şükela:  tümü | bugün soru sor
 • "(...)kısacası burjuvazi kendi imajına göre bir dünya yaratır... bu süreçte nüfus kentlere yığılır, üretim araçlarının mülkiyeti de az sayda kişinin elinde toplanır. burjuva toplumu bir süre sonra, kendi yaratmış olduğu devasa üretim ve değişim olanaklarını kontrol edemeyen bir büyücüye benzemeya başlar. tarihte ilk kez üretim fazlasından doğan krizler doğar(...)"
  (bkz: ongoru) (bkz: karl marx)
 • ayrıca günümüzden 150 küsür yıl önce yazıldığını unutmamak lazım.
 • incille birlikte dunyanin en cok satan kitaplarindan biri
 • komünist partisi manifestosu

  içindekiler

  yayinlayanin notu

  ekim 1968

  manifest'i yedinci baskıya verirken

  marx ve engels'in önsözleri

  1872 tarihli almanca baskıya önsöz

  1882 tarihli rusça baskıya önsöz

  1883 tarihli almanca baskıya önsöz

  1888 tarihli ingilizce baskıya önsöz

  1890 tarihli almanca baskıya önsöz

  1892 tarihli polonya dilindeki baskıya önsöz

  1893 tarihli italyanca baskıya önsöz

  komünist partisi manifestosu

  1. burjuvalar ve proleterler

  2. proleterler ve komünistler

  3. sosyalist ve komünist yazın

  1. gerici sosyalizm

  a. feodal sosyalizm

  b. küçük burjuva sosyalizmi

  c. alman sosyalizmi ya da gerçek sosyalizm

  2. tutucu sosyalizm ya da burjuva-sosyalizmi

  3. eleştirel-ütopik sosyalizm ve komünizm

  4. komünistlerin bugünkü çeşitli muhalefet partileri
  karşısındaki durumu

  yayinlayanin notu ekim 1968

  bilimsel sosyalizmin kurucuları karl marx ve friedrich engels, komünist
  partisi manifestosunu, 1848'in eşiğinde, avrupa'yı bir baştan bir başa
  devrimlere götüren kırbaçlayıcı olayların içinde yazdılar. 1848 şubat'ında,
  devrimci dalganın en yüksek noktasına ulaştığı bir sırada yayınlanan bu
  eserde genç marx ve engels, teorilerinin ve o güne kadarki deneyimlerinin
  tümünün bir sentezini verdiler. marksizmin program ve inançlarının en kısa
  ve düşmanlarının bile çok iyi anladıkları en açık bir beyanı olarak bu
  belge, şimdi elimizde sosyalist literatürün temel klasiklerinden biridir.

  ilan ettiği ilkelerin türlü ideolojik ve politik akımlar
  arasında tartışmalara ve savaşımlara konu olması nedeniyle hep sözü
  edilegelmiş, bilim ve düşünce alanındaki sayısız çalışmada başlıca bir
  kaynak olarak kullanılmış, dolayısıyla fikir ve politika yaşamını, şu ya da
  bu yönde, derinden etkilemiş bir eserdir bu.

  manifesto'nun bizde de oldukça yaygın bir ünü vardır. gerçi, kendi
  dilimizdeki eski baskıları tükenmiş, bugüne kadar da yeni bir baskısı
  yapılmamış olduğu için, eseri uzun yıllardır yalnızca yabancı dil bilenler
  okuma olanağını bulabilmişlerdir. bununla birlikte, bazı sözleri ve
  içerdiği bazı fikirler, basında ve politika arenasında zaman zaman
  eleştirilere konu olduğundan, çoğu kimsenin yabancısı değildir.

  türk okuyucusu, sayısız sol ve sağ kitapta manifestodan yapılan
  alıntılarla karşılaşmış, bunlar üzerinde değişik dünya görüşleri ve sınıf
  çıkarları açısından yürütülen fikirleri izlemiştir. eserin, ünlü bütün ülkelerin
  işçileri, birleşiniz! sloganı bile bugün günlük politikada alelade
  tartışılan bir konu haline gelmiş, örneğin sosyalist bir partinin genel
  başkanı bu sloganın yanlış olduğunu ileri sürerek birtakım sözler
  söylemiştir. yani, kitap ortada yoktur, ama tezleri etrafında yapılan ileri-geri
  türlü eleştiriler yoluyla fikir ve politika dünyamıza girmiştir. o kadar ki,
  türkiye büyük millet meclisi'nin tartışmalı bir oturumunda da konu olmuş,
  bazı kısımları, bir iktidar grubu sözcüsü tarafından kürsüden okunarak,
  meclis zabıtlarına geçmiştir.

  bu eser, gerek yazıldığı dönemin toplumsal savaşımı
  içinde, gerekse dünya devrimci hareketinin ve genel olarak son yüz yirmi
  yılın toplumsal savaşımlarının tarihinde çok önemli yeri olan tarihsel bir
  belgedir; çağdaş bilim ve düşüncenin oluşumunda ve fikir akımlarının
  biçimlenmesinde derin izleri olan, dolayısıyla çağımızı ve dünyanın gidişini
  kavramamıza ışık tutan kültür kaynaklarından biridir. kuşkusuz bu bakımdan,
  bilimsel sosyalizmin kurucularının bu ünlü eserinin, bu tarihsel belgenin
  uzun süredir yayın dünyamızda eksikliği büyük bir boşluk olarak duruyordu.

  eser, bilimsel bir eserdir; ve bugün tüm dünyayı, şu
  ya da bu açıdan, yakından ilgilendiren bir akımın temel
  teorik bilgisini içinde taşımaktadır. komünizme karşı olmak ya da ondan yana
  olmak biçiminde, genel olarak iki kutuplu büyük bir savaşımın sürüp gittiği
  bir dünyada, kuşkusuz bu savaşımın tam bilincine varmanın, neyin komünizm
  olduğunu ya da olmadığını öğrenerek çağımızın bu savaşımını doğru olarak
  kavramanın gereği ortadadır.

  bu yüzdendir ki, komünist teorinin temel bilgisini veren
  bu eser, bütün uygar ülkelerde çok sayıda basılmakta, sosyalist klasikler
  arasında en geniş ilgiyi görmektedir.

  yine bu yüzdendir ki, komünist partisi manifestosu
  türkiye için özel bir önem taşımaktadır. çünkü gerçekten, türkiye'de çok
  değişik, bir komünizm anlayışı yürürlüktedir. yakın tarihimiz, komünist
  teorinin gerektirdiği eylemle hiçbir ilgisi olmayan nicelerine komünist
  dendiğinin örnekleriyle doludur. toplumsal savaşımın her dalında, hoşa
  gitmeyen pek çok şeye bir küfür gibi bu sıfat yüklenmiştir. her ileri fikir
  ve hareket, milli menfaatler vb. kılıfına girerek karşısına dikilen
  gericinin dilinde, komünistlikten başka bir ad almamıştır. gene de, bu
  karmakarışık durum, her günkü birsürü yeni örneğiyle sürüp
  gitmektedir. gazete fıkralarında ve meydan nutuklarında tanımını bulan
  birtakım komünizm anlayışı fikir ve politika dünyamızı adamakıllı
  bulandırmıştır. kimine göre komünistlik, işçilerin, köylülerin silahlanarak
  sömürücülere karşı ayaklanmasıdır; yani, -burjuvazinin baskısı ve
  zorlamasıyla ve çok belirli tarihsel koşullar altında kaçınılmaz olarak
  kendini gösteren- böyle bir savaşımdan ayrı bir savaşım biçimi tanımayan, her
  durumda ve her zaman hiçbir yasal savaşım biçimi tanımayan hesapsız-kitapsız
  bir delioğlan işidir; kimine göre de, çağdaş burjuvazinin piyasaya sürdüğü
  sosyal adalet terimi bile ve buna ilişkin her şey komünistliktir.

  türk ceza yasası'nın 141. ve 142. maddelerinin uygulaması da bu yolda
  zengin örnekler vermiştir. gerçi bu maddelerde komünizmin adı geçmez; ama,
  yasakladığı eylemlerin komünistlik olduğu ya da bu maddelerin komünizmi
  yasakladığı gibi bir anlayış yürürlüktedir. böyle subjektif bir yasa anlayışından
  hareket eden birkısım profesör bilirkişiler, savcılara ve mahkemelere hayli
  ilginç raporlar düzenlemişlerdir. bunlar akla-hayale sığmaz bir biçimde
  birçok şeyi komünistlik olarak göstermişler, adı geçen maddelerde yasaklanan
  eylemlerin somut öğelerini taşıyıp taşımadığına bakmaksızın, kendilerinin
  komünizm dedikleri şeyin bu eylemleri kendiliğinden içine aldığını ve
  komünizmden bu eylemlerin anlaşılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. bu gibi
  bilirkişi raporları ve bu raporlara dayandırılan savcı iddiaları,
  mahkemelere ve yargıtay'ın yargıçları önünde tekrar tekrar yüzgeri olmakla
  birlikte, uzun yıllar olduğu gibi, şimdi de birtakım haksız durumlar
  yaratmaktadır. işin asıl tuhaf bir yanı da, anayasa mahkemesi yargıçlarının
  içten ve yorucu bir çalışmayla, komünizmin ne olduğunu, ne olmadığını
  ayırdetme konusu üzerinde aylarını harcadığı bir ülkede, karşı oldukları
  şeyin ne olduğunu bilmeyen birtakım grupların, komünizmle mücadele adı
  altında, önlerine gelen her şeye saldırmalarıdır. bütün bu karmakarışık
  durum, komünist teorinin ilkelerini ve temel bilgisini veren bu eserin,
  kültür yaşamımız için önemini bir kat daha artırmaktadır.

  hiç kuşkusuz, bu tarihsel belgede öngörülen savaşım biçiminin türkiye'nin
  içinde bulunduğu gerçeklerle bir ilgisi yoktur. marx ve engels emperyalizm
  çağında yaşamadılar. onlar, manifestoyu 19. yüzyılın ortasında, milli
  burjuva sınıflarının egemen olduğu avrupa'nın ileri sanayi ülkelerinde
  proletarya ile burjuvazi arasındaki egemen çelişmeye dayanan savaşım
  koşulları içinde yazdılar. bugün türkiye'de durum böyle değildir. ulusumuzun
  sınıfsal yapısını ve sınıflararası ilişkilerini belirleyen
  objektif koşullar yönünden olsun, tarihimizin bugün ünümüze koyduğu dava
  yönünden olsun, bu en kesin gerçektir.

  türkiye, emperyalizmin denetiminde, işbirlikçi sermayenin ve yarı-feodal
  ilişkilerin egemen olduğu bir ülkedir. ne gelişmiş bir milli sanayimiz,
  dolayısıyla ne de güçlü bir milli burjuvazimiz var. halkımız emperyalist
  sömürünün ve ağalığın çifte egemenliği altındadır. yani, bizdeki egemen
  çelişme, proletarya ile milli burjuvazi arasındaki çelişme değil,
  emperyalizm-işbirlikçi sermaye ilişkileri ve yarı-feodal ilişkiler ile
  halkımızın tümünün çıkarları arasındaki çelişmedir.

  bu yüzden, bizim savaşımımız, proletaryanın milli burjuvaziye karşı
  yürüttüğü antikapitalist-sosyalist devrim savaşımı değil, emperyalizme ve
  feodalizme karşı bağımsızlık ve demokrasi savaşımıdır. yani, ülkemizi
  emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sömürüsünden ve baskısından kurtararak
  tam bağımsız, ağalığın sömürüsünden, baskısından ve her türlü feodal
  ilişkilerden kurtararak tam demokratik bir ülke yapma savaşımıdır.

  bu yüzden, bizim savaşımımız, yalnızca proletaryayı değil, bütün milli
  sınıf ve öğeleriyle ulusumuzun tümünü içine almaktadır. ama, zafer
  sağlayabilmemiz ve bu zaferi kesinleştirebilmemiz, proletaryamızın öncü bir
  rol oynayabilmesine bağlıdır. çünkü, halkımızın sömürü ve baskıdan en çok
  acı çeken parçası olarak proletarya, sınıf çıkarları bakımından, bu savaşımın
  yakın-uzak bütün sonuçlarıyla tam bir uzlaşma halinde olan, dolayısıyla en
  devrimci potansiyeli içinde taşıyan bir sınıftır; bağımsızlık ve
  demokrasi savaşımımızın her aşamasında her zaman en önde yürüyebilir ve
  devrimin zaferine bekçilik ederek onu derinleştirebilir. bu yüzden, bizim savaşımımız,
  yalnız proletaryanın savaşımı değil, ama proletaryanın öncülüğünde ve onun
  devrimci politik örgütünün açacağı milli bayrağın etrafında, işçi-köylü
  beraberliği temeline dayanan en geniş bir antiemperyalist-antifeodal cephede, milli
  sınıfların tümünün ve, hangi sınıftan olursa olsun, yurtsever ve demokrat
  öğelerin tümünün birleşmesini gerektirmektedir.

  bu yüzden, tarihimizin bu aşamasında, bizim önümüzdeki devrim, sosyalist
  devrim değil, bir milli demokratik devrim olacaktır. politik iktidar,
  burjuvaziye karşı sosyalist devrimi gerçekleştiren proletaryanın iktidarı
  değil, emperyalizme karşı, emperyalist ve feodal ilişkilere karşı
  milli demokratik devrimi gerçekleştiren sınıfların ortak iktidarı olacaktır;
  savaşım içinde yığınların desteğini kazanabilmiş proletaryanın öncülüğünde ve
  işçi-köylü yığınlarının yaşamsal çıkarları temeli üzerinde bütün milli
  sınıfların ortak iktidarı olacaktır. dolayısıyla, kaçınılmaz
  olarak, üretim araçları üzerindeki mülkiyet düzeni de, sosyalist değil,
  devrimi gerçekleştiren bütün milli sınıfların mülkiyet biçimlerini içine
  alan bir düzen olacaktır. örneğin, toprak reformu yapılarak köylümüz toprak
  sahibi olacak, yani toprakta ve öteki tarım üretimi araçlarında özel
  mülkiyet sahibi olacaktır. yine örneğin, bu devrim döneminde, milli burjuvazimiz,
  uluslararası tekelin ve işbirlikçi sermayenin baskısından bağımsız olarak,
  fabrika ve imalathanelerini elinde bulunduracaktır.

  ülkemiz böyle bir gelişme süreci içindedir. ve bu yüzden, bizim savaşımımız
  böyle bir süreçten, bir milli demokratik devrimden geçecektir. ancak böyle
  bir devrimle, -emperyalist ve feodal ilişkilerin zincirlerini kırarak,
  halkımızın tam bağımsız, tam demokratik bir düzenden kaynağını alan devrimci
  coşkusunu ve enerjisini seferber edecek böyle bir devrimle ancak- ülkemiz,
  gittikçe emekçi halk yararına ağır basan mülkiyet ilişkileri temeli üzerinde
  gelişmesini sürdürebilir. ve uygarlığın en yüksek tepelerine tırmanma
  yarışına koyulabilir.
  uzun süredir bazı kişilerin, bilerek ya da bilmeyerek bütün bu gerçekleri
  birbirine karıştırdıklarını görüyoruz.

  örneğin, bir toprak reformu, ya da milli sanayi işletmelerinde özel
  mülkiyetin varlığı, bu kişilere göre sosyalizmdir. emekçilerin devlet
  yönetimine ağırlıklarını koyarak denge sağladığı bir iktidar, onlara göre
  sosyalist bir iktidardır. bunlar, hem bir yandan milli demokratik devrim
  programına ilişkin, onun ekonomik ve politik yapısını ilgilendiren bu gibi
  sloganları yineleyip duruyorlar, hem de öte yandan türkiye'de milli
  demokratik devrimin tamamlanmış olduğunu ileri sürüyorlar. böylece, hem
  sosyalizmle ilgisi olmayan şeyleri sosyalizm olarak gösteriyorlar, hem de
  ilan ettikleri programın gerçekleşmesi için gereken savaşımı, milli
  demokratik devrim savaşımını reddediyorlar. hale bakın ki, bu tutumun
  sahipleri kendilerinin sosyalist savaşım, üstelik de sosyalist devrim
  savaşımı yaptıkları savındadırlar.

  kuşkusuz bütün bu yanılgılar ve şaşırtmacalar karşısında, bilimsel
  sosyalizmin kurucularının bu ünlü eserinin, bu tarihsel belgenin yeri
  türkiye için bir kez daha önem kazanmaktadır. çünkü gerçekten bugün
  ülkemizde, gerek sosyalizm adına yapılan şeyler, gerekse baştan
  beri saydığımız nedenler gösteriyor ki, neyin komünizm
  olduğunun ya da olmadığının, neyin sosyalist devrim, neyin
  sosyalist savaşım olduğunun ya da olmadığının bilinmesinde ve bu bakımlardan
  kültür yaşamımızın evrensel ve doğru bilgilerle zenginleşmesinde büyük
  yararlar vardır.

  bu nedenle, anayasa mahkemesi'nin komünizmin bilgisini veren eserlerin
  yayınlanmasını öngören kararına uygun olarak, en önde düşünülmesi gereken
  komünist partisi manifestosu'nu, yalnızca üniversite kitaplıklarında,
  yalnızca yabancı dil bilenlerin okuma olanakları içinde kalmaktan ve yalnızca
  üniversite kitaplarının konusu olmaktan kurtarıp türk kültürüne kazandırmakla,
  önemli bir çeviri ve yayın görevini yerine getirmiş olduğumuz inancındayız.

  süleyman ege

  ankara, ekim 1968

  manifesti yedinci baskiya verirken

  komünist manifesto'nun kasım 1968'de yayınlanan birinci baskısından buyana
  yirmi altı yıl geçmiş. bu yıllar içinde manifest'in başına gelenlerin uzun
  bir öyküsü var.

  burada bu öykünün hiç değilse satırbaşlarına değinmeyi zorunlu görüyorum.
  kasım 1968'de birinci baskı çıktığı gün kitabın toplatılmasına karar verildi.
  toplatma emri daha yargıç kararından önce bütün valiliklere yıldırım telle
  bildirildi.

  ankara ve istanbul'daki dağıtımcı depolarında dört bine yakın manifest'e
  el kondu. ceza yasası'nın 142. maddesine aykırılık savıyla açılan davada
  kitap, uzun bir yargılama sonunda ankara ikinci ağırceza mahkemesi'nin
  oybirliği kararıyla aklandı (9 nisan 1970).

  o sıra bütün ülkelerin işçileri birleşiniz adlı kitapla
  ilgili davada tutuklu olarak yargılanıyordum; bu yüzden
  manifest'in son savunmasını hapishanede hazırlamış, son
  savunma ve karar duruşmalarına hapishaneden kelepçeye
  vurularak çıkarılmıştım. aklama kararını hapishanede kutladım.
  tahliye olunca, o güne kadarki dava sürecini içeren
  belgeleriyle birlikte manifest'in ikinci baskısını yayınladım (ekim 1970).

  yargılama temyiz aşamasındayken 12 mart darbesi
  geldi. faşist rejim altında yargıtay aklama kararını bozdu,
  daha önce aklama karan veren mahkeme de bu kez mahkumiyet kararı verdi ve
  manifest zoralıma çarptırıldı.

  kornünist manifesto davası adlı kitapta bu gelişmeleri ana belgeleriyle
  ortaya koydum. ve, mart 1976'da manifest'in üçüncü baskısını yayınladım.
  arkasından, 12 eylül faşist darbesine kadar kitabın üç baskısı daha yapıldı.
  ancak bu baskılar, yasa dışı uygulamalarla karşılaşma kaygısıyla yeni bir
  baskı tarihi ve numarası konulmaksızın, takipsizlik kararı alan 1976
  baskısının tıpkısı olarak yayınlandı.

