şükela:  tümü | bugün
 • masallarimizin erisilmez hayali dagi. her kralin, padisahin kizlarini vermek icin istedikleri seylerin habitati sayilir bu dag.
 • aradığın kaf dağının ardında, kınadığın kapının ardında atasözünde adı geçen masal dağı.
 • kafsinkafı çağrıştırdığından yamanlar civarında bir dağmış gibi gelir
 • (bkz: elbruz)
 • genellikle masallarda yer alan, dünyayı çevrelediğine inanılan, arkasında cinlerin, perilerin bulunduğu var sayılan, zümrütten dağ
 • halimi, ruhumu gayet açık/seçik ortaya koyan 109876543210 albümünün en iyi parçası.. büyüdükçe ve hayatın gerçekleriyle karşılaştıkça daha doğrusu hayatın tokadını yedikçe içimden geçenleri 2 satırda anlatmış.. yemiş, bitirmiş..
 • dünyayı kuşattığı rivâyet edilen yeşil zümrütten yaratılmış efsanevî dağ.

  kafdağı, edebiyatta, özellikle masallarda, uzaklığı ve olağanüstü büyüklüğü simgelemek için kullanılan; arkasında acayip yaratıkların, devlerin bulunduğu düşünülen sembol dağdır.

  kur'ân-ı kerim'in ellinci sûresi olan kâf suresi dolayısıyla müfessirler yeryüzünde mevcud olmayan bu dağ hakkında birçok rivayetlerde bulunmuşlardır. bu rivâyetler fahruddin râzî gibi müfessirlerce zayıf görülmektedir.

  marifetnâme'de, ' sahih rivâyetlere göre', 'tefsir ve hadis âlimleri ittifakla şöyle bildirmişlerdir' gibi umumî ifadelerle kafdağı hakkında bilgi verilmekte fakat bilginin kaynağı zikredilmemektedir. marifetnâme'de şöyle denilmektedir:

  'yedi kat göklerin hey'et ve eşkâli sahih rivâyetlere göre, yedi çadır gibi olup, yeryüzünü çevreleyen içiçe daireler feklindeki sekiz kafdağı'ndan yedisi üzerine karar etmişlerdir. sekizinci dağıl birinci kat gök olan dünya semasının içinde yeryüzünü çevreler. göklerin alt kısımları yedi kafdağı'nda son bulur'

  bütün dağların damarlarının yeryüzünü çevreleyen kafdağı'na bağlandığı, bu damarların zelzeleye bakan meleğin emrine verildiği, allah teâlâ bir yerin halkını günahtan alıkoymak istediğinde, meleğin o yerin damarını hareket ettirdiği, marifetnâme'de verilen bilgiler arasındadır.

  cenabı hakkın yarattığı yedi denizden en küçüğünün, dünyayı kafdağı'nın ötesinden kuşattığını söyleyen ibrahim hakkı'ya göre, allah teâlâ, yedinci kat göğün duvarı olan kafdağı'nın ötesinde büyük bir yılan yaratmıştır. bu yılan o büyük dağı başı kuyruğuna gelecek şekilde çevrelemiştir. kıyamete kadar hak teâlâ'yı yüksek sesiyle tesbih eder.

  ismail hakkı bursevî, kafdağı ile ilgili daha değişik bilgiler verir ve yeri geldikçe bazı izahlar yapar. ona göre: 'bütün yeryüzü pınarları kafdağı'ndan çıkar. her iyi ve kötü, ondan içer; onu niyet ve ameline uygun olarak bulur' (rûhu'l-beyân, ix, 102) .

  'allah kafdağı'ndan önce altı dağ yaratmıştır. yedincisi kafdağı dır. o, yerin etrafında bir kayaya oturtulmuştur' diyen ismail hakkı, allah'ın kafdağı'nı, 'yerin yedinci tabakası altındaki cehennem ateşinden yer halkını korumak için yüksek bir kale gibi yarattığını' rivâyet ederek bunu şöyle yorumluyor:

  'bunda kutbu'l-aktâb'ın durumuna işaret vardır çünkü o da derecesinin yüksekliği dolayısıyla bütün erenleri (kutupları) gözetir, kontrol eder kafdağı diğer dağları koruduğu gibi, allah da âlemi maddî ve mânevî âfetlerden o (kutbu'l-aktâb) vasıtasıyla korur' (a.g.e. ix, 102) .

  kafdağı'nı, 'dünya etrafındaki okyanusu kaplayan hava küresi (küre-i nesîmî) dir' diye tevil edenler de vardır.

  kur'ân'da kafdağı ile ilgili herhangi bilgi olmadığı gibi, sahih hadislerde de yoktur. bu rivâyetlerin muharref incil ve tevrat'a dayan hurafe ve israiliyyat olduğu, eski âlimlerin hiçbir tenıkide tabi tutmadan bunları eserlerine aldıkları bildirilmektedir.

  kaynak:antoloji.net
 • kâf harfi'nden esinlenerek anlatılan dağ benzetmesi. kaf harfi, aynı zamanda kudret sıfatının da ilk harfidir, salt enerji olarak kabul edebiliriz sanırım. masallarda kaf dağının ardı ifadesi, görünen olayların ardındaki kudreti kendinde bulan, keşfeden kişinin ardında anlamına gelir, evet, kaf dağının aşan kişinin halleri masallardekinden de enteresandır. kaf dağının ardında, zaman mekan kavramları da değişiktir bu yüzden. bazen meyve ağaçtan önce gelir çünkü meyve hedeftir... ama dağın bu tarafında önce ağaç gelir...