şükela:  tümü | bugün
 • meb yangın mevzuatı

  (bkz: 29 kasım 2016 adana öğrenci yurdu yangını)

  bu konuda bilgisi olan yazabilir mevzuatta 2015 yılında değişiklikler olmuş.

  binaların yangından korunması hakkında yönetmelik esaslarına göre hazırlanan millî eğitim bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar tarafından kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler, organizasyon, eğitim ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.

  aralıklarla belli kuruluş denetlenmesi belirtilmiş, peki denetleyen kuruluşların sorumluları her denetlemesi sonucunda raporları eksiksiz mi
  -----------------------------------------------
  (3) kaçış yolu kapıları kanatlarının kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.
  --------------------------------------------------------

  üçüncü bölüm
  kaçış merdivenleri

  kaçış merdivenleri

  madde 27 - (1) yangın ve diğer acil hallerde, bir binadaki insanların sürat ve emniyetle tahliyesinde kullanılmak üzere bu göreve özel olarak tasarlanan, korunumlu merdivenlerdir. yapının olağan merdivenlerinden yangında kullanılabilecek özellikte olanları da kaçış merdiveni olarak kabul edilir.

  (2) kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.

  (3) yangın merdivenlerinin kullanıma uygun şekilde boş bulundurulmasından bina yöneticileri sorumludur.

  acil çıkış zorunluluğu

  madde 28 - (1) bütün binalarda aksi belirtilmedikçe en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir.

  (2) (değişik ikinci fıkra : 19/01/2010 tarihli ve b.08.0.imd.0.14.00.00-223 sayılı makam onayı) 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az iki çıkış bulunması şarttır. kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise en az üç çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise en az dört çıkış bulunmak zorundadır.

  (3) (ek üçüncü fıkra : 19/01/2010 tarihli ve b.08.0.imd.0.14.00.00-223 sayılı makam onayı) çıkışların birbirinden olabildiğince uzakta olması gerekir. bölünmemiş tek mekânlarda 2 çıkış gerekiyor ise çıkışlar arasındaki mesafe yağmurlama sistemi bulunmadığı takdirde diyagonal mesafenin 1/2’sinden ve yağmurlama sistemi mevcut ise diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olamaz.

  (4) (ek dördüncü fıkra : 19/01/2010 tarihli ve b.08.0.imd.0.14.00.00-223 sayılı makam onayı) çıkış mesafelerinin kapıdan alındığı bina kullanım sınıflarında, bir koridor içindeki 2 kaçış merdiveni arasındaki mesafe, yağmurlama sistemi olmayan yapılarda koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi olan yapılarda ise koridor uzunluğunun 1/3’ünden az olamaz.

  kaçış merdiveni özellikleri

  madde 29 - (1) kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir.

  (2) kaçış merdiveninin, zemin düzeyindeki dışarı çıkışın görülebildiği ve engellenmediği hol, koridor, fuaye, lobi gibi bir dolaşım alanına inmesi hâlinde, kaçış merdiveninin indiği nokta ile dış açık alan arasındaki uzaklık, kaçış merdiveni bir kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise 10 m ’yi aşamaz. dışa açık alanın, kaçış merdiveninin indiği noktadan açıkça görülmesi ve güvenlikli bir şekilde doğrudan erişilebilir olması gerekir. iç kaçış merdivenlerinden boşalan kullanıcı yükünü karşılayacak yeterli genişlikte dışa açık kapı bulunması şarttır.

  (3) (değişik üçüncü fıkra : 19/01/2010 tarihli ve b.08.0.imd.0.14.00.00-223 sayılı makam onayı) kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok olmayan ve 4 basamaktan az olmayan aralıkla sahanlıklar düzenlenir. bina yüksekliği 15.50 m’den veya bir kattaki kullanıcı sayısı 100 kişiden fazla olan binalarda dengelenmiş kaçış merdivenlerine izin verilmez.

  (4) merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm olması gerekir.

  (5) herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm ’den çok ve basamak genişliği 250 mm ’den az olamaz. basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.

  (6) (değişik altıncı fıkra : 19/01/2010 tarihli ve b.08.0.imd.0.14.00.00-223 sayılı makam onayı) kaçış merdiveni yuvasına ve yangın güvenlik holüne elektrik ve mekanik tesisat şaftı kapakları açılamaz, kombi kazanı, iklimlendirme dış ünitesi, sayaç ve benzeri cihaz konulamaz.

  dış kaçış merdivenleri

  madde 30 - (1) dışarıda yapılan açık kaçış merdiveni, ilgili gereklere uyulması şartıyla iç kaçış merdivenleri yerine kullanılabilir. dış kaçış merdiveninin korunumlu yuva içinde bulunması şart değildir.

  (2) açık dış kaçış merdiveninin herhangi bir bölümüne, yanlardan yatay ve alttan düşey uzaklık olarak 3 m içerisinde merdivenin özelliklerinden daha az korunumlu kapı ve pencere gibi duvar boşluğu bulunamaz.
  (3) bina yüksekliği 21.50 m ’den fazla olan binalarda, bina dışında açık merdivenlere izin verilmez.

  dairesel merdiven

  madde 31 - (1) dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve en az 100 cm genişlikte olmaları hâlinde, kullanıcı yükü 25 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilir. belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler, zorunlu çıkış olarak kullanılamaz.

  (2) dairesel merdivenler 9.50 m 'den daha yüksek, basamağın kova merkezinden en fazla 50 cm uzaklıktaki basış genişliği 250 mm ’den az olamaz.

  (3) basamak yüksekliği 175 mm 'den çok, baş kurtarma yüksekliği 2.50 m 'den az olamaz.

  kaçış merdiveni havalandırması

  madde 32 - (1) bütün korunmuş kaçış merdivenlerinin(3) doğal yolla veya altıncı kısımdaki gereklere uygun olarak mekanik yolla havalandırılması veya basınçlandırılması gerekir. kaçış merdiveni ve kullanım alanları, aydınlatma ve havalandırma amacı ile aynı aydınlığı veya baca boşluğunu paylaşamaz.

  kaçış yolu kapıları

  madde 33 - (1) kaçış yolu kapılarının en az temiz genişliği 80 cm’ den yüksekliği 200 cm. den az olamaz.

  (2) kaçış yolu kapılarda eşik olmaması gerekir. dönel kapılar ve turnikeler çıkış kapısı olarak kullanılmayacaktır.

  (3) kaçış yolu kapıları kanatlarının kullanıcıların hareketini engellememesi gerekir. kullanıcı yükü 50 kişiyi aşan mekânlardaki çıkış kapılarının kaçış yönüne doğru açılması şarttır. kaçış yolu kapılarının el ile açılması ve kilitli tutulmaması gerekir. basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.

  (4) kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60 dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet veriyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması şarttır. kapıların, kendiliğinden kapatan düzenekler ile donatılması ve itfaiyecilerin veya görevlilerin gerektiğinde dışarıdan içeriye girmelerine imkân sağlayacak şekilde olması gerekir.

  (5) merdivenden tabii zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan bütün kaçış yolu kapıları ile bir kattaki kişi sayısının 100’ü geçmesi hâlinde, kaçış merdiveni, kaçış koridoru ve yangın güvenlik holü kapıları, kaçış yönünde kapı kolu kullanılmadan açılabilecek şekilde düzenlenir.