  12 eylül rejiminde bilim ve sosyalizm yayınları'nın
  varlığına fiilen son verilmesiyle manifest de türkiye'de
  yeniden eski uzun uykusuna daldı. olayın öyküsünü kitabın ateşle dansı
  adlı kitabımda anlattım. bu dönemde manifest'in yaklaşık üç bin nüshası bir
  yerde korunabilmişti. yayınevini 1989 sonunda bir daha dirilttiğim
  zaman manifest'in korunabilen bu nüshalarını da okuyucuya sundum.

  manifest'in öyküsü bir bakıma bu yıllar içinde türkiye'nin geçirdiği
  siyasal dalgalanmaların bir göstergesi niteliğini taşımaktadır.

  elinizdeki baskıyı, yeni bir baskı numarası konulmaksızın yapılan tıpkı
  basımlarını da hesaba alarak, hakettiği gibi yedinci baskı olarak yayınlıyorum.

  böylece, manifest'i bir kez daha uykusundan uyandırıyorum.

  s. ege

  ankara, mart 1994

  marx ve engels'in önsözleri

  1872 tarihli almanca baskiya önsöz

  o zamanki koşullar altında ancak gizli olabilen konünist birlik adındaki
  enternasyonal bir işçi kuruluşu, kasım 1847'de londra'da yapılan kongresinde,
  aşağıda imzaları olan bizleri, yayınlanmak üzere ayrıntılı bir teorik ve
  pratik parti programını hazırlamakla görevlendirdi. şubat devrimi'nden
  birkaç hafta önce elyazmaları londra'da baskıya giren bu manifesto, böylece
  meydana geldi. önce almancası yayınlanarak, yine aynı dilde olmak üzere;
  almanya'da, ingiltere'de ve amerika'da en az oniki değişik baskısı çıktı.
  ingilizce olarak önce 1850'de bn. helen macfarlane'in çevirisiyle londra'da
  red republican'da ve 1871'de de en az üç ayrı çevirisiyle amerika'da yayınlandı.
  fransızca olarak ilkin paris'te, haziran 1848 ayaklanmasından kısa bir süre
  önce, son zamanlarda da new york'ta çıkan le socialiste'de yayınlandı.
  şimdi yeni bir çevirisi hazırlanmaktadır. polonya dilinde bir çeviri, ilk
  almanca baskısından kısa bir süre sonra londra'da yayınlandı. ve, bir rusça
  çeviri altmışlarda cenevre'de yayınlandı. ilk çıkışından hemen sonra danimarka
  diline de çevrildi.

  son yirmibeş yıl içinde durum ne kadar değişmiş olursa
  olsun, manifesto'da ortaya konulan genel ilkeler ana çizgileriyle bugün de
  her zamanki kadar doğrudur. şu ya da bu ayrıntı daha iyi bir hale
  getirilebilir. manifesto'nun kendisinde de belirtildiği gibi, ilkelerin
  pratikte kullanılması her yerde ve her zaman o günün tarihsel koşullarına
  bağlıdır; onun için 2. bölüm'ün sonunda ileri sürülen devrimci önlemlere
  özel bir ağırlık verilmemelidir. o pasaj bugün birçok bakımlardan çok farklı
  bir biçimde yazılabilirdi. modern sanayinin son yirmibeş yıl içindeki hızlı
  gelişmesi ve onunla birlikte işçi sınıfının gelişmiş ve yaygınlaşmış parti
  örgütlenmesi karşısında, ilkin şubat devrimi'nde ve ondan daha önemlisi,
  proletaryanın ilk kez politik egemenliği iki ay boyunca elinde tutmuş olduğu
  paris komünü'nde edinilen pratik deneyimler karşısında, bu programın bazı
  ayrıntıları artık eskimiştir. komün özellikle bir şeyi, işçi sınıfının,
  yalnızca hazır devlet mekanizmasını elde tutarak onu kendi amaçları için
  kullanamayacağını tanıtlamıştır. (bkz: see the civil war in france; address
  of the general council of the international working men's association
  (fransa'da iç savaş; enternasyonal işçi birliği genel konseyinin çağırısı),
  london, truelove, 1871, s. 15; burada, bu nokta daha da geliştirilmiştir.)

  ayrıca, kendiliğinden bellidir ki, sosyalist yazının eleştirisi, ancak
  1847'ye kadar olanı içine aldığı için, bugüne göre yetersizdir; aynı biçimde,
  komünistlerin çeşitli muhalefet partileri karşısındaki durumuna ilişkin görüşler
  (bölüm 4), ilke olarak bugün de doğru olmakla birlikte, politik durum
  tamamen değiştiği ve tarihsel gelişme o bölümde sözü edilen partilerin
  çoğunu yeryüzünden silip süpürdüğü için, pratikte artık eskimiştir.

  bununla birlikte, manifesto, artık üzerinde değişiklik
  yapmaya hiç hakkımız olmayan tarihsel bir belge haline
  gelmiştir. belki ilerde yapılacak bir baskı için 1847'den günümüze dek olan
  boşluğu dolduracak bir giriş yazılabilir; elinizdeki yeni baskı beklenmedik
  bir anda yapıldığından buna vakit bulamadık.

  karl marx, frederick engels

  londra, 24 haziran 1872

  1882 tarihli rusça baskiya önsöz

  komünist partisi manifestosu'nun, bakunin tarafından yapılan çevirisi, ilk
  rusça baskı olarak, altmışların başında kolokol yayınevince yayınlandı. o
  sıralar batı bunu (manifesto'nun rusça baskısını), yalnızca yazınsal
  açıdan ilginç bir şey olarak görüyordu. böyle bir görüş
  bugün olanaksızdır.

  o sıralarda (aralık 1847) proletarya hareketinin, henüz ne kadar sınırlı
  bir alanı kapsadığını, komünistlerin çeşitli ülkelerdeki çeşitli muhalefet
  partileri karşısındaki durumunu inceleyen manifesto'nun son bölümü en açık
  biçimiyle gösterir. burada, rusya ve birleşik devletler'den hiç söz edilmez.
  o zaman, birleşik devletler avrupa'nın proleter güç fazlasını göçler yoluyla
  emerken, rusya'nın tüm avrupa gericiliğinin son büyük yedek gücü durumunda
  olduğu bir zamandı. her iki ülke de, avrupa'ya hammadde sağlıyorlardı ve aynı
  zamanda avrupa'nın sanayi ürünlerinin satışı için pazar görevini yerine
  getiriyorlardı. bu yüzden, o sıralarda her iki ülke de, şu ya da bu
  biçimde, avrupa'da yürürlükte olan düzenin temel direği durumundaydılar.

  oysa bugün durum ne kadar farklı! avrupa'dan kuzey amerika'ya olan göç, bu
  ülkede tarımın devasa bir gelişme göstermesini sağlamış, bu gelişme, rekabet
  yoluyla avrupa'daki -büyük ve küçük- toprak mülkiyetini temellerinden
  sarsmıştır. ayrıca, bu güç, birleşik devletler'e muazzam sanayi kaynaklarını,
  kısa zamanda, avrupa'nın ve özellikle ingiltere'nin bugüne dek sanayide
  sürdürdüğü tekelini sarsacak bir ölçüde ve büyük bir enerjiyle işletmesi
  olanağını da vermiştir. bu her iki durum, doğrudan doğruya amerika üzerinde
  devrimci nitelikte bir etki yapmaktadır. tüm politik yapının temelini
  oluşturan küçük ve orta çiftçilerin toprak mülkiyeti dev tarım işletmelerinin
  rekabeti karşısında adım adım çöküyor; aynı zamanda, sanayi bölgelerinde ilk
  kez olarak, yığın halinde bir proletarya ve sermayenin müthiş bir
  yoğunlaşması görülüyor.

  ya rusya! 1848-49 devrimi sırasında, yalnızca avrupalı prensler değil,
  avrupalı burjuvalar da, henüz uyanmakta olan proletaryadan tek kurtuluş
  yolunu rus müdahelesinde bulmuşlardı. çar, avrupa gericiliğinin başı ilan
  edilmişti. bugün, o, gatchina da devrimin bir savaş tutsağıdır, ve rusya,
  avrupa'daki devrimci eylemin öncüsüdür.

  komünist manifesto'nun amacı, modern burjuva mülkiyetinin yaklaşmakta olan
  kaçınılmaz çöküşünü ilan etmekti. ama rusya'da hızla gelişen kapitalist
  vurgunculuk ve henüz gelişmeye başlayan burjuva toprak mülkiyeti karşısında,
  toprağın yarısından fazlası üzerinde köylülerin ortak mülkiyetini görüyoruz.
  şimdi soru şudur: büyük ölçüde sarsılmış olmakla birlikte yine de toprak
  üzerinde ilkel ortak mülkiyetin bir biçimi olan rus obshchina'sı, doğrudan
  doğruya komünist ortak mülkiyetin üst biçimine geçebilir mi? yoksa tersine,
  ilkönce batı'nın tarihsel evrimini oluşturan aynı çözülme sürecini mi
  izlemek zorundadır?

  bu soruya bugün verilebilecek tek yanıt şudur: eğer rus devrimi, batı'da
  bir proleter devriminin habercisi olur da, böylece bu iki devrim birbirlerini
  tamamlarlarsa, bugünkü rus ortak toprak mülkiyeti, komünist bir gelişmenin
  başlangıç noktası olabilir.

  karl marx, f. engels

  londra, 21 ocak 1882

  1883 tarihli almanca baskiya önsöz

  yazık ki, bu baskının önsözünü tek başıma imzalamak
  zorundayım. marx, avrupa ve amerika'nın tüm işçi sınıfının kendisine başka
  herhangi birine olduğundan daha çok borçlu bulunduğu bu insan, şimdi
  highgate mezarlığında yatıyor; ve mezarının üstünde ilk çimenler boy atmış
  bulunuyor. onun ölümünden sonra manifesto'nun yeniden gözden geçirilmesi ya
  da tamamlanması artık hiç düşünülemez. onun için burada şu noktaları yeniden
  açıkça belirtmeyi daha da gerekli görüyorum:

  manifesto'nun baştan sona dokusunu oluşturan temel
  düşünce -ekonomik üretimin ve, zorunlu olarak, her tarih döneminin bu
  ekonomik üretimden çıkan toplumsal yapısının, o dönemin politik ve düşünsel
  tarihinin temelini oluşturdukları, ve bunun sonucu olarak, (ilkel komünal
  toprak mülkiyetinin ortadan kalkmasından buyana) tüm tarihin bir sınıf
  savaşımları tarihi, toplumsal gelişmenin çeşitli aşamalarında sömürülen ve
  sömüren arasındaki, egemenlik altında olan ve egemen olan sınıflar arasındaki
  savaşımların tarihi olduğu; ama bu savaşımın şimdi ulaştığı aşamada,
  sömürülen ve ezilen sınıfın (proletaryanın), aynı zamanda toplumun tümünü
  sömürü, baskı ve sınıf savaşımlarından nihai olarak kurtarmaksızın, kendini
  sömüren ve ezen sınıftan (burjuvaziden) kurtaramayacağı düşüncesi- bu temel
  düşünce, yalnızca ve olduğu gibi marx'a aittir.

  (manifesto'nun ingilizce çevirisine yazdığım önsözde (1888) şöyle
  demiştim: kanımca, darwin'in teorisi biyoloji için ne yapmışsa, tarih için
  onu yapması kaçınılmaz olan bu önermeye, 1845'ten önce her ikimiz de yavaş
  yavaş yaklaşmaktaydık. benim tek başıma, bu önermeye doğru ne kadar ilerlemiş
  olduğum en iyi olarak ingiltere'de işçi sınıfının durumu adlı yapıtımda
  görülür. ancak, 1845 ilkbaharında, brüksel'de marx'la yeniden buluştuğum
  zaman, o bu önermeyi çoktan oluşturmuş bulunuyordu ve hemen hemen burada
  belirttiğim kadar açık bir biçimiyle önüme serdi. (engels'in 1890 tarihli
  almanca baskıya notu.)

  bunu daha önce birçok kez belirtmiştim, ama bunun
  özellikle şimdi manifesto'nun başında da yer alması gereklidir.
 • londra, 28 haziran 1883

  f. engels

  1888 tarihli ingilizce baskiya önsöz

  manifesto, başlangıçta yalnızca almanları içine alan,
  daha sonra uluslararası nitelik kazanan bir işçi derneğinin 1848'den önce
  kıta avrupa'sının politik koşulları altında kaçınılmaz olarak gizli bir örgüt
  olan komünist birlikin platformu olarak yayınlandı. birliğin kasım
  1847'de londra'da yapılan bir kongresinde marx ve engels tam bir teorik ve
  pratik parti programını yayınlamak üzere hazırlamakla görevlendirilmişlerdi.
  almanca olarak ocak 1848'de tamamlanan elyazması 24 şubat 1848
  fransız devrimi'nden birkaç hafta önce londra'da baskıya verildi. bir
  fransızca çevirisi haziran 1848 ayaklanmasından az önce, paris'te yayınlandı.
  bn. helen macfarlane'in yaptığı ilk ingilizce çeviri, 1850'de londra'da
  julian harney'in red republican adlı dergisinde yayınlandı. danimarka ve
  polonya dillerinde de birer baskısı yapılmıştır.

  haziran 1848 paris ayaklanmasının, -proletarya ile burjuvazi arasındaki
  ilk büyük savaş- yenilgiye uğraması, avrupa işçi sınıfının toplumsal ve
  politik özlemlerini bir süre için tekrar arka plana itti. o zamandan buyana,
  iktidar savaşımı, şubat devrimi'nden önce olduğu gibi, yine
  yalnızca mülk sahibi sınıfın farklı kesimleri arasında oldu. işçi sınıfı,
  politik bakımdan bir soluk alabilme savaşımına ve orta sınıf radikallerinin
  aşırı sol kanadı durumuna düşürüldü. bağımsız proletarya hareketleri canlılık
  belirtileri gösterdiği her yerde amansız bir biçimde bastırıldı.

  nitekim, prusya polisi, komünist birlik'in o sırada köln'de bulunan merkez
  komitesi'ni açığa çıkardı. üyeleri tutuklandılar ve onsekiz ay süren bir
  hapislikten sonra ekim 1852'de yargılandılar. bu ünlü köln komünist
  yargılaması 4 ekim'den 12 kasım'a dek sürdü; tutuklulardan yedisi, üç yılla
  altı yıl arasında değişen kalebentlik cezalarına çarptırıldılar. birlik, bu
  karardan hemen sonra, geri kalan üyeleri tarafından resmen dağıtıldı.
  manifesto'ya gelince, o artık unutulmaya mahkum görünüyordu.

  avrupa işçi sınıfı egemen sınıflara karşı yeni bir saldırı için yeterli
  gücü yeniden kazandığı zaman enternasyonal işçi birliği doğdu. ancak, avrupa
  ve amerika'nın tüm militan proletaryasını tek bir örgütte birleştirmek gibi
  özel bir amaçla kurulan bu birlik, manifesto'da ortaya
  konan ilkeleri hemen ilan edemedi. enternasyonal, ingiliz
  sendikaları'nın, fransa, belçika, italya ve ispanya'daki proudhon
  yandaşlarının ve almanya'daki lassalle'cilerin (lassalle, bize her zaman
  kendini bir marx yanlısı olarak tanıttı ve bu
  sıfatıyla manifesto'ya bağlıydı. ancak 1862-64 yılları arasında halk önünde
  yaptığı konuşmalarda o, devlet kredileriyle desteklenen kooperatif
  atelyelerin kurulmasını istemekten öte gitmiş değildir. (engels'in notu)
  kabul edebilecekleri kadar geniş bir program ortaya, koymak zorundaydı.

  bu programı bütün tarafların benimseyeceği bir biçimde kaleme alan marx, işçi sınıfının eylem birliği ve
  karşılıklı tartışma sonucunda mutlaka doğacak olan düşünsel gelişmesine tam
  olarak güveniyordu. sermayeye karşı yürütülen savaşım içinde karşılaşılan
  olaylar ve durumlar, hatta zaferlerden çok yenilgiler, insanlara
  kafalarındaki her derde deva harcıalem düşünlerin yetersizliğini mutlaka
  öğretecek ve işçi sınıfının gerçek kurtuluş koşullarının tam bir kavranışını
  hazırlayacaktı. ve marx haklı çıktı. enternasyonal, 1874'te dağıldığı zaman,
  işçileri 1864'te olduklarından çok farklı bir bilinç düzeyinde insanlar
  olarak bıraktı. fransa'da proudhon'culuk, almanya'da lassalle'cilik
  ölmekteydi ve çoğu uzun zamandır enternasyonal'le ilişkilerini kesmiş olan
  tutucu ingiliz sendikaları bile, artık yavaş yavaş, geçen yıl
  başkanlarının swansea'de onlar adına, kıta sosyalizmi bizim için
  korkunçluğunu yitirmiştir diyebildiği noktaya doğru yaklaşıyorlardı.
  aslında, manifesto'nun ilkeleri bütün ülkelerin işçileri arasında oldukça
  yaygınlaşmıştı.

  manifesto, böylece yeniden ön plana geldi. almanca metin 1850'den buyana
  isviçre, ingiltere ve amerika'da birkaç kez yeniden basıldı. 1872'de new
  york'ta ingilizceye çevrilerek woodhull and claflin's weekly'de yayınlandı.
  bu ingilizce metinden yapılan bir fransızca çevirisi de new york'ta le
  socialiste'te çıktı. o zamandan buyana, amerika'da, az ya da çok kırpılmış
  olarak, en az iki ingilizce çevirisi daha yayınlandı, ve bunlardan biri
  ingiltere'de yeniden basıldı. bakunin'in yaptığı ilk rusça çeviri 1863
  sıralarında cenevre'de hersen'in kolokol yayınevinde, kahraman vera
  zasulich'in (daha sonraları engels'in kendisi internationales aus dem
  volksstaat (1871-75), berlin, 1894'te yayınlanan rusya'da sosyal ilişkiler
  adlı yazısında, gerçek çeviricinin g. v. plehanov olduğuna haklı olarak işaret
  etmiştir.) yaptığı ikinci çeviri de 1882'de yine cenevre'de yayınlandı.

