şükela:  tümü | bugün
 • tam adı ; "in­ter­net or­tamin­da ya­pi­lan yayin­la­rin dü­zen­len­me­si ve bu ya­yin­lar yo­luy­la iş­le­nen suçlar­la mü­ca­de­le edil­me­si hakkında kanun" olup cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir. veto edilmediği takdirde bazı sakıncaları ile birlikte yürürlüğe girecektir.

  kanun metni aşağıya kopyalanmıştır.

  in­ter­net or­tamin­da ya­pi­lan yayin­la­rin dü­zen­len­me­si ve bu ya­yin­lar yo­luy­la iş­le­nen suçlar­la mü­ca­de­le edil­me­si

  hakkin­da ka­nun

  kanun no. 5651

  kabul tarihi : 4/5/2007

  amaç ve kap­sam

  mad­de 1- (1) bu ka­nu­nun amaç ve kap­sa­mı; içe­rik sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­yı­cı, eri­şim sağ­la­yı­cı ve top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rın yü­küm­lü­lük ve so­rum­lu­luk­la­rı ile in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­de­le­ye iliş­kin esas ve usûl­le­ri dü­zen­le­mek­tir.

  ta­nım­lar

  mad­de 2- (1) bu ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sın­da;

  a) ba­kan­lık: ulaş­tır­ma ba­kan­lı­ğı­nı,

  b) baş­kan­lık: ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan te­le­ko­mü­ni­kas­yon ile­ti­şim baş­kan­lı­ğı­nı,

  c) baş­kan: te­le­ko­mü­ni­kas­yon ile­ti­şim baş­ka­nı­nı,

  ç) bil­gi: ve­ri­le­rin an­lam ka­zan­mış bi­çi­mi­ni,

  d) eri­şim: bir in­ter­net or­ta­mı­na bağ­la­na­rak kul­la­nım ola­na­ğı ka­za­nıl­ma­sı­nı,

  e) eri­şim sağ­la­yı­cı: kul­la­nı­cı­la­rı­na in­ter­net or­ta­mı­na eri­şim ola­na­ğı sağ­la­yan her tür­lü ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

  f) içe­rik sağ­la­yı­cı: in­ter­net or­ta­mı üze­rin­den kul­la­nı­cı­la­ra su­nu­lan her tür­lü bil­gi ve­ya ve­ri­yi üre­ten, de­ğiş­ti­ren ve sağ­la­yan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

  g) in­ter­net or­ta­mı: ha­ber­leş­me ile ki­şi­sel ve­ya ku­rum­sal bil­gi­sa­yar sis­tem­le­ri dı­şın­da ka­lan ve ka­mu­ya açık olan in­ter­net üze­rin­de oluş­tu­ru­lan or­ta­mı,

  ğ) in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın: in­ter­net or­ta­mın­da yer alan ve içe­ri­ği­ne be­lir­siz sa­yı­da ki­şi­le­rin ula­şa­bi­le­ce­ği ve­ri­le­ri,

  h) iz­le­me: in­ter­net or­ta­mın­da­ki ve­ri­le­re et­ki et­mek­si­zin bil­gi ve ve­ri­le­rin ta­kip edil­me­si­ni,

  ı) ku­rum: te­le­ko­mü­ni­kas­yon ku­ru­mu­nu,

  i) top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı: ki­şi­le­re bel­li bir yer­de ve bel­li bir sü­re in­ter­net or­ta­mı kul­la­nım ola­na­ğı sağ­la­ya­nı,

  j) tra­fik bil­gi­si: in­ter­net or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len her tür­lü eri­şi­me iliş­kin ola­rak ta­raf­lar, za­man, sü­re, ya­rar­la­nı­lan hiz­me­tin tü­rü, ak­ta­rı­lan ve­ri mik­ta­rı ve bağ­lan­tı nok­ta­la­rı gi­bi de­ğer­le­ri,

  k) ve­ri: bil­gi­sa­yar ta­ra­fın­dan üze­rin­de iş­lem ya­pı­la­bi­len her tür­lü de­ğe­ri,

  l) ya­yın: in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yı­nı,

  m) yer sağ­la­yı­cı: hiz­met ve içe­rik­le­ri ba­rın­dı­ran sis­tem­le­ri sağ­la­yan ve­ya iş­le­ten ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

  ifa­de eder.

