şükela:  tümü | bugün
 • aşağıdaki yazı, 1894 senesinde, almanyada würzburg şehrinde neşr
  edilmiş olan ve prens salvator, prof. graus, teolog kirchberger, baron von
  bibra, bayan threlfall tarafından hâzırlanan (spaneien = ispanya) ismindeki
  eserden alınmışdır:

  (ispanyada en mühim şehrlerden biri, cordoba (arabca ismi: kurtuba) dır. bu
  şehr, arab endülüs devletinin merkezi idi. müslimânlar, târık bin ziyâd kumandasında, 711'de ispanyaya geçince, bu
  şehri kendilerine başşehr yapmışlardı. arablar bu şehre medeniyyet
  getirdiler. yarı vahşî olan bu şehri, tam bir medenî şehre çevirdiler. bir
  büyük serây [el-kasr], hastahâneler, medreseler yapdılar. bunların yanında,
  bir de büyük câmi'a [üniversite] kurdular. avrupada ilk kurulan üniversite,
  budur. o zemâna kadar avrupalılar ilmde, fende, tıbda, zirâatde ve
  medeniyyetde çok geri kalmışlardı. müslimânlar, onlara ilm, fen, medeniyyet
  getirdiler. onlara hocalık etdiler.

  endülüs islâm devletini kuran birinci abdürrahmân bin muâviye bin hişâm bin
  abdilmelik, kurtubada çok büyük bir câmi' yapdırmak
  istedi. bu câmi'in bağdâdda bulunan câmi'lerden dahâ büyük, dahâ güzel ve
  ihtişâmlı olmasını istiyordu. kurtubada bu işe en uygun arsayı seçdi. arsa
  bir hıristiyana âid idi. bu adam, arsası için çok para istedi. çok âdil bir
  hükümdâr olan birinci abdürrahmân, isterse, zorla bu arâzîyi alabilirken,
  kat'iyyen böyle bir yola başvurmadı. aksine, hıristiyan sâhibine istediği
  parayı ödedi. hıristiyanlar, bu para ile kendilerine üç küçük kilise
  yapdılar. câmi'in yapılmasına 785 senesinde başlandı. abdürrahmân,
  günde birkaç sâat binâ inşaâtında, bir amele gibi çalışıyordu. inşaât
  malzemesi, doğunun birçok yerlerinden getirtildi. tahta kısmlar için
  lübnanın en mükemmel ağaçları, mermer kısmlar için, doğunun birçok
  yerlerinden renkli mermerler, irakdan ve sûriyeden kıymetli taşlar, inci,
  zümrüd, fil-dişi, bu arâzîye yığıldı. her şey çok güzel ve çok boldu. câmi',
  ihtişâmlı bir binâ hâlinde yavaş yavaş yükselmeğe başladı. birinci
  abdürrahmânın ömrü, câmi'in bitdiğini görmeğe yetmedi. 788
  senesinde vefât etdi. ondan sonra hükümdar olan oğlu hişâm ve torunu birinci
  hakem, câmi'in temâmlanmasına gayret etdiler.
  câmi', 10 senede temâmlandı. fekat, bundan sonra, her sene bir parça ilâve
  edilerek, en son şeklini, 990 senesinde, ya'nî ancak 205 sene sonra
  aldı. ikinci hakem 976'da câmi'e altından bir minber yapdırdı.
  işte, böylelikle bu câmi' pek mu'azzam, pek haşmetli ve son derecede güzel
  bir eser olarak ortaya çıkdı. câmi', 120x135 metre eb'âdında ve müstatil
  [dikdörtgen] şeklinde idi. iki (kolu) biraz ileriye doğru uzanıyor.

  bu kolların uzunluğu 135 metreyi buluyordu. bu uzanan iki kolun binânın esâs
  gövdesinden çıkan kısmları arasında bir açık avlu meydâna gelmişdi. câmi'in
  içinde, her biri 10 metre yüksekliğinde 1419 sütun bulunuyordu. bu sütunlar
  dünyânın en mükemmel mermerlerinden yapılmışdı. sütunların tepelerindeki
  kemerler, birkaç renkli mermerden parça parça olarak meydâna getirilmişdi.
  câmi'e girince, insanın gözü bu sütun ormanında gayb oluyordu. mermer sütun
  başlıklarına bakanlar, bu güzellik karşısında hayrân kalıyordu. câmi'e giren
  herkes, âdetâ büyüleniyordu. bu kadar güzellik, o zemâna kadar dünyânın
  hiçbir yerinde görülmemişdi.