  1885'te kopenhag'da yapılan danimarka dilinde yeni bir baskısı social-democratisk
  bibüothek'te, 1886'da paris'te yapılan yeni bir fransızca çevirisi le
  socialiste'te bulunabilir. bu ikincisinden ispanyolca çevirisi hazırlandı ve
  1886'da madrit'te yayınlandı. almanca yeni baskılarını
  saymayacağım, bunlar en az oniki kadar var. birkaç ay önce istanbul'da
  yayınlanması gereken bir ermenice çevirisi gün ışığına çıkamadı; çünkü
  duyduğuma göre, yayıncı, kitabı marx'ın adıyla çıkarmaktan korkmuş, çevirici
  de kitabın kendi yapıtı olarak yayınlanması önerisini reddetmiş.

  ayrıca, başka dillere yapılan çevirileri duydum, ama bunları görmedim.
  böylelikle, manifesto'nun tarihi, oldukça doğru bir biçimde, modern işçi
  sınıfı hareketinin tarihini yansıtır; bugün o, hiç kuşku yok ki, tüm sosyalist
  yazının en yaygın, en uluslararası ürünü, sibirya'dan kaliforniya'ya dek
  milyonlarca işçinin benimsediği ortak platformdur.

  ama, yazıldığı zaman biz ona bir sosyalist manifesto diyemezdik. 1847'de,
  sosyalist denilince, bir yanda çeşitli ütopyacı sistemlerin savunucuları:
  her ikisi de birer mezhep durumuna dönüşmüş bulunan ve giderek ölmekte olan
  ingiltere'deki owen'ciler, fransa'daki fourier'ciler; öte
  yanda, her türlü marifetçilikle sermayeye ve kara hiçbir
  zarar vermeden her türlü sosyal bozukluğu onaracaklarını ileri süren her
  türden sosyal şarlatanlar; her iki durumda da işçi sınıfı hareketi dışında
  olan ve eğitilmiş sınıflardan medet uman kimseler anlaşılıyordu. işçi sınıfının,
  salt politik devrimlerin yetersizliğine inanmış ve toptan bir sosyal
  değişmenin zorunluluğunu ilan etmiş olan her bir kesimi o sıra kendisine
  komünist diyordu. bu, kaba, yontulmamış, sırf sezgiye dayanan bir tür
  komünizmdi; ama yine de en önemli noktaya değiniyordu ve işçi sınıfı
  arasında, fransa'da cabet'nin, almanya'da weitling'in ütopyacı komünizmini
  doğurmaya yetecek kadar güçlüydü.

  böylece, 1847'de, sosyalizm bu orta sınıf hareketi, komünizm bir işçi
  sınıfı hareketiydi. sosyalizm, hiç değilse kıta avrupa'sında, saygındı;
  komünizm tam tersi durumdaydı. biz, ta o zamandan, işçi sınıfının kurtuluşu,
  işçi sınıfının kendi eseri olmalıdır anlayışında olduğumuzdan, bu iki addan
  hangisini alacağımız konusunda en küçük bir duraksamamız olamazdı. o
  zamandan buyana da bu adı yadsımak aklımızın ucundan geçmedi.

  manifesto ortak ürünümüz olduğu için, kendimi, onun çekirdeğini oluşturan
  temel önermenin marx'a ait olduğunu belirtmek zorunda hissediyorum. bu
  önerme şudur: her tarihsel dönemde, egemen olan ekonomik üretim ve
  mübadele biçimi ve bunun zorunlu sonucu olarak ortaya çıkan sosyal örgütlenme,
  o dönemin politik ve düşünsel tarihinin üzerine kurulu olduğu temeli
  oluşturur, ve o dönemin politik ve düşünsel tarihi ancak bu temele dayanılarak
  açıklanabilir; bunun sonucu olarak insanlığın tüm tarihi (toprakta ortak
  mülkiyete dayanan ilkel kabile toplumunun çözülmesinden buyana), bir sınıf
  savaşımları tarihi, sömüren ve sömürülen, ezen ve ezilen sınıflar arasındaki
  çatışmaların bir tarihi olmuştur; bu sınıf savaşımları tarihini oluşturan
  evrimler dizisi günümüzde öyle bir aşamaya ulaşmıştır ki, sömürülen ve
  ezilen sınıf -proletarya-, aynı zamanda ve nihai olarak toplumu her türlü
  sömürü, baskı, sınıf ayrımları ve sınıf savaşımlarından büyük ölçüde
  kurtarmaksızın, sömüren ve ezen sınıfın -burjuvazinin- egemenliğinden
  kendisini kurtaramaz.

  kanımca, darwin'in teorisi biyoloji için ne yapmışsa, tarih için onu
  yapması kaçınılmaz olan bu önermeye, 1845'ten önce her ikimiz de yavaş yavaş
  yaklaşmaktaydık. benim tek başıma bu önermeye doğru ne kadar ilerlemiş
  olduğum en iyi olarak ingiltere'de işçi sınıfının durumu adlı yapıtımda
  görülür. ancak, 1845 ilkbaharında, brüksel'de marx'la yeniden buluştuğum
  zaman, o bu önermeyi çoktan oluşturmuş bulunuyordu ve hemen hemen burada
  belirttiğim kadar açık bir biçimiyle önüme serdi.

  1872 tarihli almanca baskıya birlikte yazmış olduğumuz önsözden aşağıdaki
  parçayı aktarıyorum:

  son yirmibeş yıl içinde durum ne kadar değişmiş olursa olsun, manifesto'da
  ortaya konulan genel ilkeler ana çizgileriyle bugün de her zamanki kadar
  doğrudur. şu ya da bu ayrıntı daha iyi bir hale getirilebilir. manifesto'nun
  kendisinde de belirtildiği gibi, ilkelerin pratikte kullanılması her yerde ve
  her zaman o günün tarihsel koşullarına bağlıdır; onun için 2. bölüm'ün
  sonunda ileri sürülen devrimci önlemlere özel bir ağırlık verilmemelidir. o
  pasaj bugün birçok bakımlardan çok farklı bir biçimde yazılabilirdi.
  1848'den buyana modern sanayinin dev adımlarla ilerlemesi ve buna bağlı
  olarak işçi sınıfının gelişen ve büyüyen örgütlenmesi karşısında, ilkin şubat
  devrimi'nde ve ondan daha önemlisi, proletaryanın ilk kez politik
  egemenliği iki ay boyunca elinde tutmuş olduğu paris komünü'nde edinilen
  pratik deneyimler karşısında, bu programın bazı ayrıntıları artık eskimiştir. komün
  özellikle bir şeyi, işçi sınıfının yalnızca hazır devlet mekanizmasını
  elde tutarak onu kendi amaçları için kullanamayacağını tanıtlamıştır.
  (bkz: see the civil war in france; address
  of the general council of the international working men's
  association (fransa'da iç savaş; enternasyonal işçi birliği genel
  konseyinin çağırısı), london, truelove, 1871, s. 15, burada, bu nokta daha
  da geliştirilmiştir.) ayrıca, kendiliğinden bellidir ki, sosyalist yazının
  eleştirisi ancak 1847'ye kadar olanı içine aldığı için, bugüne göre
  yetersizdir; aynı biçimde komünistlerin çeşitli muhalefet partileri
  karşısındaki durumuna ilişkin görüşler (bölüm 4), ilke olarak bugün de doğru
  olmakla birlikte, politik durum tamamen değiştiği ve tarihsel gelişme o
  bölümde sözü edilen partilerin çoğunu yeryüzünden silip süpürdüğü
  için, pratikte artık eskimiştir.

  bununla birlikte, manifesto, artık üzerinde değişiklik yapmaya hiç
  hakkımız olmayan tarihsel bir belge haline gelmiştir.

  bu çeviri, marx'ın kapital'inin büyük kısmının çeviricisi bay samuel
  moore tarafından yapılmıştır. çeviriyi birlikte gözden geçirdik ve bazı
  tarihsel ince noktaları açıklayan birkaç not ekledik.

  friedrich engels

  londra, 30 ocak 1888

  1890 tarihli almanca baskiya önsöz

  yukarıdaki metin yazıldığından buyana, manifesto'nun yeni bir almanca
  baskısının yapılması bir kez daha zorunlu duruma geldi, ve ayrıca
  manifesto'nun burada sözü edilmesi gereken epey şey geçti başından.
  ikinci bir rusça çeviri -vera zasulich'in çevirisi- cenevre'de 1882'de
  basıldı; bu baskıya önsözü marx'la birlikte yazmıştık. yazık ki, bunun özgün
  almanca elyazması kaybolmuştur; bu nedenle, metni rusça'dan tabii hiçbir
  biçimde değiştirmeden, çevirmek zorundayım. metin şöyle:

  komünist partisi manifestosu'nun, bakunin tarafından yapılan çevirisi
  ilk rusça baskı olarak altmışların başında kolokol yayınevince yayınlandı.
  o sıralar batı bunu (manifesto'nun rusça baskısını), yalnızca yazınsal açıdan
  ilginç bir şey olarak görüyordu. böyle bir görüş bugün olanaksızdır.

  o sıralarda (aralık 1847) proletarya hareketinin, henüz ne kadar sınırlı
  bir alanı kapsadığını, komünistlerin çeşitli ülkelerde çeşitli muhalefet
  partileri karşısındaki durumunu inceleyen manifesto'nun son bölümü en açık
  biçimiyle gösterir. burada, rusya ve birleşik devletler'den
  hiç söz edilmez. o zaman, birleşik devletler avrupa'nın
  proleter güç fazlasını göçler yoluyla emerken, rusya'nın
  tüm avrupa gericiliğinin son büyük yedek gücü durumunda olduğu bir zamandı.
  her iki ülke de, avrupa'ya hammadde sağlıyorlardı ve aynı zamanda avrupa'nın
  sanayi ürünlerinin satışı için pazar görevini yerine getiriyorlardı. bu
  yüzden, o sıralarda her iki ülke de, şu ya da bu biçimde, avrupa'da
  yürürlükte olan düzenin temel direği durumundaydılar.

  oysa bugün durum ne kadar farklı! avrupa'dan kuzey amerika'ya olan göç,
  bu ülkede tarımın devasa bir gelişme göstermesini sağlamış, bu gelişme,
  rekabet yoluyla avrupa'daki -büyük ve küçük- toprak mülkiyetini temellerinden
  sarsmıştır. ayrıca, bu göç, birleşik devletler'e muazzam sanayi kaynaklarını,
  kısa zamanda, avrupa'nın ve özellikle ingiltere'nin bugüne dek sanayide
  sürdürdüğü tekelini sarsacak bir ölçüde ve büyük bir enerjiyle işletmesi
  olanağını da vermiştir. bu her iki durum, doğrudan doğruya amerika üzerinde
  devrimci nitelikte bir etki yapmaktadır. tüm politik yapının temelini
  oluşturan küçük ve orta çiftçilerin toprak mülkiyeti dev tarım işletmelerinin
  rekabeti karşısında adım adım çöküyor; aynı zamanda,
  sanayi bölgelerinde ilk kez olarak, yığın halinde bir proletarya ve
  sermayenin müthiş bir yoğunlaşması görülüyor.

  ya rusya! 1848-49 devrimi sırasında, yalnızca avrupalı prensler değil,
  avrupalı burjuvalar da, henüz uyanmakta olan proletaryadan tek kurtuluş
  yolunu rus müdahalesinde bulmuşlardı. çar, avrupa gericiliğinin başı
  ilan edilmişti. bugün, o, gatchina'da devrimin bir savaş
  tutsağıdır, ve rusya, avrupa'daki devrimci eylemin öncüsüdür.

  komünist manifesto'nun amacı, modern burjuva
  mülkiyetinin yaklaşmakta olan kaçınılmaz çöküşünü ilan
  etmekti. ama rusya'da hızla gelişen kapitalist vurgunculuk ve henüz
  gelişmeye başlayan burjuva toprak mülkiyeti karşısında, toprağın yarısından
  fazlası üzerinde köylülerin ortak mülkiyetini görüyoruz. şimdi soru
  şudur: büyük ölçüde sarsılmış olmakla birlikte yine de toprak üzerinde
  ilkel ortak mülkiyetin bir biçimi olan rus obshchina'sı, doğrudan doğruya
  komünist ortak mülkiyetin üst biçimine geçebilir mi? yoksa tersine, ilkönce
  batı'nın tarihsel evrimini oluşturan aynı çözülme sürecini mi izlemek
  zorundadır?

  bu soruya bugün verilebilecek tek yanıt şudur: eğer
  rus devrimi, batı'da bir proleter devriminin habercisi olur
  da, böylece bu iki devrim birbirlerini tamamlarlarsa, bugünkü rus ortak
  toprak mülkiyeti, komünist bir gelişmenin başlangıç noktası olabilir.

  karl marx, frederick engels

  londra, 21 ocak 1882

  hemen hemen aynı günlerde, cenevre'de polonya dilinde yeni bir baskısı
  yapıldı: manifest komünistyczny.

  daha sonra, 1885'te, kopenhag'da social-demokratisk
  bibliothek'te danimarka dilinde yeni bir çevirisi yayınlandı. ne yazık ki,
  çeviri tam değildir; çeviriciye güçlük çıkardığı anlaşılan bazı önemli
  pasajlar atlanmış, ayrıca yer yer göze çarpan dikkatsizlik belirtileri daha
  da can sıkıcı; öyle anlaşılıyor ki çevirici biraz kendini zorlasaymış,
  çok daha iyi bir iş çıkarabilirmiş.

  yeni bir fransızca çevirisi 1885'te paris'te le socialiste'te çıktı;
  bugüne dek basılanların en iyisidir.

  bu çeviri esas alınarak aynı yıl içinde ispanyolca'ya
  yapılan bir çevirisi ilkin madrid'de el socialista'da çıktı,
  sonra da bir broşür olarak yayınlandı: manifesto del partido comunista, por
  carlos, marx y f. engels, madrid, administracion de el socialista, hernan
  cortes 8.

  ilgi çekici bir olay olarak da, 1887'de bir ermenice çevirinin
  elyazmalarının istanbul'daki bir yayıncıya verilişinden söz edeyim. ama
  adamcağız marx'ın adını taşıyan bir şeyi yayınlama cesaretine sahip değildir,
  çeviriciye yazar olarak kitaba kendi adını koymasını öneriyor, çevirici de
  bunu reddediyor.

  az ya da çok yanlışlarla dolu amerikan çevirilerinden
  birinin, hemen arkasından da bir ikincisinin ingiltere'de
  art arda yayınlanmasından sonra, ensonu aslına uygun bir
  çeviri 1888'de yayınlandı. dostum samuel moore'un yaptığı bu çeviriyi,
  baskıya gönderilmeden önce birlikte gözden geçirdik. bu çeviri şu başlığı
  taşır: manifesto of the communist party, by karl marx and frederick engels.
  authorised english translation, edited and annotated by
  frederick engels. 1888. london, william reeves, 185 fleet
  st., e. c.. orada yer alan notların bazılarını elinizdeki baskıya da ekledim.

  manifesto'nun kendine özgü bir tarihi vardır. çıktığında, bilimsel
  sosyalizmin (ilk önsözde sözü edilen çevirilerin de tanıtladığı gibi), o
  sıralarda sayıca hiç de fazla olmayan öncülerince coşkuyla
  karşılanmasından kısa bir süre sonra, paris işçilerinin haziran 1848'deki
  yenilgisiyle başlayan gerici akımın etkisiyle bir köşeye itildi, ve ensonu
  kasım 1852'de köln komünistleri'nin mahkum edilmesiyle birlikte yasaya
  uygun olarak aforoz edildi. şubat devrimiyle başlayan işçi harektinin
  sahneden çekilmesiyle manifesto da arka planda kaldı.

  avrupa işçi sınıfı, egemen sınıfların iktidarına karşı
  yeni bir saldırı için yeterli gücü yeniden kazandığı zaman
  enternasyonal işçi birliği doğdu. birliğin amacı, avrupa
  ve amerika'nın tüm militan işçi sınıfını tek bir dev ordu halinde
  birleştirmekti. bu yüzden, manifesto'da ortaya konulan ilkelerden hareket
  edemezdi. ingiliz işçi sendikalarına, fransız, belçikalı, italyan ve
  ispanyol proudhon'culara ve alman lassalle'cilere kapıyı kapamayan bir
  programa sahip olmak zorundaydı. bu program -enternasyonal'in tüzüğüne
  giriş-, bakunin'in ve anarşistlerin bile kabul ettiği bir ustalıkla marx
  tarafından yazılmıştı. manifesto'da ortaya konulan düşünlerin kazanacağı
  nihai zafer için marx; yalnızca ve yalnızca işçi sınıfının eylem birliği ve
  tartışmadan doğması kaçınılmaz olan düşünsel gelişmesine tam olarak
  güveniyordu. sermayeye karşı yürütülen savaşım içinde karşılaşılan olaylar
  ve iniş çıkışlar, hatta zaferlerden çok yenilgiler savaşçılara
  o güne dek körü körüne güvendikleri her derde deva harcıalem düşünlerin
  yetersizliğini mutlaka gösterecek ve işçi sınıfının gerçek kurtuluş
  koşullarının tam bir kavranışını hazırlayacaktı.

  ve marx haklı çıktı. enternasyonal'in dağıldığı 1874'teki işçi sınıfı, enternasyonal'in kurulduğu
  1864'teki işçi sınıfından tamamen farklıydı. latin ülkelerindeki proudhon'culuk
  ve almanya'daki kendine özgü lassalle'cilik ölmekteydi, ve o sıra aşırı
  tutucu olan ingiliz sendikaları bile, 1887'de yapılan swansea kongresinde
  başkanlarının onlar adına, -kıta sosyalizmi bizim için korkunçluğunu
  yitirmiştir- diyebildiği noktaya doğru yavaş yavaş ilerlemekteydi. oysa
  1887'de kıta sosyalizmi hemen hemen manifesto'da ilan edilen teoriden ibaretti.
  böylelikle, manifesto'nun tarihi, oldukça doğru bir
  biçimde, 1848'den buyana olan modern işçi sınıfı hareketinin
  tarihini yansıtır. bugün hiç kuşku yok ki, o bütün
  sosyalist yazının en yaygın, en uluslararası ürünü, sibirya'dan
  kaliforniya'ya dek bütün ülkelerin milyonlarca işçisinin ortak programıdır.

  yine de, yazıldığı zaman biz ona bir sosyalist manifesto diyemezdik.
  1847'de, iki tip insan sosyalist sayılıyordu. bir yanda, çeşitli ütopyacı
  sistemlerin yandaşları, özellikle o tarihte her ikisi de birer mezhep
  durumuna dönüşmüş bulunan ve yavaş yavaş ölmekte olan ingiltere'deki
  owen'ciler, fransa'daki fourier'ciler; öte yanda, toplumsal bozuklukları,
  sermayeye ve kara hiç zarar vermeden, her derde deva çeşitli ilaçlarla ve
  bölük-pörçük onarımlarla gidermek isteyen her türden sosyal şarlatanlar.
  bunlar her iki durumda da, işçi hareketinin dışında yer alan ve
  daha çok eğitimden geçmiş sınıfların desteğini arayan
  kimselerdi. oysa işçi sınıfının, toplumun köklü bir biçimde
  yeniden kurulmasını isteyen, salt politik devrimlerin buna yeterli olmadığına
  inanan kesimi, o sıra kendisine komünist diyordu. bu, henüz yontulmamış,
  yalnızca sezgiye dayanan ve çoğu zaman oldukça kaba bir komünizmdi.

  ama gene de, iki ütopik komünizm sistemini -fransa'da cabet'nin ikarya
  komünizmini ve almanya'da weitling komünizmini- doğuracak kadar güçlüydü.
  1847'de sosyalizm bir burjuva hareketini, komünizm bir işçi sınıfı
  hareketini ifade ediyordu. sosyalizm hiç değilse kıta avrupa'sında oldukça
  saygındı, komünizm bunun tam tersi bir durumdaydı. biz ta o zamandan, tam
  bir kesinlikle, -işçi sınıfının kurtuluşu, işçi sınıfının kendi eseri
  olmalıdır- anlayışında olduğumuzdan, bu iki addan hangisini seçeceğimiz
  konusunda bir duraksamamız olamazdı. o zamandan buyana da bunu yadsımak
  aklımızın ucundan geçmedi.

