şükela:  tümü | bugün
 • kiskanclik..
 • çatlamaya yol açan duygu
 • yasemince'deki cansu hanım*'ın yardımcısına*'na hitap şekli idi.
 • (bkz: hachette)
 • lacan, le seminaire birinci kitapta freud'un penis haseti ile kendi genel arzu bağlantısını özetlemeye başlar:
  "başlangıçta dilden önce, ayna evresinin hayali ilişkisinin tek bir düzlemde başkasına yansıtılmış, yabancılaştırılmış sırf arzu vardır. bunun neden olduğu gerilim o zamanlar bir sonuçtan mahrumdur. bu demektir ki onun- hegel bize böyle öğretir- başkasının yoık edilmesinden başka bir sonucu yoktur. öznenin arzusu ancak yöneldiği nesnenin önünde bir yarışma yoluyla, başkasıyla mutlak bir rekabetle doğrulanabilir. ve belli bir öznede bu ilkel yabancılaşmaya her yaklaştığımızda en radikal saldırganlıklar ortaya çıkar- öznenin arzusunu desteklediği ölçüde bşksının gözden kaybolması arzusu."

  aziz augustine da melanie klein gibi çocuğun memeyle ilişkisini algılamıştır:

  "bebekken işlediğim günahları bana kim hatırlatabilir? çünkü, sizin bakışınızla kimse günahtan azade değildir, yeryüzünde sadece bbir gün yaşamış olan bir çocuk bile... bir bebekteki kıskançlığı kendim gördüm ve bunun ne anlama geldiğini bilirim.. konuşacak yaşta değildi ama sütkardeşini memede her gördüğünde hasetten benzi solardı"

  lacan bu pasajı yorumlarken hasedin bir bakma günahı olduğunu vurgular
 • bertrand russell, the conquest of happiness isimli kitabında,demokrasi düşüncesinin özündeki nosyonun bu olduğunu söyler ki kanımca doğru bir noktaya parmak basmıştır.russell'ın düşüncelerinin ışığında şunları söylemek lazımdır:demokrasi,özünde eşitlikçi bir anlayıştır. rousseau'nun genel irade kavramıyla teorikleşen,20. yüzyılın gelişmeleriyle evrilen demokrasinin ,azınlıkların değerlerine saygı göstermeyi buyurmasının ardında, aslında demeye getirdiği azınlıkların da çoğunluktakilerle aynı haklara sahip olmasıdır. çünkü eşitlik olmazsa,haset doğar;daha az haklara sahip bireyler sadece kendilerinden üstün haklara sahip olanlara değil,sistemin kendisine nefret duyar. bunu engellemenin yegane yolu,hak dağılımını törpüleyip,herkesi hemen hemen eşit düzeye getirmektir.mesele bunun başarılıp başarılmadığı değil;demokrasinin bu amaca yönelik olup olmadığıdır ki,bu amaca yöneliktir.
  nietzsche,güçlü sesiyle sorar filozoflara " nedir bu eşitlik arayışınız?" diye. hasettir eşitlik arayışının nedeni. bu günahı etkisiz hale getirmektir. ama o zaman yeni bir soru doğar kaçınılmaz olarak:"neden insanlar haset duyuyorlar?". bu sorunun cevabını,yaradılış hikayelerine bulaşmadan bir gün bulacağız inşallah.ama şimdilik bu kadar.
 • haset, mânevî varlığı yok eder, iman nurunu söndürür.birçok felâketlere öncülük eden hasettir.
  sehabeddin ahmed e göre budur hasetin tarifi.

  imam gazalî'ye göre haset ancak bir nimete karşı olur. allah bir kimseye bir nimet bağışladığı zaman diğer insanda ona karşı iki türlü hal belirir. birincisi, o nimeti çok görerek onun elinden gitmesini istemektir; buna haset denir. hasedin tezâhürü de insanın elindeki varlığı, nimeti çok görmek ve yok olması halinde sevinmektir. ikinci hal ise ne varlığa sevinmek, ne de yok olmasını istemektir. buna karşılık o insanda bulunan nimetin kendisinde de bulunmasını istemektir. buna da gıpta denilir.

