şükela:  tümü | bugün
 • 1856 tarihli, tanzimat devri'nin kapsama alani altinda bulunan, igrenc yalaka bir fermandir . bati'ya verilen politik, ekonomik ve siyasal bir odundur . bir suru di$ nedeni varsa da, asil neden olarak rusya saldirisiyla birlikte bogazlari korumak amaciyla ilan edilmi$tir denilebilir .

  bu fermanla di$ politika tamamen batinin gucler dengesine birakilmi$tir . $oyle ki, batidan "aman rusya'dan kurtarin bizi" $eklinde yardim istenilmi$, kar$iliginda da bu ferman imzalanmi$tir . icerdigi hukumlerin yuzde99'u di$ olaylara ili$kindir . tamami di$ baskinin urunudur ve ekonomi tamamen acilmi$, di$ borclar katlandikca katlanmi$tir . tabani olmayan bir harekettir ve ki$ilerle sinirli kalmi$tir .

  (bkz: hukuk)
 • müslim-gayrimüslim ayrımının tanzimat fermanı ile ortadan kaldırılamadığını iddia eden devletleri memnun etmek amacıyla yapılan, kaş yapalım derken göz çıkarmış, her türlü hak ve imtiyazın verilmesine neden olmuş zamansız reform çalışması
 • 1856 paris antlaşması metninde de yer alan ferman.
  günümüz türkçesi'yle şöyledir:

  1) ülkede bulunan hıristiyan ve diğer gayri müslimlere, ecdadım tarafından daha önce verilen her türlü ayrıcalık ve bağışıklık aynen yürürlüktedir. bunun için hıristiyan ve diğer gayri müslim toplumları özellikle patrikhanelerde oluşturulacak meclislerce, fetihler babası ikinci sultan mehmet'in patrik ve piskoposlara lütfettikleri izinlerde dahil olmak üzere bu ayrıcalık (imtiyaz) ve bağışıklıklar (muafiyet) yeniden gözden geçirilerek:
  a) patriklerin seçim usulleri, toplumların bab-ı ali ile anlaşmaları halinde tespit edilecek esaslar dahilinde yeniden yapılacak seçim sonunda patriklik beratı onaylanmak koşulu ile bu kişiler ömürboyu görevde kalabileceklerdir.
  b) rahiplere her ne ad altında olursa olsun; hediye, bahşiş verilemez ve alamaz ve gelir getirebilecek kaynaklar oluşturulamaz. bunların yerine patriklere ve toplum başlarına belirli gelir tahsis edilir ve diğer ruhbanlara derecelerine ve gördükleri işin taşıdığı öneme göre hakkaniyete uygun maaş verilecektir.
  c) hıristiyan ve sair gayri müslim toplumun taşınır ve taşınmaz mallar ile şehir kasaba ve nahiyelerde mevcud olup toplumlar tarafından görevlendirilmiş kişilerin veya topluluğun idarelerindeki binalar, okullar, hastaneler, mezarlık gibi yerler oldukları gibi korunacak, tamir ve ıslahlarına engel olunmayacak ve fakat yeniden yapılacaklar için yerel idarelerin onama ve onayı alınacaktır.

  2) her toplum, diğer toplum ile birlikte hareket etmemek koşulu ile ayinlerini serbestçe yapabilecektir. gerekli tedbirler idarece alınacaktır.

  3) mezhep, dil, cinsiyet gibi hususlarda bir sınıfın diğer sınıf hakkında küçültücü söz, yazı, davranışlar ve namusa dokunacak her türlü tanım ve niteleme tamamen ve kesinlikle yasaktır.

  4) hiç kimse din değiştirme hususunda zorlanamaz.

  5) hangi din mezhep ve ulustan olursa olsun, kendi kabiliyet ve ehliyetlerine göre, yürürlükteki mevzuat dahilinde kamu hizmetlerine girmeleri serbesttir.

