şükela:  tümü | bugün
 • az önce iz tv de denk geldiğim bir belgeselde muhteviyatıma aldığım ve ilkin küçük bir gugıl araştırmasıyla şuna ulaştığım enteres lik.
  ---------------------------------------------------

  ıslık dili, normal konuşma yerine ıslık çalma suretiyle sağlanan bir haberleşme çeşidi olup, ıslık dili kullanan topluluklar eldeki bilgilere göre bütün dünyada sadece birkaç tanedir.türkiye'de giresun'a bağlı kuşköy ve karabörk'te 1966 yılında batılı uzmanlar ile yapılan çalışmalarda şu bilgiler ve sonuçlar elde edilmiştir.

  kuşköy ve karabörk'lüler tarafından kullanılan ve adına ıslıkça denilebilecek olan bu ıslık dili bir vadi ile ayrılan yamaçlarda oturan köylülerin birbirlerine gidip gelme zorluğu karşısında geliştirilmiş görülmektedir.ıslık dilinde sadece belli anlamlara gelen ıslık işaretleri bulunmamaktadır.eğer bulunsaydı ortaya sadece sayılı birkaç ıslık kelimesinden kurulu bir sistem çıkmış olurdu.oysa ıslık dili bir yandan normal türkçe kelimeleri telaffuz etme hareketleri yapılırken, öbür yandan da ıslık çalma suretiyle elde edilmektedir.böylece ortada sadece ıslık duyulmakta fakat normal ıslıktan ayrı olarak ıslık çalanın bütün telaffuz hareketleride dudaklarındaki ve avurtlarındaki degişmelerinden izlenebilmektedir.

  bu bakımdan kuşköy ve karabörk ıslıkçası yepyeni işaretten kurulu bir dil olmayıp türkçe konuşmanın ıslık çalarak söylenmiş fakat biraz eksik ve güdük bir şeklidir.köylüler normal konuşmada söyleyebildikleri kelimeleri ıslıkla telaffuz ederek çalabilmekte fakat çaldıkları ıslık kendilerine dinletilince yakını olmadıkları kelimeleri tanımakta güçlük çekmektedirler.bununda sebebi ıslık çalarak bütün telaffuz hareketleri yapılmaya çalışıldığı halde dudakların büzük olması sebebiyle bu telaffuzların güdük kalmasıdır.

  yapılan çeşitli denemelerin istatistik çalışmalarına göre ıslık dilinde bütün anlaşmayı( i,ö,ü) vokalleri ile( f,ç,k )konsonları sağlamaktadır.türkçenin bütün sesleri bu 6 sesin içerisinde guruplanarak telaffuz edilmekte, veya bu 6 ses halinde duyulmaktadır.türkçe seslerin, bu 6 temel sesten hangisi içerisinde gruplandığı aşağıda gösterilmiştir.

  gurup,1------i-ü(i)
  gurup,2------e-ö(ö)
  gurup,3------ı-u---a,o(o)
  gurup,4------p,b--f,v--h,m((f)
  gurup,5------t,d--ç,c--s,z--r,l--ş,j--n,y(ç)
  gurup,6------k,g(k)

  böylece her ses kendi şekliyle çıkmayıp başka bir ses olarak çıktığı için bir bakıma şifrelenmiş olmaktadır.normal şifrelerde her işaretin yerine bir başkasının konması gibi ıslık dilinde de her sesin yerine konuşma organlarının ıslık çalmada aldıgı şekil yüzünden bir başkası geçmektedir.oldukları gibi telaffuz edilen seslerden sadece 6 tanesi temel sestir.öbürleri şekilde değişerek çıkmaktadır.

  her sesin ıslıkçadaki eş değer sesi bilindiği için verilecek herhangi bir cümlenin, ıslık çalındığı zaman ne şekilde çıkacağı önceden kestirilip bir kağıt üzerine yazdırılabilir.

  örnek:
  düz söz:
  jandarma geliyor, tabancanı sakla.
  ıslıkçada:
  çoççofo köçiçoç çofoççoço çökço

  türkçenin bütün temel sesleri 6 temel ses ile şifrelendiği için birçok kelimelerin aynı telaffuz edileceği, ve bundanda karışıklık doğabileceği sanılabilir.oysa görüldüğü gibi kelimelerin hemen hepsinin telaffuzları birbirinden ayrıdır.ayrıca ıslık ile anlaşmada kullanılan kelimelerin sayısı sınırlı olduğundan şifrelenmiş bir ıslıkça cümleyi duyan kimse sözün akışına bakarak hangi kelimeden sonra hangisinin geleceğini bilmektedir.

  yapılan yüzlerce deneme sonunda elde edilen tablolardan çıkan sonuç şu olmuştur:köylüler türkçe sesleri, ıslık dilinde sistemli olarak ancak 3 vokal(i,ö,ü) ve 3 te konson(f,ç,k) olarak çalmak ve duymak temahülündedirler.

