şükela:  tümü | bugün
 • hans memling'in şu anda musée des beaux-arts, strasbourg'da bulunan bir tablosundaki cehennem tasvirinin göbeğindeki baş şeytanın bir nevi alayıdır bu cümle:
  http://www.wga.hu/…/m/memling/3mature4/26vani13.jpg

  alay diyorum, çünkü "cehennemde (hiçbir) kurtuluş yoktur" manasında olmakla kalmaz; latincenin inceliğinin sergilendiği bir kabusa dönüştürür tabloyu. şöyle ki, latincede in+abl. yani in + ismin -den hali kalıbı türkçedeki "içinde, (-de)", "bir yerde, arada, sırasında bulunma", "üstünde", "tarafında" manalarını verir; muhakkak bir "içe girmişlik, dahil olmuşluk" manasını içermek durumundadır. burada da görüldüğü gibi "in inferno" denmiş; yani "cehenneme, cehennemin içine" dahil olunmuş; dahillik durumu çerçevesinde kurtuluş (redemptio) hiçbir suretle yoktur (nulla est). şimdi bunu niçin incelik olarak görüyorum ona bakalım; en büyük cehennem olan google'da aradığınız vakit bu kalıba dair bir şey bulamayacaksınız; zira benim çok ama çok incelikli bulduğum bu ifadede ufak bir değişiklik yapmanız gerekecek, zira orjinalde buradaki manayı veren ifade yukarıda anlattığım gibi "in inferno" ile verilmemiş; "ex+abl." ve "ab+abl." ile yani "ex infeno" ve "ab inferno". kaynakları gözden geçirelim:

  thomas nashe'ın the unfortunate traveller and other works (p.421, penguin classics, 1972) kapsamında bir hikayesinde ("lenten stuff") geçiyor: "but i am afraid as he was troubled with the falling sickness in his lifetime, in self manner it took him in his mounting up to heaven and so ab inferno nulla redemptio, he is fallen backward into hell and they are never more like to hear of him." aynı eserin bir başka edisyonunda bu sözün kaynağını bilmediğini itiraf ediyor yayımcı veya çevirmen (the works of thomas nashe, p.453, b. blackwell, 1958). oysa görüldüğü gibi hans memling 1485 yılında bir tablosunda "in inferno nulla est redemptio" demiş durumda; yani en azından thomas nashe için de bu bir kaynak olsa gerek. ancak literatür taramalarını "ab inferno" üzerinden yaptıklarından bir sonuca ulaşamamaları gayet doğal; o yüzden "ab inferno" yani "-den sonra", "-den beri", "yanında", "yakınında" manalarını veren "ab + abl." kalıbıyla oluşmuş biçim bana kalırsa "in+abl." kalıbıyla aktarılmaya çalışılan manayı vermemekte ya da gerekli vurguyu tam yapamamakta. zira bana kalırsa aynı vurgu farklılığını türkçede de hissedebilirsiniz: "cehennemde kurtuluş / geri dönüş" ile "cehennemden kurtuluş / geri dönüş" nosyonları farklılık içerir; ilkinde cehenneme düşmüş olana dönük bir ifade vardır: yani böyle bir tabela veyahut memling'in tablosundaki gibi bir flama olduğunu kabul edelim, bunu insan okuyacaktır, çünkü onun için yazılmıştır. bu durumda içinde bulunduğu cehennemden kurtulamayacağını, bizzat içinde bulunduğu cehennemin kendisi ona söylemektedir. oysa bunu "cehennemden kurtuluş yoktur" şeklinde dile getirirsek; bu çok daha genel bir ifade olup, cehenneme düşmüş olmayı gerektirmeyecektir; bana kalırsa muhatabı her daim cehennemin içindeki insan da olmayacaktır; çünkü "a/ab+ abl." ile verilen "-den ayrılma" düşüncesi kopuşun olamayacağını gösterir; oysa "in+abl."ta oraya "aitlik", "içine girmişlik hali" vurgulanmış olur. yani in inferno'da zorunluluk statünün doğasından kaynaklanmaktadır.