  bil­gi­len­dir­me yü­küm­lü­lü­ğü

  mad­de 3- (1) içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı, yö­net­me­lik­le be­lir­le­nen esas ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de ta­nı­tı­cı bil­gi­le­ri­ni ken­di­le­ri­ne ait in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­cı­la­rın ula­şa­bi­le­ce­ği şe­kil­de ve gün­cel ola­rak bu­lun­dur­mak­la yü­küm­lü­dür.

  (2) yu­ka­rı­da­ki fık­ra­da be­lir­ti­len yü­küm­lü­lü­ğü ye­ri­ne ge­tir­me­yen içe­rik, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na baş­kan­lık ta­ra­fın­dan iki­bin ye­ni türk li­ra­sın­dan on­bin ye­ni türk li­ra­sı­na ka­dar ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

  içe­rik sağ­la­yı­cı­nın so­rum­lu­lu­ğu

  mad­de 4- (1) içe­rik sağ­la­yı­cı, in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu her tür­lü içe­rik­ten so­rum­lu­dur.

  (2) içe­rik sağ­la­yı­cı, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı baş­ka­sı­na ait içe­rik­ten so­rum­lu de­ğil­dir. an­cak, su­nuş bi­çi­min­den, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği be­nim­se­di­ği ve kul­la­nı­cı­nın söz ko­nu­su içe­ri­ğe ulaş­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı açık­ça bel­li ise ge­nel hü­küm­le­re gö­re so­rum­lu­dur.

  yer sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri

  mad­de 5- (1) yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir.

  (2) yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

  eri­şim sağ­la­yı­cı­nın yü­küm­lü­lük­le­ri

  mad­de 6- (1) eri­şim sağ­la­yı­cı;

  a) her­han­gi bir kul­la­nı­cı­sı­nın ya­yın­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, bu ka­nun hü­küm­le­ri­ne uy­gun ola­rak ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak en­gel­le­me im­kânı bu­lun­du­ğu öl­çü­de eri­şi­mi en­gel­le­mek­le,

  b) sağ­la­dı­ğı hiz­met­le­re iliş­kin, yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len tra­fik bil­gi­le­ri­ni al­tı ay­dan az ve iki yıl­dan faz­la ol­ma­mak üze­re yö­net­me­lik­te be­lir­le­ne­cek sü­re ka­dar sak­la­mak­la ve bu bil­gi­le­rin doğ­ru­lu­ğu­nu, bü­tün­lü­ğü­nü ve giz­li­li­ği­ni sağ­la­mak­la,

  c) fa­ali­ye­ti­ne son ve­re­ce­ği ta­rih­ten en az üç ay ön­ce du­ru­mu ku­ru­ma, içe­rik sağ­la­yı­cı­la­rı­na ve müş­te­ri­le­ri­ne bil­dir­mek ve tra­fik bil­gi­le­ri­ne iliş­kin ka­yıt­la­rı yö­net­me­lik­te be­lir­ti­len esas ve usûl­le­re uy­gun ola­rak ku­ru­ma tes­lim et­mek­le,

  yü­küm­lü­dür.

  (2) eri­şim sağ­la­yı­cı, ken­di­si ara­cı­lı­ğıy­la eri­şi­len bil­gi­le­rin içe­rik­le­ri­nin hu­ku­ka ay­kı­rı olup ol­ma­dık­la­rı­nı ve so­rum­lu­lu­ğu ge­rek­ti­rip ge­rek­tir­me­di­ği­ni kon­trol et­mek­le yü­küm­lü de­ğil­dir.