  6) her toplum, ilgili bakanlığın gözetim ve denetiminde olmak koşulu ile; eğitim, zenaat ve sanayie dair okullar açabilirler. buralarda görev alacak öğretmenler ve ders programı toplum ve idarece oluşturulacak karma bir meclis tarafından onaylanmak ve ferman onama koşuluna bağlıdır.

  7) müslüman ile hıristiyan ve sair gayri müslim arasında veya hıristiyan ile diğer gayri müslimlerin birbirleri arasında ticaret ve cinayete dair uyuşmazlıkları karma mahkemelerde görülecektir.
  duruşmalar açıktır. tanıklar kendi inanç ve mezheplerine uygun olarak yemin ederler.
  hukuk davaları eyalet ve illerde vali ve kadıların hazır bulundukları mahkemelerde hakimler tarafından şeriat ve yasalar hükümlerine göre görülecektir.
  hıristiyanlar ile gayri müslimler arasındaki veraset davalarının sahipleri istedikleri takdirde davalarının patrik veya ruhani meclislere gönderilmesini isteyebilirler.
  duruşmalar sür'atle tamamlanarak tutanaklar ülkede mevcut tercümanlara tercüme ettirilir. davalar insan haklarına ve adalete uygun şekilde sonuçlandırılır.
  tutuklama ve göz altında bulundurma mümkün olduğunca kısa süreli olmalıdır.
  hapishanelerde işkence, eziyet ve cismani ceza uygulanması kesinlikle yasaktır. aksine davrananlar veya emredenler cezalandırılırlar.

  8) vergilerde eşitlik esastır.

  9) hıristiyan ve diğer gayri müslimler de, müslümanlar gibi askerlik görevlerini yaparlar. bedel veya para ödemek suretiyle kısa süreli askerlik yapılabilir. bu gibilerin askerlik sınıflarının ve sınıflar içindeki görevlerinin tayin ve tespiti askeri makamlara aittir.

  10) eyalet ve il meclislerine, seçilme belirli usul ve esaslara göre yapılır. toplumlar oranlarına göre temsil edilirler.

  11) alış-veriş ve mülk edinme konusundaki yasa ve tüzükler, bütün vatandaşlar hakkında eşitlik ilkesi içinde uygulanır.

  12) eyalet ve il meclislerine üyeler 1 yıl için seçilirler.

  13) yasa ve tüzükler bütün vatandaşlar arasında eşitlikle uygulanır.
 • bazı tarihçiler tarafından yabancı fermanı olarak ta adlandırılan ferman.
  tamamen dış baskılar sonucu ilan edilmiştir ve osmanlı bu fermanla dağılmayı biraz da olsun durdurabileceğini ummuştur.
  nitekim bu ferman dağılma sürecini nos devreye girmiş araba misali hızlandırmıştır.
 • imparatorluk dahilindeki kiliselere çan çalma hakkı veren ferman. klasik osmanlı döneminde çan çalmak yasak olduğundan kiliselerde ayinler tahta tokmak sesiyle duyurulurmuş.
 • "allah cem-i cümlemizi ıslah etsin" cümlesiyle biter.
 • uzun müzakereler neticesinde ingiliz ve fransız sefirlerinin isteklerine ve viyana kararlarina uygun bir fermandır. ali paşa ile fransız ve ingiliz elçilerinin ortaklaşa hazırladıkları yeni program, paris konferansından önce ilan edilmiştir. (18 şubat 1856)
  ıslahat fermanı umumi olarak hristiyanların ve bilhassa azınlıkların menfaatine olmuştur.
 • kırım savaşındaki hezimet sonrası, paris antlaşmasından hemen önce avrupalı devletlerin osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek amacıyla çıkarılmış ferman. rusya, hıristiyanları bahane ederek iç işlere karışma kapısını aralamışken, ingiltere, fransa ve avusturya "biz niye faydalanmıyoruz lan" diyerek olaya girişmişlerdir nitekim bu 3 ülkenin temsilcileri fermanı hazırlayan grubun içindeydi.

