şükela:  tümü | bugün
 • sorguya muattap kisinin sevdigi birileri kiliginda olurlarmis ki gariban ilk anda dumur olup siyirmasin balatayi.
 • 24 saat online olup, tanrinin muhasebesinden sorumlu yaratiklar. lakin, gunumuzde cogu insan evladi, tanri katinda vergilerini odemedigi icin, cok fazla acik veriyorlar ve bu anlamda sorgu ve sual makamligi yaninda, icra memurlugu gorevleri de var gibi geliyor bana. isbu entrynin hissiyatimizda ve dahi borc hanemizde tecelli etmekte gecikmeyecek olmasi da an meselesi, o ayri.
 • (bkz: firiştegân)
 • pamirle muhsin'i hatirlatan melek kombinasyonu. ayrica suleyman ates bir programda bunlar yoktur dediydi.
 • ölen kimseyi mezarında sorguya çeken ve gerektiğinde onu cezalandıran iki melek. bunların, münker ve nekir diye isimlendirilmeleri, her ikisinin de aşinası olmadığımız garip bir sûrette olmalarındandır. nitekim arapça'da bir kimsenin, bilmediği veya tanımadığı bir şeyi bilmediğini ifade etmek için, "nekirtü'ş-şey'e" der.

  ehl-i sünnet'e göre, münker ve nekir, ölen kişiye rabbini, dinini ve peygamberini sorarlar. mü'min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez. bu husustaki hadisler pek çoktur. söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, allah ölüyü diriltir ve melekler sorularını yöneltirler (pezdevî, "ehl-i sünnet akâidi" çev., şerafettin gölcük, istanbul 1980, 237).

  ebu hüreyre'den; hz. peygamber (s.a.s.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

  "ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. bunlardan birine münker diğerine de nekir denir. ölüye: "bu adam (rasûlüllah) hakkında ne diyorsun?" diye sorarlar. o da hayatta iken söylemekte olduğu; "o, allah'ın kulu ve resûlüdür. allah'tan başka allah olmadığına, muhammed(s.a.s.)in o'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim"sözlerini söyler. melekler; "biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten" derler. sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira' kadar genişletilir ve aydınlatılır. sonra ona "yat!" denir. "aileme dönüp onlara haber versem mi?" diye sorar. onlar da; "akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan, güveğinin uyuması gibi uyu!" derler. böylece, yatlığı yerden, cenab-ı allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur.

  eğer münafık ise, "insanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum" der. melekler de, "böyle söylediğini zaten biliyorduk" derler. sonra arza: "onu sıkıştır" denir. arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir." (tirmizi, cenâiz, 70)

  akâid kitaplarının hemen hemen tümünde, münker-nekir'den, bunların kabirde ölüye yönelttikleri sorulardan bahsedilir. kur'ân-ı kerîm'de bu iki meleğin adından söz edilmediği gibi kabirde ölünün sorguya çekileceğine dair açık bir ifadeye de rastlanmaz. ancak bazı âyetlerin buna işaret ettiği, hattâ bazılarının tamamen kabir suali ile ilgili olduğu ehl-i sünnet alimlerince kabul edilmiştir. ömer nesefi'nin "akaid"inde: "münker ve nekir'in suali kitap ve sünnetle sabittir" denmektedir.

  "allah, îman edenleri dünyada da âhirette de değişmeyen sağlam söz üzerinde sabit kılar. zâlimleri ise saptırır. allah dilediğini yapar" (ibrahim, 14/27) âyetinde geçen âhiret hayatından maksat kabir; "sabit söz''den maksat da "kelime-i şehadet''tir denmiştir. ibn mâce, sünen'inde şöyle demektedir:

  "allah, iman edenleri sabit bir söz ile metanetli kılar" âyeti, kabir azabı (sorgusu) hakkında indi. ölüye kabirde; "senin rabbin kim?" diye sorulur. o da; "rabbim allah'tır, peygamberim muhammed (s.a.s.)'dir" diye cevap verir. işte mü'min ölünün böyle cevabı; "allah iman edenleri sâbit söz ile dünya hayatında ve ahirette metanetli kılar" meâlindeki âyetin ifadesidir (ibn mace, zühd, 32; ayrıca bk. buhari, tefsîr, sûre, 14).

  bu hadis, kütübü sittenin hepsinde rivayet edilmiştir. bazı rivayetlerde kabirde ölüye sorulan sorular; "rabbin kimdir, dinin nedir, peygamberin kimdir?" diye üçe çıkarılmıştır.