  (3) bi­rin­ci fık­ra­nın (b) ve (c) bent­le­rin­de yer alan yü­küm­lü­lük­ler­den bi­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na baş­kan­lık ta­ra­fın­dan on­bin ye­ni türk li­ra­sın­dan el­li­bin ye­ni türk li­ra­sı­na ka­dar ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

  top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rın yü­küm­lü­lük­le­ri

  mad­de 7- (1) ti­carî amaç­la top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, ma­hal­lî mül­kî amir­den izin bel­ge­si al­mak­la yü­küm­lü­dür. iz­ne iliş­kin bil­gi­ler otuz gün için­de ma­hal­lî mül­kî amir ta­ra­fın­dan ku­ru­ma bil­di­ri­lir. bun­la­rın de­ne­ti­mi ma­hal­lî mül­kî amir­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lır. izin bel­ge­si­nin ve­ril­me­si­ne ve de­ne­ti­me iliş­kin esas ve usûl­ler, yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

  (2) ti­ca­rî amaç­la olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın bü­tün top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, ko­nu­su suç oluş­tu­ran içe­rik­le­re eri­şi­mi ön­le­yi­ci ted­bir­le­ri al­mak­la yü­küm­lü­dür.

  (3) bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len yü­küm­lü­lü­ğe ay­kı­rı ha­re­ket eden ki­şi­ye ma­hal­lî mül­kî amir ta­ra­fın­dan üç­bin ye­ni türk li­ra­sın­dan on­beş­bin ye­ni türk li­ra­sı­na ka­dar ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir.

  eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ve ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si

  mad­de 8- (1) in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve içe­ri­ği aşa­ğı­da­ki suç­la­rı oluş­tur­du­ğu hu­su­sun­da ye­ter­li şüp­he se­be­bi bu­lu­nan ya­yın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­lir:

  a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı türk ce­za ka­nu­nun­da yer alan;

  1) in­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),

  2) ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),

  3) uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),

  4) sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),

  5) müs­teh­cen­lik (mad­de 226),

  6) fu­huş (mad­de 227),

  7) ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),

  suç­la­rı.

  b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı ata­türk aley­hi­ne iş­le­nen suç­lar hak­kın­da ka­nun­da yer alan suç­lar.

  (2) eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâ­kim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de, ge­cik­me­sin­de sa­kın­ca bu­lu­nan haller­de cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan da eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir. bu du­rum­da cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ka­ra­rı­nı yir­mi­dört sa­at için­de hâki­min ona­yı­na su­nar ve hâkim, ka­ra­rı­nı en geç yir­mi­dört sa­at için­de ve­rir. bu sü­re için­de ka­ra­rın onay­lan­ma­ma­sı halin­de ted­bir, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan der­hal kal­dı­rı­lır. ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne iliş­kin ka­ra­ra 4/12/2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı ce­za mu­ha­ke­me­si ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz edi­le­bi­lir.

  (3) hâ­kim, mah­ke­me ve­ya cum­hu­ri­yet sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın bi­rer ör­ne­ği, ge­re­ği ya­pıl­mak üze­re baş­kan­lı­ğa gön­de­ri­lir.

  (4) içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­rın içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa bi­le, içe­ri­ği bi­rin­ci fık­ra­nın (a) ben­di­nin (2) ve (5) nu­ma­ra­lı alt bent­le­rin­de ya­zı­lı suç­la­rı oluş­tu­ran ya­yın­la­ra iliş­kin ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı re’sen baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­lir. bu ka­rar, eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na bil­di­ri­le­rek ge­re­ği­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si is­te­nir.

  (5) eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği, der­hal ve en geç ka­ra­rın bil­di­ril­me­si anın­dan iti­ba­ren yir­mi­dört sa­at için­de ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

  (6) baş­kan­lık ta­ra­fın­dan ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ko­nu­su­nu oluş­tu­ran ya­yı­nı ya­pan­la­rın kim­lik­le­ri­nin be­lir­len­me­si ha­lin­de, baş­kan­lık ta­ra­fın­dan, cum­hu­ri­yet baş­sav­cı­lı­ğı­na suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nu­lur.