  bu ferman hoşgörülü osmanlı'nın bazı hoşgörüsüzlüklerini ortaya çıkarması bakımından ilginçtir. maddelere şöylece bir bakarsak, müslümanlar ve müslüman olmayanlar arasında şu konularda ayrılık görebiliriz: eşit yargılanma, eşit söz hakkı, dini mekan ve ibadethanelerde özgürlük ve en sevdiğim madde: kimse din değiştirme hususunda zorlanamaz. osmanlı devleti bu maddeyle daha önceden resmen "din değiştirmeye zorlama" diye bir eylemin olduğunu kabullenmiştir.

  ferman doğal olarak müslüman halkın hoşuna gitmemiştir, bazı hükümleri ise (herkesin askerlik yapması gibi) gayrimüslimler tarafından hoş karşılanmamıştır ve diğer fermanlar gibi bazı maddeleri sadece kağıt üzerinde kalmıştır.

  sonuç olarak dış güçlerin baskısıyla ve dış gücü engellemek amacıyla çıkarılan bu dini nitelikli ferman kötü gidişatı durduramamıştır.

  http://www.gribilge.com/1856-islahat-fermani/
 • ıslahat fermanı kırım savaşının son yıllarında hazırlanarak paris anlaşmasından 6 hafta önce kabul edilmiştir. dış baskı sonucu çıkarıldığının yazılması adettendir.hükümleri şöyledir;

  *tanzimat fermanının tanıdığı hak ve özgürlükler aynen tanınacak.
  *gayrimüslimlerin ihtiyaçları patrikhanelerde bulunan meclisler yoluyla devlete sunulacak.
  *patriklerin seçim usulü iyileştirilecek.
  *gayrimüslim din adamlarına devlet maaş bağlayacak.
  *hristiyan rahiplerinin mallarına müdahalede bulunulmayacak.
  *gayrimüslimler kendi işlerini görebilmeleri için her cemaat birer meclis seçecek.
  *gayri müslimlerin ibadet yerleri,okul,hastane ve mezarlıklarının tamirine engel olunmayacak yenilerinin yapılmasına izin verilecek
  *mezhep,dil ve cinsiyet bakımından eşitlik ilkesi kabul edilecek.
  *din ve mezhep değiştirmesi için kimse zorlanmayacak.
  *devlet memurluğuna girişte din farkı gözetilmeyecek.(yani gayrimüslimler devlet memuru olabilecek)
  *gayrimüslimler de devletin askeri ve mülki okullarına kabul edilecek.
  *ticaret ve ceza davalarında eğer taraflardan biri müslüman diğeri gayrimüslim ise yargılama karma mahkemelerce ve aleni olarak yapılacak.mahkemelerde şahitlik konusunda müslümanlar ve müslüman olmayanlar arasında eşitlik olacak.
  *işkence ve eziyet yasağı.bunları emreden amirlerin ve yapan memurların şiddetle cezalandırılması emri.
  *vergi alımında din ayrımı yapılmayacak.
  *yabancılarda osmanlı toprakları üzerinde mülk edinebilecek.
  *gayrimüslimler de eyalet meclislerine girebilecek.(siyasal temsil hakkı)

  anlaşılacağı üzere ıslahat fermanının amacı,müslümanlar ve gayri müslimler arasında her yönden eşitlik sağlamaktı.aradaki farklar kaldırılıyordu.
  sonuç olarak osmanlı imparatorluğunda ıslahat fermanı ile avrupa ülkelerinde bulunan hak ve özgürlüklerin önemli bir kısmının tanındığını söyleyebiliriz.osmanlı'nın sened i ittifak ve tanzimat fermanıyla başlayan anayasalcılık hareketleri ıslahat fermanıyla devam ediyor.
 • orijinal metni şu şekildedir:

  --- spoiler ---

  (11 cemâzi-yel-âhir 1272 – 18 şubat 1856)

  ıslâhâta dair taraf-ı vekâlet-i mutlaka’ya hitaben bâlâsı hatt-ı hümâyûn ile muvaşşah şeref-sâdır olan fermân-ı âlî’nin sûretidir.