  câmi'in, 20 kapısı vardı. kapıların önünde, özel portakal bağçeleri
  kurulmuş, her taraf yeşilliğe bürünmüşdü. câmi'in etrâfında, diğer bağçeler,
  havuzlar, fiskiyeler, çeşmeler vardı. müslimânların abdest alabilmesi için
  birçok şadırvanlar yapılmışdı. câmi'in zemîni, en kıymetli mermer ve süslü
  tahtalar ile işlenmişdi. tavanın yapılması için kullanılan kıymetli lübnan
  tahtaları, ayrı bir güzellik, ayrı bir heybet veriyordu. dıvar ve tavanlarda
  oymalar, işlemeler ve çok güzel yazılar vardı. insan, câmi'e girip bir göz
  atsa, sanki bu muhteşem sütun ormanı bitmiyecek gibi görünüyordu. geceleyin,
  binlerce gümüş kandillerden fışkıran renkli ışıklar, câmi'i aydınlatıyordu.
  1632 senesinde mısrda vefât eden meşhûr târîhçi ahmed el-makkarî,
  (nehy-ut-tîb min-gasni endülüs-ir-ratîb) kitâbında, bu câmi'den bahs
  ederken, onu aydınlatan lâmba ve kandillerin 7425 adet olduğunu, bunların
  senenin normal günlerinde yarısının geceleyin yakıldığını, ramezân ve
  bayramlarda, diğer mübârek gecelerde ise, hepsinin yandığını, lâmba ve
  kandillerin yanması için, senede 24000 okka zeytinyağı sarf edildiğini,
  ayrıca câmi'e güzel koku vermek için, her sene 120 okka amber ve öd ağacı
  yakıldığını yazmakdadır. minârelerin tepesinde nar şeklinde başlıklar
  bulunuyordu. bu başlıklar, mücevherler, inciler, zümrüdlerle süslenmiş, taş
  araları altın parçaları ile örtülmüşdü. lübnanda hıristiyan papazların
  yazdığı (müncid) lügat kitâbında, kurtuba câmi'inden iki nefîs manzara resmi
  vardır.

  hıristiyanlar, 1492'de endülüs devletini mahv edip kurtubaya
  girince, ilk iş olarak, bu câmi'e saldırdılar. bu çok güzel, haşmetli binâya
  atlarıyla girdiler. câmi'e sığınmış olan müslimânları, merhametsizce
  boğazladılar. o kadar ki, câmi'in kapılarından kan akmaya başladı. ondan
  sonra, altın minberi parçalıyarak aralarında taksîm etdiler. fildişinden
  yapılmış rahleleri paylaşdılar. minberde saklanan ve osmân radıyallahü anhın
  yazdığı kur'ân-ı kerîmin bir eşi olan inci ve zümrüdle işlenmiş nefîs
  mıshaf-ı şerîfi ayaklarının altına alarak çiğnediler. böylece, minber ve
  kur'ân-ı kerîm, bu iki eşsiz nefîs eser, temâmen yok edildi. vahşî
  ispanyollar, bütün müslimân ve yehûdîleri kılıç tehdîdi ile zorla hıristiyan
  yapdılar. ellerinden kaçabilen yehûdîler, osmânlı devletine ilticâ etdiler.
  bugün, türkiyede bulunan yehûdîler, bunların torunlarıdır. hâlbuki,
  müslimânlar, ilk def'a bu memleketleri zapt etdikleri zemân, orada yaşayan
  hıristiyan ve yehûdîlere hiç dokunmamış, onların kendi dinlerine göre ibâdet
  etmelerine kat'iyyen mâni' olmamışlardı.