  (7) so­ruş­tur­ma so­nu­cun­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı ve­ril­me­si ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­den hü­küm­süz ka­lır. bu du­rum­da cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği­ni baş­kan­lı­ğa gön­de­rir.

  (8) ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de be­ra­at ka­ra­rı ve­ril­me­si ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­den hü­küm­süz ka­lır. bu du­rum­da mah­ke­me­ce be­ra­at ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği baş­kan­lı­ğa gön­de­ri­lir.

  (9) ko­nu­su bi­rin­ci fık­ra­da sa­yı­lan suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ha­lin­de; eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de mah­ke­me ta­ra­fın­dan kal­dı­rı­lır.

  (10) ko­ru­ma ted­bi­ri ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yen yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı­nın so­rum­lu­la­rı, fi­il da­ha ağır ce­za­yı ge­rek­ti­ren baş­ka bir suç oluş­tur­ma­dı­ğı tak­dir­de, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

  (11) ida­rî ted­bir ola­rak ve­ri­len eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı­nın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de, baş­kan­lık ta­ra­fın­dan eri­şim sağ­la­yı­cı­sı­na, on­bin ye­ni türk li­ra­sın­dan yüz­bin ye­ni türk li­ra­sı­na ka­dar ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. ida­rî pa­ra ce­za­sı­nın ve­ril­di­ği an­dan iti­ba­ren yir­mi­dört sa­at için­de ka­ra­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si ha­lin­de ise baş­kan­lı­ğın ta­le­bi üze­ri­ne ku­rum ta­ra­fın­dan yet­ki­len­dir­me­nin ip­ta­li­ne ka­rar ve­ri­le­bi­lir.

  (12) bu ka­nun­da ta­nım­la­nan ka­ba­hat­ler do­la­yı­sıy­la baş­kan­lık ve­ya ku­rum ta­ra­fın­dan ve­ri­len ida­rî pa­ra ce­za­la­rı­na iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı, 6/1/1982 ta­rih­li ve 2577 sa­yı­lı ida­rî yar­gı­la­ma usu­lü ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.

  içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve ce­vap hak­kı

  mad­de 9- (1) içe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir. içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı ken­di­si­ne ulaş­tı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki gün için­de, ta­le­bi ye­ri­ne ge­ti­rir. bu sü­re zar­fın­da ta­lep ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de red­de­dil­miş sa­yı­lır.

  (2) ta­le­bin red­de­dil­miş sa­yıl­ma­sı ha­lin­de, ki­şi on­beş gün için­de yer­le­şim ye­ri sulh ce­za mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak, içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bın bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­ye­bi­lir. sulh ce­za hâki­mi bu ta­le­bi üç gün için­de du­ruş­ma yap­mak­sı­zın ka­ra­ra bağ­lar. sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­na kar­şı ce­za mu­ha­ke­me­si ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz yo­lu­na gi­di­le­bi­lir.

  (3) sulh ce­za hâ­ki­mi­nin ke­sin­le­şen ka­ra­rı­nın, bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re ya­pı­lan baş­vu­ru­yu ye­ri­ne ge­tir­me­yen içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­na teb­li­ğin­den iti­ba­ren iki gün için­de içe­rik ya­yın­dan çı­ka­rı­la­rak ha­zır­la­nan ce­va­bın ya­yım­lan­ma­sı­na baş­la­nır.

  (4) sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­nı bu mad­de­de be­lir­ti­len şart­la­ra uy­gun ola­rak ve sü­re­sin­de ye­ri­ne ge­tir­me­yen so­rum­lu ki­şi, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­nın tü­zel ki­şi ol­ma­sı ha­lin­de, bu fık­ra hük­mü ya­yın so­rum­lu­su hak­kın­da uy­gu­la­nır.

  ida­rî ya­pı ve gö­rev­ler

  mad­de 10- (1) ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­ler, ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan baş­kan­lık­ça ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.