  başlıktaki ifadenin değiştirildiği bir diğer ifade de "ex+abl." ile kurulmuş olan "ex inferno nulla redemptio"dur. "ex+abl.", "a+abl." gibi "-den dışarı"lığı, süre bakımından "hemen sonra"lığı, "pınardan gelme"yi, "pınardan kaynaklanma"yı gösterir; yine bir "ayrılma hali" söz konusu. buradaki örnekte yani "ex inferno nulla est redemptio" bana kalırsa "cehennemden ayrılma, imkansızdır" manası baskın çıkar. c. t. lewis'in sözlüğünde (a latin dictionary; founded on andrews'edition of freund's latin dictionary, trustees of tufts university, oxford 1879) "downward" "aşağıya doğru"luk manası da katılmış "ex+abl."a.( örn. "ex spelunca saxum in crura ejus incidisse", cicero, de fato 3, 6) bu da haliyle "cehennemden aşağı doğru gidiş/ kurtuluş/ ayrılma yoktur" gibi bir manaya da gelebilir. ancak her durumda "aşağı doğru"luk kastedilmeyebilir buradaki örnekte olduğu gibi; zira gerek homeros'un odysseia'sından, vergilius'un aeneis'inden ve dante'nin inferno'sundan cehennemin konumundaki "aşağı doğru"luğu muhakeme yeteneğinizle çıkarabilirsiniz. kastedilen "daha aşağı gidiş yoktur" olmadığına göre (ki aslında latincede infernus'un kendisinin ilk anlamı "aşağısı"dır; "aşağı dünyaya aitlik" söz konusu; hatta çoğul olarak kullanıldığında "öbür dünya" manasını verir. hıristiyanlık evvelindeki infernus olgusunu, hıristiyanlıktaki cehennem olgusunu birbirinden dikkatle ayırmak gerekir), "ex inferno" kalıbını gördüğümüzde "cehennemden dışarı"lığı anlamamız lazımdır. ama ne olursa olsun bunun da tıpkı "ab+abl." gibi "in+abl"daki "içeridelik", "dahillik", "aitlik" manasını güçlü bir vurguyla vermediğini düşünüyorum. p. wynther'in derlemiş olduğu the works of the right reverend joseph hall'da, bir konuşmada geçiyor:"ex inferno nulla redemptio, is as true as if it were canonical. father abraham tells the damned glutton in the parable, there is mega xasma, a great gulf, that bars all return. those black gates of hell are barred without by the irreversible decree of the almighty." (p.256, oxford university press 1863)

  henry smith'in dini konuşmalarından birinde, hem de "god's arrow against atheists" gibi şuh bir başlığa sahip bir konuşmada şöyle diyor: "and if any man be in hell, we know that ex inferno nulla redemptio: -from hell there is no redemption. and therefore for the dead it cannot be propitiatory, nor any thing else available; and for the living it cannot be propitiatory."(the sermons of mr. henry smith: together with a preparative to marriage, god's arrow against atheists, p.403, london 1866) burada açıkça görülüyor ki, evvela cehenneme girmiş olmak gerekiyor, bu bir şarttır. bunun için de memling gibi "in inferno" demek daha müthiş bir vurgu yapar kanaatindeyim.

  cehennemde (in inferno) bulunmak haliyle "artık hiçbir şeyin çare olmayacağını"n anlaşılmasını gerektirir. şimdi biraz da biçimin dışına çıkarak içerik olarak sözün hissettirdiklerini aktarmaya çalışayım. novum testamentum'da secundum matthaeum, 23.33'de şu soru sorulur: "serpentes, genimina viperarum, quomodo fugietis a iudicio gehennae?" türkçesi: "sizi yılanlar, engerekler soyu! cehennemin yargısından nasıl kaçacaksınız?" yine biçime gireceğim ama buna mecburum; çünkü manayı etkileyen unsur bu: a+abl -> "a iudicio gehennae fugere" yani "cehennemin yargısından kaçmak" olgusunun imkansızlığı vurgulanıyor. burada "-den kaçmak" olgusu bir retorik soruyla olumsuzlanıyor. dikkat ettiyseniz burada müthiş bir derinlik içerdiği her halinden belli olan bir kelime karşımıza dikiliyor: "gehenna". bu kelime ibrani dilindeki ge-hinnom, ge-ben-hinnom'un ve yunancadaki geenna'nın karşılığı olup fenikelilerin metal üzerinde oturan dana başlı tanrı moloch'a çocuk kurban ettiği (bunu da şöyle yapıyorlarmış: moloch heykelini ateşle kızdırıyorlar; yeteri kadar kızgın bir sıcaklığa kavuşunca da kurban edilecek çocuğu heykelin kollarına canlı canlı bırakıyorlar) kudüs yakınındaki bir vadinin (hinnom vadisi) adıdır (walter balfour, an inquiry into the scriptural import of the words sheol, hades, tartarus, and gehenna: all translated hell, in the common english version, p.111, pub. g. davidson, 1825). haliyle -rahatlıkla anlaşıldığı gibi- bizdeki cehennem kelimesinin de atasıdır. kuşkusuz gehenna'dan da kurtuluş yoktu ufak bebeler için; kuşkusuz matta inciline göre yılan soyları, kötüler için de hıristiyan cehenneminden kaçış mümkün değildi. "fugere" yani kaçmak, sorumluluk sahibi olan insanın elindedir ama sadece yaşarken... ölmüş insan yaşarken ne yapmışsa onun bedelini öder; o halde tutumlarınızı bu çaresizliğe, bu kaçınılmazlığa göre ayarlayın, pişman olacak davranışlardan kaçının, mesajı açıkça önümüze serilmiş olur.