  velhasıl mü'min gıpta ederken münafık haset eder. zira hasedin haram olmasının sebebi allah'ın kullar arasında yaptığı taksim ve takdire razı olmamayı, teslimiyet göstermemeyi ifade etmesi ve kur'ân-ı kerîm'de ifade ettiği gibi kâfirlerin özelliklerinden birisi olarak sayılmasıdır.

  hased

  kıskanmak, çekememek, başkasında olan sağlık, zenginlik ve benzeri nimetlerden dolayı rahatsız olarak o kişiden o nimetin gitmesini istemek. kalpte bulunan ve insanı kötülüklere sürükleyen en önemli ve gayri ahlâkî özelliklerden, hastalıklardan birisidir. bilgisizlik ve tamahkârlığın birleşmesinden, kaynaşmasından doğar. en çok da tanıdık ve akrabalar arasında kendisini gösterir:

  haset, çirkin huyların en zararlılarındandır. herkeste bulunmakla birlikte dereceleri farklıdır. kimi insanda haset duygusu bir an için gelip gider; kiminde ise iyice yerleşir, bütün benliğe hâkim olur ve gittikçe artar. işte asıl üzerinde durulması gereken ve tehlikeli olan haset sonuncusudur.

  haset, yani başkasının elinde bulunan bir nimetten hoşlanmayarak onun yok olmasını istemek haramdır. ancak bir fâcir veya kâfirde bulunup fitne uyandıran, insanlar arası ilişkilerin bozulmasına, herkese eziyet edilmesine neden olan nimetin ortadan kalkmasını istemek, bundan hoşnut olmamak haram ve günâh değildir. çünkü onun yok olmasını istemek bir nimeti çekemeyerek yok olmasını istemek değil; bir fitne ve zulüm aracının ortadan kalkmasını istemek demektir.

  hasedin haram olmasının sebebi allah'ın kullar arasında yaptığı taksim ve takdire razı olmamayı, teslimiyet göstermemeyi ifade etmesi ve kur'ân-ı kerîm'de ifade ettiği gibi kâfirlerin özelliklerinden birisi olarak sayılmasıdır: "size bir iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır," size bir kötülük dokunsa, ondan ötürü sevinirler" (âlu imran, 3/120). ehl-i kitabın içlerindeki hasetlerin kendilerini nasıl bir yola sürüklediği de şöyle anlatılmaktadır: "kitap sahiplerinin çoğu, gerçek kendilerine belli olduktan sonra sırf içlerindeki hasetten ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler" (el-bakara, 2/109). kendilerine kitap ve ilim geldikten sonra insanların birbirlerine düşmelerinin sebebi de haset olarak ifade edilmiştir: "onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece azalarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. eğer belli bir süreye kadar (azabın ertelenmesi hakkında) rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm verilir (işlerileri bitirilir)di" (eş-şurâ, 42/14).

  hasedin dereceleri:

  imam gazali hasedi başlıca dört dereceye ayırarak inceler:

  1- haset ettiğin kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. bu nimet ister kendi eline geçsin, ister geçmesin, yeter ki haset ettiği kişide bulunmasın. hasedin en kötü olanı budur.

  2- haset ettiği insanın elindeki nimetin, kendi eline geçmesini istemektir. bunun isteği o nimetin kendi eline geçmesi, amacı o nimete kendisinin sahip olmasıdır.

  3- başka birisindeki nimetin aynısının veya benzerinin kendisinde de olmasını istemesidir. eğer kendi eline geçmeyecekse, onun elinde de olmamasını arzu etmesidir.,

  4- başka birisinde bulunan nimetin benzerinin kendi elinde de olmasını istemesi, fakat hased ettiği kişideki nimetin yok olmamasını istemesidir. işte hasedin bu son derecesi eğer sırf dünyalık nimetler ise affedilmiştir. eğer din hususunda ise tavsiye edilmiştir. çünkü bu, hayırda yarışma buyruğunun kapsamına girmektedir.

  hasedin ortaya çıkmasına bir çok sebepler vardır. bunların başlıcaları şunlardır:

  1. dusmanlık. bu, hasedin en önemli sebeplerinden birisidir. kur'ân'da şöyle buyurulmaktadır: "onlar sizinle karşılaştıkları zaman "inandık" derler. kendi başlarına kaldıkları zaman size karşı öfkeden parmaklarını ısırırlar. de ki, "öfkenizden ölün. şüphesiz allah göğüslerin özünü bilir" (âlu imran, 3/119). böyle kin ve düşmanlık sebebiyle ortaya çıkan hased çok kere çekişme ve kavgalara da yol açar, hayat boyunca devam eder, hileli yollarla nimetin izalesine gidilir, insanın şerefi ile oynanır ve gizli işlerinin açığa çıkarılması için çaba harcanır.

