şükela:  tümü | bugün
 • 4077 sayılı, tüketicinin korunması hakkındaki kanun ile hayatımıza girmiş bir kavramdır.
  çogunlukla internet sitelerinden daha az oranda televizyon ve diğer organlardan alış-verişlerde uygulanır.

  internet sitelerinden alış-veriş yapıldığında bu sözleşmelerin ülke sınırları içinde geçerli olduğunu unutmamak gerekir.

  aşağıya konuyu düzenleyen 4077 sayılı kanunun 9/a maddesi ile " mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik" hükümlerini kopyalıyorum.

  "mesafeli sözlesmeler
  madde 9/a.- (ek: 4822 - 6.3.2003 / m.14 ) mesafeli sözlesmeler; yazılı,
  görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diger iletisim araçları kullanılarak ve tüketicilerle
  karsı karsıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan
  teslimi veya ifası kararlastırılan sözlesmelerdir.
  mesafeli satıs sözlesmesinin akdinden önce, ayrıntıları bakanlıkça çıkarılacak tebligle
  belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. tüketici, bu bilgileri edindigini yazılı
  olarak teyit etmedikçe sözlesme akdedilemez. elektronik ortamda yapılan sözlesmelerde teyid islemi, yine elektronik ortamda yapılır.
  satıcı ve saglayıcı, tüketicinin siparisi kendisine ulastıgı andan itibaren otuz gün içerisinde
  edimini yerine getirir. bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek kosuluyla en
  fazla on gün uzatılabilir.
  satıcı veya saglayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddi malların veya
  sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldıgını ispatla yükümlüdür.
  cayma hakkı süresince sözlesmeye konu olan mal veya hizmet karsılıgında tüketiciden
  herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge
  vermesinin istenemeyecegine iliskin hükümler dısında kapıdan satıslara iliskin hükümler
  mesafeli sözlesmelere de uygulanır.
  satıcı veya saglayıcı cayma bildiriminin kendisine ulastıgı tarihten itibaren on gün içinde
  almıs oldugu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukuki islemden dolayı borç altına sokan
  her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür."

  yönetmelik :

  "13 haziran 2003 tarihli resmi gazete
  sayı:25137
  sanayi ve ticaret bakanlığından:

  mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik

  amaç
  madde 1- bu yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmeler hakkında uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

  kapsam
  madde 2- bu yönetmelik, yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelere uygulanır.

  dayanak
  madde 3 - bu yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 31 inci ve bu kanuna 4822 sayılı kanunla eklenen 9/a maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  tanımlar
  madde 4 - bu yönetmeliğin uygulanmasında;
  a) bakanlık: sanayi ve ticaret bakanlığını,
  b) bakan: sanayi ve ticaret bakanını,
  c) mal: alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
  d) hizmet: bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti,
  e) satıcı: kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
  f) sağlayıcı: kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri,
  g) tüketici: bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
  h) kredi veren: mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini,
  ı) mesafeli sözleşme: yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleri,
  ifade eder.

  ön bilgiler
  madde 5 - mesafeli sözleşmenin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur.
  a) satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
  b) sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri,
  c) sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı,
  d) satıcı veya sağlayıcının fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi,
  e) tüketicinin ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bilgiler,
  f) teslimat ve ifanın nasıl yapılacağına ve varsa buna ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
  g) cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağına dair bilgiler,
  h) tüketiciye bir maliyeti varsa kullanılan iletişim yollarının ücreti,
  ı) sözleşme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilişkin program,
  j) tüketicinin talep ve şikayetlerini iletebileceği satıcı veya sağlayıcının açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri.

  ön bilgilerin doğruluğunun yazılı olarak kanıtlanması
  madde 6 - tüketici, ön bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde bu teyit işlemi yine elektronik ortamda yapılır. tüketici, mallar için sözleşme konusu mal kendisine ulaşmadan, hizmetler için de en geç sözleşmenin ifasından önce ön bilgileri içeren yazılı onayı almalıdır.

  sözleşmede bulunması gereken şartlar
  madde 7 - mesafeli sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve bu sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
  sözleşmede;
  a) tüketicinin, satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,
  b) sözleşmenin düzenlendiği tarih,
  c) malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve şekli,
  d) teslimat ve ifaya ilişkin masrafların tutarı ve kimin tarafından karşılanacağına dair bilgiler,
  e) sözleşme konusu malın veya hizmetin cinsi veya türü, miktarı ve varsa marka ve modeli,
  f) malın veya hizmetin türk lirası olarak vergiler dahil peşin satış fiyatı,
  g) vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek türk lirası olarak toplam satış fiyatı,
  h) faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirtilen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,
  ı) peşinat tutarı,
  j) ödeme planı,
  k) borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
  yer alır.

  cayma hakkı
  madde 8 - tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.
  elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
  malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.
  tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.
  bu yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.
  tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

  satıcı ve sağlayıcının yükümlülüğü
  madde 9 - satıcı veya sağlayıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirmekle yükümlüdür. bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.
  satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmekle, ayrıca yirmi gün içinde de malı geri almakla yükümlüdür.
  satıcı veya sağlayıcı mesafeli sözleşme konusu malın veya hizmetin tüketiciye teslimi veya ifasından önce sözleşmenin bir nüshasını ve ön bilgilerin teyidine ilişkin yazılı onayın bir nüshasını tüketicinin kendi el yazısı ile imzalanmasını sağlayarak teslim eder. uyuşmazlık halinde ispat külfeti satıcı ve sağlayıcıya aittir.
  haklı bir sebebe dayanmak şartıyla satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ve sözleşmede belirtmesi şartıyla, tüketiciye eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.
  satıcı veya sağlayıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir. ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde tüketiciye iade eder.

  geri ödeme
  madde 10 - mesafeli sözleşmelerde, ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

  kapsam dışı sözleşmeler
  madde 11 - bu yönetmelik hükümleri;
  a) banka, sigorta ile ilgili,
  b) otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen,
  c) halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen,
  d) açık arttırma yolu ile akdedilen,
  e) gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili,
  f) sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren,
  sözleşmelere uygulanmaz.

  yürürlük
  madde 12 - bu yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

  yürütme
  madde 13 - bu yönetmelik hükümlerini sanayi ve ticaret bakanı yürütür.
 • ben mi yanlış okudum bu sözleşmeyi yoksa insan aklıyla alay mı ediyor?

  1nci maddesinde diyor ki
  alıcı 14 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ürünü iade edebilir.

  2nci madde diyor ki
  ürünün ambalajı açılmışsa iade kapsamına girmez.

  teşekkürler.
 • miyadı dolmuş bir sözleşmedir. insanları e-ticarete teşvik için zamanında birilerinin götünden sıçılmış ve bırakıldığı gibi kalmıştır. art niyetli müşterilerin satıcıları batırması ve mağdur etmesi için birebirdir.