şükela:  tümü | bugün
 • eskiden herkesin bilgi edindiği ama hangi akla hizmet ettikleri belirsiz kişiler tarafından ücretlendirilmiş projedir.. yani bundan böyle indirr.com, program.arsivi.com yada bu gibi kaynaklardan indirdiğiniz programlar ile tc kimlik numarası öğrenemeyeceksiniz ya da sorgulayamayacaksınız. ücret ödemeyi kabul edip üye olanlar ise her sorgu başına 1 ykr ödemek durumunda kalacaklar..

  21 eylül 2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan tebliğin içeriği şöyledir:

  resmî gazete
  sayı : 26296

  tebliğ
  içişleri bakanlığından:
  kimlik paylaşimi sistemi üzerinden alinan bilgilerin
  ücretlendirilmesine ilişkin esas ve
  usuller hakkinda tebliğ

  birinci bölüm
  amaç, kapsam ve dayanak
  amaç
  madde 1 – (1) bu tebliğin amacı, kimlik paylaşımı sistemi uygulama yönetmeliği çerçevesinde, kimlik paylaşımı sisteminden yararlanan ücret ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerden alınacak ücrete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
  kapsam
  madde 2 – (1) bu tebliğ, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ve eki cetvellerde yer almayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişileri kapsar.
  dayanak
  madde 3 –(1) bu tebliğ, 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 45 ve 65 inci maddesine dayanılarak içişleri bakanlığı ve maliye bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

  ikinci bölüm
  ücretlendirme ve ödemeye ilişkin esas ve usuller
  ücretlendirme esasları
  madde 4 – (1) ücret ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin kimlik paylaşımı sisteminden alacakları her türlü kayıt ücrete tabidir.
  ücretin hesaplanması
  madde 5 –(1) ücretin hesaplanmasında kimlik paylaşımı sisteminden yapılan her bir sorgu birim kabul edilir. her birim sorgu 1 ykr‘tur. bu tutar, her yıl ocak ayından geçerli olmak üzere içişleri bakanlığı ve maliye bakanlığınca yeniden belirlenir.
  tahakkuk
  madde 6 –(1) nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünce, her ay yapılan işlemler üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu miktarları ile tahakkuk ettirilecek ücretleri gösteren çizelgeler, maliye bakanlığına (içişleri bakanlığı merkez muhasebe müdürlüğüne) ve kimlik paylaşım sisteminden yararlananlardan ücret ödeme yükümlülüğü bulunanlara bildirilir.
  ödeme
  madde 7 – (1) aylık olarak tahakkuk ettirilen ücret, nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünce ilgililere tebliğinden itibaren 15 gün içinde içişleri bakanlığı merkez muhasebe müdürlüğüne ödenir. tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir. ilgililerce makbuzun bir sureti nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne 10 gün içinde teslim edilir. süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin sistemle bağlantısı kesilir. kamu alacağı ilgili mevzuat hükümlerince tahsil edilir.
  (2) bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-bütçe gelirlerinden red ve iadeler hesabından usulüne uygun olarak iade edilir.

  üçüncü bölüm
  diğer hususlar
  yürürlük
  madde 8 – (1) bu tebliğ, resmî gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
  yürütme
  madde 9 – (1) bu tebliğ hükümleri içişleri ve maliye bakanlıklarınca yürütülür
 • kimlik paylaşım sistemi ile adres dahil pek çok bilgi sorgulanabildiğinden bir çok resmi işlemde de ikametgah isteme, kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol edebilme gibi kolaylıklar getirmiş olup bir çok evrak yükünü ortadan kaldırmış olan bir uygulamadır..
 • web servis ile, banka ve finans kuruluşlarının kendi sistemlerine kolayca entegre ederek, anlık sorgulamaları yapabildiği, ülkemizde güzel şeyler de oluyor dedirten, nvi tarafından sağlanan sistemdir.
 • yaklaşık 5 yıldır aynı yerde oturuyorum. sayısız kere oy kullandım. sayısız kere noter işlemi yaptım. sayısız kere mersiste işlem yaptım. bugün muhasebecim aradı ve durduk yere tüm adres kayıt bilgilerimin silindiğini söyledi. bu neden olabilir sizce?