  (2) bu ka­nun­la ek­li lis­te­de­ki kad­ro­lar ih­das edi­le­rek baş­kan­lı­ğın hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üze­re 5/4/1983 ta­rih­li ve 2813 sa­yı­lı tel­siz ka­nu­nu­na ek­li (ii) sa­yı­lı lis­te­ye ek­len­miş­tir. baş­kan­lık bün­ye­sin­de­ki ile­ti­şim uz­man­la­rı­na, ku­rum­da ça­lı­şan te­le­ko­mü­ni­kas­yon uz­man­la­rı­na uy­gu­la­nan ma­lî, sos­yal hak ve yar­dım­la­ra iliş­kin hü­küm­ler uy­gu­la­nır. ile­ti­şim uz­ma­nı ola­rak baş­kan­lı­ğa ata­nan per­so­ne­lin hak­la­rı sak­lı kal­mak kay­dıy­la, ka­ri­yer sis­te­mi, ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren al­tı ay için­de çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

  (3) baş­kan­lı­ğa ka­nun­la ve­ri­len gö­rev­le­re iliş­kin ola­rak ya­pı­la­cak her tür­lü mal ve­ya hiz­met alım­la­rı, ce­za ve iha­le­ler­den ya­sak­la­ma iş­le­ri ha­riç, 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı ka­mu iha­le ka­nu­nu ile 5/1/2002 ta­rih­li ve 4735 sa­yı­lı ka­mu iha­le söz­leş­me­le­ri ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne tâ­bi ol­mak­sı­zın ku­rum büt­çe­sin­den kar­şı­la­nır.

  (4) ka­nun­lar­la ve­ri­len di­ğer yet­ki ve gö­rev­le­ri sak­lı kal­mak kay­dıy­la, baş­kan­lı­ğın bu ka­nun kap­sa­mın­da­ki gö­rev ve yet­ki­le­ri şun­lar­dır:

  a) ba­kan­lık, kol­luk kuv­vet­le­ri, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­lar ve il­gi­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ara­sın­da ko­or­di­nas­yon oluş­tu­ra­rak in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ve bu ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­la­rı oluş­tu­ran içe­ri­ğe sa­hip fa­ali­yet ve ya­yın­la­rı ön­le­me­ye yö­ne­lik ça­lış­ma­lar yap­mak, bu amaç­la, ge­rek­ti­ğin­de, her tür­lü gi­der­le­ri yö­net­me­lik­le be­lir­le­ne­cek esas ve usûl­ler da­hi­lin­de ku­rum­ca kar­şı­la­na­cak ça­lış­ma ku­rul­la­rı oluş­tur­mak.

  b) in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın içe­rik­le­ri­ni iz­le­ye­rek, bu ka­nun kap­sa­mı­na gi­ren suç­la­rın iş­len­di­ği­nin tes­pi­ti ha­lin­de, bu ya­yın­la­ra eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak bu ka­nun­da ön­gö­rü­len ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mak.

  c) in­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın­la­rın içe­rik­le­ri­nin iz­len­me­si­nin han­gi se­vi­ye, za­man ve şe­kil­de ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­le­mek.

  ç) ku­rum ta­ra­fın­dan iş­let­me­ci­le­rin yet­ki­len­di­ril­me­le­ri ile mül­kî ida­re amir­le­rin­ce ti­ca­rî amaç­lı top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­ra ve­ri­le­cek izin bel­ge­le­rin­de fil­tre­le­me ve blo­ke et­me­de kul­la­nı­la­cak sis­tem­le­re ve ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­le­re yö­ne­lik esas ve usûl­le­ri be­lir­le­mek.

  d) in­ter­net or­ta­mın­da­ki ya­yın­la­rın iz­len­me­si su­re­tiy­le bu ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­la­rın iş­len­me­si­ni ön­le­mek için iz­le­me ve bil­gi ih­bar mer­ke­zi da­hil, ge­rek­li her tür­lü tek­nik alt­ya­pı­yı kur­mak ve­ya kur­dur­mak, bu alt­ya­pı­yı iş­let­mek ve­ya iş­le­til­me­si­ni sağ­la­mak.

