şükela:  tümü | bugün
 • kk kısaltmasıyla maruf arşivci. nasıl ki bugün vivaldi eserleri katalogunun kısaltması, peter ryom tarafından yapılan ryom verzeichnis sınıflandırmasına atıfla rv olarak biliniyorsa; mozart eserleri katalogu ludwig von köchel tarafından yapılan köchel verzeichnis sınıflandırmasına atıfla kv olarak biliniyorsa, devlet arşivlerinde göreceğiniz "kk" ya da "kk.d" kısaltması da kamil kepecioğlu nezaretinde tasnif edilmiş defterleri gösterir.

  zaten osmanlı arşivciliğinin babalarının (aktab-ı erbaa) sayısı bir elin parmaklarını geçmez: ae kısaltmalı ali emîrî efendi, ie kısaltmalı ibnü'l-emin mahmut kemal inal ve c kısaltmalı muallim cevdet. işte kâmil kepecioğlu da dördüncü büyük tasnifçi olarak anılır. fakat aslında mesleği bambaşkadır.

  1877-1952 arasında 75 yıl yaşayan kamil kepecioğlu'nun ömrünün yarısı askerlikle geçmiş. filistin'de ingilizlere esir olmaktan tut, istihbaratçılığa, kurtuluş savaşına kadar türlü türlü görevlerde bulunmasına rağmen asıl tanınırlığı, askeriyeden 1930'da emekli olduktan kısa bir süre sonra başbakanlık arşivi tasnif heyeti başkanı muallim cevdet’le bursa'da tesadüfen tanışması ve onun teklifi üzerine 1934'te tasnif üyesi olmasıyla başlamış. başta maliye kalemlerine ait defterler olmak üzere divan-ı hümâyûn kalemlerinin, bâb-ı âsafî'ye ait defterlerin, ahkâm defterlerinin tasnifi, kendisinin arşivlerde çalıştığı beş yıllık süre içinde başında bulunduğu heyet tarafından yapılmış.

  arşiv müdürüyle kavga etmeyip de bir beş yıl daha çalışsa kim bilir kaç belgeyi daha gün yüzüne çıkarmış olacaktı. hazır laf açılmışken, bu kavganın bütün üzücü ayrıntıları devlet arşiv kayıtlarında yer alıyor. özetlersem, müdürle takışmış ve ardından maaşı düşürülmüş sonra müdürün arşive kendi adamlarını doldurduğunu söyleyince hakkında inceleme başlatılmış, inceleme elamanına sahtekar serseri demiş ve sonunda işten atılmış ama iddialarına gazetelere gönderdiği okuyucu mektuplarıyla devam etmiş. bütün bu çabalarına rağmen arşivlere dönme isteği, "karakter ve irade itibariyle zayıf bir kimse" olduğu, "çirkin ve gayri ahlaki hal ve hareketleri" bulunduğu, "kendisine yapılan ihtarat ve nasihatlardan mütenebbih" olmadığı ve arşivlerde "vücudunun mahzurlu görülmesi" gibi nedenlerle uygun görülmemiş ve 1952'de istanbul'da ölmüş.

  arşivciliğinin kötü bir şekilde bitmesinden midir nedir bilmem, bugün adına kurulmuş muallim cevdet kütüphanesi gibi bir kamil kepecioğlu kütüphanesi ya da hadi kütüphaneyi geçtim okuma salonu bile yok. devlet, kendisiyle -aşağıdaki gibi saygılı bir dille olsa bile- takışanı sevmiyor.

  -------------------------
  "başvekâlet müşteşarlığı yüksek makamına

  dileğimdir:

  bendeniz (934) senesi mayısında yüksek makamınıza bağlı arşiv tasnif heyeti şefliğine makamınızın emrile tayin kılındım.

  beş seneden ziyade canla başla çalıştım. hizmetlerim makamınızca takdir buyurularak yevmiyem dört liraya çıkarıldı, 937 kadrosunda da hiçbir sebep ve bahane yok iken ve hiçbir kusurum görülmemişken yevmiyem üç liraya indirildi, vakı müracaatlarım hep aksi tesir yaptı.

  bir buçuk sene evvel bay halit altan, izmir şirketler komiserliğinden arşiv müdürlüğüne tayin olundu ve gelir gelmez kendi adamlarını yerleştirmek üzere senelerce arşivde çalışan bir çok memurları çıkarttı ve yevmiyelerinde yaptığı tasarruflarla kendi adamlarını doldurdu.

  arşiv ilmiyle alâkaları olmayan bu adamlara benim ilmi sahalarda yaptığım yanlışlıkları tashih hususundaki yardımlarım kendisine yanlış anlatıldı ve nihayet başvekâlete bağlı olan dairemizi teftiş ettirdiği sahtekâr bir serserinin kendisine verdiği emirle ve merbut tahriratıyla işten el çektirdi. bu tezkerede bendenize isnad edilen cürümlerin cümlesi yalan ve uydurmadır, iftiradır. bir seneden beri yüzünü görmediğim halde tenbihat ve nasıhatler de bulunduğunu yazıyor ki asli ve asasi kat'iyen yoktur.

  beş buçuk sene maiyetinizde hizmet eylemiş ve çalışmasından devletce ve kültürce azamî istifade edilen bir memurunuzun hilafı salahiyet haksiz bir takım iftiralarla kapı dışarı konulmasına vicdanınız razı olamayacağından bu yolsuz ve haksız muamelenin ortadan kaldırılmasını ve maruzatımın doğru olup olmadığının tahkikini saygılarla dilerim.
  birinci teşrin /1939
  kamil kepecioğlu"
 • mufassal biyografisi ali birincitarafından kaleme alınmış olup bursa kütüğüve tarih lugati adlı eserleri yeniden yayınlanmıştır, bursa halkevi dergisi uludağda da yazıları mevcuttur.