şükela:  tümü | bugün soru sor
 • --- spoiler ---

  birinc madde — türkiye büyük millet meclisinin miktarı âzası türkiye
  devleti halkından her yirmi bin nüfusu zükûrda bir nefer olmak üzere intihap
  olunur.
  bir daire-i intihabiyenin nüfusu zükûrü yirmi binden dun olsa dahi her halde
  bir mebus intihabına hakkı olacağı gibi nüfusu zükûrun yirmi binden fazlası için
  berveçhi âti muamele ifa olunur. şöyle ki:
  otuz bine kadar bir, otuz bin birden elli bine kadar iki, elli bin birden yetmiş
  bine kadar üç, yetmi bin birden doksan bine kadar dört mebus intihap olunacak
  ve bu miktardan ziyadesi bu nispet üzere arttırılacaktır.
  ikinc madde — on sekiz yaşını ikmal eden her fert zükûr, intihap etmek hakkını haizdir.
  üçüncü madde — muallimin müstesna olmak üzere merkezden mansup bilû-mum memurin ile müftiler, hükkâm ve müddeiumumiler ve belediye reisleri müntahibisani intihabına mübaşeretten iki ay evvel istifa etmi olmadıkça mahalli memuriyetlerinin dahil bulunduğu daire-i intihabiyeden mebus intihap olunamıyacakları gibi ordu, kolordu, fırka kumandanlariyle bilûmum ahzı asker ve kalem ve şube
  reisleri jandarma alay, tabur ve bölük kumandanları dahi mevkii memuriyetlerinin
  dahil bulunduğu daire-i intihabiyede mebus intihap edilemezler. aksi takdirde intihabı vâki muteber olmaz.
  dördüncü madde — müntahibievvel, müntahibisani veya mebus olabilmek için vergi ile mükellef olmak meşrut değildir.
  beşinc madde — bir nahiye dahilinde bulunan nüfusu zükûrden her iki yüz kişi için bir müntahibisani intihap olunur. bu miktardan fazlası için berveçhiâti muamele ifa olunur.
  üç yüze kadar bir, üç yüz birden be yüze kadar iki, beş yüz birden yedi yüze
  kadar üç ilh müntahibisani intihap olunur.
  altıncı madde — intihabı mebusan kanunu muvakkatinin ve intihabı
  mebusana mütaallik tevarihi muhtelifede münteşir kavanini saire ile kanunu esasinin işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır.
  yedinc madde — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyüucrattm
  sekizinc madde — işbu kanunun icrasına icra vekilleri memurdur.
  3 nisan 1339 ve 16 sabah 1341

  --- spoiler ---

  türkiye'nin 1946'ya kadar kullandığı seçim kanunudur. '46 seçimlerinde çok partili hayata geçilmesi ve genel seçimlerin bu biçimde yapılmasıyla kanun değişikliğine gidilmiştir ve çift dereceli seçim rafa kaldırılmıştır.