  e) in­ter­net or­ta­mın­da her­ke­se açık çe­şit­li ser­vis­ler­de ya­pı­la­cak fil­tre­le­me, per­de­le­me ve iz­le­me esas­la­rı­na gö­re do­na­nım üre­til­me­si ve­ya ya­zı­lım ya­pıl­ma­sı­na iliş­kin as­ga­ri kri­ter­le­ri be­lir­le­mek.

  f) bi­li­şim ve in­ter­net ala­nın­da­ki ulus­la­ra­ra­sı ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

  g) bu ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da sa­yı­lan suç­la­rın, in­ter­net or­ta­mın­da iş­len­me­si­ni ko­nu alan her tür­lü tem­si­li gö­rün­tü, ya­zı ve­ya ses­le­ri içe­ren ürün­le­rin ta­nı­tı­mı, ül­ke­ye so­kul­ma­sı, bu­lun­du­rul­ma­sı, ki­ra­ya ve­ril­me­si ve­ya sa­tı­şı­nın ön­len­me­si­ni te­mi­nen yet­ki­li ve gö­rev­li kol­luk kuv­vet­le­ri ile so­ruş­tur­ma mer­ci­le­ri­ne, tek­nik im­kân­la­rı da­hi­lin­de ge­re­ken her tür­lü yar­dım­da bu­lun­mak ve ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

  (5) başkanlık; bakanlık tarafından 3348 sayılı ulaştırma bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca, adalet bakanlığı, içişleri bakanlığı, çocuk, kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı ile kurum ve ihtiyaç duyulan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle teşkil edilecek internet kurulu ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlar; bu kurulca izleme, filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda yapılacak öneriler ile ilgili gerekli her türlü tedbir veya kararları alır.

  yö­net­me­lik­ler

  mad­de 11- (1) bu ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin esas ve usûl­ler, ada­let, içiş­le­ri ve ulaş­tır­ma ba­kan­lık­la­rı­nın gö­rüş­le­ri alı­na­rak baş­ba­kan­lık ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­ler­le dü­zen­le­nir. bu yö­net­me­lik­ler, ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren dört ay için­de çı­ka­rı­lır.

  (2) yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra et­mek is­te­yen ki­şi­le­re, te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ile­ti­şim ko­nu­sun­da yet­ki­len­dir­me bel­ge­si olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra et­me­si ama­cıy­la yet­ki­len­dir­me bel­ge­si ve­ril­me­si­ne iliş­kin esas ve usûl­ler, ku­rum ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. bu yö­net­me­lik, ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren beş ay için­de çı­ka­rı­lır.

  il­gi­li ka­nun­lar­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler

  mad­de 12- (1) 4/2/1924 ta­rih­li ve 406 sa­yı­lı tel­graf ve te­le­fon ka­nu­nu­nun 2 nci mad­de­si­nin (f) ben­di­ne aşa­ğı­da­ki cüm­le ek­len­miş­tir.

  “bu ida­rî pa­ra ce­za­la­rı­na iliş­kin ka­rar­la­ra kar­şı, 6/1/1982 ta­rih­li ve 2577 sa­yı­lı ida­rî yar­gı­la­ma usu­lü ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.”

  (2) 4/7/1934 ta­rih­li ve 2559 sa­yı­lı po­lis va­zi­fe ve sa­la­hi­yet ka­nu­nu­nun ek 7 n­ci mad­de­si­nin onun­cu fık­ra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­sin­de yer alan “be­lir­ti­len” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ya­pı­lan ile­ti­şi­me iliş­kin” iba­re­si ek­len­miş, ikin­ci cüm­le­si “oluş­tu­ru­lan bu baş­kan­lık bir baş­kan ile da­ire baş­kan­lık­la­rın­dan olu­şur.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

  (3) 5/4/1983 ta­rih­li ve 2813 sa­yı­lı tel­siz ka­nu­nu­nun 5 in­ci mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

  “ku­rul­ca be­lir­le­ne­cek esas ve usûl­ler çer­çe­ve­sin­de, 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı ka­mu iha­le ka­nu­nu­nun 22 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len doğ­ru­dan te­min usû­lüy­le ser­best avu­kat­lar ve­ya avu­kat­lık or­tak­lık­la­rıy­la avu­kat söz­leş­me­le­ri ak­de­di­le­bi­lir.”