  vokaller:
  i,ü-----(ı)
  e,ö----(ö)
  u--ı,o--a(o)
  konsonlar:
  p,b-f,v--h--m(f)
  t,d--s,z--ş,j--r,ç,c,--n,y--ı(ç)
  k,g(k)

  ıslık çalarken ses telleri titreşmediğinden sedalı konsollar elde edilememekte dudaklar birleşmediğinden de çift dudaklı(p,b,m) sesleri ancak /f/ olarak çıkabilmektedir.ıslık çalmada modülasyonu sağlayan dil palasının, damaga yapışıp açılması en büyük yükü üzerine aldığından seslerin çogu bu dil hareketinin yaratmış olduğu (ç) sesi içinde erimektedir.aynı şekilde dudakların hafifçe büzük oluşu ağız boşluğunun gerisinde dilin hafifçe kalkması ile paralel gittiğinden ıslık çalarken ses organlarının durumu (o) vokaline yakın düşmektedir.tablodanda görülebilecegi gibi konuşma seslerinin bütün yükünü (o) ile (ç) sesleri taşımaktadır.

  ıslık çalan kimse, sesleri normal telaffuz etmek için gerekli hareketleri eksiksiz yaptığından ses organlarından aldıgı kinestetik duyguya bağlı olarak her sesi çıkarabildiği hissine kapılmaktadır.buna karşılık ıslığı duyan kimsede ıslığın sadece akustik özelliklerini deşifre etmek durumunda olduğundan ıslığı çalan tarafından 3 vokal ve 3 konson halinde boğumlanan konuşma sesleri, ıslığı dinleyen tarafından da zorunlu olarak gene 3 vokal ve 3 konson halinde duyulmaktadır.

  -ıslık dilinin anlaşma bakımından değerlendirilmesi-

  ıslık dilinde kullanılan türkçe cümlelerin melodisi normal konuşmada olduğu gibi ses iniş ve çıkışları ile; kelime vurguları ise gerekli enerji baskısı ile sağlanmaktadır.haberleşme bakımından önemli olan kısım türkçedeki 32 fonemlik bir düzenin gördüğü işin, ıslık dilinde 6 fonem ile nasıl başarıldığıdır.
  gerçek şudur ki; ıslık dili kuşköylülerin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.bu bakımdan ıslık dilinin kendi başına bir dil değeri var demektir.fakat ıslık dili türkçenin tam bir modeli olmayıp onun ancak güdük bir şeklidir.bu şekilde bir güdük dilin işgörmesi için bazı yardımcı şartlar gerekmektedir ki bunların hepsi bütünleme faktörü adı altında incelenebilir.kuşköy ıslıkçasının mekanizmasını anlamak için bu noktanın aydınlatılması gerekmektedir.

  ıslık dilindede bütün sesler çıkmadığı için ortada bir eksiklik durumu bulunmaktadır.bunun karşılanması için, ek bilgileri ile bir bütünlemeye gitmektedir.bu bütünlemede köyün sosyokültürel çerçevesi tarafından sağlanmaktadır.şöyle ki; ıslıkla gönderilen kelimeler ve cümleler sınırlı olup köyün yaşayışı içerisinde hemen tanınan kalıplaşmış işaretler anlamına gelmektedir.çok kullanılan aşağıdaki gibi kelimeler ıslık dilinin 6 sesine şifrelenince şu ıslıkça kelimeler ortaya çıkmaktadır.

  imece-----------iföçö
  jandarmalar----çoççoçfoçoç
  ormancılar-----oçfoççoç
  muhtar----------foççoç
  tabanca--------çofoçço
  sabah----------çofoç
  yarın-----------çoçoç
  buraya---------foçoço
  ben------------föç
  var------------foç

  gel---------köç
  git----------kiç
  söyle------çöççö
  taşı--------çoço
  in-----------iç
  eceğim-----öçöçif
  elim--------öçif
  iyorum-----içoço
  ecekmiş---öçökfiç
  irmisin----içfiçiç

  böyle olunca ıslıkla konuşmalar normal kelimeleri ile değil ıslıkça şifrelenmiş bu gibi özel kelimelerle sağlanmaktadır.ıslıkça kelimelerin birbirine çok benzedikleri halde genede birbirinden ayrı oldukları görülmektedir.

  kuşköy ıslıkçasında en çok duyulan şu kelimenin anlaşılması için seslerin belli bir yüzdesini yakalamak yetebilmektedir.

  örnek:
  konuşma dili,
  yarın sabah bana imeceye gelirmisin?
  ıslık dili,
  çoçoç çofof foço iföçöçö çöçiçfiçiç?