  hıristiyan ispanyollar, görülmemiş bir vahşet ile müslimân ve yehûdîleri yok
  etdikden sonra, bu şâheser câmi'i yıkmağa başladılar. önce minârelerdeki
  altın ve zümrüdle işlenmiş nar şeklindeki başlıkları indirerek yağma
  etdiler. bunların yerine âdî taşdan yapılmış, güyâ melek şeklinde çirkin
  başlıklar koydular. tavandaki o haşmetli, güzel tahta süsleri sökdüler.
  yerdeki güzel mermerleri kırıp parçaladılar. yerlerine âdî taşlar dizdiler.
  dıvarlardaki bütün güzel süslemeleri yerle bir etdiler. sütunları yıkmağa
  çalışdılar. fekat, ancak bir kısmını devirebildiler. geri kalan sütunları
  âdî kireçle badana etdiler. yıkılan sütunlar, yüzlerce idi ve câmi'in içinde
  büyük bir mermer yığını hâlinde serilmiş, kalmışdı. 20 kapıdan çoğu taşlarla
  örülerek kapatıldı.

  nihâyet, en son bir vahşet eseri olarak, 1523 senesinde câmi'in
  içine bir kilise yapmağa karâr verdiler. bunun için, o zemân ispanya ve
  almanya imperatörü olan 5. ci karlosdan [ya'nî almanya imperatoru beşinci
  charles quint'den [1500-1558] izin istediler. charles quint,
  bu teklîfi evvelâ red etdi. fekat, müteassıb kardinaller onu mütemâdiyen
  sıkışdırıyor, din uğruna bu işin muhakkak yapılması îcâb etdiğini
  savunuyorlardı. bunların başında çok büyük nüfûzu olan kardinal alonso
  maurique bulunuyordu. bu kardinal, aynı zemânda papayı da bu iş için
  kandırmışdı. papanın da câmi'in kiliseye çevrilmesini arzû etdiğini gören
  charles quint, bu işe muvâfakat etmek zorunda kalmışdı. kilise yapmak için,
  birçok sütunlar dahâ yıkıldı ve câmi'de kalan sütun sayısı 812 ye kadar
  düşdü. ya'nî, en azdan 600 kıymetli mermer sütun yıkıldı. yapılan kilise,
  câmi'in ortasında haç şeklinde 52x12 metre eb'âdında çirkin bir binâ olarak
  kendini gösterdi. charles quint, bizzat kurtubaya gelerek bu kiliseyi gördü.
  çok üzüldü, (yapdığınız vahşeti görünce, size bunun için izn verdiğime çok
  pişmân oldum. dünyâda bir benzeri bulunmayan, bu güzel eseri böylece tahrîb
  edeceğinizi bilseydim, size müsâ'ade etmez ve hepinizi cezâlandırırdım.
  yapdığınız bu çirkin kilise, eşi her yerde bulunan âdî bir binâdan
  ibâretdir. hâlbuki, bu haşmetli câmi'in bir nâzîrini yapmak imkânı yokdur)
  dedi. bugün bu haşmetli binâyı ziyâret edenler, harâb olmasına rağmen, islâm
  mi'mârîsinin bu büyük eserinin güzelliği, büyüklüğü karşısında hayrân
  kalmakda, ortada bir cüce gibi görünen kilisenin hâline acımakda ve böyle
  bir haşmetli eserin bu hâle gelmesine müteessir olmakdadırlar.)

  yukarıda okuduğunuz yazı, hıristiyanlardan kurulmuş ve içlerinde din adamı
  papazların da bulunduğu bir heyet tarafından yazılmışdır. sırf hakîkatdir. kurtubadaki câmi'in ismi
  bugün (la mezquita kilisesi) dir. bu kelime "mescid" isminden gelmekdedir.
 • 22300 mertekare alanda 28000 muslumanin ayni anda namaz kilabilecegi kadar genis sutunlar ormani. cami dediginiz takdirde ispanyolsaniz polisle muhatab olabilirsiniz, turist iseniz guvenlik gorevlilerinin uyarilariyla karsilasirsiniz. mihrabindaki ayetelkursi kesme taslardan kakma usuluyle yapilmis,ispanyanin en onemli katedrallerinden biri olmasina ragmen hala her kosesinde "la ilahe illallah" yazan sahsen beni huzne bogan bir mekan.
 • 1523’te kral 3. ferdinand tarafından katedrale dönüştürülen yapıda, sadece suudi kraliyet ailesine namaz izni verilmiştir, o da ispanya kralı juan carlos’un özel isteğiyle.
 • "sanki şam yaylasında hurma ormanı" olarak, sutunlari şairler tarafından tanımlanan muazzam cami
  ama ne yazık ki şimdi içerisinde namaz kılmayı bırak diz cokmenize bile izin vermiyorlar. görevliler hemen gelip catedral olduğunu hatırlatıyorlar.
 • mimarisine bayildigim camiidir. isik oyunlari ve altın mihrabi harikadir.