  -bütün ülkelerin işçileri, bireşiniz!- ama kırkiki yıl önce, proletaryanın
  kendi öz istemleriyle ortaya çıktığı ilk paris devrimi'nin öngününde,
  dünyaya bu sözleri ilan ettiğimiz zaman, buna pek az ses karşılık vermişti.
  ancak, 28 eylül 1864'te, batı avrupa ülkelerinin çoğunun proleterleri, şanlı
  anılar bırakan enternasyonal işçi birliği'nde el ele verdiler. doğrudur,
  enternasyonal ancak dokuz yıl yaşadı. ama, onun yarattığı, bütün ülkelerin
  proleterlerinin ölümsüz birliği hala canlıdır ve her zamankinden daha
  güçlüdür. bunun günümüzden daha iyi bir tanığı olamaz. çünkü bugün ben bu
  satırları yazarken, avrupa ve amerika proletaryası ilk kez tek bir ordu
  halinde, tek bir bayrak altında ve tek bir acil hedef uğrunda
  -enternasyonal'in 1866'daki cenevre kongresi'nde ve ayrıca 1889'daki paris
  işçi kongresi'nde kabul edildiği gibi, sekiz saatlik işgününün yasal olarak
  tanınması uğrunda- seferber edilmiş savaş kuvvetlerini gözden geçirmektedir.
  ve bugünün manzarası, bütün ülkelerin kapitalistlerinin ve toprak beylerinin
  gözlerini, bütün ülkelerin işçilerinin bugün gerçekten birleşmiş oldukları
  gerçegine açacaktır.

  bunu kendi gözleriyle görebilmesi için, şu anda marx yanımda olsaydı!

  londra, 1 mayıs 1890

  f. engels

  1892 tarihli polonya dilindeki baskiya önsöz

  komünist manifesto'nun polonya dilinde yeni bir baskısına gereksinim
  duyulması, çeşitli düşüncelere yolaçıyor.

  her şeyden önce, manifesto'nun avrupa kıtasında büyük sanayinin
  gelişmesinin nerdeyse bir göstergesi durumuna gelmiş olması dikkate değer.
  belirli bir ülkede büyük sanayinin gelişmesi ölçüsünde o ülkenin işçileri
  arasında, işçi sınıfı olarak mülk sahibi sınıflar karşısındaki
  durumları konusunda aydınlanma isteği de kök salmakta, bunlar arasında
  sosyalist hareket yaygınlaşmakta ve manifesto'ya olan istem artmaktadır.
  böylece, yalnızca işçi hareketinin durumu değil, aynı zamanda büyük
  sanayinin gelişme derecesi de, her ülkede oldukça doğru bir biçimde, o
  ülkenin dilindeki manifesto'nun dağıtılmış nüshalarının sayısıyla
  ölçülebilir.

  bu yüzden, polonya dilindeki yeni baskı, polonya sanayisinde kesin bir
  ilerlemeyi gösterir. ve hiç kuşku yok ki, on yıl önce yapılmış baskısından
  buyana gerçekten de böyle bir ilerleme olmuştur. rus polonyası, kongre
  polonyası, rus imparatorluğu'nun büyük sanayi bölgesi durumuna gelmiştir.
  rusya'nın büyük sanayisi, -bir kısmı finlandiya körfezi çevresinde, öteki
  bir kısmı merkezde (moskova'da ve vladimir'de), bir üçüncü kısmı karadeniz
  ve azak denizi kıyılarında ve öteki bazı kısımları başka yerlerde olmak
  üzere- dağınık bir alana yayılmış olmasına karşın, polonya sanayisi oldukça
  küçük bir alanda toplanmıştır; ve böylesine bir yoğunlaşma nedeniyle
  hem üstünlükler hem de sakıncalar taşımaktadır. rakip rus sanayicileri,
  polonyalıları ruslaştırma konusundaki şiddetli arzularına karşın, polonya'ya
  karşı koruyucu gümrük uygulanması isteminde bulunmakla bu üstünlükleri
  kabullenmiş oldular. sakıncalar -polonya sanayicileri ve
  rus hükümeti açısından sakıncalar- polonya işçileri arasında sosyalist
  düşüncenin hızla yayılmasında ve manifesto için artan istemde kendisini
  göstermektedir.

  ama, polonya sanayisinin rusya'nınkini geride bırakarak hızla gelişmesi,
  aynı zamanda polonya halkının tükenmek bilmez canlılığının yeni bir kanıtıdır
  ve yaklaşmakta olan ulusal kurtuluşunun yeni bir güvencesidir. ve bağımsız,
  güçlü bir polonya'nın yeniden kurulması, yalnızca polonyalıları değil,
  hepimizi ilgilendiren bir sorundur.

  avrupa uluslarının içtenlikli bir uluslararası işbirliği, ancak bu
  ulusların her birinin kendi yurdunda tam özerkliğe sahip olmasıyla
  kurulabilir. proletaryanın bayrağı altında yapıldığı halde, sonuçta proleter
  savaşçılara burjuvazinin işini gördürmekten öteye gitmeyen 1848 devrimi,
  aynı zamanda onun vasiyetinin uygulayıcıları louis bonaparte ve bismarck
  aracılığıyla italya, almanya ve macaristan'ın bağımsızlığını sağladı; ama,
  1792'den buyana devrim için bu üç ülkenin tümünün yaptığından daha çoğunu
  yapmış olan polonya, 1863'te kendisinden on kat daha büyük rus kuvvetleri
  karşısında boyun eğdiğinde kendi olanaklarıyla başbaşa bırakıldı. soylular,
  polonya'nın bağımsızlığını ne koruyabildiler ne de yeniden kazanabildiler;
  bugün burjuvazi için bu bağımsızlık, en azından, önemsizdir. ama gene de
  avrupa uluslarının uyumlu işbirliği için bu bir zorunluluktur. bu bağımsızlık
  yalnızca genç polonya proletaryası tarafından kazanılabilir
  ve onun ellerinde güvenlik altında olabilir. çünkü, polonya'nın
  bağımsızlığına polonyalı işçilerin kendileri için olduğu kadar avrupa'nın
  bütün öteki ülkelerinin işçilerinin de gereksinimi vardır.

  f. engels

  londra, 10 şubat 1892

  1893 tarihli italyanca baskiya önsöz

  italyan okuyucuya

  komünist partisi manifestosu'nun yayınlanması, denebilir ki, biri avrupa
  kıtasının, öteki akdeniz'in merkezinde yer alan iki ulusun, bölünme ve
  çatışmalar yüzünden o zamana dek yabancı boyunduruğu altına düşmüş
  olan iki ulusun, silahlı ayaklanmaları olan 18 mart 1848
  milano ve berlin devrimleriyle aynı tarihe rastlamıştır. italya, avusturya
  imparatoru'na bağımlı olduğu bir sırada, almanya, daha dolaylı olmakla birlikte
  daha az etkin olmayan rus çarları'nın boyunduruğu altındaydı. 18 mart
  1848'in sonuçları, italya'yı da, almanya'yı da bu utanç verici durumdan
  kurtardı; 1848'den 1871'e dek geçen zaman içinde bu iki büyük ulus yeniden
  kurulmuş, kendi başlarına buyruk olmuşlarsa, bunun nedeni, karl marx'ın
  söylediği gibi, 1848 devrimini bastıranların yine de, kendi istemlerine
  karşın bu devrimin vasiyetini yerine getirmiş olmalarıdır.

  bu devrim her yerde işçi sınıfının eseriydi; barikatları
  kuran ve devrimin bedelini kanıyla ödeyen işçi sınıfıydı.
  yalnızca paris işçileri, hükümeti devirirken açık bir biçimde
  burjuva rejimini devirme hedefine yönelmişlerdi. ama
  onlar her ne kadar kendi sınıflarıyla burjuvazi arasındaki amansız
  karşıtlığın bilincinde olsalar da, henüz ne ülkenin ekonomik ilerlemesi ne
  de fransız işçi yığınının düşünsel gelişmesi toplumun bir yeniden-kuruluşunu
  olanaklı kılacak aşamaya ulaşmıştı. bundan ötürü, son çözümlemede,
  devrimin meyvelerini kapitalist sınıf topladı. öteki ülkelerde; italya'da,
  almanya'da, avusturya'da, işçiler daha başından itibaren burjuvaziyi
  iktidara getirmekten öte bir şey yapmadılar. ama herhangi bir ülkede
  burjuvazinin egemenliği, ulusal bağımsızlık olmaksızın olanaklı değildir. bu
  bakımdan, 1848 devrimi, ardısıra, o güne dek birlik ve özerklikten yoksun
  uluslara -italya'ya, almanya'ya, macaristan'a- birlik ve özerklik getirmiştir.
  sıra polonya'ya da gelecektir.

  böylece, 1848 devrimi bir sosyalist devrim değilse de,
  sosyalist devrim için yolu açmış, ortam hazırlamıştır. bütün ülkelerde büyük
  sanayiye verilen hızla, burjuva rejimi son kırkbeş yıl içinde her yerde,
  sayıca kalabalık, yoğun ve güçlü bir proletarya yaratmıştır. dolayısıyla o,
  manifesto'nun diliyle söylersek, kendi mezar kazıcılarını yaratmıştır. her
  bir ulusun özerkliği ve birliği sağlanmadan, proletaryanın uluslararası
  birliğini ya da bu ulusların ortak hedeflere doğru barışçı ve bilinçli
  işbirliğini gerçekleştirmek olanaksız olacaktır. 1848 öncesinin politik
  koşulları altında, italyan, macar, alman, polonyalı ve rus
  işçilerinin ortak uluslararası eylemini bir düşünün!

  bundan dolayı, 1848'de verilen savaşlar boşuna değildir. o devrimci
  dönemden bizi ayıran kırkbeş yıl da boşuna geçmemiştir. meyveler olgunlaşıyor,
  ve benim tüm dileğim, manifesto'nun ilk yayınlanışı nasıl uluslararası
  devrimin habercisi olduysa, bu italyanca çevirinin yayınlanışının da italyan
  proletaryasının zaferinin müjdecisi olmasıdır.

  manifesto, kapitalizmin geçmişte oynadığı devrimci rolün tam hakkını
  verir. italya ilk kapitalist ulustu. feodal ortaçağın kapanışına ve modern
  kapitalist çağın açılışına dev bir şahsiyet damgasını vurmuştur: bir italyan,
  ortaçağ'ın son ve modern çağın ilk ozanı, dante. bugün, 1300'de olduğu gibi;
  yeni bir tarihsel çağ yaklaşmaktadır.

  italya bize bu yeni çağın, proletarya çağının doğuşu anına damgasını
  vuracak yeni dante'yi verecek mi?

  londra, 1 şubat 1893

  friedrich engels
 • komünist partisi manifestosu

  avrupa'da bir heyula kolgeziyor-komünizm heyulası.
  eski avrupa'nın bütün güçleri bu heyulayı defetmek için
  bir kutsal bağlaşma kurdular. papa'yla çar, metternich'le
  guizot, fransız radikalleriyle alman polisinin casusları.

  nerededir, iktidardaki hasımları tarafından komünistlikle
  suçlanmamış muhalefet partisi? gerici hasımlarına
  karşı da, daha ilerici muhalefet partilerine karşı da komünizm damgasını
  gerisin geriye vurmaya kalkmamış muhalefet nerede?

  bu olgudan iki şey çıkıyor:

  1. komünizm şimdiden bütün avrupa devletleri tarafından büyük bir güç
  olarak tanınmaktadır.

  2. komünistlerin, tüm dünya önünde, görüşlerini,
  amaçlarını, eğilimlerini yazılı olarak açıkça ortaya koymaları ve bu
  komünizm heyulası çocuk masalına parti'nin kendisinin bir manifesto'su ile
  karşılık vermeleri zamanı çoktan gelip çatmıştır.

  işte bu amaçla, çeşitli milliyetlerden komünistler londra'da toplanmışlar
  ve aşağıdaki manifesto'yu, ingiliz, fransız, alman, italyan, flaman ve
  danimarka dillerinde yayınlanmak üzere kaleme almışlardır.

  -1-

  burjuvalar ve proleterler (burjuvazi ile kastetdiğimiz üretim araçlarının
  sahipleri olan ve ücretli emekçiyi çalıştıran modern kapitalistler
  sınıfıdır. proletarya ile kastetdiğimiz, hiçbir üretim aracına sahip
  olmamaları yüzünden yaşayabilmek için işgücünü satmak zorunda olan modern
  ücretli emekçiler sınıfıdır. (engels'in 1888 tarihli ingilizce baskıya notu.)

  günümüze dek bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.

  özgür insan ve köle, patrisyen ve pleb, senyör ve serf,
  lonca ustası ve lonca emekçisi, tek sözcükle, ezen ve ezilen, sürekli bir
  çatışma halinde, bazan gizli, bazan açıkça, her kezinde ya toplumun devrimci
  bir biçim değiştirmesiyle ya da çatışan sınıfların birlikte çöküşüyle
  sonuçlanan, kesintisiz bir savaşım yürütmüşlerdir.

  tarihin daha önceki devirlerinde, hemen hemen her
  yerde, toplumun değişik düzenler halinde karmaşık bir kuruluşunu, sosyal
  hiyerarşinin çok basamaklı bir derecelenmesini buluyoruz. eski roma'da
  patrisyenleri, şovalyeleri, plebleri, köleleri; ortaçağ'da senyörleri,
  vasalleri, lonca ustalarını, kalfaları, çırakları, serfleri; bu sınıfların
  hemen hepsinde de ikinci derecede hiyerarşiler görüyoruz.

  feodal toplumun yıkıntılarından fışkıran modern burjuva toplumu, sınıf
  karşıtlıklarını ortadan kaldırmamıştır. yaptığı şey, yalnızca, eski
  sınıfların yerine yeni sınıflar, yeni sömürü koşulları, yeni savaşım
  biçimleri koymak olmuştur.

  bununla birlikte, çağımızın, burjuvazi çağının, ayırdedici özelliği,
  sınıf karşıtlıklarını yalınlaştırmış olmasıdır. bir tüm olarak toplum,
  gittikçe artan bir biçimde, iki büyük düşman kampa, doğrudan birbirlerine
  karşı duran iki büyük sınıfa bölünmektedir: burjuvazi ve proletarya.

  ortaçağ serflerinin bağrından ilk kasabaların ayrıcalıklı tüccarları
  çıktı. bu -kasabalılardan burjuvazinin ilk öğeleri gelişti.

  amerika'nın keşfi, ümit burnu'nun dönülmesi, gelişmekte olan burjuvaziye
  yepyeni alanlar açtı. doğu hindistan ve çin pazarları, amerika'nın
  sömürgeleştirilmesi, sömürgelerle olan ticaret, mübadele araçlarının ve
  genel olarak metaların artması, ticarete, gemiciliğe ve sanayiye o zamana
  dek görülmemiş bir itiş, ve dolayısıyla, yıkılış halinde olan feodal
  toplumun içindeki devrimci öğenin gelişmesine büyük bir hız sağladı.

  sanayi üretiminin kapalı loncaların tekelinde olduğu
  feodal sanayi sistemi, yeni pazarların durmadan büyüyen
  istemlerini artık karşılayamıyordu. onun yerini manüfaktür (imalat) sistemi
  aldı. lonca ustaları, imalatçı orta sınıf tarafından bir yana itildiler;
  ayrı ayrı lonca birlikleri arasındaki işbölümü her bir atelye içindeki
  işbölümü karşısında yokoldu.

  bu arada, pazarlar durmadan büyüyor ve istem durmadan artıyordu. manüfaktür
  de yetersiz olmaya başladı. işte o zaman, buhar ve makine, sanayi üretiminde
  bir devrim yaptı. dev modern sanayi manüfaktürü tahtından
  indirdi; sanayici orta sınıf, sanayici milyonerlere, büyük
  sanayi ordularını yönetenlere, modern burjuvalara yerlerini bıraktılar.

  büyük sanayi amerika'nın keşfiyle temelleri atılan dünya pazarını kurdu.
  bu pazar, ticarete, gemiciliğe, kara ulaştırmasına şaşırtıcı bir gelişme
  sağladı. bu gelişme de sanayinin yayılmasını etkiledi, ve sanayinin,
  ticaretin, gemiciliğin, demiryollarının yayılmasına koşut olarak ve onlarla
  aynı oranda burjuvazi de gelişti, sermayesini artırdı ve ortaçağ'dan kalma
  bütün sınıfları geri plana itti.

  böylece, modern burjuvazinin kendisinin de uzun bir gelişmenin, üretim ve
  mübadele biçimlerindeki bir dizi devrimin ürünü olduğunu görüyoruz.
  burjuvazinin gelişmesindeki her adıma, bu sınıfın, buna uygun politik bir
  ilerlemesi eşlik etti. feodal soyluluğun egemenliği altında ezilen bir sınıf,
  ortaçağ komününde (fransa'da yeni oluşan kentlere komün denirdi.) silahlı
  ve kendi kendini yöneten bir topluluk olan, bir yerde bağımsız kent
  cumhuriyeti (italya'da ve almanya'da olduğu gibi), bir yerde monarşinin
  angaryaya tabi üçüncü kuvvet'i (tiers etat) olan (fransa'da olduğu gibi),
  daha sonraları manüfaktür döneminde yarı-feodal ya da mutlak monarşide
  soylular sınıfına karşı bir ağırlık rolünü ve gerçekte de genel olarak büyük
  monarşilerin temel taşı rolünü oynayan burjuvazi, ensonu, modern sanayinin
  ve dünya pazarının kurulmasından buyana, modern temsili devlette politik
  egemenliği tümüyle eline geçirdi. modern devletin hükümetleri, tümüyle
  burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir komiteden başka bir şey
  değildir.

  burjuvazi tarihte tam anlamıyla devrimci bir rol oynamıştır.

  iktidarı ele aldığı her yerde burjuvazi, feodal, ataerkil, duygusal ilişki
  olarak her ne varsa hepsine son verdi.
  insanı doğal efendileri'ne tutsak eden karmaşık feodal
  bağları hiç acımadan kopardı ve insanla insan arasında
  çıplak özçıkar ve katı peşin ödeme'den başka bir bağ
  bırakmadı. burjuvazi, dinsel inancın ateşli ve kutsal coşkusunu,
  şövalyelik ruhunu, duygusallığı bencil hesabın
  buzlu sularında boğdu. burjuvazi, kişisel değeri bir mübadele değeri
  haline getirdi ve binbir güçlükle elde edilmiş sayısız özgürlüklerin yerine,
  o biricik ve acımasız özgür ticareti koydu. tek sözcükle, dinsel ve politik
  aldatmaların maskelediği sömürü yerine, zorba, utanmaz, doğrudan ve çıplak
  sömürüyü koydu.

  burjuvazi, o zamana dek saygınlığı olan ve kutsal bir
  saygıyla karşılanan bütün mesleklerin nişanelerini koparıp attı.
  hekimi, hukukçuyu, papazı, ozanı, bilim adamını kendisinin ücretli
  emekçileri içerisine kattı.

  burjuvazi, aile ilişkilerini örten duygusal peçeyi yırttı
  ve aile ilişkisini sırf bir para ilişkisi durumuna indirgedi.
  burjuvazi, gericilerin o kadar göklere çıkardığı ortaçağdaki kaba kuvvet
  gösterilerinin nasıl en miskin bir tembelliği gizlediğini açığa vurdu.
  insan faaliyetinin neler yaratabildiğini ilk gösteren o oldu. burjuvazi,
  mısır'ın piramitlerini, roma'nın su kemerlerini, gotik katedrallerini kat
  kat aşan şaheserler ortaya koydu; önceki bütün tarihsel göçleri ve haçlı
  seferleri'ni gölgede bırakan seferler yönetti.

  burjuvazi, üretim aletlerini, dolayısıyla üretim ilişkilerini ve
  bunlarla birlikte bütün toplum ilişkilerini devrimcileştirmeksizin yaşayamaz.
  oysa, daha önceki bütün sanayici sınıfların varlıklarının ilk koşulu eski
  üretim biçiminin değişikliğe uğramadan korunmasıydı. üretimin sürekli
  altüst oluşu, tüm toplumsal yapının kesintisiz olarak sarsılışı, sonu
  gelmeyen bir hareketlilik ve güvensizlik, burjuva çağını daha önceki bütün
  çağlardan ayırdeder. bütün donmuş, durağan ilişkiler, ardısıra getirdikleri
  eski ve saygınlığı olan önyargılar ve düşünlerle birlikte
  eriyip gidiyorlar; bütün yeni biçimlenmeler daha iyice yerleşmeden
  eskiyorlar. sağlamlığı, sürekliliği olan ne varsa
  duman olup gitmiş, kutsal olan her şey murdar edilmiş,
  ve insan, artık kendi yaşamının gerçek koşullarını ve öteki insanlarla olan
  ilişkilerini tüm çıplaklığıyla karşılamak zorunda kalmıştır.

  ürünleri için durmadan genişleyen bir pazar gereksinimiyle itilen
  burjuvazi yeryüzünün tümünü istila ediyor.
  her yere sokulması, her yere yerleşmesi, her yerde ilişkiler kurması
  gerekiyor.

  burjuvazi, dünya pazarını sömürmekle bütün ülkelerin
  üretim ve tüketimine kozmopolit bir karakter verdi. gericileri derin kedere
  boğarak, sanayinin ayakları altından, üzerinde durduğu ulusal temeli çekip
  aldı. eskiden kurulmuş bütün ulusal sanayiler yıkıldı ya da günden güne
  yıkılıyor. bunların yerini, kurulmaları bütün uygar uluslar
  için bir ölüm-kalım sorunu durumuna gelen yeni sanayiler; artık, daha çok
  ülke içinde üretilen hammaddeleri değil, en uzak yerlerden getirilen
  hammaddeleri işleyen sanayiler; ürünleri yalnızca ülke içinde değil,
  dünyanın dört bir yanında tüketilen sanayiler alıyor. ülke üretimiyle
  karşılanabilen eski gereksinimlerin yerini, karşılanması uzak
  ülkelerin ve iklimlerin ürünlerini gerektiren yeni gereksinimlerin
  aldığını görüyoruz. eski yöresel ve ulusal kapalılık ve kendi kendine
  yeterliliğin yerini, her yöndeki ilişkilerde ulusların evrensel bağımlılığının
  aldığını görüyoruz. ve, maddi üretimdekine benzer bir gelişmeyi düşünsel
  üretimde de izliyoruz. tek tek ulusların düşünsel yaratımları ortak servet
  haline geliyor. ulusal tekyönlülük ve darkafalılık gün geçtikçe daha da
  olanaksızlaşıyor, sayısız ulusal ve yöresel yazından bir dünya yazını doğuyor.

