şükela:  tümü | bugün
 • halen geçerli olan bir kanundur.başlıkta "tayini" seklinde çıkyorsa da asıl adı "kuvvetli tayın kanunu"dur.
  maksadı birinci maddesinde yazılıdır.
  meraklısı için aşağıya aynen alınmıştır.

  kuvvetli tayin kanunu (1)

  kanun numarası : 1776
  kabul tarihi : 23/3/1931
  yayımlandığı r.gazete: 29/3/1931 sayı: 1760
  yayımlandığı düstur : tertip: 3 cilt: 12 sayfa: 116

  madde 1 - seferde ve sefer mahiyetinde mühim harekat ile büyük manevralarda,
  fazla beden zayiatını mucip olacak hallerde askerin günlük tayın istihkakı ber-
  veçhiatidir:

  gram
  1000 ekmek
  300 et veya 200 gram et konserve veya 150 gram kavurma veya kıyma
  150 bulgur
  50 yağ
  300 yaş sebze veya 100 gram kuru sebze veya 100 gram komprime çorbalık
  sebze
  25 şeker
  1 çay
  20 soğan
  20 tuz
  30 sabun
  (ek:29/8/1996-4178/5 md.)500 kömür (bedelen beslenenlere)

  madde 2 - birinci maddede bahsi geçen harekatın sefer mahiyetinde mühim
  harekat olduğuna büyük erkanı harbiye reisliğinin teklifi üzerine icra vekilleri
  heyeti karar verir.

  madde 3 - bu istihkak seferde ordu kumandanlarının ve daha büyük kumandan-
  ların ve sefer mahiyetindeki mühim hareketlerde harekatı idare eden en büyük
  kumandanın ve büyük manevralarda müdiri harekatın emri mahsusları ile verileceği
  gibi seferde müfrez olarak icrayı harekat eden liva ve daha yukarı kıtalar
  kumandanlarının da kendi mesuliyetleri altında verecekleri emirle ita olunur.
  bunun azami hududu beş gündür. mecburiyet halinde tekrar edilir.

  (ek: 21/10/1935 - 2831/1 md.) başkumandan mezkür gıdayı seferde istediği
  kıt'alara tensip edeceği müddet kadar verdirebilir. tütün içenlere günde on
  gramı geçmemek üzere tütün istihkakı ilave edebilir. (2)

  madde 4 - ekmek verilmediği günlerde 700 gram peksimet verilecek ve peksi-
  metten başka hiç bir erzak verilemezse peksimetin miktarı 1250 grama iblağ olu-
  nacaktır.
  ---------------------
  (1) bu kanunda geçen "erat" tabiri 4/1/1961 tarih ve 211 sayılı kanunun 118.
  maddesi ile "erbaş ve er" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  (2) tütün istihkakına ilişkin hüküm, 8/8/1977 tarih ve 2092 sayılı kanunun 3.
  maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  madde 5 - et istihkakı sığırdır. sığır eti bulunmayan mahallerde bu istihkak
  koyun, keçi ve balık olarak ve mecburiyet halinde sair etlerden verilebilir.

  madde 6 - mahrukat ve tenvirat istihkakı 14 eylül 1330 tarihli askeri tayi-
  nat ve yem kanunu mucibince verilir.

  madde 7 - bu istihkakın cümlesi kabili mübadeledir.

  ek madde 1 - (30/1/1946 - 4843 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmü olup, ek
  maddeye çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.) tank erbaşına ve erine
  cephede harb hareketleri halinde (cephede, gerilerde istirahat halindekiler
  müstesna) bulundukları sürece diğer sınıf erbaşına ve erine nazaran dörtte bir
  nispetinde (daha ziyade şekerli maddeler) fazla gıda verilir.
  ek madde2 -(ek :29/8/1996-4178/5 md.)
  bakanlar kurulunca belirlenecek yaygın ve yoğun bir şekilde terörle mücade-
  le yapılan illerde, terörle mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görev-
  lendirilen türk silahlı kuvvetleri birliklerinden genelkurmay başkanlığının
  teklifi üzerine milli savunma bakanlığınca (jandarma ve sahil güvenlik birlik-
  leri için içişleri bakanlığınca) tespit olunacak birlikler bu kanuna göre iaşe
  edilirler. istihkakın 5 700 kaloriyi geçmeyecek şekilde konserve hazır yiyecek
  olarak verildiği günlerde, bu kanunda belirtilen istihkakın iki katına kadar
  parasal tutarda tabela düzenlenebilir. yukarıda belirtilen birliklerde görev-
  li erbaş ve erlerden bedelen beslenenlere; bu kanunda belirtilen tayın bedeli
  bu madde uyarınca belirlenecek iller arasından genel kurmay başkanlığınca se-
  çilecek bir ilden alınan rayiç üzerinden hesaplanarak verilir. bunlara ayrıca
  22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı kanun gereğince ödenen tayın bedeli verilmez.
  bu madde kapsamında olup, bedelen beslenen birliklerde görevli subay, astsubay,
  uzman jandarma ve uzman erbaşlar da, birlikle beraber bulunmak zorunda olduk-
  ları günler için bu madde hükmüne göre bedelen beslenirler. bu günler için
  yine 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı kanuna göre peşin ödenen tayın bedeli
  günlük miktarı düşülerek hesaplanan tayın bedeli farkları ay sonunda ödenir.

  madde 8 - bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

  madde 9 - bu kanunun hükümlerini icraya milli müdafaa ve maliye vekilleri
  memurdur.

  1776 sayili kanunda ek ve değişiklik yapan mevzuatin
  yürürlükten kaldirdiğl kanun ve hükümleri gösterir liste

  yürürlükten kaldıran mevzuatın
  -------------------------------
  yürürlükten kaldırılan
  kanun veya kanun hükümleri tarihi sayısı maddesi
  ------------------------------------------ ------------ --------- ----------
  21 teşrinievvel 1935 tarih ve 2831 sayılı
  kanunun tütün istihkakına ilişkin hükmü ile
  19 şubat 1954 tarih ve 6252 sayılı kanun 8/8/1977 2092 3

  1776 sayili kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatin
  yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste

  kanun yürürlüğe
  no. farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ------------ -------------------------------------------- ------------
  2831 - 31/10/1935
  4843 - 4/2/1946
  211 sağlık işlerine ait 57-70 inci madde hükümleri 1/3/1961
  diğer hükümleri yapılacak talimatname ile birlikte 27/5/1961
  2092 - 17/8/1977

  -