şükela:  tümü | bugün
 • asil adi mustafa celebidir.divan katipliginde bulunmustur.sürgüne gonderilmistir ve olusu geri gelmistir.hayati hakkinda fazla bilgi yoktur .ama gazelleri ile de meshurdur.istanbul agzini siirinde super kullanmistir.divani noksan olarak eski harflerle basilmistir..
  bakalim naili ne diyor...
  hevay-i aska uyup kuy-i yare dek gideriz
  nesim-i subha refikiz bahara dek gideriz...
  hay agzinla bi yasa naili...
 • (bkz: naima)
 • başarmış.. kazanmış.. elde etmiş...
 • dil-i zârı haste kıldı ne yaman nezâredir bu
  şeb-i gemda koydu hâlin ne siyeh sitâredir bu

  açılub gül-i terinden mey içerdi sâgaından
  ele al ki hançerinden dil-i pare paredir bu

  o periyi âh-i şeb-gîr ede câmehâba teshîr
  olunur mu lûtfu ta’bîr ne hoş istiharedir bu

  felekâ dokuz sefînen gümeder habâbveş dil
  hazer eyle cünbişinden yem-i bikenâredir bu

  der imiş görüp ol âfet bu tahammülüm cefâya
  dil-i nâilî değildir kopa seng-i hâredir bu

  nâilî-i kâdîm
 • divan edebiyatının ilk şarkı yazarıdır aynı zamanda:

  geçer fürkat zamanı böyle kalmaz
  sağ olsun sevdüğüm mevlâ kerîmdir
  onulmaz yâreler bitmez iş olmaz
  sağ olsun sevdüğüm mevlâ kerîmdür

  olursa hazret-i hakdan inâyet
  gül-i sad-berg olur her dag-ı hasret
  gider fürkat gelür eyyâm-ı vuslat
  sağ olsun sevdüğüm mevlâ kerîmdür

  olursa mevc-i gam her bâr hâ''il
  olur şâhid hüveydâ kâm hâsıl
  çıkar bir gün kenâra zevrak-ı dil
  sağ olsun sevdüğüm mevlâ kerîmdür

  tek ü tenha belâ deştinde her dem
  ne hem-râh isterüm ne yar-ı hem-dem
  bulur bir gün nihayet menzil-i gam
  sağ olsun sevdüğüm mevlâ kerîmdür

  nâilî-i kâdîm
 • çok ender rastlansa da bir erkek ismi.
 • aşmış rind şair, akşam akşam fakîri ters yüz etmiştir, bakınız divânında ne demiş:
  (meraklısına not: gazeller - z harfi - no: 135)

  mâruz ki âşây-ı kef-i musâda nihânız
  mâr anlama mûruz ki teh-i pâda nihânız

  görmez bizi âyinede ger aksi de olsak
  pîş-i nazâr-ı akl-ı hod-ârâda nihânız

  güncâyişimiz dide-i mecnûnadır ancak
  nîreng-i cemâliz ruh-i leylâda nihânız

  elmâs ise de kâr-ger olmaz bize merhem
  ol dağ-ı cünûnuz ki süveydâda nihânız

  mûsa göremez tûr u şecerde bizi bi'l-lah
  biz şu'le-i simâ-yı tecellâda nihanız

  derdüz ki devâ şifte-i sıhhatimizdir
  aşkız ki nihânhâne-i sevdâda nihânız

  destünde dağal mühreyiz ey çarh-ı müşâ'biz
  her lahzada bin çeşm-i temâşâda nihânız

  biz nâili-ya sözde füsûnkâr-ı hâyâliz
  elfâzda peydâ dil-i mânâda nihânız

  iyi hoş da...

  ya râb bu ne şiirdir, bu nasıl neşvedir?
  yeter gayrı bırakıyorum yazmayı!
 • yıkanlar hatır-ı nasibimi ya rab şad olsun
  benimçün namurad olsun diyenler bermurad olsun
  naili
  ...............................................................
  dil verdiğimiz yare nigah-ı gazabından
  tasrihe mecal olmadı ve biz ima ile geçtik
  naili
 • gazel

  hevâ-yı aşka uyup kây-ı yâre dek gideriz
  nesîm-i subha refîkız bahâre dek gideriz

  palâs-pâre-i rindî be-dûş u kâse be-kef
  zekât-ı mey verilir bir diyâre dek gideriz

  tarîk-ı fâkada hem-kefş olup senâyî’ye
  cenâb-ı külhânî-i lâyhâre dek gideriz

  verip tezelzül-i mansûr’u sakf-ı arşa tamâm
  hudâ hudâ diyerek pây-ı dâre dek gideriz

  ederse kand-i lebin hâtır-ı mezâka hutûr
  diyâr-ı mısr’a değil kandehâr’a dek gideriz

  felek girerse kef-i nâilî’ye dâmânın
  seninle mahkeme-i kirdgâre dek gideriz
 • "mestâne nukûş-u suver-i âleme baktık,
  her birini özge bir temaşâ ile geçtik"

  muhteşem beytinin sahibi.

  aynı beyti ahmet hamdi tanpınar, mehmet kaplan'a yazdığı bir mektubunda kullanır. tanpınar o zaman çok sevdiği avrupa'da seyahattedir.