  kuran'da da benzer ifadelere rastlıyoruz; örneğin nisa suresi 121'de "bunların varacakları yer cehennemdir. ve cehennemden kaçıp kurtulacak bir yer bulamazlar."; nahl suresi 29'da "hadi, girin cehennem kapılarından; sürekli kalacaksınız orada. gerçekten kötü yermiş kibre sapanların barınağı."; furkan suresi 65'te "ve şöyle yakarırlar: 'rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut! doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır.'"; şuara suresi 94'te "ardından onlar ve öteki azgınlar cehennemin içinde tıkılmıştır." tabi ki bu kadarla sınırlı değil cehennem kavramının geçtiği yerler kuran'da daha çok; ancak ben kaçış imkanının olmadığına vurgu yapılan yerleri ayıkladım entirimizin konusu gereği.

  sonuç olarak şunu görüyorum ki, felaket bir korkutma hazzı var; ve bu bana kalırsa kimi zaman korkutma nedeninin de önüne geçiyor. kuran'da kaf suresi 30'daki "o gün cehenneme: 'doldun mu?' deriz. o ise: 'daha yok mu?' der." veya cin suresi 15'teki "haksızlığa sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır." ifadelerini düşünün; ta başından beri moloch'un -veyahut o da gökten zembille inmedi ya, o da kendinden evvelki başka kültürlerdeki idollerin bir tesiri, neticesi olarak kurgulanmış bir tanrı- yani geleneğin ürküttüğü mezopotamya kökenli biz insanlar için kaçış yolunun tıkandığı başka bir ödül / ceza mekanının olduğu düşüncesinin aşılanmış olması bir bağıştır, bir lütufkarlıktır; öyle ya yaşama heyecanını duymayanlar için en azından korkarak o heyecanı hissetmek bile muhteşem bir kazanç olsa gerek! peki ya korkmadan da bu heyecanı duyabilecek kadar sağlıklı bir zihin yapısına sahip olanlar? işte onlar moloch'un kızgın kollarına kurban olarak teslim edildiklerinde, ellerindeki çekiçle onun omzunu çökertirler; böyle bir çökertme işlemi, böyle bir devrim en kızgın ateşleri bile kıskandırır kardeşlerim!

  beh.
 • "in inferno nulla est redemptio" düsturunu bir de tasarım açısından incelemek istiyorum.

  tasarımlarla yaşıyor, yaşamamızı anlamlandırmaya çalışıyoruz. örneğin cennet ve cehennem tasarımlarımızı ele alalım; her ne kadar bunlar tümüyle yaşamımızın dışında, ölüm ve sonrasına dair kurgular gibi görünse de, aslında yaşamadaki gücümüzün üretebildiği üst varışlar olmaları açısından tümüyle yaşamanın kendisine yöneliktir. matta incili 10: 28’de "bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen tanrı'dan korkun."; ya da kuran’da, araf suresi 41’de "onlar için cehennemden bir döşek/beşik ve üstlerinde kılıflar vardır. zalimleri böyle cezalandırırız biz." deniyor. kutsal oldukları düşünülen kitaplar, kutsallıklarını bu şekilde insanlara aktarmak zorunda olduklarının farkında; insanların asla anlayamayacakları cümlelerle bir cehennem ve belli kurallar listesi kapsamında yapılması / yapılmaması gerekenlerin olduğunu dile getiremezler; zaten aktarılması gereken birer bilgi hazinesi olmaktan öteye de bu yüzden gidemezler. bu durumda insanların, örneğin burada adları zikredilen kutsal kitaplardaki cehennem figüründen anlayabilecekleri ile cehennem figürü üzerinden oluşturacakları yeni tasarımların hepsi onu anlamlandırmaya çalışan insanların algı dünyaları kadar olacaktır. cehennem figürü üzerine çekilen filmler, yazılan romanlar, yapılan yağlı boya resimler hep algı kapasitesi kapsamında insani tasarımların sonucudur; ya bu figürler tam anlamıyla anlamaya niyetlendiğimiz "şey"leri tam ifade edemiyorsa? biz böyle bir durumda tasarımımızın yetkinliğinin ölçüsünü bilebilir miyiz? ya da figürleri yargılama ve dahası anlaşılması için yönelinen "şey"ler hakkında şüpheye düşme anımızda bizi tetikleyen asıl yetkinliğin ne olduğunu bilebilir miyiz? böyle bir durumda bizi tetikleyen "şey" ile ilgili de başka bir figür ve tasarım imdadımıza yetişecektir: örneğin "şeytan".