  (4) 1/11/1983 ta­rih­li ve 2937 sa­yı­lı dev­let is­tih­ba­rat hiz­met­le­ri ve mil­li is­tih­ba­rat teş­ki­la­tı ka­nu­nu­nun 6 n­cı mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın son cüm­le­si “4/12/2004 ta­rih­li ve 5271 sa­yı­lı ce­za mu­ha­ke­me­si ka­nu­nu­nun 135 in­ci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin (14) nu­ma­ra­lı alt ben­di kap­sa­mın­da ya­pı­la­cak din­le­me­ler de bu mer­kez üze­rin­den ya­pı­lır.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş; dör­dün­cü fık­ra­sın­da yer alan “an­cak” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ca­sus­luk fa­ali­yet­le­ri­nin tes­pi­ti ve” iba­re­si ek­len­miş; al­tın­cı fık­ra­sı­nın üçün­cü cüm­le­sin­de ge­çen “bu mad­de” iba­re­si “bu fık­ra” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

  ge­çi­ci mad­de 1- (1) baş­kan­lı­ğın ku­ru­luş­ta­ki hiz­met bi­na­sı­nın ya­pı­mı, ce­za ve iha­le­ler­den ya­sak­la­ma iş­le­ri ha­riç, ka­mu iha­le ka­nu­nu ve ka­mu iha­le söz­leş­me­le­ri ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne tâ­bi ol­mak­sı­zın ku­rum büt­çe­sin­den kar­şı­la­nır.

  (2) ha­len fa­ali­yet ic­ra eden ti­ca­rî amaç­la top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­lar, bu ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren al­tı ay için­de 7 nci mad­de­ye gö­re alın­ma­sı ge­re­ken izin bel­ge­si­ni te­min et­mek­le yü­küm­lü­dür­ler.

  (3) ha­len yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra eden ki­şi­le­re, ku­rum ta­ra­fın­dan, te­le­ko­mü­ni­kas­yon yo­luy­la ile­ti­şim ko­nu­sun­da yet­ki­len­dir­me bel­ge­si olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın, yer ve­ya eri­şim sağ­la­yı­cı ola­rak fa­ali­yet ic­ra et­me­si ama­cıy­la bir yet­ki­len­dir­me bel­ge­si dü­zen­le­nir.

  yü­rür­lük

  mad­de 13- (1) bu ka­nu­nun;

  a) 3 ün­cü ve 8 in­ci mad­de­le­ri, ya­yı­mı ta­ri­hin­den al­tı ay son­ra,

  b) di­ğer mad­de­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

  yü­rür­lü­ğe gi­rer.

  yü­rüt­me

  mad­de 14- (1) bu ka­nun hü­küm­le­ri­ni ba­kan­lar ku­ru­lu yü­rü­tür.
 • "internet ozgurluktur" deyi$ini tamamen baltalayan bir karardir.
 • erişimin engellenmesini bazı yönlerden hakim onayına sunmamak gibi bir tehlike getiren yasadır.

  yasa (madde 8) ,savcının kararını bile hakim onayına tabi kılarken telekominikasyon iletişim başkanlığının bir memurunun kararı, bu denetime tabi tutulmamıştır.bu uygulama keyfilik ve kötüye kullanma getirebilir.özellikle tck.226.maddede düzenlenen müstehcenlik suçu , geniş yoruma müsait bir kavramdır.bir haber portalında yer alabilecek erotik fotoğraf bahane edilerek,siyasiler hakkında aleyhe yazılmış haber sansürlenebilir.üstelik hakim kararı olmaksızın.

  umarım uygulama bu şekilde olmaz.
 • modern iktidarın kapattığı, gözetlediği, itaat altına aldığı ve hasılı büyük bir gözaltı olduğunu biliyoruz ve karakamu, kendisini her yerde hissettiriyor günden güne. nerede bir serbest hareket alanı doğar ve o alan artık az sayıda bireyden belirli bir kesime hitap etmeye başlarsa gözlerini oraya belerten * devlet aygıtı, her şeyi bilmek ve kontrol etmek isteyen mahalle babaannesi gibi * çöreklemekte mahallenin başına.

