şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bu konuda (narkotik) turk hukukundaki mevzuat şudur:
  madde 403 - (değişik: 6/6/1991- 3756/6 md.)

  1. uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal veya
  ithal edenlere on yıldan yirmi yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin
  her gram ve küsuru için ellibin lira ağır para cezası verilir.

  2.1 numaralı fıkrada yazılı maddeleri ihraç edenlere,altı yıldan oniki
  yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için
  ellibin lira ağır para cezası verilir.

  3.uyuşturucu maddeleri imal veya ithal ettikten sonra ihraç edenler
  hakkında 1 numaralı fıkrada gösterilen cezalara da ayrıca hükmolunur.

  4.böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette
  hükmedilmiş ve çekilmiş veya yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber
  türkiye'de
  infazı kabil cezalar çekildikleri takdirde,ihraç sebebiyle hükmedilecek cezadan
  indirilir.

  5.uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satanlara
  veya satışa arz edenlere veya satın alanlara veya yanında yahut başka bir yerde
  bulunduranlara veya bu maddeleri parasız devredenlere yahut bu suretle
  devralanlara veya sevk veya nakledenlere veya bunların alınıp satılmasına veya
  devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine aracı olanlara dört
  yıldan on yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için
  ellibin lira ağır para cezası verilir.

  6.yukarıdaki fıkralarda gösterilen uyuşturucu madde eroin,kokain,baz
  morfin, morfin ise,fail hakkında verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

  7.yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların,teşekkül oluşturanlar ile
  idare edenler veya bu teşekküle dahil bulunanlar tarafından işlenmesi
  halinde,verilecek ceza ayrıca yarı oranında artırılır.

  8.bu maddede yazılı suçlar,bunları meslek,sanat veya geçim vasıtası
  haline getirenler ile aralarında teşekkül olmaksızın birden ziyade kimse
  tarafından toplu olarak işlenirse,hükmolunacak cezalar üçtebir oranında
  artırılır.

  9.onsekiz yaşını bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetini sahip
  bulunmayanları bu maddede yazılı suçları işlemekte kullanan kimseler
  hakkında,fiil için tertip olunacak ceza altıdabiri oranında artırılarak
  hükmolunur.

  10.yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek maksadı ile teşekkül
  oluşturanlar ile bunları idare edenlere veya bunlara dahil olanlara beş yıldan
  on yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

  11.birden ziyade kimsenin bu suçları işlemek için önceden anlaşmaları
  teşekkül sayılır.

  12.uyuşturucu maddeleri sahte reçete ile alanlara bir yıldan üç yıla
  kadar hapis ve birmilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası
  verilir.

  madde 404 - (değişik: 6/6/1991 - 3756/7 md.)
  1.özel bir yer sağlayarak veya başka suretle bir kimsenin uyuşturucu
  madde kullanmasını kolaylaştıranlar ile bu maddeleri onsekiz yaşını bitirmeyen
  küçüklere veya aklen malullere veya müptela olan kişilere verenler hakkında 403
  üncü maddenin 5 ve 6 numaralı fıkralarında yazılı cezalar altıdabiri
  oranında artırılarak hükmolunur.

  2.uyuşturucu maddeleri kullananlar ile bu maksatla yanında
  bulunduranlara, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

  3.uyuşturucu madde kullanan kimse,hakkında herhangi bir tahkikata
  girişilmeden resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isteyecek
  olursa,kullanma fiilinden dolayı hakkında kovuşturma yapılmaz.

  4.uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı iptila
  derecesinde ise,salahı tıbben anlaşılıncaya kadar bir hastanede muhafaza ve
  tedavisine
  hükmolunur.bu kimselerin hastanede muhafaza ve tedavilerine,yetkili
  mahkemece tahkikatın her safhasında da karar verilebilir.

  kanunlar,ağustos 1991 (ek - 9)

  madde 405 - (değişik : 6/6/1991 - 3756/8 md.)
  403 ve 404 üncü maddelerde yazılı suçlara iştirak etmiş olan
  kimse,resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce durumu ve suç ortaklarını
  ve
  uyuşturucu maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber
  vererek bunların yakalanmalarını veya elde edilmelerini kolaylaştırırsa ceza
  verilmez.

  bu cürümler haber alındıktan sonra,cürümün meydana çıkmasına veya suç
  ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kimseler hakkında
  verilecek ceza yarısı oranında indirilir.

  madde 406 - (değişik: 6/6/1991 - 3756/9 md.)
  403 üncü maddede ve 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı
  fiileri işleyen tabib,veteriner, kimyager,eczacı,diş tabibi,dişçi,ecza
  ticaret hanesi sahibi,mesul müdür,sağlık memuru,ebe,hemşire veya hastabakıcı
  ise,verilecek ceza yarısı oranında artırılır ve fail hakkında ayrıca müebbeten
  memuriyetten yasaklanma veya meslek ve sanatın icrasının tatili cezasına da
  hükmolunur.

