şam’a gönderilir. zalim haccac, mekke’de katlimalarına devam eder. yıkılan kabe’yi yaktırır!

  bu gelişmelerden sonra denilir ki; yezid, bedir’de öldürülen müşriklerin intikamının alındığına dair şiir okur."