  üretim aletlerinin hızla gelişmesiyle ve ulaştırma araçlarının her gün
  daha yüksek bir düzeye ulaşmasıyla burjuvazi; bütün ulusları, hatta en barbar
  kavimleri bile uygarlığın seline katıyor. ürünlerinin ucuzluğu, bütün çin
  setlerini döğüp yıkan ve yabancılara karşı en inatçı bir düşmanlık duyan
  barbarları boyun eğmeye zorlayan ağır toplardır. burjuvazi, bütün ulusları,
  yokolma olasılığıyla karşı karşıya bırakarak, burjuva üretim biçimini
  kabullenmeye zorluyor; bu uluslar direnseler de onları kendisinin uygarlık
  dediği şeye ayak uydurmaya, yani burjuva olmaya zorluyor. tek sözcükle, o
  kendisine tıpatıp benzeyen bir dünya kurmaktadır.

  burjuvazi, köyleri kentlerin yönetimine bağımlı kıldı.
  koca koca kentler yarattı, köy nüfusuna göre kent nüfusunu büyük ölçüde
  artırdı ve böylelikle nüfusun oldukça önemli bir kısmını köy yaşamının
  aptallaştırıcı etkisinden kurtardı. nasıl köyü kente bağımlılaştırmışsa,
  aynı biçimde, barbar ya da yarı-barbar ülkeleri de uygar ülkelere,
  köylü halkları burjuva halklara, doğu'yu batı'ya bağımlı kıldı.

  burjuvazi, nüfusun, üretim araçlarının ve mülkiyetin
  dağınıklığını her geçen gün biraz daha ortadan kaldırmaktadır. o, nüfusu
  biraraya toplamış, üretim araçlarını merkezileştirmiş ve mülkiyeti birkaç
  elde yoğunlaştırmıştır. bu değişmelerin zorunlu sonucu politik merkezileşme
  olmuştur. ayrı ayrı çıkarları, yasaları, hükümetleri, vergi sistemleri olan
  bağımsız ya da zayıf bağlarla birbirine bağlı eyaletler, tek bir hükümet, tek
  bir yasa sistemi altında, tek bir ulusal sınıf-çıkarı olan, tek bir sınır,
  tek bir gümrük duvarı ardında, tek bir ulus halinde birleştiler.

  ancak yüzyılı bulan bir sınıf egemenliği süresince burjuvazi, bütün geçmiş
  kuşakların yarattıklarının toplamından daha güçlü ve çok daha büyük üretim
  güçleri yarattı.

  doğa güçlerinin insana boyun eğmesi, makineler, kimyanın sanayiye ve
  tarıma uygulanması, buharla işleyen gemiler, demiryolları, elektrikli
  telgraf, koca kıtaların tarıma açılması, ırmakların ulaştırmaya açılması,
  topraktan fışkırır gibi bir nüfus yoğunlaşması -bundan önceki hangi
  yüzyılda sosyal emeğin bağrında böyle üretim güçlerinin
  yattığı düşünülebilirdi?

  gördüğümüz durum şudur: burjuvazinin üzerinde düzenini kurduğu temeli
  oluşturan üretim ve mübadele araçları feodal toplumda yaratılmıştır. bu
  üretim ve mübadele araçlarındaki gelişmenin belirli bir aşamasında, feodal
  toplumun üretim ve mübadele koşulları, tarımın ve imalatın feodal
  örgütlenmesi, tek sözcükle, feodal mülkiyet ilişkileri, gelişmiş durumdaki
  üretici güçlere artık uygun olmaktan çıktılar; o ölçüde de bir yığın ayakbağı
  durumuna geldiler. bu engellerin yıkılması gerekiyordu; yıkıldılar.

  bunların yerini, kendisine uygun bir toplumsal ve politik yapı ve
  burjuva sınıfın ekonomik ve politik egemenliğiyle birlikte serbest rekabet
  aldı.

  benzer bir hareket kendi gözlerimizin önünde gelişiyor. üretim, mübadele
  ve mülkiyet ilişkileriyle modern burjuva toplumu, bu kadar güçlü üretim ve
  mübadele araçları yaratmış olan bu toplum, harekete getirdiği cehennem
  dünyasının güçlerini denetleyemez duruma düşmüş büyücüye benzemektedir.
  onyıllardan beri, sanayi ve ticaret tarihi, modern üretici güçlerin modern
  üretim koşullarına karşı, burjuvazinin ve onun egemenliğinin varlık
  koşulu olan mülkiyet ilişkilerine karşı başkaldırışının tarihinden
  başka bir şey değildir. bu konuda nöbet nöbet ortaya çıkmalarıyla tüm
  burjuva toplumunun varlığını her kezinde daha tehdit edici bir biçimde
  sorgulayan ticari buhranları anmak yeter. bu buhranlarda, yalnızca mevcut
  ürünlerin değil, daha önceden yaratılmış olan üretici güçlerin de büyük
  bir kısmı, nöbet nöbet tahrip edilir. bu buhranlar sırasında, daha önceki
  bütün çağlarda bir saçmalık olarak görülebilecek bir salgın başgösterir:
  aşırı üretim salgını.

  toplum birdenbire kendisini geçici bir barbarlık durumuna
  dönmüş bulur; sanki bir kıtlık, toptan bir yoketme savaşı
  bütün geçim kaynaklarının kökünü kurutmuştur; sanki sanayi ve ticaret
  yokedilmiştir; peki niçin? çünkü, haddinden fazla uygarlık, haddinden fazla
  geçim aracı, haddinden fazla sanayi, haddinden fazla ticaret vardır. toplumun
  elinde bulundurduğu üretici güçler, artık bujuva mülkiyet koşullarının daha
  fazla gelişmesine hizmet etme eğiminde değildir; tam tersine, kendilerini
  engelleyen bu koşullar için haddinden fazla güçlenmişlerdir, dolayısıyla
  üretici güçler bu engelleri yıkar yıkmaz burjuva toplumunun
  tümüne karışıklık getirmekte ve burjuva mülkiyetinin varlığını tehdit
  etmektedirler. burjuva toplumunun koşulları, üretici güçlerin yaratmış
  olduğu zenginliği zaptedemeyecek kadar daralmıştır. peki burjuvazi bu
  buhranların üstesinden nasıl gelmektedir? bir yandan, üretici güçlerin
  büyük bir kısmını zorla yokederek; öte yandan, yeni pazarlar ele geçirerek
  ve eskilerini de daha kapsamlı bir biçimde sömürerek. yani, daha yaygın ve
  daha yıkıcı buhranlara yolaçarak ve buhranları önleme çarelerini daha da
  kısıtlayarak.

  burjuvazinin feodalizmi devirmekte kullandığı silahlar,
  şimdi burjuvazinin kendisine karşı çevrilmiş bulunmaktadır.
  ama burjuvazi, yalnızca kendisine ölüm getiren silahları yaratmakla
  kalmamıştır; bu silahları kullanacak insanları da, yani proleterleri
  -modern işçi sınıfını- da yaratmıştır.

  burjuvazinin, yani sermayenin geliştiği ölçüde ve aynı oranlarla -ancak iş
  bulabildiği sürece yaşayabilen ve ancak emeği sermayeyi çoğalttığı ölçüde iş
  bulabilen bir emekçiler sınıfı olan- proletarya, yani modern işçi sınıfı
  da gelişmektedir. kendilerini dilim dilim satmak zorunda olan bu emekçiler,
  bütün öteki ticaret maddeleri gibi bir metadırlar, ve dolayısıyla, rekabetin
  getirdiği bütün değişikliklerin, pazarın bütün dalgalanmalarının etkisine
  açıktırlar.

  makinenin geniş ölçüde kullanılması ve işbölümü yüzünden, proleterlerin
  işi tüm bireysel niteliğini, ve dolayısıyla, çalışan için tüm çekiciliğini
  yitirmiştir. işçi makinenin bir uzantısı haline gelmiştir, ondan istenen
  yalnızca, en basit, en cansıkıcı, en kolayından edinilebilen bir beceridir.
  bu yüzden de, bir işçinin üretim maliyeti, hemen hemen tümüyle, yaşamını ve
  neslini sürdürmesi için gereksindiği zorunlu geçim araçlarından ibarettir.
  ama bir metanın, dolayısıyla da emeğin fiyatı, kendi üretim maliyetine
  eşittir. onun için, işin çekilmezliği arttığı oranda
  ücret azalır. üstelik, makine kullanımı ve işbölümü arttıkça, aynı oranda,
  ya iş saatlerinin uzamasıyla, ya belirli bir zamanda yapılan işin
  artmasıyla, ya da makinenin daha da hızlandırılmasıyla vb. işin de ağırlığı
  artar.

  modern sanayi, ataerkil ustanın küçük atelyesini sanayi kapitalistinin
  koca fabrikasına çevirmiştir. fabrikaya doluşmuş emekçi yığınları askerler
  gibi örgütlenmişlerdir. sanayi ordusunun erleri olarak, mükemmel bir subaylar
  ve çavuşlar hiyerarşisinin komutası altına sokulmuşlardır. onlar, yalnızca
  burjuva sınıfının, burjuva devletinin köleleri değildirler; makine tarafından,
  denetçi tarafından, ve hepsinin üstünde, tek tek burjuva imalatçının kendisi
  tarafından günden güne, saatten saate köleleştirilirler. bu despotluk, hedef
  ve amacının kazanç olduğunu açıkça ilan ettiği ölçüde daha aşağılık, daha
  nefret uyandırıcı ve daha isyan ettirici olur.

  kol emeğinde ustalığın ve gücün payı azaldıkça, bir
  başka deyişle, modern sanayi daha da geliştikçe, o ölçüde kadın çalışması
  erkek çalışmasının yerini alır. işçi sınıfı için, yaş ve cinsiyet
  ayrımlarının artık hiçbir ayırdedici toplumsal geçerliliği kalmamıştır.
  bunların hepsi, yaşına ve cinsiyetine göre, kullanılması daha çok ya da daha
  az pahalı olan iş aletleridir.

  emekçinin, imalatçı tarafından sömürülmesi, ücretini para olarak almasıyla
  o an için sona erer ermez üzerine burjuvazinin öteki bölümleri, ev sahibi,
  dükkancı, rehinci vb. çullanırlar.

  orta sınıfın alt tabakaları -küçük esnaf, dükkan sahipleri ve genellikle
  emekliliğe çekilmiş ticaret erbabı, zanaatçılar ve köylüler- bütün bunlar,
  kısmen küçük sermayeleri modern sanayinin boyutlarına erişmediği ve büyük
  kapitalistlerle rekabette yutulduğu için, kısmen de yeni
  üretim yöntemleri ustalaşmış oldukları işteki becerilerini
  değersiz kıldığı için, giderek proletaryanın katına düşerler. böylelikle
  proletaryanın safları halkın bütün sınıfları tarafından beslenmektedir.

  proletarya çeşitli gelişme aşamalarından geçer. daha
  doğuşuyla birlikte burjuvaziye karşı savaşımı başlar. savaşım, başlangıçta
  kendilerini doğrudan doğruya sömüren tek tek burjuvalara karşı tek tek
  emekçiler tarafından, sonra bir fabrikanın emekçileri tarafından, daha sonra
  da bir meslek kolundaki, bir bölgedeki çalışanlar tarafından
  yürütülür. saldırılarını burjuva üretim koşullarına karşı
  değil, doğrudan doğruya üretim araçlarına yöneltirler; kendi emekleriyle
  rekabet eden ithal mallarını tahrip ederler, makineleri parçalarlar,
  fabrikaları ateşe verirler, ortadan kalkmış olan ortaçağ zanaatçısının
  statüsünü zora başvurarak geri getirmeye çalışırlar.

  bu aşamada emekçiler, henüz ülkenin her yerine yayılmış, dağınık ve
  aralarındaki karşılıklı rekabetle bölünmüş bir yığın oluştururlar. yer yer
  daha derli-toplu örgütler meydana getirmek için birleşebilirlerse, bu henüz
  kendi etkin birliklerinin sonucu değil, kendi politik amaçlarına ulaşmak
  için tüm proletaryayı harekete getirmek zorunda olan ve daha bir süre de
  bunu yapabilecek güçte olan sınıfın, burjuvazinin birliğinin sonucudur.
  onun için, bu aşamada proleterler, kendi düşmanlarına karşı değil,
  düşmanlarının düşmanlarına, mutlak monarşi kalıntılarına, toprak sahiplerine,
  sanayici olmayan burjuvaziye ve küçük burjuvaziye karşı bir savaşım
  yürütürler. böylece, tüm tarihsel hareket burjuvazinin ellerinde toplanmıştır;
  elde edilen her zafer de burjuvazinin zaferidir.

  ama, sanayinin gelişmesiyle, proletarya, yalnızca sayıca artmakla kalmaz;
  daha büyük yığınlar halinde yoğunlaşır, gücü büyür ve bu gücü daha çok
  hisseder. makineler emekler arasındaki bütün ayrımları silerek ücretleri
  hemen hemen her yerde aynı aşağı düzeye indirdikçe, proletaryanın
  saflarındaki farklı çıkar ve yaşam koşulları da gitgide daha eşit bir duruma
  gelir. burjuvazi arasında durmadan artan rekabet ve bunun sonucu ortaya
  çıkan ticari bunalımlar, işçilerin ücretlerini sürekli dalgalandırır.
  makinelerin durmadan gelişmesi, sürekli daha da hızlı gelişmesi, onların
  durumunu gitgide daha da güvensizliğe iter; tek tek işçilerle tek tek
  burjuvalar arasındaki çatışmalar, gitgide daha çok iki sınıf arasındaki
  çatışmalar niteliğini alır. bunun üzerine, işçiler burjuvalara karşı
  dernekler (sendikaları kurmaya başlarlar; ücret oranını yüksek tutabilmek
  için birbirlerine kenetlenirler; zaman zaman çıkan isyanlar için önceden
  hazırlık yapabilmek üzere, sürekliliği olan örgütler kurarlar. yer yer
  çatışmalar ayaklanmaya dek varır.

  arasıra işçiler zafer kazanırlar, ama ancak bir süre için.
  savaşımlarının gerçek meyvesi, hemen o anda elde edilen
  sonuçta değil, işçilerin durmadan genişleyen birliğindedir.
  modern sanayinin yarattığı ve ayrı ayrı yerlerdeki işçileri
  birbirleriyle bağlantılı duruma getiren ileri haberleşme araçları
  bu birliğe hizmet eder. hepsi de aynı nitelikteki sayısız yöresel
  savaşımları, ulus ölçüsünde tek bir sınıf savaşımında merkezileştirmek için
  gerekli olan da bu bağlantıdır işte. ama her sınıf savaşımı politik bir
  savaşımdır.

  ve, ortaçağ kentlilerinin ulaşmaları için kötü karayollarıyla yüzyılları
  gerektirmiş olan bu birliği modern proleterler, demiryolları sayesinde
  birkaç yılda gerçekleştirirler.

  proleterlerin bir sınıf olarak ve bunun sonucu bir politik parti olarak bu
  örgütlenmeleri yine kendi aralarındaki rekabet yüzünden durmadan altüst olur.
  ama, her kezinde daha güçlü, daha sağlam ve daha görkemli olarak yeniden
  doğar. burjuvazinin kendi arasındaki bölünmelerden yararlanarak işçilerin
  belirli çıkarlarının yasal olarak tanınmasını zorlar. ingiltere'deki on
  saatlik işgünü yasası böyle çıkarılmıştır.

  bir tüm olarak ele alındığında, eski toplumun sınıfları arasındaki
  çatışmalar, proletaryanın gelişmesini birçok yönden hızlandırır. burjuvazi
  kendisini bitmek tükenmek bilmez bir savaşın içinde bulur; başlangıçta
  aristokrasiyle; daha sonraları kendi içinde, çıkarları sanayinin ilerlemesine
  ters düşen burjuvazinin kesimleriyle; her zaman da, yabancı ülkelerin
  burjuvazisiyle. burjuvazi bütün bu savaşlarda kendisini proletaryaya
  başvurmak, onun yardımını istemek ve böylelikle onu politika alanına çekmek
  zorunda görür. bunun içindir ki, burjuvazi, proletaryaya politik ve genel
  eğitiminin öğelerini bizzat kendisi sağlar; bir başka deyişle, kendisine
  karşı savaşımda kullanacağı silahları proletaryanın eline bizzat kendi
  eliyle verir.

  ayrıca, daha önce gördüğümüz gibi, sanayinin ilerlemesiyle, egemen
  sınıfların bütün bölümleri proletaryaya doğru itilirler, ya da en azından
  bunların varlık koşulları tehlikeye girer. bunlar aynı zamanda proletaryaya
  yeni aydınlanma ve ilerleme öğeleri sağlar.

  ensonu, sınıf savaşımının belirleyici anının yaklaştığı
  sıralarda, egemen sınıfın içinde, gerçekte eski toplumun
  tümünde işleyen çözülme süreci öylesine zorlu, çarpıcı bir
  niteliğe bürünür ki, egemen sınıfın küçük bir bölümü kendini bu
  sınıftan koparır ve devrimci sınıfa, geleceği elinde tutan sınıfa
  katılır. onun için tıpkı daha önceki bir çağda, soyluların bir bölümünün
  burjuvazinin safına geçmesi gibi, şimdi de burjuvazinin bir bölümü,
  özellikle burjuva ideologların kendini tarihin akışını teoriyle bir tüm
  olarak kavrama düzeyine yükseltmiş bir bölümü, proletaryanın safına geçer.

  bugün burjuvaziyle karşı karşıya gelen bütün sınıflar içinde yalnızca
  proletarya gerçekten devrimci bir sınıftır.
  öteki sınıflar modern sanayi karşısında çürür ve en sonunda da ortadan
  kaybolurlar; modern sanayinin özel ve asıl ürünü proletaryadır.

  orta sınıfın alt tabakaları, küçük imalatçı, dükkancı,
  zanaatçı, köylü, bütün bunlar, burjuvaziye karşı, orta sınıfın birer
  parçası olarak varlıklarını yok olmaktan kurtarmak için savaşım yürütürler.
  onun için, bunlar devrimci değil, tutucudurlar. hatta gericidirler, çünkü
  tarihin tekerleğini gerisin geriye döndürmeye çalışırlar. devrimciliği
  göze alırlarsa, bu ancak kendilerinin proletaryaya katılmak üzere olmaları
  yüzündendir; onlar böylece, o andaki değil, gelecekteki çıkarlarını
  savunurlar, kendilerini proletaryanın bakış açısına yerleştirmek için kendi
  bakış açılarını terkederler.

  toplumun tortusundan başka bir şey olmayan ayaktakımı (lumpen proletarya), eski toplumun
  en alt tabakalarının içlerinden çıkarıp attığı o kendi kendine çürüyen yığın,
  yer yer bir proletarya devrimiyle harekete sürüklenebilir; ne var ki, yaşama
  koşulları onu gerici entrikaların bir aleti olmaya çok daha fazla hazırlar.
  proletaryanın koşulları içinde, eski toplumun koşulları zaten büyük ölçüde
  fiilen batıp gitmiştir. proleterin mülkiyeti yoktur; karısı ve çocuklarıyla
  ilişkisinin burjuva aile ilişkileriyle ortak bir yanı kalmamıştır;
  ingiltere'de fransa'dakinin, amerika'da almanya'dakinin aynı
  olan modern sanayi çalışması ve modern sermaye uyrukluğu, onda ulusal
  karakterin bütün izlerini silmiştir. proleterin gözünde, hukuk, ahlak, din,
  gerisinde kaynaşan bir o kadar burjuva çıkarı gizlenmiş burjuva önyargılarıdır.

  bugüne dek toplumda üste çıkan bütün sınıflar, ele geçirdiği üstün
  durumlarını, toplumu büyük ölçüde kendi mülk edinme koşullarına bağımlı
  duruma getirerek sağlamlaştırmaya çalışmışlardır. proleterler ise, daha
  önceki kendi mülk edinme biçimlerini ortadan kaldırmadan,
  dolayısıyla daha önceki bütün mülk edinme biçimlerini de
  ortadan kaldırmadan, toplumun üretici güçlerine egemen
  olamazlar. onların güven altına alacak ve sağlamlaştıracak
  hiçbir şeyleri yoktur; onlara düşen, bireysel mülkiyetin önceki bütün
  güvenlik ve güvencelerini ortadan kaldırmaktır.

  daha önceki bütün tarihsel hareketler, azınlık hareketleri ya da
  azınlıkların çıkarları uğruna hareketlerdi. proleter hareket, büyük
  çoğunluğun, büyük çoğunluk yararına, bilinçlice, bağımsız hareketidir.
  şimdiki toplumumuzun en alt tabakası olan proletarya, resmi toplumu
  oluşturan bütün tabakalar üstyapısını havaya uçurmadan belini doğrultamaz.