  ba’de-l-elkab,

  malûm ola ki yed-i müeyyed-i mülûkâneme vedia-i cenab-ı bârî olan kâffe-i sunûf-ı tebea-i şâhânemin her cihetle temami-i husûl-i saâdeti hâli akdem-i efkâr-ı hayriyet disar-ı pâdişâhânem olarak cülûs-i meymenet men’us-ı hümâyûnum gününden beri bu bâbda zuhûra gelen himem-i mahsusa-i şâhânemin hamdolsun pek çok semer-i nafiâsı meşhûr olup mülk ü milletimizin mamuriyet ve serveti an be an tezeyyüd etmekte ise de devlet-i âliye’mizin şânına muvafık ve milel-i mütemeddine arasında bi-hakkın hâiz olduğu mevki-i âlî ve mühimme lâyık olan hâlin kemale îsâli için şimdiye kadar vaz’ ve tesisine muvaffak olduğum nizamât-ı cedîde-i hayriyenin ezseri-nev tekit ve tevsii matlûb-ı madelet mahsub-ı pâdişâhânem olduğu halde umûm tebea-i şâhânemizin mesai-yi cemile-i hamiyetkârâneleri ve müttefik-i hâss-ı bahir-ül ihlâsımız olan düvel-i mufahhamanın himmet ü muavenet-i hayırhahâneleri eseri olmak üzere devlet-i âliye’mizin bu kerre biinayet-u-llâhi taâlâ hâricen hukuk-ı seniyesi bir kat daha teekküt eylediğine ve bu cihetle şu asr devlet-i âliye’miz için bir zamanı hayriyet iktiranın mebdei olacağından dâhiline dahi saltanat-ı seniyemizin tezyid-i kuvvet ve miknetini ve revabıt-ı kabiliyeyi vatandaşî ile birbirine merbut olan ve nazar-ı madelet eseri müşfikânemde müsavî bulunan kâffe-i sunûf-ı tebea-i şâhânemin her yüzden husûl-i temam-i saâdet-i hal ve memâlik-i şâhânemizin mamûriyetini müstelzim olacak esbâb ve vesailin an be an ilerlemesi murad-ı merhamet itiyad-ı mülûkânem iktizasından bulunduğuna binâen husûsât-ı âtiyet-üz-zikrin icrâsına irade-i madelet ifade-i pâdişâhânem şeref-sâdır olmuştur.