  403 üncü maddede veya 404 üncü maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı
  cürümler,her nev'i ulaşım araçlarında veya umuma açık yerlerde,bunların sahip
  ve müstahdemleri veya memuriyet vazife ve nüfuzunun suiistimali suretiyle memur
  ve müstahdemler tarafından işlenecek olursa,cezalar üçtebiri oranında
  artırılır ve fail hakkında ayrıca,müebbeten memuriyetten yasaklanma veya meslek
  ve
  sanatın icrasının tatili cezasına da hükmolunur.

  madde 407 - (değişik: 9/7/1953 - 6123/1 md.)
  geçen maddelerde yazılı fiillerden dolayı şahısların hastalanması
  veyahut yara ve berelenmesi gibi sıhhatçe bir arıza vukubulduğu takdirde ölüm
  ve
  müebbeden ağır hapsi müstelzim ahvalin gayrısında ceza üçte birden yarısına
  kadar çoğaltılır. eğer fiil bir kaç kişinin hastalığına sebep olmuş ise birinci
  fıkrada beyan olunan ceza bir mislinden aşağı olamaz.
  eğer fiil bir kimsenin ölümüne sebep olmuş ise faile müebbet ağır
  hapis cezası verilir.(1)

  madde 408 - 403 üncü maddede yazılı şeylerin kullanılmasını
  kolaylaştırmak için açılan mahallerde mevcut bütün eşya müsadere olunur ve
  işbu eşyanın
  bedelinin yarısı cürmü meydana çıkarmakta hizmeti görülenlere verilir.

  madde 409 - 403 üncü maddede yazılı mevaddın gayri semleri bila
  mezuniyet satanlar on beş günden iki seneye kadar hapis olunur ve bunlardan on
  beş
  lira dan yüz liraya kadar ağır cezayı nakdi alınır ve sattığı semler müsadere
  edilir.
  ----------------------
  (1) bu fıkradaki"idam cezası" tabiri 21/11/1990 tarih ve 3679 sayılı
  kanunun 27 nci maddesi ile "müebbet ağır hapis cezası"olarak değiştirilmiş ve
  metne işlenmiştir.
 • (bkz: narcotic)
 • (bkz: narko paşa)
 • a) afyon ve türevleri(opiyatlar):

  1 -afyon
  2-morfin
  3-kodein
  4-metadon
  5-eroin

  b) kenevir ve türevleri:

  1-reçine esrar
  2-toz esrar
  3-pres esrar
  4-gonca esrar
  5-likit(sıvı) esrar

  c) uyaricilar:

  1-amfetamin
  2-kokain
  3-kafein

  d) sentetikler:

  1-ecstasy (mdma)
  2-captagon
  3-methamfetamin
  4-lysergic asid diethylamid (lsd)
  5-gamma hydroxybutyrate (ghb)
  6-ketamine hydrochloride (ketamin)
  7-phencylidine (pcp)

  sakinleştiriciler

  1-barbituratlar
  2-trankizanlar
  3-sedatifler

  e) uçucu maddeler

  $eklinde tanimladigi maddeleri uyu$turucu sinifinda sayan ve cezai yaptirimlarini da beraberinde aciklayan kurum.
 • yine sitesinde "...hatta bu yaptığı dokunma işini daha da abartabilir, ben buraya daha önce kokain koymuştum deyip kapı kolunu dahi söküp içine bakar, bu ve buna benzer akla-hayale gelmeyecek bir çok trip hali vardır..." gibi gelisigi güzel anlatimlar iceren, lsd kisminda ise cizgi roman kahramani tenten'den ters koyduklari bir resim bulunan özel polis masasi.
 • türkiye'de hüküm giyenlerin %7,7 uyuşturucu suçundan hüküm giymiş olduğundan, adını sık sık duyduğumuz birimdir.

  video: türkiye'de cezaevlerinin durumu