  özde değilse bile, biçim olarak, proletaryanın burjuvaziye karşı
  savaşımı, başlangıçta ulus ölçüsünde bir savaşımdır. her ülkenin
  proletaryası, elbette her şeyden önce, kendi burjuvazisiyle hesaplaşmak
  zorundadır.

  proletaryanın gelişmesinin en genel aşamalarını anlatırken, şimdiki
  toplumun içinde az çok üstü örtülü biçimde sürüp giden iç savaşı, savaşın
  açıkça devrime döküldüğü ve burjuvazinin zora başvurularak devrilmesinin
  proletaryanın egemenliğinin temelini attığı noktaya dek izledik.

  bugüne dek her toplum biçimi, daha önce de gördüğümüz gibi, ezen ve
  ezilen sınıfların karşıtlığına dayanmıştır. ama bir sınıfı ezebilmek
  için, ona hiç değilse kölece varlığını sürdürebilmesine elverecek belirli
  koşullar sağlanmalıdır. serflik döneminde serf kendisini komün üyeliğine
  yükseltmiştir; nasıl ki feodal mutlakiyetin boyunduruğu altında küçük burjuva
  da gelişerek bir burjuva olmayı becerebilmişse. modern emekçi ise, tersine,
  sanayinin gelişmesiyle, yükseleceği yerde, kendi sınıfının varlık
  koşullarının gitgide daha altına batmaktadır. emekçi yoksullaşmakta ve
  yoksulluk nüfustan ve servetten daha hızlı gelişmektedir. ve işte,
  burjuvazinin toplumda artık egemen sınıflığa layık olmadığı ve kendi varlık
  koşullarını en üstün yasa olarak topluma kabul ettirme yeteneğine sahip
  olmadığı bundan açıkça anlaşılmaktadır. burjuvazi hükmetmeye layık değildir,
  çünkü kölesine, köleliği içinde bir yaşantı sağlayamamaktadır; çünkü, kölesi
  tarafından kendisi besleneceğine, onu kendisinin beslemesi gerektiği bir
  duruma düşmüştür ve buna engel olamamaktadır.

  toplum, artık bu burjuvazinin egemenliği altında yaşayamaz, bir başka
  deyişle, burjuvazinin varlığı artık toplumla bağdaşmamaktadır.
  burjuva sınıfının varlığı ve egemenliği için temel koşul, zenginliğin özel
  kişiler elinde birikmesi, sermayenin meydana gelmesi ve artmasıdır;
  sermayenin varlık koşulu da ücretli çalışmadır. ücretli çalışma, doğrudan
  doğruya emekçiler arasındaki rekabete dayanır. burjuvazinin
  zorunlu olarak harekete getirdiği sanayinin ilerlemesi,
  emekçilerin rekabetten kaynaklanan yalıtılmışlıklarının yerine, örgütlenmeden
  kaynaklanan devrimci birleşmelerini geçirir. onun içindir ki, modern
  sanayinin gelişmesi, üzerinde burjuvazinin üretim yaptığı ve ürünleri mülk
  edindiği temelin kendisini onun ayağının altından çeker alır.

  bu yüzdendir ki, burjuvazinin ürettiği, her şeyden önce,
  kendi mezar kazıcılarıdır. onun devrilmesi ve proletaryanın
  zafer kazanması da aynı derecede kaçınılmazdır.

  -2-

  proleterler ve komünistler

  komünistler, bir tüm olarak proleterlerle nasıl bir ilişki
  içindedirler?

  komünistler, öteki işçi sınıfı partilerine karşı duran ayrı
  bir parti oluşturmazlar.

  onlar, bir tüm olarak proletaryanın çıkarları dışında
  ve ayrı çıkarlara sahip değildirler.

  onlar, proletarya hareketini biçimlendirecek ve bir kalıba sokacak
  kendilerine özgü hiçbir sekter ilke ileri sürmezler.

  komünistler öteki işçi sınıfı partilerinden ancak şöyle
  ayrılırlar: 1) ayrı ayrı ülkelerin proleterlerinin ulus ölçüsündeki
  savaşımlarında, her türlü milliyetten bağımsız olarak, tüm proletaryanın
  ortak çıkarlarını gösterir ve öne çıkarırlar. 2) işçi sınıfının burjuvaziye
  karşı savaşımının geçmek zorunda olduğu çeşitli gelişme aşamalarında her
  zaman ve her yerde, bir tüm olarak hareketin çıkarlarını
  temsil ederler.

  onun için, komünistler, hem pratikte her ülkenin işçi
  sınıfı partilerinin en ileri ve en kararlı bölümü, bütün ötekileri ileriye
  iten bölümüdürler; hem de büyük proletarya yığını üstünde, proletarya
  hareketinin yürüyüş çizgisini, koşullarını, ve en sonunda ulaşacağı genel
  sonuçları, teorik olarak açıkça anlamada üstünlüğe sahiptirler.

  komünistlerin hemen ulaşmak istedikleri hedef, bütün öteki proletarya
  partilerininkinin aynıdır: proletaryanın bir sınıf olarak örgütlenmesi,
  burjuva egemenliğinin devrilmesi, politik iktidarın proletarya tarafından
  ele geçirilmesi.

  komünistlerin vardıkları teorik sonuçlar, hiçbir biçimde, şu ya da bu sözde
  evrensel reformcu tarafından icat edilmiş ya da keşfedilmiş düşünlere ya da
  ilkelere dayandırılmamıştır.

  bu teorik sonuçlar, yalnızca, gözlerimizin önünde sürüp giden tarihsel bir
  hareketin, mevcut bir sınıf savaşımının ortaya çıkardığı gerçek ilişkilerin
  genel terimlerle anlatımıdır. kurulu mülkiyet ilişkilerinin ortadan kaldırılması,
  komünizmin hiç de ayırdedici bir özelliği değildir.

  geçmişteki bütün mülkiyet ilişkileri, tarihsel koşulların değişmesiyle
  durmadan tarihsel bir değişikliğe uğramışlardır.

  örneğin, fransız devrimi, yerine burjuva mülkiyetini geçirmek için feodal
  mülkiyeti ortadan kaldırmıştır.

  komünizmin ayırdedici özelliği, genel olarak mülkiyetin ortadan
  kaldırılması değil, burjuva mülkiyetinin ortadan kaldırılmasıdır. ama modern
  burjuva özel mülkiyeti, sınıf karşıtlıklarına, çoğunluğun azınlıkça sömürülmesine
  dayanan, ürünleri üretme ve mülk edinme sisteminin en son ve eksiksiz
  ifadesidir.

  bu anlamda, komünistlerin teorisi tek bir tümcede özetlenebilir: özel
  mülkiyetin ortadan kaldırılması.

  biz komünistler, her türlü kişisel özgürlüğün, faaliyetin ve bağımsızlığın
  temeli olduğu ileri sürülen mülkiyeti; bir insanın kendi emeğinin meyvesi
  olarak kişisel mülk edinme hakkını ortadan kaldırmak istemekle kınanmışızdır.

  zor kazanılmış, kendi alın teriyle edinilmiş, bizzat hak
  edilmiş mülkiyet! küçük zanaatçının ve küçük köylünün
  mülkiyetinden, burjuva biçiminden önceki bir mülkiyet
  biçiminden mi söz ediyorsunuz? onu ortadan kaldırmaya gerek yoktur;
  sanayinin gelişmesi onu zaten büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır ve günden
  güne de ortadan kaldırmaktadır.

  yoksa modern burjuva özel mülkiyetinden mi söz ediyorsunuz?

  ama, ücretli emek, emekçi için herhangi bir mülkiyet
  yaratır mı? zerrece yaratmaz. ücretli emek, sermaye yaratır; yani ücretli
  emeği sömüren ve yeni sömürü için yeni bir ücretli emek arzı doğuran
  koşullar dışında çoğalamayacak türden bir mülkiyet yaratır. şimdiki biçimiyle
  mülkiyet, sermaye ile ücretli emek arasındaki karşıtlığa dayanmaktadır. bu
  karşıtlığın iki yanını inceleyelim.

  kapitalist olmak, üretimde, salt kişisel değil, ayrıca toplumsal bir
  statüye de sahip olmak demektir. sermaye ortaklaşa bir üründür ve ancak
  birçok üyenin birleşik emeğiyle, hayır, son çözümlemede, ancak toplumun bütün
  üyelerinin birleşik eylemiyle harekete geçirilebilir.

  bunun için, sermaye, kişisel değil, toplumsal bir güçtür.

  bundan dolayıdır ki, sermaye ortak mülkiyete, toplumun bütün üyelerinin
  mülkiyetine dönüştürülmekle, kişisel mülkiyet toplumsal mülkiyete dönüşmüş
  olmaz. değişen yalnızca mülkiyetin toplumsal karakteridir. mülkiyet sınıf
  karakterini yitirir.

  şimdi de ücretli emeği ele alalım.

  ücretli emeğin ortalama fiyatı, asgari ücrettir, yani
  emekçiyi bir emekçi olarak ancak ayakta tutabilmek için
  zorunlu olan geçim araçlarının tutarıdır. onun içindir ki,
  ücretli emekçinin kendi emeğiyle edindiği şeyler, ancak kıtkanaat varlığını
  sürdürebilmesine ve yeniden üremesine yetecek kadardır: biz kesinlikle, emek
  ürünleri üzerindeki bu kişisel mülk edinmeyi, ancak insan yaşamının ve
  neslinin sürmesini sağlayan ve başkalarının emeğine egemen olacak hiçbir
  artık bırakmayan bu mülk edinmeyi ortadan kaldırmak niyetinde değiliz.
  ortadan kaldırmak istediğimiz tek şey, emekçinin yalnızca sermayeyi
  artırmak için yaşamasına olanak tanıyan ve ancak egemen sınıf çıkarının
  gerektirdiği bir dereceye kadar yaşamasına izin veren bu mülk edinmenin
  sefil karakteridir.

  burjuva toplumda canlı emek, yalnızca birikmiş emeği artırmanın bir
  aracıdır. komünist toplumda ise, birikmiş emek, emekçinin varlığını daha
  kapsamlı kılma, zenginleştirme, ilerletme aracından başka bir şey değildir.
  onun için burjuva toplumda, geçmiş şimdi yaşanılan
  zamana egemendir; komünist toplumda ise, şimdi yaşanılan zaman geçmişe
  egemendir. burjuva toplumda, sermaye bağımsız ve bireyseldir, yaşayan kişi
  ise bağımlı ve bireylikten yoksundur.

  ve işte, bu durumun ortadan kaldırılmasına, burjuvazi, bireyliğin ve
  özgürlüğün ortadan kaldırılması diyor!
  doğru da söylüyor. hiç kuşku yok ki, hedef, burjuva biseyliğinin, burjuva
  bağımsızlığının ve burjuva özgürlüğünün ortadan kaldırılmasıdır.

  şimdiki burjuva üretim koşulları altında özgürlükten kastedilen, özgür
  ticaret, özgür alım-satımdır.

  ama, alım-satım ortadan kalkarsa, özgür alım-satım
  da ortadan kalkar. özgür alım-satım üzerine bu sözler ve burjuvazimizin
  genellikle özgürlük konusundaki bütün öteki cesur sözcükleri, ancak
  ortaçağ'ın kısıtlı alım-satımı ve eli-kolu bağlı tüccarları karşısında belki
  bir anlam taşıyabilir, ama alım-satımın, burjuva üretim koşullarının
  ve burjuvazinin kendisinin komünistçe ortadan kaldırılması karşısında hiçbir
  anlam taşımaz.

  bizim, özel mülkiyeti ortadan kaldırma niyetimizden
  dehşete düşüyorsunuz. ama sizin bugünkü toplumunuzda özel mülkiyet, nüfusun
  onda-dokuzu için zaten ortadan kaldırılmıştır; bir avuç kişi için varoluşu
  da düpedüz o onda-dokuzun elinde olmayışı yüzündendir. demek ki,
  siz bizi, varlığı toplumun büyük çoğunluğunda hiç mülkiyet bulunmaması
  zorunlu koşuluna bağlı olan bir mülkiyet biçimini ortadan kaldırmaya
  niyetlenmekle suçluyorsunuz.

  tek sözcükle, siz bizi, sizin mülkiyetinizi ortadan kaldırmaya niyetlenmekle
  suçluyorsunuz. kesinlikle öyle; niyetimiz tam da budur.

  emeğin sermayeye, paraya ya da ranta, tekelleştirilebilen bir toplumsal
  güce artık çevrilemeyeceği andan itibaren, yani bireysel mülkiyetin artık
  burjuva mülkiyetine, sermayeye döndürülemeyeceği andan itibaren, o andan
  itibaren, bireylik ortadan kalkar, diyorsunuz.

  onun için, itiraf etmelisiniz ki, siz birey dediğiniz
  zaman, burjuvadan ve orta sınıf mülkiyet sahibinden başkasını
  kastetmiyorsunuz. bu kişi gerçekten süpürülüp atılmalı ve olanaksız
  kılınmalıdır.

  komünizm hiç kimseyi toplumun ürünlerini mülk edinme gücünden yoksun
  bırakmaz; tüm yaptığı, onu böyle bir mülk edinme aracılığıyla başkalarının
  emeğini boyunduruk altına alma gücünden yoksun bırakmaktır.

  itiraz olarak, özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla
  her işin duracağı ve bizi genel bir tembelliğin saracağı öne
  sürülmüştür.

  buna göre, burjuva toplumu, aylaklık yüzünden çoktan yıkılmış olmalıydı;
  çünkü bu toplumun çalışan üyeleri hiçbir şey edinemezler, bir şeyler
  edinenler ise çalışmayanlardır. bu itiraz bütünüyle, sermaye olmayınca ücretli
  emeğin de olamayacağı açık gerçeğinin gereksiz bir yinelenmesinden başka bir
  şey değildir.

  maddi ürünlerin komünistçe üretimine ve mülk edinilme biçimine karşı ileri
  sürülen bütün itirazlar, yine aynı yoldan, düşünsel ürünlerin komünistçe
  üretimine ve mülk edinilme biçimine karşı da yöneltilmiştir. burjuva için,
  sınıf mülkiyetinin yok olması, nasıl üretimin kendisinin yok olması demekse,
  aynı biçimde, sınıf kültürünün yok olması da, onun gözünde tüm kültürün yok
  olması demektir.

  kaybı onu yaslara boğan o kültür, muazzam çoğunluk için, bir makine gibi
  hareket edecek biçimde eğitilmesinden başka bir şey değildir.

  ama, bizim, burjuva mülkiyetini ortadan kaldırma niyetimizi, kendi burjuva
  özgürlük, kültür, hukuk vb. anlayışınızın ölçütüne vurduğunuz sürece, bizimle
  dalaşmayın. sizin bütün düşünleriniz burjuva üretim ve burjuva
  mülkiyet koşullarınızın sonucundan başka bir şey değildir, tıpkı hukukunuzun
  da, sınıfınızın herkes için bir yasa durumuna getirilmiş iradesinden, temel
  niteliği ve yönü sınıfınızın ekonomik varlık koşullarınca belirlenmiş bir
  iradesinden başka bir şey olmadığı gibi.

  sizi, bugünkü üretim biçiminizden ve mülkiyet biçiminizden doğan toplumsal
  biçimleri -üretimin ilerleyişi içinde ortaya çıkan ve kaybolan tarihsel
  ilişkileri- doğanın ve aklın sonsuz yasalarına dönüştürmeye yönelten
  bencilce bir yanılgıdır ki, siz bu yanılgıyı sizden önceki bütün
  egemen sınıflarla paylaşıyorsunuz. antik mülkiyette apaçık
  gördüğünüz şeyi, feodal mülkiyette kabul ettiğiniz şeyi,
  kendi burjuva mülkiyet biçiminiz için bir türlü kabul edemiyorsunuz.

  ailenin ortadan kaldırılması! komünistlerin bu utanç
  verici amacı karşısında en köklü dönüşümlerden yana olanlar bile
  öfkeye kapılıyorlar.

  bugünkü aile, burjuva aile hangi temele dayanmaktadır? sermayeye, özel
  kazanca. bu aile, tam gelişmiş biçimiyle, yalnızca burjuvazi arasında
  vardır. ama, bunun öte yüzünü proleterler arasında ailenin fiilen yokluğu ve
  yaygın fuhuş oluşturur.

