şükela:  tümü | bugün
 • dokuz kurda bir hurda durumlarda eğer ilgili hurda özellikle bir taşınmaz ise çok yönlü mal ortaklığını gidermek için yapılan açık arttırma diyebiliriz. genellikle dededen kalma malların başına gelir.
  (bkz: eskiden buralar dutluktu)
 • taşınmaz mülkiyetinin bölüştürülmesi amacını taşıyan bir dava türüdür.
  yeni hukuk dilinde kabul gören adı ortaklığın giderilmesi davasıdır.
 • (bkz: bikri izale)
 • bir parselde bir şahsın küçük bir parça olsa da yetkisi varsa, bunu isteme hakkına sahiptir. bu tür olaylarda anlaşmazlık çıktığında, mevcut olan anlaşmazlığı kaldırma davasına izle-i şuu davası denir.
 • diyelim birkaç donum bagınız var. tapusu mustakil değil. ve de satmak istiyorsunuz. satıştan once yan donumdeki komşuya da aynı parayı teklif edip, belirli bir sure beklemezseniz, komşu size bu tarz bir dava açabilir. yine de diğer arkadaşlar ne demişler bir bakın derim.
 • bu dava acildiginda sati$ bedeli genellikle muhammen bedelden ucuz olur ve alicilar icin kelepire gelir.
 • izale (gidermek) şüyu (ortaklık) : ortaklığın giderilmesi. taşınır yahut taşınmaz mallar hissedarları arasında taksim edilemez ise, paydaşlardan birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile sulh hukuk hakimliği'ne müracaatı sonucu hukuki süreç başlar. çoğunlukla gayrimenkullerde rastlanır. hakimlik, evvela ortaklığın giderilmesi istenen şeyin taksim edilebilir olup olmadığını inceler. teknik bilirkişileri görevlendirir. taşınmazın imar durumu, hisse ve hissedarların sayısı gibi etmenlere bakarak, paylaştırma sureti ile her bir paydaşa müstakil bir parça (daire, arsa vs...) düşebilecekse, paylaşımı seçer, değil ise satışına karar verir. satış konusu biraz karışıktır. resen (taraf rızası aranmaksızın) satışın amacı; paylı mülkiyet ile doğmuş bir niza var ve bu tasarruf hakkını engelliyorsa, mal üzerindeki hisselerin paraya tahvil olunmasıdır. teorik olarak hisse bedele dönüştüğü için paydaşların bir kaybı olmaz.

  eğer satış kararı temyiz edilmiş ve yargıtay 6. hd tarafından da onaylanmış ise, satış dosyası oluşturulur. hakim, işlemi yapmak üzere dosyayı satış memurluğuna tevdi eder. memurluk bilirkişileri tayin eder ve malın değeri hakkında bir rapor alır. bu rapor taraflara tebliğ edilir. süresi içinde itiraz edilmez ise bu değer kesinleşir. itiraz vukuunda ise, dosya hakime geri gelir. hakim tüm itirazları dinler, tek bir dosyada toplar, bilirkişileri tayin eder, mahallinde keşif yapar ve raporun yazılması için dosyayı ikinci bilirkişi heyetine verir. bilirkişinin verdiği değerle ilk bilirkişinin tayin ettiği değer arasında bir çelişki yok ise, en yüksek değeri kabul eder, çelişki var ise yeniden rapor almak suretiyle kafalardaki soru işaretini giderir. kararı kesindir. (ikinci değerlendirmeyi hakimin yapmasının nedeni, iddiaları incelemesi ve gidermesi gereken kişinin hukukçu olmak gerektiğindendir. satış memuru hukukçu değildir.) karar ardından dosya tekrar satış memurluğuna tevdi olunur. memurluk şartname ve satış ilanını hazırlar. satış ilanı taraflara tebliğ olunur. gazetede yayınlanır ve ihale aşamasına geçilir.

  nizanın derhal sonlanması açısından malın bir an evvel satılmasına bakılır. bu nedenle ilk ihalede muhammen değerin yüzde 60'ına yani yüzde kırk eksiğine, eğer alıcı olmaz ise ikinci ihalede yüzde 40'ına yani yüzde 60 eksiğine ihale edilir. alan olursa kdv, tellaliye rüsmu, damga vergisi gibi satış bedelinin ferileri ödenerek mal ihale olunur.

  ilgilileri, sulh hukuk mahkemesine bir hafta içerisinde ihalenin feshi yolunda dava açabilirler. ancak itiraz sonucunda haklı çıkılmaması halinde davacıya ihale bedelinin %10'u kadar bir tazminat ödeme yükü doğar. bu 6183 s.k. göre amme alacağıdır. haklı çıkılırsa, satış dosyası yeniden aynı işlemleri tekrarlar.

  ihalenin feshi yolunda açılan dava red edilir ve karar kesinleşirse, satış memuru taksim tablosu düzenler, taraflara tebliğ eder. ilgili tapu, trafik vs... dairesine alıcı adına tescilin yapılmasını emreden müzekkeresini gönderir ve dava konusu maldaki ortaklık son bulur.
 • teskil i tarafeyn açısından olabilecek en sorunlu davalardan biridir. paylaşımını istediğiniz taşınmazın en büyük hissedarı olsanız dahi o taşınmaz üzerindeki tasarrufunuz bu davanın sonuçlanmasına bağlıysa ve bu dava konusu taşınmaz miras yoluyla size büyük dedelerinizden kalmışsa sizin belki de hiç tanımadığınız bazı uzaktan akrabalarınızın da o taşınmaz üzerinde irili ufaklı paylarının çıkma ihtimali mevcuttur ve siz bu akrabaların varlığından dahi haberdar olmadığınızdan onların nerde ikamet ettiklerini, dolayısıyla dava tebliğinin nereye yapılacağını da bilemez durumdasınızdır. bu durum da sözkonusu davanın açıldıktan sonra uzun bir süre neticelenemeyecek olduğu anlamına gelmektedir.
 • ortaklığın giderilmesi anlaşması (izale-i şuyu akdi).haklı nedenlerin varlığı halinde ve diğer âkit bu akdi yapmaya yanaşmazsa dava olarak da ileri sürülebilir.
 • (bkz: izaleisuyuu)