şükela:  tümü | bugün
 • osmanlı tarihi'nde bugüne kadar üzerinde kalem oynatılmamış bir meseleye değinen, tam adı "kafesten temsiliyete osmanlı devletinde veliahtlık kurumu" olan, osmanlı tarihinde ilk defa 1908-1922 tarihleri arasında bir "veliahtlık kurumu"nun varolduğunu belgeleriyle kanıtlayan ve kitabevi yayınlarından yeni çıkmış kitap.
  kitabın kapağı

  xıx. yüzyılda osmanlı devleti’nde veliahtlık makamının tarihsel temellerinin atılması ve xx. yüzyıla gelindiğinde osmanlıların, çağdaş avrupa monarşilerinde mevcut olduğu gibi, veliahdın temsil ettiği makamı kurumsallaştırma çabalarının ve uluslararası protokol sisteminde yeri olan bir osmanlı veliahdının, osmanlı devleti’nin müesseseler tarihinin yanında modernleşme tarihinde de önemli bir safhayı teşkil ettiğini iddia eden kitap yedi bölümden oluşmaktadır.

  birinci bölümünde türk tarihinde veliahtlık meselesinin öneminin anlaşılması için orta asya’dan osmanlı’ya türk monarşilerinde kadim, karizmatik ve köklü bir temele dayanan otorite mefhumu irdelenmiş;
  ikinci bölümde türk devletlerinde veliahtlık meselesi ile ilgili görüşler ve veliaht tayinlerine dair bazı örnekler verilerek türk devletlerinde veliaht tayinlerini etkileyen faktörler üzerinde durulmuş;
  üçüncü bölümde müslüman türk devletlerinin islam siyasal pratiğinin en önemli varis ve temsilcileri olması hasebiyle, islam dünyasında veliahtlık meselesinin teorik çerçevesi, dört halife, emevi ve abbasi dönemlerinde veliahtlık usulü ile ilgili olan gelişmelere değinilmiş;
  dördüncü bölümde osmanlı devleti’nde merkeziyetçi devlet anlayışı doğrultusunda tahtın intikali sürecine yapılan müdahaleler, veraset meselesine çözüm arayışları ve klasik dönem osmanlı tarihinde veliaht tayinleri üzerinden osmanlı veraset sisteminin genel panoraması sunulmaya çalışılmış;
  beşinci bölümde osmanlı devleti’nde adı konulmamış bir veliahtlık sistemi olarak tanımlanan kafes ve ekberiyet usulleri tüm boyutları ile ele alınarak xvı. yüzyılın ikinci yarısından itibaren osmanlı devleti’nde saltanat kurumunda yaşanan değişim, kafes sistemini ortaya çıkaran tarihsel koşullar, kafes kurumunun ana hatları, etimolojisi, kafes sisteminde şehzade eğitimi, kafes sisteminde esneme ve değişim süreci ve ekberiyet üzerinde durulmuş;
  altıncı bölümde xıx. yüzyılda osmanlı devleti’nde veliahtlık makamının inşasında etkili olan faktörler üzerinde durularak veliahtlık makamının inşa ve gelişiminde atılan adımlara genel hatlarıyla değinilmiş;
  yedinci bölümde ise ıı. meşrutiyet sonrası osmanlı devleti’nde bir veliahtlık kurumundan bahsedilebilmesini sağlayan yapısal ve kurumsal düzenleme ve gelişmeler tüm detayları ile verilmeye çalışılmıştır.

  ıı. meşrutiyet ortamında osmanlı veliahdını ilgilendiren yasal düzenlemelerden “veliahd-ı saltanat dairesi müdüriyeti”nin kuruluşuna, kurumun personel yapısından veliahda bütçeden pay tahsisine varıncaya kadar veliahtlık kurumunun faaliyete geçmesinde etkili olan birçok yenilik, atılım ve düzenlemeler arşiv belgelerinin ışığında detayları ile açıklanmaya çalışılmıştır.
 • gelen mesajlar üzerine, kitap 480 sayfadır. bazı sitelerde 268 görünüyor.