  öte yüzü yok olunca, tabii burjuva aile de yok olacaktır, ve sermayenin
  yok olmasıyla her ikisi birden yok olacaktır.

  bizi çocukların ana-babaları tarafından sömürülmesini ortadan kaldırmak
  istemekle mi suçluyorsunuz? bu suçu kabul ediyoruz.

  ama, aile eğitiminin yerine toplumsal eğitimi geçirmekle ilişkilerin en
  kutsalını yıktığımızı söyleyeceksiniz.

  ya sizin eğitiminiz! o da toplumsal değil mi, o da içinde
  eğitim yaptırdığınız toplumsal koşullarla, toplumun doğrudan ya da dolaylı
  müdahalesiyle, okullar vb. aracılığıyla belirlenmiyor mu? eğitime toplumun
  müdahalesini komünistler icat etmedi; onların yapmaya çalıştığı, yalnızca
  bu müdahalenin niteliğini değiştirmek ve eğitimi egemen sınıfın etkisinden
  kurtarmaktır.

  aile ve eğitim üzerine, çocuk ve ana-baba arasındaki
  kutsal ilişki üzerine burjuva safsataları, modern sanayinin etkisiyle,
  proleterler arasındaki bütün aile bağları parçalandıkça, ve onların çocukları
  basit ticaret nesneleri ve basit iş aletleri durumuna geldikçe, daha çok
  tiksindirici olmaktadır.

  ama, siz komünistler kadında ortaklaşalığı getireceksiniz diye, tüm
  burjuvazi bir ağızdan yaygara koparıyor.

  burjuva, karısını salt bir üretim aracı olarak görür.
  üretim araçlarının ortaklaşa kullanılacağını duymuştur ya,
  doğal olarak bundan, aynı biçimde, kadınların da ortaklaşalığa
  tabi tutulacağından başka bir sonuca varamaz.

  sözkonusu olan şeyin, kadınların basit birer üretim aracı olmaları
  durumuna son vermek olduğu aklından bile geçmez.

  zaten, kendilerinin komünistler tarafından açıkça ve
  resmen yerleştirileceğini ileri sürdükleri kadında ortaklaşalığın
  burjuvalarımızda uyandırdığı o yüksek ahlaki öfkeden daha gülünç bir şey
  olamaz. komünistlerin kadında ortaklaşalığı getirmelerine gerek yoktur; bu,
  ezelden beri zaten var.

  proleterlerinin karılarını, kızlarını el altında bulundurmakla yetinmeyen
  burjuvalarımız, resmi fuhuş kurumunun sözünü etmezsek, birbirlerinin
  karılarını ayartmaktan derin bir zevk duyarlar.

  burjuva evliliği, gerçekte evli kadınlarda bir ortaklaşalık sistemidir; ve
  dolayısıyla, komünistler olsa olsa, kadında ortaklaşalığın ikiyüzlülükle
  gizlenmiş olanının yerine, açıkça yasallaştırılmış olanını getirmek istemekle
  suçlanabilirler. kaldı ki, bugünkü üretim sisteminin ortadan
  kaldırılmasıyla bu sistemden doğan kadında ortaklaşalığın, yani resmi ve
  gayri resmi fuhşun da ortadan kalkacağı apaçıktır.

  komünistler ayrıca, vatanı ve milliyeti de ortadan kaldırmak istemekle
  suçlanıyorlar.

  işçilerin vatanı yoktur. kendilerinde olmayan şeyi onlardan alamayız.
  proletarya, her şeyden önce, politik iktidarı ele geçirmek, ulusun önder
  sınıfı durumuna yükselmek, kendisi ulus olmak zorunda olduğuna göre, o bu
  ölçüde zaten ulusaldır, ama sözcüğün burjuva anlamında değil.

  ulusal ayrılıklar ve halklar arasındaki düşmanlıklar,
  burjuvazinin gelişmesinden, ticaret özgürlüğünden, dünya pazarından, üretim
  biçimindeki ve ona karşılık düşen yaşam koşullarındaki tek biçimlilikten
  ötürü, günden güne daha çok kaybolmaktadır.

  proletaryanın egemenliği, bunların daha da büyük bir
  hızla yok olmasını sağlayacaktır. hiç değilse bellibaşlı uygar ülkelerin
  eylem birliği proletaryanın kurtuluşu için ilk koşullardan biridir.

  insanın insan tarafından sömürülmesine son verildiği
  ölçüde, bir ulusun bir başka ulus tarafından sömürülmesine
  de son verilmiş olacaktır. ulus içindeki sınıfların birbiriyle karşıtlığı
  ortadan kalktığı ölçüde, bir ulusun bir başkasına düşmanlığı da
  ortadan kalkacaktır.

  komünizme karşı dinsel, felsefi ve genellikle ideolojik bir görüş açısından
  yöneltilen suçlamalar ciddi bir sınavdan geçirilmeye değmez.

  insanın düşüncelerinin, görüşlerinin ve kavramlarının,
  tek sözcükle, insanın bilincinin, onun maddi varlık koşullarındaki,
  toplumsal ilişkilerindeki ve toplumsal yaşamındaki her değişmeyle birlikte
  değişikliğe uğradığını kavramak derin bir sezgi gerektirir mi?

  düşünler tarihi, düşünsel üretimin, maddi üretimin değişmesiyle birlikte
  nitelik değiştirmesinden başka neyi tanıtlar ki? her çağın egemen düşünleri,
  her zaman o çağın egemen sınıflarının düşünleri olmuştur.

  insanlar toplumu devrimcileştiren düşünlerden söz
  ederlerken, eski toplumun içinde yeni toplum öğelerinin
  yaratılmış olduğu ve eski düşünlerdeki çözülmenin eski varlık
  koşullarının çözülmesine ayak uydurduğu olgusundan
  başka bir şey söylemiş olmazlar.

  antik dünya can çekişirken, hıristiyanlık antik dinleri
  bastırmıştı. 18. yüzyılda hıristiyan düşünler akılcı düşünlere
  yenilirken, feodal toplum, o zamanki devrimci burjuvaziye karşı ölümünden
  önceki son savaşımını veriyordu. din özgürlüğü ve vicdan özgürlüğü
  düşünleri, yalnızca serbest rekabetin bilgi alanındaki egemenliğini anlatır.

  denecektir ki, dinsel, ahlaki, felsefi ve hukuksal düşünler tarihsel
  gelişmenin akışı boyunca kuşkusuz değişmişlerdir. ama din, ahlak, felsefe,
  politika bilimi ve hukuk bu değişmede değişmez olarak kalmışlardır.

  üstelik, özgürlük, adalet vb. gibi toplumun bütün durumlarında geçerli
  olan sonsuz gerçekler vardır. ama komünizm, sonsuz gerçekleri ortadan
  kaldırmaktadır, yeni bir temel üstünde onları yeniden kurmak yerine, her
  türlü dini, her türlü ahlakı ortadan kaldırmaktadır; ve böylelikle, tüm
  geçmiş tarihsel deneyimle çelişmeye düşmektedir.

  bu suçlama, ne anlama gelmektedir? tüm geçmiş toplum tarihi, sınıf
  karşıtlıklarının, ayrı ayrı çağlarda başka başka biçimler almış
  karşıtlıkların gelişiminden başka bir şey değildir.

  ama bu karşıtlıkların aldıkları biçim nasıl olursa olsun, toplumun bir
  bölümünün bir başka bölümü tarafından sömürülmesi, bütün geçmiş çağların
  ortak bir olgusudur. onun için, bütün geçmiş çağların toplumsal bilincinin,
  bütün çeşitliliğine ve farklılığına karşın, sınıf karşıtlıkları tümüyle yok
  olmadıkça tamamıyla ortadan kalkmaları olanaksız olan belirli ortak biçimlere
  ya da genel düşünlere bürünmesinin şaşılacak bir yanı yoktur.

  komünist devrim, geleneksel mülkiyet ilişkileriyle en
  kökten bir bağ koparıştır; onun içindir ki, gelişmesinin geleneksel
  düşünlerle en kökten bir bağ koparışı içermesine şaşmamak gerekir.

  ama, komünizme yöneltilen burjuva itirazlarını artık bırakalım.

  yukarıda gördük ki, işçi sınıfının devrimdeki ilk adımı, proletaryayı
  egemen sınıf durumuna yükseltmek ve demokrasi savaşımını kazanmaktır.

  proletarya, politik üstünlüğünü, tüm sermayeyi burjuvaziden dilim dilim
  koparıp almak, bütün üretim araçlarını devletin, yani egemen sınıf olarak
  örgütlenmiş proletaryanın elinde toplamak ve olabildiğince hızla üretici
  güçlerin miktarını artırmak için kullanacaktır.

  hiç kuşkusuz, başlangıçta, mülkiyet haklarına ve burjuva üretim koşullarına
  karşı despotça saldırılara girişmeden; dolayısıyla, ekonomik bakımdan
  yetersiz ve savunulamaz gibi görünen, ama hareketin ilerleyişi içinde
  kendilerini üstün duruma geçiren, eski toplum düzenine daha
  fazla saldırıları zorunlu kılan ve üretim biçimini tamamıyla
  devrimcileştirmenin bir aracı olarak kaçınılmaz olan önlemler alınmadan, bu
  amaç sağlanamaz.
 • bu önlemler kuşkusuz ayrı ayrı ülkelerde başka başka olacaktır.

  bununla birlikte, en ileri ülkeler için aşağıdakiler genel olarak oldukça
  uygundur.

  1. toprak mülkiyetinin ortadan kaldırılması ve bütün
  toprak rantlarının kamu yararına kullanılması.

  2. ağır bir müterakki ya da kademen gelir vergisi.

  3. her türlü miras hakkının kaldırılması.

  4. bütün göç edenlerin ve isyancıların (yeni düzenden kaçanların ve ona
  karşı gelenlerin) mülklerine el konulması.

  5. devlet sermayesiyle işletilen ve mutlak bir tekel uygulayan
  ulusal bir banka aracılığıyla kredilerin devletin
  elinde merkezileştirilmesi.

  6. haberleşme ve ulaşım araçlarının devletin elinde
  merkezileştirilmesi.

  7. devletin sahip olduğu fabrikaların ve üretim araçlarının çoğaltılması;
  işlenmemiş toprakların tarıma açılması ve toprağın ülke kapsamında ortak bir
  plan gereğince iyileştirilmesi.

  8. herkes için eşit çalışma yükümlülüğü. özellikle tarımda sanayi
  ordularının kurulması.

  9. tarımın imalat sanayileriyle bağlantılı duruma getirilmesi; tüm ülke
  nüfusunun daha dengeli bir dağılımıyla kent-köy ayrımının yavaş yavaş
  ortadan kaldırılması.

  10. bütün çocuklar için kamu okullarında parasız eğitim. şimdiki biçimiyle
  çocukların fabrikalarda çalışmalarına son verilmesi. eğitimin sanayi
  üretimiyle bağlantılı duruma getirilmesi, vb., vb..

  gelişmenin akışı içinde sınıf ayrımları ortadan kalkınca
  ve üretim ulusun tümünü içine alan geniş bir kuruluşun
  elinde toplanınca, kamu gücü politik niteliğini yitirecektir. adı üstünde,
  politik iktidar bir sınıfın bir başka sınıfı ezmek için örgütlenmiş
  gücünden başka bir şey değildir.

  proletarya, burjuvaziye karşı savaşımında, koşulların zorlamasıyla,
  kendisini bir sınıf olarak örgütler de bir devrim yoluyla kendisi egemen
  sınıf durumuna gelir ve egemen sınıf olarak eski üretim koşullarını zorla
  süpürüp atarsa, o zaman bu koşullarla birlikte sınıf karşıtlıklarının ve
  genellikle sınıfların varlık koşullarını da süpürüp atmış olacak, ve
  böylelikle, bir sınıf olarak kendi üstünlüğünü de ortadan kaldırmış
  olacaktır.

  sınıfların ve sınıf karşıtlıklarıyla eski burjuva toplumunun yerini, her
  bireyin özgür gelişimi herkesin özgür gelişiminin koşulu olduğu bir birlik
  alacaktır.

  -3-

  sosyalist ve komünist yazin

  1. gerici sosyalizm

  a. feodal sosyalizm

  tarihsel durumlarından ötürü, fransa ve ingiltere'nin
  aristokrasileri, modern burjuva toplumuna karşı risaleler
  kaleme almayı kendilerine iş edinmişlerdi. temmuz 1830
  fransız devriminde ve ingiltere'de reform hareketinde, bu
  aristokrasiler menfur türedilere yine yenildiler. o zamandan
  buyana, kendileri için ciddi bir politik savaşım tamamıyla sözkonusu
  olmaktan çıktı. geriye yalnızca yazın alanında bir savaşım olanağı kaldı.
  ama yazın alanında bile, restorasyon döneminin eski çığlıklarını atmak
  artık olanaksız duruma geldi.

  aristokrasi, sempati uyandırabilmek için, görünüşte
  kendi çıkarlarından vazgeçmek ve burjuvaziye karşı yaptığı
  suçlamayı yalnızca sömürülen işçi sınıfının yararına
  olarak formülleştirmek zorunda kalmıştı. böylece, aristokrasi,
  yeni efendisinden, ona hicivler düzerek, kulağına da yaklaşan felakete dair
  kehanetler fısıldayarak öcünü aldı.

  işte feodal sosyalizm böyle doğdu: yarı yakınma, yarı
  hiciv; yarı geçmişin yankısı, yarı geleceğin tehdidi; zaman
  zaman burjuvaziyi canevinden vuran, acımasız, alaylı ve
  keskin eleştirisiyle; ama modern tarihin akışını hiç kavrayamaması
  yüzünden, etkisi bakımından hep gülünç düşerek.

  aristokrasi, halkı kendi arkasına toplayabilmek için,
  proleter dilenci-çanağını önde bir bayrak gibi salladı. ama
  halk, ne zaman peşlerine takılmışsa, onların kıçlarında eski
  feodal hanedan dövmelerini gördü ve onları gürültülü ve
  aşağılayıcı kahkahalarla terketti.

  fransız legitimistleri'nin ve genç ingiltere'cilerin bir bölümünün
  görünümü işte böyleydi.

  feodaller kendi sömürü biçimlerinin burjuvazininkine benzemediğini
  anlatırlarken, kendilerinin pek başka ve artık eskimiş durum ve koşullarda
  sömürdüklerini unutuyorlar. kendi egemenlikleri sırasında modern proletaryanın
  hiçbir zaman var olmadığını gösterirken, modern
  burjuvazinin de kendi toplum biçimlerinin zorunlu bir sonucu olduğunu
  unutuyorlar.

  zaten eleştirilerinin gerici niteliğini o kadar az saklıyorlar ki,
  burjuvaziye karşı yönelttikleri başlıca suçlama, toplumun eski düzenini
  yıkması kaçınılmaz olan bir sınıfın burjuva rejim altında gelişmekte olduğu
  suçlamasıdır.

  burjuvaziye yüklenmeleri, daha çok, bir proletarya yarattığı için değil,
  bir devrimci proletarya yaratmış olması yüzündendir.

  bunun için onlar politik uygulamada işçi sınıfına karşı alınan bütün baskı
  önlemlerine katılıyorlar; günlük yaşamda da, yüksekten atmalarına karşın,
  sanayi ağacından düşen altın elmaları toplamak, doğruluğu, sevgiyi ve onuru,
  yün, pancar şekeri ve patates ispirtosu ticaretiyle trampa etmek için diz
  çöküyorlar. (bu, özellikle, malikanelerinin geniş bölümlerini kahyalar
  aracılığıyla kendi hesaplarına ektirip biçtiren, üstelik pancar şekeri ve
  inbikten geçmiş patates ispirtosu imalatçılığı yapan almanya'nın toprak
  aristokrasisi ve efendileri için doğrudur. daha zengin
  olan britanya aristokrasisi, şimdilik bu düzeye inmemiş olmakla birlikte,
  onlar da, azalan rantların yarattığı açığı kapatabilmek için
  ünvanlarını bir hayli karanlık anonim şirketlerin kurucularına ödünç
  vermek zorunda kalıyorlar. (engels'in 1888 tarihli ingilizce baskıya notu.))

  papaz nasıl her zaman toprak sahibiyle el ele olmuşsa, kilise sosyalizmi
  de feodal sosyalizmle hep el ele olmuştur.

  hıristiyan zahitliğine sosyalist bir renk vermekten daha kolay bir şey
  yoktur. hıristiyanlık da özel mülkiyete karşı, evliliğe karşı, devlete karşı
  sesini yükseltmemiş midir? bunların yerine sadakayı ve yoksulluğu, bekareti
  ve bedensel istekleri bastırmayı, manastır yaşamını ve ana kilise'yi savunan
  vaazlar vermemiş midir? hıristiyan sosyalizmi, aristokratların yanan
  yüreklerine papazın serptiği kutsal sudan başka bir şey değildir.

  b. küçük burjuva sosyalizmi

  burjuvazinin yıktığı tek sınıf, varlık koşulları modern
  burjuva toplumu ortamında gücünü yitiren ve yok olan
  tek sınıf feodal aristokrasi değildi. ortaçağ kentlileri ve
  küçük mülk sahibi köylüler, modern burjuvazinin habercileriydiler. bu iki
  sınıf, sanayi ve ticaretin ancak pek az gelişmiş olduğu ülkelerde,
  yükselen burjuvazinin yanısıra hala bitkisel bir yaşayışı sürdürmektedirler.

  modern uygarlığın tam olarak geliştiği ülkelerde, proletarya ile burjuvazi
  arasında yalpalayan ve kendini burjuva toplumun ek bir parçası olarak
  durmadan yenileyen yeni bir küçük burjuva sınıfı oluşmuştur. bununla birlikte,
  bu sınıfın tek tek üyeleri, rekabet yoluyla sürekli olarak proletaryanın
  içine itilmekte ve modern sanayi geliştikçe, modern toplumun bağımsız bir
  bölümü olmaktan büsbütün çıkacakları, imalatta, tarımda ve ticarette yerlerini
  denetçilere, kahyalara ve tezgahtarlara bırakacakları anın yaklaştığını da
  görmektedirler.

  nüfusun yarısından çok daha fazlasını köylülerin oluşturduğu fransa gibi
  ülkelerde, burjuvaziye karşı proletaryadan yana çıkan yazarların, burjuva
  rejimini eleştirirken, köylünün ve küçük burjuvanın ölçütlerini kullanmaları
  ve işçi sınıfını bu ara sınıfların görüş açısından savunmaları
  doğaldı. küçük burjuva sosyalizmi böyle doğdu. sismondi, yalnız fransa'da
  değil, ingiltere'de de bu okulun başıydı.

  bu sosyalizm okulu, modern üretim koşullarındaki
  çelişmeleri büyük bir görüş keskinliğiyle ortaya koydu.
  iktisatçıların ikiyüzlü savunularının iç yüzünü açığa çıkardı.
  makinelerin ve işbölümünün felaketli etkilerini,
  sermayeyle toprağın birkaç elde toplanmasını, aşırı üretimi ve buhranları
  tartışma götürmez bir biçimde kanıtladı; küçük burjuvanın ve köylünün
  kaçınılmaz çöküşünü, proletaryanın yoksulluğunu, üretimdeki anarşiyi, servet
  dağılımındaki korkunç eşitsizlikleri, uluslar arasındaki sınai yoketme
  savaşını, eski ahlak bağlarını, eski aile ilişkilerinin ve eski
  milliyetlerin çözülüşünü gözler önüne serdi.

  bununla birlikte, sosyalizmin bu biçimi, asıl yöneldiği
  hedefler bakımından, ya eski üretim ve mübadele araçlarını, onlarla
  birlikte de eski mülkiyet ilişkilerini ve eski toplumu geri getirmeye
  özenmiş, ya da modern üretim ve mübadele araçlarını, bu araçlar tarafından
  havaya uçurulan ve havaya uçurulması kaçınılmaz olan eski mülkiyet ilişkilerinin
  çerçevesi içine sıkıştırmak istemiştir. bu sosyalizm, her iki durumda da,
  hem gerici, hem ütopyacıdır.

  onun son sözleri şudur: imalatta loncalar, tarımda ataerkil ilişkiler.

  ensonu, inatçı tarihsel gerçekler, kendi kendini kandırmanın bütün
  uyuşturucu etkilerini dağıtınca, bu sosyalizm biçimi de azaplı bir kıvranışla
  son buldu.

  c. alman sosyalizmi ya da gerçek sosyalizm

  fransa'nın iktidardaki bir burjuvazinin baskısı altında doğan ve bu
  iktidara karşı girişilmiş savaşımın bir yansıması olan sosyalist ve komünist
  yazını, almanya'ya, bu ülkedeki burjuvazi henüz feodal mutlakiyete karşı
  savaşımına yeni başladığı bir sırada getirildi.

  alman filozofları, filozof bozuntuları ve modaya uyan
  yazar takımı bu yazına hevesle sarıldılar, ancak bu yapıtlar almanya'ya göç
  ederken fransa'nın toplumsal koşullarının da onlarla birlikte göç etmediğini
  unutarak. bu fransız yazını, almanya'nın toplumsal koşullarıyla karşılaşınca,
  doğrudan pratik anlamını tümden yitirdi ve sırf edebi bir havaya büründü.
  böylece, onsekizinci yüzyıl alman filozofları için, birinci fransız
  devriminin istemleri, genel olarak pratik akıl'ın istemlerinden daha fazla bir
  şey değillerdi, devrimci fransız burjuvazisinin iradesinin
  dile getirilişi de onların gözüne sırf irade'nin, olmak zorunda olduğu gibi
  irade'nin, genel olarak gerçek insan iradesi'nin yasaları gibi göründü.

  alman yazarlarının yaptığı, yeni fransız düşünlerini
  kendi eski felsefi bilinçleriyle uyumlu duruma getirmekten, ya da daha
  doğrusu, fransız düşünlerini, kendi felsefi bakış açılarını terketmeksizin,
  kendilerine maletmekten başka bir şey değildi.

  eski putatapıcılık döneminin klasik yapıtlarının elyazmaları üzerine
  keşişlerin nasıl katolik azizlerinin saçmasapan yaşam öykülerini yazdıkları
  pek iyi bilinir. alman yazarları küfür niteliğindeki fransız yazınına bu
  işlemin tam tersini yaptılar. fransızca asıllarının altına kendi felsefi
  saçmalıklarını yazdılar. örneğin, paranın ekonomik
  işlevleri konusundaki fransız eleştirilerinin altına insan
  doğasının yabancılaşması diye yazdılar, ve burjuva devlet
  konusundaki fransız eleştirisinin altına soyut evrenselliğin
  egemenliğine son verilmesi diye yazdılar, vb..

  fransız tarih eleştirilerinin arkasına karaladıkları bu
  felsefi lafazanlıkları da eylem felsefesi, gerçek sosyalizm,
  alman sosyalizm bilimi, sosyalizmin felsefi temeli vb. diye kutsayarak
  sundular.

  fransız sosyalist ve komünist yazını böylelikle tamamıyla iğdiş edilmiş
  oldu. ve, bu yazın alman'ın elinde, bir sınıfın bir başka sınıfla
  savaşımını anlatır olmaktan çıktığı için, alman fransız tek
  yanlılığı'nı aştığını, ve gerçek gereksinimleri değil, gerçeğin
  gereksinimlerini, proletaryanın çıkarlarını değil, hiçbir sınıfa ait olmayan,
  gerçekliği olmayan, yalnızca felsefi fantazinin sisli dünyasında
  varolan insan doğası'nın, genel olarak insanın çıkarlarını temsil ettiğini sandı.