  üst sıradaki sesler ıslığı çalan tarafından alttaki ıslıkça seslere deşifre ederek normal sesleri anlaması gerekmektedir.gerçekten, yapılan bir başka deneme dizisi ıslıkçada 6 boğum ses olduğu varsayımını doğrulamıştır.yukarıda verilen ve ıslıkçada deşifre edilmiş:

  çoçoç çofof foço iföçöçö çöçiçfiçiç

  cümlesi gibi cümleler normal türkçe cümlelerin ıslıkçadaki 6 sese boğumlanma tablosuna göre bir kağıda yazılabilir.

  bu son denemeninde doğruladığı gibi kuşköy ıslık dili normal türkçenin güdük bir şeklidir.sosyokültürel çerçevenin sınırlı oluşu sebebiyle bütünleme faktörü ıslık dilinin anlaşılmasına son derece yüksek bir rol oynamaktadır.onun için ıslık dilinin güdüklüğünden meydana gelen eksiklik nisbeti haberlerin anlaşılmasına engel olacak bir dereceye erişmemektedir.bu yüzdende bir çeşit türkçe olan ıslık dili,kuşköyün şartları altında köylülere bir haberleşme aracı olarak hizmet edebilmektedir.bu bakımdan, sınırlıda olsa ıslık dilini belli bir değeri bulunmaktadır.ayrıca, haberleşme mekanizmasının daha iyi anlaşılabilmesi konusunda ıslık dilinin, eksik sesler ile anlaşma sağlayabilmeside ilgi çekici bir olay sayılmalıdır.

  kaynak:prof.dr.doğan aksan
  hazırlayan ve yazan:ibrahim cırıt
  ekleme:23-04-2006

  ----------------------------------------------

  alıntıdır: http://www.karabork.com/islikdili.htm
 • insan kulağının en hassas olduğu frekansta konuşulan dil.
  giresun'da vadinin eteklerinde konumlanmış iki köy birbirleriyle uzaktan haberleşmek için kullanıyorlarmış bu dili. zaten kuşköy adı da bu bakımdan manidar.
  öyle çok eskilere gitmiyor ama konuşulmaya başlaması.
  köylüler devlet görevlilerinin, jandarmanın, memurların vesaire gelişini birbirlerine haber etmek için kullanmaya başlamışlar.
  özgün bir dil değil. türkçe'nin ıslık ile seslendirilmesiyle oluşuyor ve -belki de bu yüzden- kısıtlı. (yukarıda ayrıntılı aktarmış bir yazar bu konuyu.)
  dünyada farklı yerlerde konuşuluyormuş bu dil. (onların sistemi nasıldır bilinmez.)
  kimbilir dilbilimciler ilk ortaya çıktığında nasıl heyecanlanmıştır.

  benim kaynağım: özcan başkan
 • iletisim icin kullandigimiz herhangi bilinen bir dilin (yazili/sozlu, tonal/atonal vs..), her daim beynimizin sadece sol lobu tarafindan idare edildigi bilinirken; sadece, karadenizde (yaklasik onbin kisi tarafindan) konusulan islik dilinin, beynin ayni anda hem sol, hem de sag lobunu esit oranlarda kullandigi tespit edilmis.
 • (bkz: silbo)
 • trtarsiv.com'dan konuyla ilgili bir program.

  gezelim görelim-yıl 2000
 • (bkz: yanlış okumalar)
  (bkz: ıslak dilli)

  derviş-fikir-zeker.
  ımm pardon, zikir.
 • unesco acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesi'ne alınmıştır.
 • https://www.youtube.com/watch?v=h1yupt5-4di

  müthiş gerçekten. tavsiyedir. izleyin efendim.
 • theo angelopoulos'un taxidi sta kythira (1984) filminin unutmadığım bir güzelliği var, onu yunanlı yazar aristides gazetas'ın dünya sineması'na giriş (2000) kitabından kısa bir alıntıyla anmak istiyorum: "kitera'ya yolculuk yaşlı bir siyasi mülteci olan spyros'un sovyetler birliği'nde uzun yıllar sürgünlükten sonra kuzey yunanistan'daki köyüne gelmesiyle başlar. spyros eski evine yaklaşınca kuş** ötüşü gibi bir ses çıkarmaya başlar. bu sesin yankılanmasıyla yaşlı bir adam ona aynı şekilde yanıtla verir. onlar nazi işgali ve izleyen yunan iç savaşı sırasında arkadaş ve iletişim için bu gizli dili kullanan yoldaşlardı. bu neşeli an kısa süre sonra spyros'un mezarlıktaki bir başka arkadaşının başında "pontiko" oynama sahnesiyle takip edilir."

  (bkz: taxidi sta kythira/@ibisile)
  (bkz: şifreli konuşmak)