  2. teazzuz. bir kişinin üstünlük taslaması karşısında diğer bir kişinin ağırına gitmesidir. kişinin, emsallerinden, mevki, ilim veya servet sahibi olan birisinin kendisine karşı kibirlenmesi halinde bunu hoşgörü ile karşılayamadığı için hased etmesidir.

  3. doğrudan doğruya kendisinin kibirlenmesinden, karşısındaki insanı küçük görüp onu kendine hizmet etmesi ve bütün arzularında kendi emrinde olması isteğinden kaynaklanan haseddir. müşriklerin "kur'ân iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi" (ez-zuhruf; 43/31), demeleri böyle bir hasedin ifadesidir.

  4. şaşkınlık ve hayranlık. kur'ân, geçmiş ümmetlerden bahsederken, onların kendileri gibi bir insanın risâlet, vahiy ve allah'a yakınlık gibi bir mevkiye ulaşmasına şaştıklarını ve bunun sonucu olarak haset ettiklerini anlatır: "siz de bizim gibi birer insansınız" (yâsin, 36/15); "bizim gibi iki insana mı inanacağız?" (mü'minun, 23/47) ve "kendiniz gibi insana itaat ederseniz hüsrana uğrayacağınızdan hiç şüphe yoktur" (mü'minun, 23/34).

  5. amacına ulaşamama korkusu. kişilerin belli bir amaca ulaşmak konusunda birbirine üstünlük sağlama arzularına dayanır. diğerinin amacına ulaşmasına yardımcı olan her nimet, diğeri için bir hased kaynağıdır.

  6. makam ve mevki sevgisi, önderlik isteği. sözgelimi bir kimsenin bir ilim dalında parmakla gösterilen tek adam olmayı istemesi, bu konuda kendisine rakip olabilecek veya göz diktiği yere ulaşmış kimselere hased etmesinin başlıca nedenidir. sürekli övülmek ve üstün gelmek isteğinde olan kimse, "işte bu adam kendi sahasında zamanın en büyüğüdür, eşi ve benzeri yoktur" denildiğinde nasıl sevinirse, başka bir kimsenin kendisine ortak gösterilmesi, yerini alması hafinde de kıskançlık duyar, hased eder.

  7. kötü huyluluk ve allah'ın kullarına verdiği nimetlere karşı cimrilik. kişinin mal, önderlik sevgisi ve derdi olmamakla birlikte; ona allah'ın nimetler verdiği, iyi huylarla donattığı bir kimseden söz edilince bundan rahatsız olur, hased eder. buna karşılık birisinin içinde bulunduğu zorluk ve çektiği sıkıntılardan söz edildiğinde de sevinç duyar. böylesi kimseler başkalarının kötü durumda olmalarını sever ve allah'ın lütuflarına karşılık cimrilik gösterirler.

  kalpten hasedi atmanın yollan: hased daha önce de ifade edildiği gibi kalbin en büyük hastalıklarındandır. kalp hastalıkları ise ancak ilim ve amel ile tedavi edilebilir. hased hastalığını tedavi edebilmek için öncelikle hasedin din ve dünya için getirdiği zararları bilmek, bu hususta ilim sahibi olmak gerekir. üstelik hased, kendisine hased edilen kimseye zarar getirmez. bu nedenle kişinin kendine düşman olması anlamına gelen hasedden kurtulmak için, hasedin şu zararlarını iyice anlamalıdır:

  hased eden, allah'ın yaptığı taksim ve takdire rıza göstermiyor, onun iradesine karşı geliyor demektir. o'nun bizce gizli olan hükümleri ile mülkünde gerçekleştirdiği adalete kızmak, onu çirkin bulmak anlamına gelmektedir. bu ise, kişinin tevhidin özüne ters düşmesinden, dolayısıyla imanının zedelenmesinden başka bir şey değildir. hasedden vaz geçmek için onun bu zararını bilmek bile yeterlidir. fakat bunun yanında hased eden kimsenin bir mü'mini aldatmak, ona nasihat etmeyi terketmek, mü'minleri sevmek yolundaki islâm'ın açık emirlerini terketmek, mü'minlerin zarara uğramaları halinde bundan en çok sevinecek olan şeytan ve kâfirlerle birleşmiş olmak gibi hiç de küçümsenmeyecek suç ve günâhları işlemiş olacağı unutulmamalıdır.