  http://visnekiraz.com/…/enduluste-gecmise-yolculuk/
 • emevilerin ispanyada yaptıkları bir caminin adı.
 • mihrabı diğer bir iki endülüs emevi dönemi camisinde olduğu gibi hatalıdır ve kıbleye bakmaz. bu yüzden de bir dönem burada namaz kılma ile ilgili problemler yaşanmış olan dönemin en büyük endülüs camii.

  bu hatadan bağımsız olarak güzel ve ihtişamlı bir camiidir elbette. içerisindeki sayısız kemerleri, bir şekilde derinliğinde kaybolduğunuz huzur veren sütunları, emevilere has muazzam güzellikteki mihrabı, kapılarındaki sade ve geometrik işçiliği, bir cam platform üzerinden zeminde görebildiğiniz en eski haliyle sanırım pagan tapınağı olan halindeki kalıntıları, devamında gene ihtişamlı o kilise-katedral kısmı, geniş avlusu ile mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri ispanya'da. bu arada camiinin tam orijinal haliyle ölçekli bir maketi önündeki nehrin karşısındaki köprünün ağzında bulunan kuledeki ufak müzede de sergilenir, endülüs emevilerinden kalan elhamra sarayı maketi gibi bir iki eser ile beraber.

  ayrıca kıble yönü ile ilgili üstünde bulunduğu antik pagan tapınağı ve devamında inşa edilen kilisenin yapısı olduğu iddia edilse de, bölgedeki diğer camiilerde de aynı hatalar olduğunu duyup bunun, özel bir sebebi yok ise döneme ait büyük bir hesaplama hatası olduğu sonucuna varmak zor değil.
  (bkz: endülüs emevileri/#63414278)

  aynı şekilde, bizim topraklarda, yani trakya ve anadolu'da roma döneminden kalma eserlerin üzerine kurulan bir çok camii üzerinde inşa edilmiş oldukları kilisenin duvarları ile aynı yönde olmalarına rağmen, mihrabı duvarlardan bağımsız olarak çapraz konumlandırılmak suretiyle duruma göre şekillendirilmişlerdir.
 • ispanya’da bugünkü adıyla cordoba kentinde bulunan, sonradan katedrale çevrilmiş olan camiidir.

  camii’nin temelleri, endülüs emevî devleti'nin kurucusu ve ilk emiri ı. abdurrahman tarafından atılmıştır.

  islam dünyasının en büyük mabetlerinden birisi olan kurtuba ulu camii, bir hamlede yapılıp bitirilmemiş, iki yüz yıllık bir süre içerisinde dört halifenin yaptırdığı ilavelerle devamlı surette genişletilmek suretiyle meydana getirilmiştir.

  ı. abdurrahman önce hristiyanlarla birlikte müştereken kullanılan bir vizigot kilisesini satın alarak onun yerine 786 yılında bu caminin temelini atarak bir senede bitirmiştir. caminin ilk yapılışında minare yoktu daha sonra ı. abdurrahman'ın halefi hişam 40 arşın yüksekliğinde bir minare yaptırmıştır.

  ı. abdurrahman'ın yaptırdığı cami, artan cemaate dar gelmeye başlayınca 848 yılında ıı. abdurrahman tarafından seksen sütun eklenmek suretiyle kıble istikametinde genişletmiştir.