  şöyle ki: gülhâne’de kırâat olunan hatt-ı hümâyûnum ile ve tanzîmât-ı hayriyem mûcibince her din ve mezhepte bulunan kâffe-i tebea-i şâhânem hakkında bilâ-istisna emniyet-i can ve mal mahfûziyet-i nâmus için taraf-ı eşref-i pâdişâhanemden va’d ve ihsan olunmuş olan teminat bu kerre dahi tekit ve teyit kılındığından bunun kâmilen fiile çıkarılması için tedabir-i müessirenin ittihaz olunması ve zîr-i cenah-ı atıfet seniye-i pâdişâhânemde olarak memâlik-i mahrusâ-i şâhânemde bulunan hıristiyan ve sair tebea-i gayr-i müslime cemaatlerine ecdad-ı izâmım taraflarından verilmiş ve sinin-i ahirede itâ ve ihsan kılınmış olan bil-cümle imtiyazât ve muafiyet-ı rûhaniye bu kerre dahi takrîr ve ibkâ kılınıp fakat hıristiyan ve tebea-i gayr-i müslime-i sairenin her bir cemaati bir mehl-i muayyen içinde imtiyazât ve muafiyet-ı hazırâlarının rü’yet ve muayenesine ibtidar ile ol bâbda vaktin ve gerek âsâr-ı medeniyet ve malûmat-ı müktesibenin icab ettirdiği ıslâhât-ı irade ve tensib-i şâhânem ile ve bâb-ı âlî’mizin nezareti tahtında olarak mahsûsan patrikhânelerde teşkil olunacak meclisler marifetiyle bi-l-müzakere cânib-i bâb-ı âlî’mize arz ve ifade eylemeğe mecbûr olarak cennet-mekân ebu-l-feth sultan mehmet hân-ı sânî hazretleri ve gerek ahlâf-ı izamları taraflarından patrikler ile hıristiyan piskoposlarına itâ buyurulmuş olan ruhsat ve iktidar niyat-ı fütüvvetkârane-i pâdişâhânemden nâşi işbu cemaatlere temin olunmuş olan hal ve mevki-i cedîd ile tevfik olunup ve patriklerin el-hâletü hâzihi câri olan usûl-i intihâbiyeleri ıslâh olunduktan sonra patriklik berat-ı âlîsinin ahkâmına tatbiken kayd-ı hayat ile nasb ve tâyin olunmaları usûlünün tamamen ve sahihen icrâ ve bâb-ı âlî’mizle cemaat-ı muhtelifenin rüesa-yı rûhaniyesi beyninde karargîr olacak bir sûrette tatbiken patrik ve metropolit ve murahhasa ve piskopos ve hahamların hîn-i nasbında usûl-i tahlifiyenin ifâ kılınması ve her ne sûret ve nâm ile olursa olsun rahiplere verilmekte olan cevaiz ve avaidât cümleten men’olunarak yerine patriklere ve cemaatbaşılarına vâridât-ı muayyene tahsis ve rühbân-ı sairenin dahi rütbe ve mansıblarının ehemmiyetlerine ve bundan sonra verilecek karara göre kendilerine ber-vech-i hakkaniyet maaşlar tâyin olunup, fakat hıristiyan rahiplerinin emvâl-i menkûle ve gayr-i menkûlelerine bir gûna sekte iras olunmıyarak hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslime cemaatlerine milletçe olan maslahâtlarının idaresi her bir cemaatin rühbân ve avâmı beyninde müntehib âzâdan mürekkep bir meclisin hüsn-i muhafazasına havale kılınması ve ahalisi cümleten bir mezhebde bulunan şehir ve kasaba ve karyelerde icrâ-yı âyine mahsûs olan ebniyenin ve gerek mektep ve hastahâne ve mezarlık misillû sair mahallerin hey’et-i asliyeleri üzere tamir ve termimlerine bir gûna mevani ika olunmayıp böyle mahallerin müceddeden inşası lâzım geldikçe patrik veya rüesa-yı milletin tasvibi halinde bunların resm ve sûret-i inşası bir kerre cânib-i bâb-ı âlî’mize arzolunmak iktiza edeceğinden ya suver-i maruza kabûl ile müteallik olacak irade-i seniye-i mülûkânem mûcibince iktizası icrâ veya bir müddet-i muayyene zarfında ol bâbda olan itirazât beyân olunup bir mezhebin cemaati