  üniversitelerin içerisine kadar sokulan gözetleme kuleleri * gibi kameralı sistemler ve barkodlu dehlizler ile bayrampaşa cezaevi'ni andıran görüntülerden tutun da *, youtube gibi bir kaynağı kapatmaya varan silsile, yok yok…

  - -

  there must be some way out of here, said the joker to the thief
  [soytarı hırsıza: “burdan dışarı bir yol olmalı” dedi]

  there’s too much confusion, i can’t get no relief
  [işler fena karıştı, bir türlü huzur bulamıyorum]

  (bkz: all along the watchtower)
 • internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun.
  sözlüğe bir daha ulaşamassak bilmeliyiz ki bunun nedeni mahkemelerin ve hakimlerin bu kanuna dayanarak aldığı karar sonucunda türk telekoma verilen yükümlülük içerik sağlayıcıya erişimin engellenmesidir.
  veya ne biliyim dns te problem vardır. fiber optik kablo kopmuştur. bunlar da olabilir.
 • 23 kasım 2007 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan kanundur. uygulamayla atatürk aleyhine işlenen suçlar, intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama amacı taşıyan sitelere erişim engellenebilecektir. open dns kullanarak ya da web sitelerinin ip adreslerini kopyaladığınız bir arşivle, sansürden kaçış mümkün olsa da, bu zihniyetin yaratacağı muhtemel projelerden nereye kadar kaçabileceğimiz meçhuldur. bugün internetin özgürlüğüne uzanan eller, yarın evlerimizin içine kadar uzanırsa hangi ip adresinden yararlanırız bilemiyorum.

  ayrıca müstehçen içerikli siteler yasaklanırsa, bu ülkenin tecavüz oranlarında ciddi bir artış olması da ihtimaller dahilindedir. telekom pornoma dokunma kampanyasının eli kulağındadır.

  haberle ilgili ayrıntılar için: http://www.ntvmsnbc.com/news/427228.asp
 • istanbul barosu nda 14 aralık'ta bu kanun tartışılacak. herkesin gidip de internet şalterinin başındaki adamlara aklındakileri sorması gerekir. çünkü şalterin başındaki iki üst düzey bürokrat da bu konferansta olacak. sözlük de orada bir avukatla temsil edilecek, bu da ayrı bir sürpriz tabi.. programın yayınlandığı adres: http://turk.internet.com/…igoster.php3?yaziid=19629
 • istanbul barosu konferans salonunda gercekleştirilen olan 5651 sayılı internet yoluyla işlenen suçlar hakkında kanunun çerçevesi ve uygulamadaki sıkıntıların konuşulduğu toplantı http://yayin.superonline.com/ adresinden canlı olarak takip edilebilmekte.
 • dayanamayıp hiciv yazmayı denememe sebep olan hadise!

  susturun geveze meftamı !

  internet tüm dünyada özgür
  neden ülkemde uygulanır sansür
  düşüncelerimi yasaklayacağını sanmak
  nasıl bir zekanın ürünüdür

  internet globaldir ve hür
  avrupalı olacağız dersin gür gür
  seni bu kafayla avrupa'ya alacak
  hürriyet bilmez bir dürzüdür

  sanki bu yasaklar kötü bir düştür
  meddah bu durumdan üzgündür
  sazım var, kırsanda kalemimi be ahmak!
  haksızlığa türküler yakacağım gündür

  mahpus yattığında yanındaki güldür
  eskiyi unutman beni pek düşündürür
  interneti yasaklamak, hayatı yasaklamak
  geveze meftanın ölüm sebebi iki yüzündür