  kaldı ki her figürü tartışmaya açmak, sonuna kadar ya da sonsuz sayıda, sonsuz ölçüde ilerleyecek bir figürler cenneti yaratma telaşına sebep olacaktır; tıpkı burada şu an benim de "figürler cenneti" tasarımına sığınmam gibi. bu sonsuza kadar sürer; ben yapabildiğim kadar "şey"leri onların dışında, onları asla layıkıyla betimleyemeyecek figürlere sığınabilirim; hem de bunu o "şey"lerin gerçekten de doğru dürüst algılanmadıklarını anlamadan; algılanmışçasına yapabilirim. tasarımlarımızda yanıldığımızı anlayamayacak ölçüde ya da daha iyimser bir ifadeyle söylemem gerekirse, tasarımlarımızda hedefi tam on ikiden vurmadığımızı, yaklaşık sonuçlarla tek tek figürlerimizin yetkin olduğunu bile bilemeyecek ölçüde çaresiz kaldığımızı rahatlıkla sezebiliriz. bu, her anlam ve değer için geçerlidir. bizden öncekiler için de geçerlidir; bizden hemen önce yaşamış olanlardan da önce yaşamış olanlar için de geçerlidir; hiç tuhaf değil ki, bizden sonrakiler için de geçerlidir, bizden sonrakilerden sonrakiler için de geçerlidir: yani bizden önce ve sonra, figürler gidebildiği yere kadar, üzerlerinde birer "acaba" ile ortaya çıkarılmayı bekleyen urları taşımaktadır.

  constantine filmine bakıyorum; yoğun bir şekilde cennet ve cehennem tasvirleri, figürleri ve hepsinin bütünü olarak tasarımları söz konusu. john constantine, kösele ayakkabılarıyla suyun içine sokuyor ayaklarını, ellerinde tuttuğu kedinin gözlerine bakarak geçici olarak cehenneme gidiyor; söylediğine göre de kediler "hem orada hem de burada" olabiliyorlarmış (bir şey'in burası için farklı olan bir "oradalık"tan mustarip olduğunu düşünmek!). cehennem, kutsal kitapların söylediği gibi ateş, sıcak, boğucu, içine düşenin kurtulmasına engel olacak, acı çekmesini sağlayacak zebaniler vb. imgelerle dolu. bir sanat eserindeki figürler, yaratıcısının bilgi birikimini gösterir; bu birikimin pınarı gizemsel bir seziş aleminden de payını almış olabilir, tümüyle duyum aleminden de. sonuç olarak elde edilen figürler, bazı hisleri kasıp kavurmaktadır. örneğin "cehennem ateşi" düşüncesi, bu dünyadaki hatalarımızı (günahlarımızı) anımsatırken, zebaniler de bize hatalarımızdan ötürü yaşatacakları "acı"nın haşmetini görünüşlerinde taşırlar, gösterirler. zihnimiz iki figürü yani "ateş" ile "zebani"yi harmanlayarak, yaşadığımız ana belli başlı kurallar aktarmamızı ister; yani bir nevi ders çıkarmamız için figürlere sırtımızı dayamamız gerekecektir; bu da aslında yaşama sarılma halidir. zira insan için, gözü kapalı olduğu müddetçe, gözü açıkken görebileceği hiçbir şey yoktur; ne cehennemi ne de zebanisini görmemesine rağmen, insan onları, onlara ait figürleri düşünerek var eder. bu da, haliyle figürlerdeki anlamların her defasında katlanarak bir sonraki kuşağa aktarılmasını sağlar; zira orjini ne olursa olsun, figürünü kabullendiğimiz her "şey", düşünebilme yetisinden başka yaşamı anlamlandırabilmesi için nedeni bulunmayan bizlere muhtaçtır.