yalnız olarak sairiyle karışık olmayarak bir mahalde bulunur ise o yerde âyine müteallik husûsâtı zâhiren ve alenen icrâda bir türlü kuyûda düçar olmayıp ahalisi edyân-ı muhtelifede bulunan cemaatlerden mürekkep olan şehir ve kasaba ve karyelerde ise her bir cemaatin takımı sakin olduğu ayrıca mahalde bâlâda bast ü beyan olunan usûle ittibaen kendi kilise ve hastahâne ve mektep ve mezarlıklarını tamir ve termime muktedir olabilmesi ve müceddeden inşa olunması iktiza eyleyen ebniyeye gelince bunlar için ruhsat-ı lâzimeyi patrikler veyahut cemaat metropolitleri cânib-i bâb-ı âlî’mizden istida edüp devlet-i âliye’mizce bunda bir gûna mevani-i mülkiye olmadığı halde ruhsat-ı seniyem erzan kılınması ve bu makûle işlerde hükûmet tarafından vukû bulacak muamelât külliyyen hasbî olması ve bir mezhebe tâbi olanların adedi ne miktar olursa olsun ol mezhebin kemal-i serbesti ile icrâ olunmasını temin için tedabir-i lâzime ve kaviyyenin ittihaz kılınması ve mezhep ve lisan veyahut cinsiyet cihetleriyle sunûf-ı tebea-i saltanat-ı seniyemden bir sınıfın aher sınıfından aşağı tutulmasını mutazammın olan kâffe-i ta’birat ve alfaz ve temyizât muharrerât-ı divâniyyeden ile-l-ebed mahv ü izale kılınması ve ahad-ı nâs beyninde veyahut memurîn taraflarından dahi mûcib-i şin ve ar olacak veya nâmusa dokunacak her türlü tarif ve tavsifin istimali kanûnen men’olunması ve çünkü memâlik-i mahrusâmda bulunan her din ve mezhebin âyini ber-vech-i serbesti icrâ olunduğundan tebea-i şâhânemden hiçbir kimesne bulunduğu dinin âyinini icrâdan men’olunmaması ve bundan dolayı cevr ü ezâ görmemesi ve tebdîl-i din ve mezhep etmek üzere kimse icbâr olunmaması ve saltanat-ı seniyemizin memurîn hademesinin intihâb ve nasbı tensip ve irade-i şâhâneme menut olarak tebea-i devlet-i âliyye’min cümlesi herhangi milletten olursa olsun devletin hizmet ve memuriyetlerine kabûl olunacaklarından bunlar ehliyet ve kabiliyetlerine göre umûm hakkında mer’iyy-ül-icrâ olacak nizamâta imtisalen memuriyetlerde istihdam olunmaları ve saltanat-ı seniyem tebaasından bulunanlar mekatib-i şâhânemin nizamât-ı mevzualarında gerek since ve gerek imtihanca mukarrer olan şeraiti ifâ eyledikleri takdirde cümlesi bilâ-fark ve temyiz devlet-i âliyye’min mekatib-i askeriye ve mülkiyesine kabûl olunması ve bundan başka her bir cemaati maarif ve hiref ve sanayie dair milletçe mektepler yapmağa mezûn olup, fakat bu makûle mekatib-i umûmîyenin usûl-i tedrisi ve muallimlerinin intihâbı âzâsı taraf-ı şâhânemden mansûb muhtelit bir meclis-i maarifin nezaret ve teftişi tahtında olması ve ehl-i islâm ile hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslime meyanesinde veyahut tebea-i îseviyye vesair tebea-i gayr-i müslimden mezahib-i muhtelifeye tâbi olanların birbiri beyninde ticaret veyahut cinayâta müteallik zuhûra gelecek cem’i deâvî muhtelit divânlara havale olunup istima-ı dâvâ için işbu divânlar tarafından akdolunacak meclisler alenî olacağından müddei ile müddeialeyh muvacehe olunarak bunların ikâme edecekleri şahitler tekarir-i vakıalarını daima kendi âyin ve mezhepleri üzerine icda edeceklerini birer yemîn ile tasdik eylemeleri ve hukuk-ı âliyeye ait olan deâvî dahi eyalât ve elviye muhtelif