*

şükela:  tümü | bugün
 • bir eda hükmünü içeren yargı kararına dayanarak açılan icra takibi.
 • bir ilama yani mahkeme kararına dayanılarak icra takibi yapılması halinde bu takibe ilamlı icra takibi denir. icra iflas kanunu, 24-41 inci maddelerinde, ilamlı icranın özelliklerini düzenlemekte, bunun dışında kalan hususlar için ilamsız icra hakkındaki hükümlere yollama yapmaktadır.
 • (bkz: ilam)
 • hukuk mahkemelerince verilmis kararlarin uygulanmasi icin devlet kendiliginden harekete gecmez. burada ilgililerin bir basvuru yapmalari ve istemde bulunmalari gerekmektedir. bu usule ilamli icra adi verilir. burada amac mahkemece incelenmis ve sonuca baglanmis bir konuda mahkemenin vardigi sonucu gercek yasamda somut hale getirmektir.
 • en büyük rahatlığı yargı kararını almış olduğunuz mahkemede açma zorunluluğu olmayışıdır. türkiye'nin herhangi bir köşesindeki icra dairesinde açabilirsiniz bu takibi.
 • ilamsız icra takibi'nin mahkeme tarafından desteklenen versiyonu. (bkz: iik)
 • ilamlı icra takibinde, ödeme emri değil icra emri gönderilir. icra emri, ödeme emrininden daha güçlüdür. döver. çünkü, ilama bağlanmış bir alacağa, ilamsız takipten farklı olarak itiraz edilemez. borçlu, ancak belli şartlarda (zaten ödedim, erteledik, alacak zamanaşımına uğradı gibi nedenlerle ve belli belgelere sahip olmak koşuluyla), tebliğden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine (hukuk) (bkz: icra tetkik mercii) başvurarak icranın geri bırakılmasını isteyebilir. itirazdan farklı olarak geri bırakma talebiyle takip kendiliğinden durmaz.
  eğer icra emrinin tebliğinden sonra ödeme, erteleme, zamanaşımı durumları ortaya çıkmışsa, geri bırakma istemi süreye bağlı değildir.
 • üç tip icra takibinden biridir.
  biraz daha geriden başlarsak bir sonuca bağlanmış bir davayla ilgili olarak mahkemece verilen hükmü gösteren resmi belgedir. bu belge ile açılan takibe ilamlı icra takibi denir.

  ilamlı icra takibinin konusu uygulamada çok yüksek oranda bir para alacağı olarak karşımıza çıksa da bir edimin ifasını da konu alabilir. (bir gayrimenkulün teslimi, tahliyesi ya da çocuğun anneye teslimi gibi)

  ilamlı icra takibine başvuru ilamın aslı veya kararı veren mahkemece onaylanmış sureti ile takip talebi düzenlenerek icra müdürlüğünde gerçekleşir. burada değinilmesi gereken iki önemli nokta var;

  - mahkeme ilamının icrası için bazı durumlarda kararın kesinleşmesi gerekir. örneğin boşanma davasından kaynaklı bir ilamın icrası için icra müdürlüğüne başvurduğunuzda, müdür sizden karara ilişkin kesinleşme şerhi isteyecektir. kesinleşme şerhi yine kararı veren mahkemece tarafın istemi üzerine verilir.

  - başvuru esnasında ilamın icrasına konu takip talebinin usulüne uygun düzenlenmiş olması gerekecektir. zira müdürler yönetmelikte belirtilen örnek takip talebi dışındaki talepleri reddedebilmektedir. fakat internette bu konuda bolca örnek mevcut.

  takip talebinin icra müdürlüğüne verilmesi neticesinde icra müdürlüğü'nce icra emri düzenlenir ve ilgili borçluya gönderilir. icra emrinin borçluya tebliği ile takibiniz kesinleşir.

  ilamlı icra takibini diğer takip yollarından ayıran en önemli unsurlardan biri de basit usulle itirazı mümkün olmamasıdır. esasında takibe itiraz mümkün değildir. fakat icra iflas kanunun 33. maddesi burada borçlunun haklarına halel gelmesini önleyici bir hüküm olup borçluya itfa, imhal ya da zamanaşımı sebebiyle dava açma hakkı tanımıştır. bu sebeplerden biriyle dava açıp kazanan davacı/borçlu ancak bu halde ilamlı icranın geri bırakılmasını sağlayabilir.

  ilamlı icra takibinde yetki sınırlaması yoktur. yani kararı veren mahkemenin bulunduğu yer, yahut borçlunun yerleşim yeri icra dairesi gibi bir yetki sınırı bulunmamaktadır. türkiye'nin herhangi bir yerindeki icra dairesine taleple ilamlı icra yoluna başvurulabilir.

  ilamlı icra takibini ilgilendiren bir başka konu da, şu sıralar bir çoğumuzun bir şekilde müdahil olduğu tüketici hakem heyeti kararlarının icrasıdır.
  hakem heyetince verilen kararın ekinde tarafları bağladığına ilişkin bir ibare bulunmaktadır. bu, verilen kararın ilam niteliği taşıdığı anlamına gelir. genelde hakem heyeti kararlarının muhattabı bankalar olduğundan ve bankalar karara konu ödemeyi mümkün olduğunca geç alacaklıya ödeme saiki taşıdığından kararı ilamsız icra takibine konu etmeniz halinde itiraz ile karşı karşıya kalmanız işten bile olmayacaktır. şu halde hakem heyetinden alınan kararların icrası için muhakkak ilamlı icra takibi yapılmalıdır.
 • hmk.m.350/2- kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.
 • menfi tespit davalarında verilen kararların da kesinleşmedikçe, konu yapılamayacağı takip türü.

  ayrıca ilamlı takipleri başlatırken her bir alacak kalemine işleteceğiniz "faiz türüne" ve "faiz başlangıç tarihine" dikkat edin, durduk yere karşı tarafın avukatından gol yemeyin.