  james hollis'in "the eden project"ini (cennet projesi: büyülü öteki'nin arayışında, tavanarası yay., 2002) düşünüyorum; eser jungçu söylemleri işliyor; yazar, jung'un insanı anlama telaşındaki dili kullanıyor. örneğin şöyle diyor eros’u anlatırken: "bir tanrı olarak kutsal eros, ilişki arandığında en azından üstü kapalı olarak, her zaman mevcuttur; tanrının kendisi unutulmuş, görmezden gelinmiş, çiğnenmiş, değersizleştirilmiş ya da ona çelişkili bir şekilde tapınılmış olunsa da, o her zaman vardır. müzik erotiktir; dua erotiktir; şiddet erotiktir; dil erotiktir... bunları sonsuza kadar çoğaltabilirsiniz, çünkü tanrılar sonsuzdur." (söz konusu metne daha fazla dalmak istiyorsanız: http://jimithekewl.blogspot.com/…jesinden-eros.html ) eros neden her zaman var? neden müzik erotik? neden tanrılar sonsuz? çünkü figürlerimiz nasıl, yukarıda da dile getirdiğim gibi, bize muhtaçsa biz de bir noktadan itibaren, "şey"leri anlamlandırmada onlara muhtaç duruma düşmüş durumdayız; bu durum örneğimizde "eros" simgesinin kutsallığı ve sonsuzluğu üzerinden "şey"leri anlamlandırmak zorunda olduğumuzu gösterir. bu müthiş bir hapistir; yukarıda dile getirdiğim gibi "kendisinden kurtulma şansımızın olmadığı" bir cehennem tasarımına benzer şekilde köşeye sıkıştığımızın resmidir. anlamlandırmada algımızdan ve anlayışımızdan öte bir aracımız yok; elimizdekiyle yetinme mahkumluğunu çekiyoruz. "müzik erotiktir" derken, aslında "müzik" diye bir şeyin olmadığını, bizim bir şeye "müzik" dediğimizi; dahası onu bir de "erotik" kılarken aslında "erotik" diye bir şey olmadığını; aslında bizim "müziğn erotikliği"nden hareketle başka bir üst değeri anlamamız gerektiği aşikardır: tasarımla yaşamak zorundayız!

  tasarım, dilin gücünün yettiği ölçüde vardır. bu cümlemin kendisi de bunu açıkça göstermektedir; "dile güç aktarma" tasarımı olmasaydı, belki ben "dil" dediğimiz şeyin de var olmadığını düşünmeye başlayabilirdim; oysa bu tasarım var ve ben bu tasarım üzerinden hem "dil" hem de "güç" şeylerini var ederek bir üst değere ulaşmış oluyorum: anlamlılık. bu anlamlılık halini cennet ve cehennem tasarımları için de düşünebilirim; örneğin "cehennem ateşi" düşüncesi sayesinde böyle bir yerin varlığını kabul etmiş, dahası şeytanı, zebanileri ve tanrı’yı kabullenmiş olurum. figürlerden diğer figürlere gidiyorum, gitmek zorundayım ve hepsi bir bütün oluşturmak zorunda, yani tasarımı: aslında hiç olmayan bir şeyi, aslında hiç olmadığını bilmeden -ki bildiğimi varsaysam bile, söylemeye gücümün olup olmadığı da müphem-, sanki varmış gibi doğrudan bir figürle değil de başka figürler aracılığıyla var etmiş oluyorum; şu şüpheyi çılgınlar gibi zihnime yediriyorum: ya böyle bir şey var olduğu halde, benim figürlerim (insanlığın yarattığı ve inandığı figürler), onu layıkıyla anlamlandıramayacak ölçüde yetersiz ise? görüldüğü gibi, ben bunun bile farkına varamayacağım için; "şey"in var olmaması halinde bile onu layıkıyla anlayabilmiş olduğumu söyleyemem; dahası "şey"in en azından benim bile anlayabileceğim / kabullenebileceğim ölçüde anlamlı olması gerektiğine dair en büyük kanıtım nedir? kanıtsızlık başlı başına bir çile sebebi; "doğru anlamış mıyım" onu bile bilmiyorum; sonra bir de onun üzerinden inandığım şeyin gerçekten var olup olmadığı üzerine kafa yoracağım öyle mi? bu da tasarımımın bana oynadığı nadide bir oyun olsa gerek.

  cehennemden değil tasarımdan kurtuluş yok.