meclislerinde vali ve kadı-i memleket hazır oldukları halde şer’an veya nizamen rü’yet olunup işbu mehâkim ve mecâliste muhakemât-ı vakıa alenî icrâ olunması ve hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslimeden iki kimse beyninde hukuk-ı ırsiyye gibi deâvî-i mahsûsa sahibi dâvâ olanlar istedikleri halde patrik veya rüesa ve mecâlis marifetiyle rü’yet olunmak üzere havale kılınması ve mücazaât ve ticaret kanûnlariyle muhtelif divânlarında icrâ olunacak usûl ve nizamât-ı mürafaat mümkün mertebe sür’atle ikmâl olunarak ve zapt ü tedvîn kılınarak memâlik-i mahrusâ-i şâhânemde müstamel olan elsine-i muhtelifeye tercüme ile neşr ü ilân olunması ve hukuk-ı insaniyyeyi hukuk-ı adâlet ile tevfik etmek için mazanne-i sû’ olanların veyahut tedibât-ı cezaiyyeye müstahak bulunanların haps ve tevkifine mahsûs olan kâffe-i mahbes ve mahalli sairede usûl-i hapsiyenin mümkün mertebe müddet-i kalile zarfında ıslâhına mübaşeret olunması ve herhalde hapishânelerde bile cânib-i saltanat-ı seniyemden vaz’ı kılınan nizamât-ı inzibatiyeye muvafık olan muamelâttan maada hiçbir gûna mücazaât-ı cismaniye ve eziyet ve işkenceye müşabih kâffe-i muamele dahi kâmilen lağv ve iptal kılınması ve bunun hilâfında vukû bulacak hareket şediden men’ ve zecrolunacağından maada bunun icrâsını emreden memurîn ile bi-l-fiil icrâ eyleyen kesanın dahi ceza kanûnnâmesi iktizasınca tekdir ve tedip olunması ve dâr-üs saltanat-ı seniyem ve eyalet ve bilâd ve kurada umûr-ı zaptiyenin tanzîmi maddesi asude-i hal olan kâffe-i tebea-i mülûkâneme kendi mal ve canlarının muhafazasına sahihen ve kaviyyen emniyet verecek sûrette tanzîm kılınması ve verginin müsavâtı tekâlif-i sairenin müsavâtını mûcib olduğu misillû hukukça olan müsavât dahi vezaifçe olan müsavâtı müstelzim olduğundan hıristiyan vesair tebea-i gayr-i müslime dahi ehal-i islâm misillû hısse-i askeriye itâsı hakkında muahharan verilen karara inkiyat mecbûriyetinde bulunması ve bu hususta bedel vermek veya nakden akçe itâsiyle hizmet-i fi’liyeden muaf olmak usûlünün icrâ olunması ve islâm’dan maada tebeanın sunûfı içinde sûret-i istihdamları hakkında nizamât-ı lâzime yapılıp müddet-i kalile-i mümkine zarfında neşr ü ilân kılınması ve eyalât ve elviye meclislerinde tebea-i müslime ve îseviyye ve saireden bulunan âzânın emr-i intihâblarını bir sûret-i sahihaya koymak ve ârânın doğruca zuhûrunu temin eylemek için işbu meclislerin sûret-i tertip ve teşkilleri hakkında olan nizamâtın ıslâhına teşebbüs ile devlet-i âliyye’m netice-i ârâyı ve verilen hüküm ve kararı sahihen bilmek ve buna nezaret etmek esbâb ve vesail-i müessiresinin istihsalini mütalâa eylemesi ve çünkü bey’ ve füruht ve tasarrufu emlâk ve akar maddeleri hakkında olan kavânîn kâffe-i tebea-i mülûkânem hakkında müsavî olduğundan kavânîn-i devlet-i âliyye’me ve nizamât-ı zabıta-i belediyeye ittiba ve imtisâl eylemek ve asıl yerli ehalinin verdikleri tekâlifi vermek üzere saltanat-ı seniyem ile düvel-i ecnebiye beyninden yapılacak suver-i tanzîmiyeden sonra ecnebiyeye dahi tasarruf-ı emlâk müsaadesinin itâ olunması ve tebea-i saltanat-ı seniyemin kâffesi üzerinde tarh olunacak vergi ve tekâlif sınıf ve mezheplerine bakılmıyarak bir sûrette