  bütün bu özellikleriyle kalbin saflığını ve temizliğini gideren bir pislik olan hased, ateşin odunu yakıp yok etmesi gibi insanın iyi huy ve amellerini giderir, yok eder (ebû dâvud edeb 44; ibn mâce, zühd 22).

  hased eden kimsenin içinde sürekli bir ateş yanar. bu ateş onu yakar, yavaş yavaş eritir. `çünkü birisine hased edildikçe allah onun nimetini artırır`. onun nimetinin artması da hasedçinin hasedini, dolayısıyla rahatsızlık ve sıkıntısını çoğaltır. hasedçinin göğsü daralır, uykusu kaçar. amansız bir hastalığa düşer. bu ise ancak kişinin düşmanlarının isteyebileceği bir durumdur. hased edilenin perişanlığı istenirken, hasedçi perişan olur. bunun yanında hased edilen kimsenin durumunda bir bozulma, bir kötüleşme olmaz. o halde, kişi bir âhiret hesabı ve korkusu çekmese bile, aklın gereği olarak bu yararsız azaptan kurtulmayı istemelidir. üstelik âhirette neden olacağı ceza da unutulmamalıdır. öyleyse insanın âhirette allah'ın gazabına çarpılmak istemesinden, azaba uğramak için çalışmasından daha akıl dışı ne olabilir?

  hasedin amelle tedâvî edilmesine gelince; amel ile hasedi tedâvî etmenin yolu, onun isteklerini yerine getirmeyerek, hatta aksini yaparak ona hükmetmesini öğretmektir. sözgelimi içindeki hased duygusu birisini kötülemesini istediğinde kişi, bunu şeytanın kendisi için hazırladığı tuzağa düşmek demek olduğunu anlayarak tersini yapmalı onu övmelidir. kendisinden birisine karşı kibirli davranmasını istediğinde karşı koyarak tevazu göstermeli; vermemeyi fısıldadığında, vermelidir. kişinin bu davranışları, karşısındaki insanı memnun eder ve onun tarafından sevilmesine neden olur. bu şekilde karşılıklı sevgi başlar ve zamanla hased hastalığı yok olur. baştan zorla yapılan bu davranışlar zamanla insanın kişiliği doğası hafine gelerek kökleşir. doğal olarak şeytan bu gelişmeden hoşnut olmayacak, olumlu gelişmeyi engellemek isteyecektir. bu davranışının güçsüzlüğünden, korkusundan ileri geldiğini öne sürerek onu iğfal etmeye çalışacaktır. fakat mü'min şeytanın vesvesesine kendisini kaptırdığında sapacağım, ziyana uğrayacağını unutmamak zorundadır.

  kaynak: "hased" ahmet özalp
 • türk insanının içinden sökemediği zaafı, alışkanlığı. bir yakınında gördüğü zenginliği, güzelliği çekemeyip, "onda neden var sanki,haketmiyo" vb yaklaşımlarla üzerine gitmesidir. halbuki "yaw ne güzelmiş, bende de olsa" demek daha iyimser bir yaklaşım olacaktır. "aa ne güzel allah bin katını versin" yaklaşımı ise süper olacaktır. " çok güzel yaa, al bunu daha da güzel olsun" yaklaşımı ise fazlasıyla ultra ötesi süper olacak aynı zamanda salaklık veya saflık emaresi olarak karşımıza çıkacaktır. haset duygusu kimde olmaz derseniz, belki, bir ihtimal yeni doğan bebeğine karşın annede denilebilir. ancak yıllar geçtikçe kızını kıskanan anneler de görülmemiş değildir. (bkz: aysel gürel)