şükela:  tümü | bugün
 • gün itibariyle yasallaşmış, ilgili çevreleri sevindirmiş enteresan tatil çeşidi...
 • vergi dairelerinde zaten yatmakta olan memurlara yaramış olan bir tatildir. ay boyunca götünden ter akıtmakta olan muhasebeciler ve mali müşavirler yine avuçlarını yalamışlardır.

  niye? çünkü mali tatil denen hede 1-20 temmuz arasında uygulanacaktır. bu tarihler içinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, mali tatilin bitiş tarihini izleyen 7 gün içinde yerine getirilecektir.

  ee ne oldu şimdi? zaten her ayın 24'ünde verilmesi gereken kdv beyannameleri yine 24'ünde verilmeyecek mi? verilecek. normal zamanda bu beyannameleri 24'ünde vermek üzere ayın başından 24'üne kadar götünden ter akıtan muhasebeci, mali müşavir ne yapacak? tabii ki mali tatilin kafasını alacak.

  muhasebecinin, mali müşavirin mali tatile rastlayan yükümlülüğü yok mu? elbette var. ancak onların yapılabilmesi için de takdir edilen süre 7 gün. 20 gün tatil, tatil dönüşü 7 gün süre. yetişir mi? babayı yetişir affedersiniz. tatil matil yok yani anlayacağınız. yok öyle bi şey. kandırmışlar sizi. devlet tatili kendine vermiş. mali müşavirmiş, muhasebeciymiş yine çalışacak it gibi.
 • yasa metni aşağıdadır.

  "malî tatil ihdas edilmesi hakkinda kanun

  kanun no. 5604 kabul tarihi : 15/3/2007

  madde 1 – (1) her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

  (2) son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:

  a) beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

  b) ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

  c) tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

  d) devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

  (3) vergi usul kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

  (4) mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine ya da vergi usul kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

  (5) tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

  (6) malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

  (7) gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

  (8) beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

  (9) maliye bakanı, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

  madde 2 – (1) malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı sendikalar kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı iş kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı tarımda kendi adına ve hesabına çalışanlar sosyal sigortalar kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı sosyal sigortalar kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı tarım işçileri sosyal sigortalar kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

  (2) bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yetkilidir. bu kanunun 1 inci maddesinde maliye bakanına tanınan yetki bu maddenin uygulanmasında çalışma ve sosyal güvenlik bakanı tarafından kullanılır.

  madde 3 – (1) bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  madde 4 – (1) bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür."

  yürürlüğe girdiği tarih; 28 mart 2007 dir.
 • türkiye'de olduğu iddia edilen mesleki tatil çeşidi.
  aşağıdaki kanun gerekçesine bakanlar mali müşavirlere yönelik bir tatil olduğu sanılır.
  evet gerekçe mali müşavirlerin sıkıntıların giderilmesinden bahsediyor ama kanun bunu hiç gözönüne almıyor.

  malî tatil ihdas edilmesi hakkında kanun genel gerekçe
  mükelleflerin, başta maliye bakanlığı olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişkilerinin yürütülmesinde, verilmesi gereken beyan ve bildirimlerin düzenlenmesinde, çeşitli yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesinde 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarının çok önemli bir rol oynadı- ğı bilinmektedir.
  elde edilen gelirlerin beyanı ve ödenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına verilmesi gereken beyan ve bildirimlerin düzenlenmesi, çeşitli yasal yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmesi ve ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümü gibi durumlar ciddi ve önemli kavramlar olup, ilgili yasalarda belirtilmiştir.
  meslek mensupları ve personeli, başta meslek yasasında belirtilen işler olmak üzere çeşitli yasalar nedeniyle meydana çıkan, güncel mali ve ekonomi ile ilgili işler nedeniyle yoğun ve yorucu bir iş temposuyla çalışmakta, ruhen ve bedenen yorulmakta ve kendilerine ayrılan bir tatil zamanı olmadığından dolayı yeterince dinlenememektedirler.
  bu durum, muhasebe işlemlerinin, mali işlemlerin ve diğer çeşitli işlerin verimini düşürmekte, düzenli olarak yürütülmesini engellemekte, ülke ekonomisine ve sosyal hayata olumsuz etkileri olmaktadır.
  meslek mensupları, mükelleflerin vergiyle ilgili bütün iş ve işlemlerini (gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, özel tüketim vergisi kanunu, gümrük mevzuatından kaynaklanan vergiler, diğer bütün vergiye yönelik mevzuat) sosyal sigortalar, iş mevzuatından kaynaklanan ve iş ve işlemlerini, kambiyo ve dış ticaret mevzuatından kaynaklanan işlemleri takip ederken, yoğun bir iş stresi içerisinde yaşamaktadırlar. yapılan düzenlemenin amacı, meslek mensuplarını yoğun iş stresinden uzaklaştırarak, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamaya yöneliktir.
  anayasamızda belirtildiği üzere devlet, çalışma hayatının standartlarını yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışma barışını sağlamak, çalışmayı desteklemek ve çalışanları korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır. ayrıca dinlenmenin her çalışanın hakkı olduğu da anayasamızda belirtilmiştir. söz konusu mali tatil uygulaması ile başta maliye bakanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile meslek mensupları tatil yapabilecek olup, çalışmaların daha düzenli ve verimli olması sağlanacaktır. tatil süresinin azami 14 gün olarak belirlenmesi sebebiyle de, mevcut işlerde gecikme yaşanmayacak, hizmetlerin aksaması veya durması gibi bir
  durum ortaya çıkmayacak, asgari düzeyde belirlenecek olan nöbetçi personeller vasıtasıyla yasal işlemlerin ve düzenlemelerin aksamadan devam etmesi sağlanacaktır.
  maliye bakanlığına mali tatil müessesesinin uygulanması ile ilgili olarak verilen yetkiye göre, çalışma hayatının herhangi bir aksamaya yol açmadan devam edebileceği bu kanun teklifinin yasalaşmasının, ülkemize büyük faydalar doğuracağı açıktır.
 • yav bırak allah aşkına , kime tatil bu tatil ?
 • çok şükür bu sene de kdv beyannamelerini 24'ünde değil de 25'inde verebilmenin rahatlığını yaşıyoruz.