ahzolunmakta idiğünden işbu tekâlif ve ale-l-husus aşarın ahz u ıstıfasında vukû bulmakta olan sû-i istimalâtın ıslâhı tedabir-i seriası mütalâa ve müzakere olunup doğrudan doğruya ahz-i vergi etmek usûlünün pey-der-pey icrâsı kabil oldukça vâridâtı devlet-i âliyye’min ilzam olunması usûlünün yerine bu sûret ittihaz kılınıp usûl-i haliye câri oldukça memurîn-i devlet-i âliyye’m ve mecâlis âzâlarının müzayedeleri alenen icrâ olunacak olan iltizamâttan birini deruhte ettirmeleri veya bir gûna hisse almaları mücazaât-ı şedide ile men’ kılınması ve tekâlif-i mahalliye dahi meh-mâ-emken mahsulâta halel vermiyecek ve ticaret-i dahiliyeye mâni olmıyacak sûrette vaz’ ve tâyin olunması ve umûr-ı nafiâ için tâyin ve tahsis olunacağı mebaliğ-i münasibeye berren ve bahren inşa ve ihdas olunacak turûk ve mesalikden istifade edecek olan eyalet ve sancaklarda vaz’ ve tesis kılınacak vergiyi mahsurlar dahi ilâve edilmesi ve saltanat-ı seniyemin beher sene için vâridât ve masarifât defterinin tanzîm ve iraesi hakkında muahharen bir nizâm-ı mahsûs yapılmış olduğundan bunun temam-ı icrâ-yı ahkâmına itina olunması ve her bir memurîne tahsis kılınmış olan maaşların hüsn-i tesviyesine mübaşeret kılınması ve her bir cemaatin rüesasiyle taraf-ı eşref-î şâhânemden tâyin olunacak birer memurları tebea-i saltanat-ı seniyemin umûmuna ait ve râci olan maddelerin müzakerâtına meclis-i vâlâ’da bulunmak üzere makam-ı celîl-i vekâlet-i mutlakamdan mahsusen celp olunup ve işbu memurlar birer sene için tâyin kılınıp bunlar memuriyetlerine başladıkları gibi tahlîf olunmaları ve meclis-i vâlâ’nın âzâsı gerek adî ve gerek fevk-al-âde vukû bulan içtimâlarında rey ve mütalâalarını doğruca beyân ve ifade etmeleri ve bundan dolayı aslâ rencide olunmamaları ve ifsad ve irtikâp ve itisafa dair olan kavânînin ahkâm-ı kâffe-i tebea-i saltanat-ı seniyem haklarında herhangi sınıfta ve ne türlü memuriyette bulunurlarsa bulunsunlar usûl-i meşruasına tevfikân icrâ olunması ve devlet-i âliyye’min tashih-i usûl-i sikke ile umûr-ı mâliyesine itibar verecek banka misillû şeyler yapılıp memâlik-i mahrusâ-i şâhânemin menba-ı servet-i maddiyesi olan husûsâta iktiza eden sermayelerin tâyiniyle ve mahsulât-ı memâlik-i şâhânemin nakli için icap eden turûk ve ecedavilin küşadiyle emr-i ziraat ve ticaretin tevessüüne hail olan esbâbın men’iyle teshilât-ı sahihanın icrâ olunması ve bunun maarif ve ulûm ve sermaye-i avrupa’dan istifadeye bakılması esbâbının bi-l-etraf mütalâasiyle pey-der-pey mevki-i icrâya konulması maddelerinden ibaret olmakla siz ki sadr-ı a’zam-ı sütudeşiyemi müşârün-ileyhsiz işbu fermânı celîl-ül-ünvanı mülûkânemi usûlü üzere gerek der-saâdet’imde ve gerek memâlik-i şâhânemin her bir tarafında ilân ve işaatle husûsât-ı meşrûhanın balâda beyan olunduğu vechile icrâ-yı iktizalarına ve bundan böyle ahkâm-ı celîlesinin daima ve müstemirren mer’iyy-ül-icrâ tutulması esbâb-ı lâzime ve vesail-i kaviyyesinin istihsal ve istikmali hususuna bezli cell-i himmet eyliyesiz şöyle bilesiz alâmet-i şerifeme itimad kılasız tahrîren fi evail-i şehri cemâzi-yel-uhra sene isna ve sebîn mieteyn ve elf.
  --- spoiler ---

  https://tr.wikisource.org/wiki/islahat_fermanı
hesabın var mı? giriş yap