  "onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. kıyamet çattığı gün; fir'avn'ın adamlarını azabın en ağırına sokun, denir" (el-mü'min, 40/46) âyetinin de kabir suali ve kabir azabı ile ilgili olduğu tefsir kitaplarında belirtilmiştir (ibn kesîr, "tefsîrü'l-kur'âni'l-azîm", 40/46. âyetin tefsîri).

  münker ve nekir'in kabirdeki sorularıyla ilgili pek çok hadis varid olmuştur. bu ahad haberler, lafızları itibariyle tevâtür derecesine ulaşmamışlarsa da, bu konudaki hadislerin çokluğu, konuyu manevî mütevâtir derecesine yükseltir (haşiyetü'l-kesteli alâ şerhi'l-akâid, istanbul 1973, 133, 134).

  bu hadislerin bir kısmında ölünün sorguya çekileceğinden söz edilmekte, ancak herhangi bir melekten bahsedilmemektedir:

  "ölü mezara konulur. salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. sonra ona; "hangi dinde idin?"diye sorulur. o; "ben islâm dininde idim" diye cevap verir. sonra ona; "şu adam (rasûlüllah, s.a.s.) kimdir?" diye sorulur. o da; "muhammed (s.a.s.), allah'ın rasûlüdür. o, bize allah katından apaçık âyetler getirdi; biz de o'nu doğruladık" diye cevap verir. daha sonra bu ölüye; "sen allah'ı gördün mü? diye sorulur. o da "hiçbir kimse allah'ı görmeye lâyık değildir" diye cevap verir. bu soru ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır. ölü ona bakarak ateş alevlerinin birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. sonra ona; "allah'ın seni koruduğu ateşe bak" denir. daha sonra onun için cennet tarafına bir pencere açılır. o da bu defa cennetin süsüne ve nimetlerine bakar. kendisine; "işte bu yer senin makamındır" denildikten sonra; "sen samimi iman üzerinde idin, bu sağlam iman üzerinde öldün ve inşallah iman üzerinde dirileceksin" denir" (ibn mace, zühd, 32).

  görüldüğü gibi yukardaki hadiste herhangi bir melekten söz edilmemekte, mücerred olarak kabir suali zikredilmektedir. başka bir hadiste ise ölüyü sorguya çekecek olanın bir melek olduğu belirtilmekte ancak isminden bahsedilmemektedir:

  "bu ümmet kabirlerinde imtihan edilecek. insan defnedilip arkadaşları ondan ayrılınca, elinde topuzla bir melek gelerek onu oturtur ve; "bu adam (rasûlüllah hakkında ne dersin "? diye sorar. kişi mü'min ise; "allah'tan başka ilâh olmadığına ve muhammed (s.a.s.)'in, allah'ın kulu ve rasûlü olduğuna şehadet ederim" diye cevap verir. melek de ona; "doğru söyledin" der..." (ahmed ibn hanbel, müsned, iii, 3, 40).

  daha önce geçen ebu hüreyre hadisinde iki sorgu meleğinden söz edilmekte ve birinin adının münker, diğerinin de nekir olduğu beyan edilmektedir.

  ehl-i sünnet'e göre münker ve nekir'in kabirde ölüyü sorguya çekmeleri haktır. kabrin sıkması ve azabı haktır. bu bütün kâfirler ve asi bazı mü'minler için olan bir şeydir (imam azam, "fıkh-ı ekber", trc. h. basrî çantay, ankara 1985, s. 14).

  ancak mutezile buna muhalefet etmiştir. kabirdeki sual ve azap, ruhun cesede iade edilmesiyle mümkündür. peygamber (s.a.s.) efendimiz, ölüyü defnettikten sonra; " kardeşiniz için allah'tan mağfiret dileyiniz, çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir" buyurmuşlardır (ebu davud, cenâiz. 67; es-sâbûnî, "el-bidâye fi usûli'd-dîn ", nşr. b. topaloğlu, dımaşk 1979 s. 97).

  kaynak: http://www.sevde.de/
 • (bkz: #8732101)
 • tamamıyla ebu hüreyre uydurmalarıdır.
 • çapraz sorguya alsalar şukela olur. insanoğlu dediğin gaza gelen bir canlı nihayetinde. yandaş buldumuydu kapar güverir;

  + münker için sağda solda laf çıkarmışsın?
  - vallaha yalan!
  + rahat ol biraz.. bunları konuşabiliriz. ben de kılım ona zaten.
  - çok kazık soruyor ya. namaz kılmadım tamam, oruç yok, hacca da gitmedim ama acaip acaip tavırlar, sert bakışlar felan.. hoş değil. sen onun gibi değilsin ama bak.
  + aha geldi oltaya makukula.
  - :/

  ...
 • uydurdular ve bir kısım insana yedirdiler bu hikaye varlıkları, tamam kabul. peki mezhebini soracağını nası yumurtladı bu hikayeyi yazan ? o kadar merak ediyorum ki bunu. yani sahabeye ''mezhebin nedir ?'' diye sorsa münker efendi sahabe kafir gibi apışıp kalacak mı? mezhep dediğin peygamberden 300 yıl sonra meydana gelmiş bişey . ya da muhammed peygamber öncesi zamanlarda isa'ya inanmış birine ortodoksluğunu mu soracak bunlar ?

  işin özü bu yaratıklar ehl-i sünnet dininde vardır, islam dininde yoktur.
 • anketör melekler..