1. matematik çalışırken kimi zaman teoremleri ve tanımları türkçe yazarak çalışmak kolaylık oluyor. aşağıdaki türkçe karşılıklar şahsen makul görüp kullandıklarım. (inşa halindedir.)

  abelian: abelyen
  abelian group: abelyen grup
  absolute value: mutlak değer
  addition: toplama
  algebra: cebir
  algebraic numbers: cebirsel sayılar
  associativity: birleşme özelliği
  axis: eksen

  base: taban
  basis: taban
  binary system: ikilik sayı sistemi
  bounded: sınırlı

  center: merkez
  chinese remainder theorem: çinli kalan teoremi
  closed: kapalı
  closed set: kapalı küme
  coefficient: katsayı
  compact: yoğun, tıkız
  compact set: yoğun küme, tıkız küme
  complex: karmaşık
  complex functions: karmaşık fonksiyonlar
  complex numbers: karmaşık sayılar
  conjugate: eşlenik
  connected: bağlantılı
  continuous: sürekli
  converge: yakınsamak
  convergent: yakınsak
  cosecant: kosekant
  cosine: kosinüs
  cosine hiperbolik: hiperbolik kosinüs
  cotangent: kotanjant
  cross product: çapraz çarpım
  cubic equation: üçüncü dereceden denklem
  cyclic: devirsel
  cyclic group: devirsel grup

  decagon: ongen
  decimal system: onluk sayı sistemi
  dense: yoğun
  derivative: türev
  determinant: determinant
  differentiable: türevli, türevlenebilir
  differential equations: türevsel denklemler
  discontinuous: süreksiz
  discrete mathematics: ayrık matematik
  discriminant: diskriminant
  divergence: ıraksamak
  divergent: ıraksak
  dodecahedron: onikiyüzlü
  dot product: nokta çarpımı

  exponential: üstel
  exponential function: üstel fonksiyon

  factorial: faktöriyel
  fast fourier transform: hızlı fourier dönüşümü
  field: cisim
  fourier series: fourier serisi
  fourier transform: fourier dönüşümü
  free group: serbest grup
  function: fonksiyon
  fuzzy: bulanık
  fuzzy logic: bulanık mantık

  gradient: gradyan
  group: grup

  heat equation: ısı denklemi
  heptagon: yedigen
  hexadecimal system: onaltılık sayı sistemi
  hexagon: altıgen
  homomorphic: benzerbiçimli
  homomorphism: benzerbiçimlilik, benzeryapı göndermesi
  hyperbola: hiperbol
  hypothesis: hipotez

  icosahedron: yirmiyüzlü
  idempotent: eşkuvvetli
  idempotent matrix: eşkuvvetli matris
  identity: birim
  identity element: birim eleman
  identity matrix: birim matris
  if: eğer
  if and only if: ancak ve ancak
  iff: ancak ve ancak
  induction: tümevarım
  infinite series: sonsuz seri
  integer: tamsayı
  integers: tamsayılar
  integral: integral, tümlev
  interval: aralık
  inverse: ters
  inverse fourier transform: ters fourier dönüşümü
  inverse function: ters fonksiyon
  irrational: irrasyonel
  irreducible: indirgenemez
  isomorphic: eşbiçimli
  isomorphism: eşbiçimlilik, eşyapı göndermesi

  laplace equation: laplas denklemi
  laplace transform: laplas dönüşümü
  linear: doğrusal
  linear equation: doğrusal denklem
  linear function: doğrusal fonksiyon
  linear transformation: doğrusal dönüşüm
  local: yerel
  logarithm: logaritma
  logic: mantık

  manifold: çokkatmanlı
  matrix: matris

  natural logarithm: doğal logaritma
  neighbourhood: komşuluk
  nilpotent: sıfırkuvvetli
  nilpotent matrix: sıfırkuvvetli matris
  nonagon: dokuzgen
  nonsingular: tekil olmayan
  nonzero: sıfırdışı ya da "sıfır harici"
  not differentiable: türevsiz

  octagon: sekizgen
  octahedron: sekizyüzlü
  octal system: sekizlik sayı sistemi
  open: açık
  open interval: açık aralık
  open problem: açık soru
  open set: açık küme
  operation: işlem
  ordinary differential equations: adi türevsel denklemler

  parabola: parabol
  partial differential equations: kısmi türevsel denklemler
  partial differentiation: kısmi türev
  pentagon: beşgen
  permutation: permütasyon
  permutation group: permütasyon grubu
  polygon: çokgen
  polyhedron: çokyüzlü
  polynomial: polinom
  prime: asal
  prime number: asal sayı
  proof: ispat
  proof by induction: tümevarımla ispat

  quadratic equation: ikinci dereceden denklem
  quartic equation: dördüncü dereceden denklem

  rank: mertebe
  rational number: rasyonel sayı
  rational numbers: rasyonel sayılar
  real: gerçel
  real functions: gerçel fonksiyonlar
  real numbers: gerçel sayılar
  reducible: indirgenebilir
  relatively prime: aralarında asal
  ring: halka
  root: çözüm ya da kök

  secant: sekant
  series: seri
  set: küme
  set theory: kümeler kuramı
  simple group: basit grup
  sine: sinüs
  sine hyperbolic: hiperbolik sinüs
  singular: tekil
  slope: eğim
  space: uzay
  sporadic groups: seyrek gruplar
  square: kare
  square matrix: kare matris
  squareroot: karekök
  subgroup: altgrup
  subset: altküme
  subspace: altuzay
  such that: öyle ki

  tangent: tanjant
  tangent hyperbolic: hiperbolik tanjant
  tetrahedron: dörtyüzlü
  theorem: teorem
  theory: kuram
  topology: topoloji
  transcendental: aşkın
  transcendental number: aşkın sayı
  transformation: dönüşüm
  transpose: devrik
  triangle: üçgen

  unbounded: sınırsız
  undefined: tanımsız

  vector: vektör

  wave equation: dalga denklemi
  wavelength: dalgaboyu

  x axis: x ekseni

  y axis: y ekseni

  z transform: z dönüşümü
 2. tsan chan'a ek ya da ona seçenek olarak ingilizce'den türkçe'ye çevrilen matematik terimleri.

  adjoint: ek

  boundary: sınır

  cofactor (matrix): imli ek (dizey)

  deduction: tümdengelim
  digital: sayisal

  function: i$lev

  initial (condition): ilk (ko$ul)

  matrix: dizey
  mean square error: ortalama karesel yanılgı

  partial differential equations: parçalı türevsel denklemler
  permuation: siralama
  proof by contradiction: olmayana ergi ile tanıtlama

  quasi-linear: çizgiselleştirilebilen, yarı çizgisel

  regular singular (point): düzgün tekil (nokta)

  vector: yöney
 3. mapping : adresleme
  invertible : terslenebilir
  nonzero : sıfır olmayan
  factoring : çarpanlarına ayrıma
  residue : kalan sınıfı
  commutative : değişmeli
  remainder : kalan
  quotient : bölüm
  cosets : eşküme
  lemma : önerme
  finite : sınırılı sonlu