şükela:  tümü | bugün
 • ahmet arslan'ın istanbul bilgi üniversitesi yayınları'ndan çıkan beş ciltlik harika eseri. inanılmaz bir özenle hazırlanmış bu eserin özellikle ilk cildinde, ki sokrates öncesi yunan felsefesi üzerinedir, bu döneme ait orijinal metinlerin birebir ve temiz çevirilerini bulmak mümkün. böylelikle bu dönem düşünürlerinin sistemlerine okurun birinci elden tanıklık edebilmesi ve bunlar üzerine kendi açılımlarını özgürce yapabilmesi olanaklı oluyor, ki bu bence çok büyük bir öneme sahip. bunların yanısıra yazarın uzun bir araştırma sonucu bir araya getirdiği açık olan ve felsefe tarihinin değişik dönemlerine ait pek çok düşünürün bu antik çağ filozofları üzerine olan yorum ve bildirileri ve dahi yazarın kendi kişisel açıklamaları felsefeyle ilgilenen okur için eseri ciddi manada zengin hale getirmekte. ilk cildin arka kapağından eser hakkındaki genel bilgi ise şu şekilde:

  "yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı 'zihnin keşfedilmesi'dir. bu 'keşfin' sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramlarını ve bunların arkalarında yatan sistematik yöntemleri bilmeden ilkçağ felsefesinin doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir.

  işte buradan hareketle beş ciltlik bu eserin yazarı prof. dr. ahmet arslan kitabı yazarken izlemeye çalıştığı yöntemin 'filozofların kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak' olduğunu ve böylelikle okurun 'filozofun metniyle doğrudan karşılaşma' imkanına sahip olacağını dile getiriyor.

  ahmet arslan ilkçağ felsefe tarihi'nin sokrates öncesi yunan felsefesinin konu edildiği ilk cildinde, yunan felsefesinin ortaya çıkışını, gelişimini ve thales'ten demokritos'a kadar belli başlı temsilcilerinin düşüncelerini ele alıyor. yazar ikinci ciltte ise sofistlerden başlayarak sokrates ve platon'u; üçüncü ciltte tek başına aristoteles'i; dördüncü ciltte hellenistik ve roma dönemi felsefesini ve beşinci ciltte ise ortaçağ felsefe tarihi adı altında ortaçağda biçimlenen islam felsefesini incelemektedir.

  'söylendiğine göre bu ilim [felsefe] eskiden ırak halkı olan keldaniler arasında mevcuttu. onlardan mısır halkına geçmiş, oradan yunanlılara intikal etmiş, süryaniler ve daha sonra araplar'a geçinceye kadar onlarda kalmıştır. bu ilmin içerdiği herşey yunan dilinde, daha sonra süryanicede, nihayet arapçada ifade edilmiştir. bu ilme sahip olan yunanlılar onu hakiki hikmet ve en yüksek hikmet diye adlandırmışlar ve onun elde edilmesine ilim, onunla ilgili zihin durumuna ise felsefe derlerdi. bununla en yüksek hikmeti arama ve sevmeyi kastederlerdi. onu elde edene filozof derler ve bununla da en yüksek hikmeti seven ve onu arayanı kastederlerdi. onlar en yüksek hikmetin kuvve halinde bütün erdemleri içerdiğine inanırlar ve onu ilimlerin ilmi, ilimlerin anası, hikmetlerin hikmeti, ve sanatların sanatı diye adlandırırlardı. bununla da bütün sanatları içine alan sanatı, bütün erdemleri içine alan erdemi, bütün hikmetleri içine alan hikmeti kastederlerdi.'

  farabi, tahsilus-sa'ada"

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  sofistlerden platon'a adlı ikinci cildin arka kapağından eser hakkındaki genel bilgi ise şu şekilde:

  "ege üniversitesi öğretim üyesi ahmet arslan, ilkçağ felsefe tarihi'nin sofistlerden platon'a adlı ikinci cildinde, önce sofistleri ele alarak, onların özel öğretileriyle görüşlerinin genel bir değerlendirmesini yapmaktadır. kitabın ikinci kısmında, sofistlere tepki olarak ortaya çıkan sokrates'in hayatı, kişiliği ve ölümüne yer verilmekte, küçük sokratesçi okullar hakkında bilgi verilmektedir. arslan, eserinin üçüncü kısmında ise farabi'nin 'tanrısal platon' diye adlandırdığı platon'u ve platonculuk diye tanımlanan dünya görüşünü tüm yanlarıyla; varlık, bilgi, doğa, din ve siyaset felsefesine ilişkin temel öğretileriyle birlikte ele almaktadır.

  'felsefe, varlıkların varlıklar olmaları bakımından bilimidir. bu iki filozof, platon ve aristoteles, felsefeyi yaratmışlar, onun ilkeleri ve temellerini ortaya koymuşlar, esaslarını ve ayrıntılarını tamamlamışlardır. felsefenin gerek küçük, gerekse büyük meselelerinde onlara dayanmamız gerektiği gibi kolay veya zor konularında da yine onlara başvurmak zorundayız. onların felsefenin her alanında ortaya koydukları şeyler kusursuz ve lekesiz bir durumdadır.'

  farabi, iki filozofun, tanrısal platon'la aristoteles'in görüşlerinin uyuşması"
 • ahmet arslan ın 5 ciltlik eseri.
  anlatım dili oldukça rahattır zaten kendisi de bunu bilerek yaptığını açıklar. özellikle ilk 2 kitap kaynak olarak eşsizdir.
 • ilk cildini an itibariyle bitirmiş olduğum gerçekten anlaşılır ve sade bir anlatıma sahip olan muhteşem eser.

  sokrates öncesi yunan felsefesi
  sofistlerden platon'a
  aristoteles
  helenistik dönem felsefesi
  yeni platonculuk ve erken dönem hristiyan felsefesi olmak üzere 5 cilde ayrılmış konular.

  felsefe tarihi okumak isteyen arkadaşlara mutlaka tavsiye edilir. başlangıç olarak yine ahmet arslan'a ait olan felsefeye giriş isimli eser okunup ardından bu 5 ciltlik harika kaynaktan faydalanılabilir.