  ııı. abdurrahman, hişam'ın yaptırdığı minareyi yıktırarak tamamen taştan bir minare yaptırmıştır. bu minare 67.4 m. yüksekliğindedir ve bu yeni minareye müezzinler şerefeye, biri birini görmeksizin iki ayrı merdivenle çıkılacak tarzda yapılmıştır. bu minare eserin kiliseye çevrilmesinden sonra 1589’da çan kulesi haline getirilmiştir.

  cami ihtiyaca cevap vermeyince ıı. hakem camiyi yine kıble istikametinde genişletmiştir. cami, her sahna eklenen on bir kemerle kıbleye doğru 178 metrelik bir derinlik kazanmıştır. ilave edilen bu kısmın dikkat çeken en önemli özelliği, mihrap önünde boylu boyunca yer alan kemer sistemidir. büyük bir hayal gücünün, eseri olan bu kemerler dünyada başka hiçbir eserde tatbik edilmemiştir.

  caminin en muhteşem bölümü ıı. hakem'in yaptırdığı bu kısım olup burası yalnızca kemerleri değil, aynı zamanda mihrap ve bunun ön tarafındaki üç kubbe ile de dikkati çekmektedir. mihrabın iki tarafında kubbeli birer oda bulunmaktadır. sağında ve solunda kubbeli birer küçük odanın bulunduğu mihrap, atnalı kemerli derin ve geniş bir nişten meydana gelmektedir. mihrap panosunun en üst kısmını ise yedi adet dilimli sağır kemercikten meydana gelen bir firiz süslemektedir. mihrap önü kubbeleri ise yalnızca mimarisiyle değil, nefis bitkisel tezyinatı ile de dikkat çekmektedir.

  cami yine ihtiyaca cevap vermeyince vezir ibni ebi amr (el-mansur) tarafından 987 yılında kıbleye dik sekiz sahın eklenmek suretiyle doğu tarafında genişletilmiştir. vâdiü'l-kebir nehri, caminin hemen kıblesinde bulunduğundan, eser kıble tarafında değil, doğuya doğru genişletilmek zorunda kalınmıştır. cami, samerra ve ebu dülef camilerinden sonra orta çağ'ın en büyük camii olma hüviyetine erişmiştir.

  cami, ispanya'nın müslümanların elinden çıkmasından sonra birçok değişikliğe uğramıştır. avlunun etrafındaki revakın bir kısmı kaldırılmış, bir kısmı oda haline getirilmiş, harimin içine biri gotik karakterde şapel, diğeri plateresque üslupta katedral olmak üzere iki kilise yapılmış, bu işlemler sırasında sütunların bir kısmı kaldırılmış, bir kısmı duvarlar içine alınmış, çatı delinmek suretiyle kilisenin camiden daha yüksek bir görünüş kazanması temin edilmiştir. ayrıca harimin içinde de birtakım odalar yapılmış, minber tamamen ortadan kaldırılmış, minare çan kulesi haline getirilmiş, kapıların bazıları örülmek suretiyle kapatılmıştır.

  bu caminin devamlı ilavelerle genişletilmesinin sebebi, yalnızca büyük eser elde etme çabası olmadığı, "cuma namazının bir şehirde tek bir camide kılınabileceği" şeklindeki fıkhî anlayışın bir neticesi olduğu belirtilmektedir. o dönemlerde kuzey afrika ve endülüs'te malikî mezhebi hakimdir ve bir şehirde cuma namazı yalnızca bir tek camide kılınıyordu. bu anlayış, hanefî fıkhının tesiriyle "bir şehirde birden fazla camide cuma namazının kılınabileceği" şeklindeki anlayışın yaygınlık kazanmasıyla, sona ermiş olduğu ifade edilmektedir.

  cami ile ilgili bir video ; https://www.youtube.com/watch?v=q3etllvo1v4
 • katedral, müze camii özellikleri ile ayasofyayı andıran yapıdır. tıpkı balıkesirde gördüğüm çok eski ve rum yapı özelliklerini gösteren camii gibi greco-roman, mısır ve visigotik özellikleri ile çok stilin karışımından oluşur. 10. yy da eklenen kolonlar ile dünyanın en büyük camii oldu. şimdi içinde çok güzel bir organ bulunmaktadır. umarım kısa bir süre içinde içime çektiklerim arasında olur. şimdi sadece resimlerinden ve belgesellerden biliyorum.
 • bir de hakkında ülkemizin güzide bir rehberi mine karahan tarafından görsel olarak anlatılan şöyle bilgiler de mevcuttur.

  hayretlerle izledim.

  (bknz: #32066013)