  ögrencilik ödevini böylesine gösterişle ve ciddiyetle sunan, kötü malını
  böylesine şarlatanca göklere çıkaran bu alman sosyalizmi, bu arada, yavaş
  yavaş o bilgiççe saflığını da yitirdi.

  feodal aristokrasiye ve mutlak monarşiye karşı alman'ın, ve özellikle,
  prusya burjuvazisinin savaşı, bir başka deyişle, liberal hareket, daha
  ciddileşti.

  böylece, gerçek sosyalizme, politik hareketin karşısına sosyalist
  istemlerle çıkmak, liberalizme karşı, temsili hükümete karşı, burjuva
  rekabetine karşı, burjuva basın özgürlüğüne, burjuva hukukuna, burjuva
  özgürlük ve eşitliğine karşı geleneksel lanetleri savurmak ve yığınlara
  bu burjuva akımıyla kazanacak hiçbir şeyleri bulunmadığı, her şeylerini
  kaybedecekleri yolunda nutuklar çekmek için çoktandır beklediği fırsat
  verilmiş oldu. alman sosyalizmi, ahmakça bir yankısı olduğu fransız
  eleştirisinin, karşılık düştüğü ekonomik varlık koşulları ve buna uyarlanmış
  politik yapısıyla modern burjuva toplumunun varlığına, yani almanya'da
  henüz sonuçlanmamış savaşımın esas hedefi olan şeylere dayandığını
  tam da gerekli olduğu anda unuttu.

  papazlardan, profesörlerden, taşra beylerinden ve memurlardan
  izleyicileriyle birlikte mutlakiyetçi hükümetler
  için, kendilerini tehdit eden burjuvaziye karşı, bu sosyalizm sevinçle
  karşılanan bir korkuluk hizmetini gördü.

  bu aynı hükümetlerin tam o sıra alman işçi sınıfının
  ayaklanmalarına karşı kullandıkları kırbaç ve kurşun biçimindeki
  acı haplardan sonra, bu sosyalizm bir mutlu son olmuştu.

  bu gerçek sosyalizm, böylelikle, alman burjuvazisine karşı, hükümetler
  için bir savaş silahı hizmeti görürken, bir yandan da doğrudan doğruya
  gerici bir çıkarı, darkafalı alman küçük burjuvanın çıkarını temsil ediyordu.
  almanya'da bir onaltıncı yüzyıl kalıntısı olan ve o zamandan buyana çeşitli
  biçimler altında sürekli olarak tekrar tekrar ortaya çıkan küçük burjuva
  sınıfı, bugünkü durumun gerçek toplumsal temelidir.

  bu sınıfı korumak, almanya'daki şimdiki durumu korumak demektir.
  burjuvazinin sınai ve politik üstünlüğü onu, bir yandan sermaye birikimi,
  öte yandan devrimci bir proletaryanın ortaya çıkması sonucu kesin bir yıkımla
  tehdit etmektedir. gerçek sosyalizm, işte bu iki kuşu bir taşla vuracak
  şeymiş gibi karşılandı. bir salgın gibi yayıldı.

  tumturaklı söz çiçekleriyle süslenmiş, mariz duygusallığın çiğiyle
  sırılsıklam, kafalardaki örümcek ağlarından oluşmuş kisve, alman
  sosyalistleri'nin o acınası sonsuz gerçeklerinin iskeletine bürüdükleri
  bu üstün kisve, böyle bir ortamda mallarının satışını alabildiğine artırmaya
  yaradı.

  ve, alman sosyalizmi, küçük burjuva darkafalının
  tumturaklı temsilcisi olarak görevini gittikçe daha fazla benimsedi.

  alman ulusunun örnek ulus, darkafalı alman küçük
  burjuvasının da tipik insan olduğunu ilan etti. bu örnek
  insanın tüm alçakça bayağılığına, gerçek niteliğinin tam
  tersine, gizli, yüce, sosyalistçe bir anlam verdi. komünizmin gaddarca
  yıkıcı eğilimine doğrudan karşı çıkacak ve her türlü sınıf savaşımını
  tepeden ve tarafsız bir küçümseyişle karşıladığını ilan edecek kadar ileri
  gitti. birkaçı dışında, şu anda (1847) almanya'da piyasaya sürülen
  bütün sözde sosyalist ve komünist yayınlar, bu bayağı, sinir bozucu yazına
  girerler.

  2. tutucu sosyalizm ya da burjuva sosyalizmi

  burjuvazinin bir bölümü, burjuva toplumun varlığını
  sürdürmesini güven altına alabilmek için toplumsal dertleri onarmaya
  isteklidir.

  iktisatçılar, iyilikseverler, insaniyetçiler, işçi sınıfının
  durumunu düzeltmek için çalışanlar, yoksullara yardım
  işlerini örgütleyenler, hayvanlara eziyet edilmesini önleme
  derneklerinin üyeleri, ılımlılık bağnazları, kıyıda bucakta
  saklı daha akla gelebilecek her türlü reformcular bu bölüme
  girerler. üstelik bu sosyalizm biçimi, işlenmiş,
  eksiksiz sistemlere sahiptir.

  bu biçime bir örnek olarak proudhon'un philosophie
  de la misdre (sefaletin felsefesi)ni anabiliriz.

  sosyalizan burjuva, modern toplum koşullarının sağladığı bütün
  üstünlüklerden, bunlardan zorunlu olarak doğan savaşım ve tehlikeler
  olmaksızın yararlanmak ister.

  onlar, devrimci ve parçalayıcı öğeleri dışında, bugünkü
  toplumun sürmesinden yanadırlar. proletaryasız bir burjuvazinin
  özlemini çekerler. burjuvazi doğal olarak, kendisinin
  en üstün durumda bulunduğu dünyayı en iyi dünya
  sayar; ve burjuva sosyalizmi de, bu rahatlatıcı anlayışı
  geliştirerek oldukça eksiksiz çeşitli sistemlere ulaştırır. proletaryanın
  bu gibi bir sistemi uygulamasını ve böylelikle
  doğruca toplumsal yeni kudüs'e yürümesini isterken, gerçekte o yalnızca,
  proletaryanın mevcut toplumun sınırları içinde kalmasını, ama
  burjuvaziyle ilgili bütün nefret dolu düşünlerini kafasından atmasını
  istemektedir.

  bu sosyalizmin ikinci ve daha pratik, ama daha az sistemli bir biçimi,
  işçi sınıfına, salt politik reformun değil, ancak maddi varlık
  koşullarındaki, ekonomik ilişkilerdeki bir değişikliğin bir yararı
  olabileceğini göstererek, her türlü devrimci hareketi işçi sınıfının
  gözünden düşürmeye çalışmıştır. bununla birlikte, sosyalizmin bu biçimi,
  maddi varlık koşullarındaki değişikliklerden, hiçbir biçimde burjuva
  üretim ilişkilerinin ortadan kaldırılmasını, ancak bir devrimle
  gerçekleştirilebilecek bir ortadan kaldırmayı değil, bu ilişkilerin
  sürekli varlığına dayanan idari reformları, yani sermaye ile emek
  arasındaki ilişkilere hiçbir bakımdan ilişmeyecek, ama olsa olsa burjuva
  hükümetinin masraflarını azaltacak ve idari işleri basitleştirecek
  reformları anlar.

  burjuva sosyalizmi, ancak bir laf cambazlığına büründüğü zaman ve ancak o
  zaman uygun anlatımını bulur.

  özgür ticaret: işçi sınıfının yararına. himayeci gümrük resimleri: işçi
  sınıfının yararına. hapishane reformu: işçi sınıfının yararına. burjuva
  sosyalizminin son sözü ve söylemek istediği tek ciddi söz işte budur.

  hepsi şu tümceyle özetlenebilir: burjuva -işçi sınıfının yararına- burjuvadır.

  3. eleştirel-ütopyaci sosyalizm ve komünizm

  burada, her büyük modern devrimde, babeuf ve ötekilerin yazılarında
  olduğu gibi, proletaryanın istemlerini her zaman dile getirmiş olan
  yazının sözünü etmiyoruz.

  proletaryanın, kendi hedeflerine ulaşmak için, feodal
  toplumun yıkılmakta olduğu evrensel coşku anlarındaki
  ilk doğrudan girişimleri, proletaryanın o zamanki gelişmemiş
  durumundan ötürü ve aynı zamanda kurtuluşu için
  ekonomik koşulların, henüz yaratılmamış ve ancak yaklaşan
  burjuva çağında yaratılabilecek olan koşulların yokluğundan
  ötürü, zorunlu olarak başarısızlığa uğradı. proletaryanın bu ilk
  hareketlerine eşlik eden devrimci yazın,
  zorunlu olarak gerici bir nitelik taşıyordu. bu yazın, evrensel
  zahitliği (bir lokma bir hırka zihniyetini -ç.) ve en
  kaba biçimiyle toplumsal eşitliği telkin ediyordu.

  st. simon, fourier, owen ve ötekilerin haklı olarak
  sosyalist ve komünist sistemler olarak adlandırılan sistemleri,
  proletarya ile burjuvazi arasındaki savaşımın, yukarıda anlatılan,
  ilk, gelişmemiş döneminde ortaya çıktılar (bkz: bölüm 1., burjuvalar
  ve proleterler).

  bu sistemlerin kurucuları, gerçekten, sınıf karşıtlıklarını olduğu
  kadar, hüküm süren toplum biçimindeki parçalayıcı öğelerin etkisini de
  görebilmişlerdir. ama, daha çocukluk çağında olan proletarya, onlara
  herhangi bir tarihsel girişimi ya da herhangi bir bağımsız politik hareketi
  olmayan bir sınıf gibi görünmüştür.

  sınıf karşıtlıklarının gelişmesi sanayinin gelişmesine
  ayak uydurduğundan, içinde yaşadıkları ekonomik durum
  henüz onlara proletaryanın kurtuluşunun maddi koşullarını sunmuyordu.
  bundan ötürü onlar, bu koşulları yaratacak yeni bir toplumsal bilim,
  yeni toplumsal yasalar aramaya koyulmuşlardır.

  tarihsel eylem onların yaratıcı kişisel eylemine, tarihin yarattığı
  kurtuluş koşulları gerçek dışı tasarımlara ve proletaryanın adım adım,
  kendiliğinden sınıf örgütlenmesi de bu mucitler tarafından özel olarak
  icat edilmiş bir toplum örgütlenmesine boyun eğecektir. onların gözünde,
  geleceğin tarihi kendi toplumsal planlarının propagandasına ve pratiğe
  geçirilmesine dönüşecektir.

  planlarını biçimlendirirlerken, en çok acı çeken sınıf
  olarak en çok işçi sınıfının çıkarlarını gözetmenin bilincindedirler.
  proletarya onlar için ancak en çok acı çeken sınıf olması bakımından
  vardır.

  sınıf savaşımının gelişmemiş durumu kadar içinde bulundukları ortam da,
  bu tür sosyalistlerin kendilerini bütün sınıf karşıtlıklarının çok
  üstünde görmelerine neden olmuştur. onlar toplumun her üyesinin, hatta
  en iyi durumda olanının da, koşullarının iyileştirilmesini isterler.
  bundan ötürü onlar hep, sınıf ayrımı yapmadan, hayır,
  egemen sınıfı el üstünde tutarak, toplumun tümüne çağrıda
  bulunurlar. çünkü, insanlar bir kez sistemlerini anladıktan
  sonra, olanaklı en iyi toplum için bunun olanaklı en
  iyi plan olduğunu nasıl görmezlik ederler?

  böylece, onlar her türlü politik eylemi ve özellikle her
  türlü devrimci eylemi reddederler; amaçlarına barışçı yollarla
  ulaşmak isterler, ve zorunlu olarak başarısızlığa uğramaya
  mahkum küçük deneylerle ve örnek gösterme yoluyla, yeni
  toplumsal tanrı buyruğu'nun yolunu döşemeye çabalarlar.

  proletaryanın henüz pek az gelişmiş olduğu ve kendi
  durumunun henüz ütopik bir kavrayışına sahip bulunduğu
  bir zamanda çizilen, geleceğin toplumuna ilişkin bu gerçek
  dışı resimler, bu sınıfın toplumun genel bir yeniden kuruluşuna
  duyduğu ilk sezgisel özlemini yansıtıyordu.

  ama bu sosyalist ve komünist yayınlar, aynı zamanda
  bir eleştiri öğesi içerirler. mevcut toplumun bütün ilkelerine
  saldırırlar. onun için bunlar, işçi sınıfının aydınlanması için çok
  değerli malzemeyle doludurlar. bu yayınlarda önerilmiş olan, kentle
  köy arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması, ailenin ortadan kaldırılması,
  sanayilerin özel kişiler hesabına işletilmesine ve ücret sistemine
  son verilmesi, toplumsal uyumun ilan edilmesi, devletin
  işlevlerinin yalnızca üretimi denetlemekle sınırlanması gibi
  pratik önlemler-bütün bu öneriler, o sıralar daha henüz
  belirmeye başlamış olan ve bu yayınlarda ancak ilk belli-belirsiz
  biçimleriyle ayırdına varılan sınıf karşıtlıklarının
  ortadan kaldırılması gereğine işaret etmekten öte geçmezler.
  onun içindir ki, bu öneriler katıksız ütopyacı bir nitelik taşırlar.

  eleştirel-ütopyacı sosyalizm ve komünizm tarihsel gelişmeye ters orantılı
  bir anlam taşır. modern sınıf savaşımı ne kadar gelişir ve belirli
  bir biçim alırsa, hayale bağlanarak
  bu savaşımın dışında kalış ve ona karşı yöneltilen
  hayali saldırılar da o oranda tüm pratik değerini ve
  tüm teorik nedenini yitirir. bu yüzdendir ki, bu sistemlerin
  kurucuları birçok bakımlardan devrimci olmalarına
  karşın, onların tilmizleri her durumda gerici tarikatlar kurmaktan
  öte gitmemişlerdir. onlar, proletaryanın ileriye
  doğru tarihsel gelişimi karşısında ustalarının eski görüşlerine
  sıkıca sarılırlar. bu yüzden, onlar kararlılıkla sınıf
  savaşımını küllendirme ve sınıf karşıtlıklarını uzlaştırma
  yolunda çaba gösterirler. toplumsal ütopyalarının
  deneylerle gerçekleştirilmesini, dünyadan yalıtılmış phalanstere'ler oluşturulmasını,
  yurt içi kolonileri kurulmasını, -yeni kudüs'ün formaları sekize katlı
  cep kitabı boyunda baskısı olan- yeni bir küçük icariayı düşlerler ve
  bütün bu havadaki şatoları gerçekleştirmek
  için de burjuvanın merhametine, burjuva yardım severlerin
  keselerine seslenmek zorunda kalırlar. ve derece derece, yukarıda
  betimlenen gerici tutucu sosyalistlerin kategorisine batarlar; onlardan
  tek farkları, daha sistemli bilgiçlikleri ve kendi toplum bilimlerinin
  mucizevi etkilerine besledikleri bağnazca ve batıl inançlarıdır.

  bu yüzden onlar, işçi sınfının girişeceği her tür politik
  eyleme şiddetle karşı çıkarlar; onlara göre, bu tür eylem
  yeni tanrı buyruğu'na ancak kör bir inançsızlıktan ileri
  gelebilir.

  ingiltere'de owen'ciler chartist'lere, fransa'da da fourier'ciler
  reformistler'e karşıdırlar.

  -4-

  komünistlerin bugünkü çeşitli muhalefet
  partileri karşisindaki durumu

  komünistlerin ingiltere'deki chartist'ler, amerika'daki
  tarım reformcuları gibi mevcut işçi sınıfı partileriyle ilişkileri
  bölüm 2 de açıklanmıştır.

  komünistler işçi sınıfının en yakın hedeflerine erişilebilmesi
  ve güncel çıkarlarının korunması için savaşım yürütürler; ama onlar
  aynı zamanda, mevcut hareket içinde bu hareketin geleceğini temsil
  ederler ve onu gözden kaçırmazlar. komünistler fransa'da tutucu ve
  radikal burjuvaziye karşı sosyal demokratlarla bağlaşma kurarlar,
  ama büyük devrim'den devralınagelen geleneksel söz kalıplarına
  ve aldatmacalara karşı eleştirel bir durum alma
  hakkını hiçbir zaman elden bırakmazlar.

  isviçre'de radikalleri desteklerler, ama bu partinin birbirine karşıt
  öğelerden oluştuğu, bir bölümün fransa'daki anlamında demokratik
  sosyalistler, bir bölümünün de radikal burjuvalar olduğu gerçeğini gözden
  kaçırmazlar.

  polonya'da, ulusal kurtuluşun baş koşulu olarak bir
  tarım devriminde direten partiyi, 1846'daki krakov ayaklanmasını başlatan
  partiyi desteklerler.

  almanya'da mutlak monarşiye, feodal-senyör tahakkümüne ve küçük
  burjuvaziye karşı, devrimci bir yolda hareket ettiği sürece burjuvaziyle
  birlikte savaşım yürütürler.

  ama onlar, burjuvazinin kendi egemenliğiyle birlikte
  zorunlu olarak getireceği toplumsal ve politik koşulları,
  alman işçilerinin burjuvaziye karşı bir o kadar silah olarak
  anında kullanabilmeleri için, ve almanya'da gerici sınıfların yıkılışının
  ardından burjuvazinin kendisine karşı savaşa
  hemen girişebilmeleri için, burjuvaziyle proletarya arasındaki düşmanca
  karşıtlığın bilincini işçilerde olanaklı en açık biçimiyle uyandırmayı
  hiçbir zaman savsaklamazlar.

  komünistler dikkatlerini en çok almanya'ya çevirirler,
  çünkü bu ülke avrupa uygarlığının daha ileri koşulları altında
  ve onyedinci yüzyılda ingiltere'de, onsekizinci yüzyılda fransa'da
  olduğundan çok daha gelişmiş bir proletarya ile yapılmak durumundaki
  bir burjuva devriminin eşiğindedir, ve çünkü, almanya'daki burjuva
  devrimi, hemen ardından gelecek bir proleter devrimin başlangıcı olacaktır.

  kısacası, komünistler her yerde, mevcut toplumsal ve
  politik düzene karşı, her devrimci hareketi desteklerler.
  onlar, bütün bu hareketlerde, o sıradaki gelişme derecesi
  ne olursa olsun, mülkiyet sorununu hareketin temel sorunu olarak ön
  plana çıkarırlar.

  son olarak, onlar, her yerde bütün ülkelerin demokratik partilerinin
  birliği ve anlaşması için çalışırlar.

  komünistler, görüşlerini ve amaçlarını gizlemeyi küçüklük sayarlar. onlar,
  hedeflerine ancak, mevcut bütün toplumsal koşulların zorla devrilmesiyle
  ulaşabileceğini açıkça ilan ederler. varsın egemen sınıflar bir komünist
  devrimi korkusuyla titresinler. proleterlerin zincirlerinden
  başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. kazanacakları koca
  bir dünya var.

  bütün ülkelerin işçileri, birleşiniz!

  son
 • necasetten (bkz: dogma 95 manifestosu)
 • türkçesi kesmez de ben illa ingilizce okumak isterim derseniz full text html döküman için link aşağıda:
  http://www.marx2mao.org//m&e/cm47.html
 • ayaktakimi anlamina gelen proletarya sinifina cagri baabinda yazilmis manifesto. hala etkinligini(buyuk olcude) koruyan fikirler olsa da yanlislar vardir, siyasal gelismeler, dogup gelisimleri acisindan falan yanlis irdelenmistir zannimca.