şükela:  tümü | bugün
 • 6183 sayılı amme alacaklarinin tahsil usulü hakkinda kanun

  madde 55 – amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunur.

  ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. ayrıca, borçlunun 114'üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir.

  belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağrılırlar. ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur. cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyetmuhtarlıkça zabıt varakasıyla tespit edilir. cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur.

  borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir.
 • (bkz: arama emri)
 • alacaklının takip talebi üzerine, icra dairesi tarafından borçluya üç gün içinde gönderilmesi gereken belge.
 • tebligatı alan değil de yollasansanız kendinizi muhtemel alacaklarınızın cebinizde oluşturacağı sıcaklığa hazırlamak için zamana ihtiycaınız olan emir türüdür ...
 • ödeme emri:alacaklının takip talebini alan,bunun kanuna uygun olduğunu tespit eden icra dairesi borçluya ödeme emri gönderir.ödeme emri ile borçluya borcunu ödemesi,borcu yoksa itiraz etmesi aksi halde takibe devam edileceği bildirilir.ödeme emri icra takibinde ortaya çıkan 1.icra takip işlemidir bu nedenle tatil ve talik hallerinde borçluya ödeme emri gönderilemez.ödeme emri sonuçları borçluya tebliğden sonra gerçekleşir.takip talebini alan icra dairesi 3 gün içinde ödeme emri düzenleyip borçluya göndermek zorundadır.takip talebini alan icra dairesi alacağın mevcut olup olmadığı,zamanaşımına uğrayıp uğramadı,alacağın vadesinin gelip gelmediğini incelemez.bunları incelemeden ödeme emrini borçluya göndermek zorundadır.
  ödeme emrinde bulunması gereken kayıtlar:
  1-alacaklı ya da vekilinin hesap numarası hariç olmak üzere takip talebindeki kayıtlar
  2-borcun ve takip giderlerinin 7 gün içinde icra dairesine ait hesap numarasına ödenmesi gerektiği
  3-borçlunun 7 gün içinde ödeme emrine itiraz edebileceği
  4-7 gün içinde itiraz edilmemesi ve borcun ödenmemesi durumunda 7 gün içinde mal beyanında bulunulması gerektiği,bulunulmadığında cezalandırılacağı
  5-7 gün içinde ödemez ve itiraz etmezse icra takibine devam edileceği
  6-icra müdürünün imzası
  ödeme emrine itiraz türleri
  1-imzaya itiraz(1-adi senede dayalı takipte borçlunun senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığını bildirmesi 2- imzaya itiraz ayrıca ve açıkça yapılmazsa geçersiz olur,borçlu senetteki imzayı kabul etmiş sayılır 3- imzaya itiraz açıkça beyan edilmeli
  2-borca itiraz(imzaya itiraz dışındaki itirazların tümü borca itirazdır 2 ye ayrılır tam itiraz ve kısmi itiraz
  a-tam itiraz:borcun tamamına yapılır
  b-kısmi itiraz:kısmidir itiraz edilen kısım açıkça belirtilmeli
  ödeme emrine itirazın özellikleri:ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde yazılı ve sözlü olarak icra dairesine yapılır,takibi kendiliğinden durdurur.
  gecikmiş itiraz:ödeme emrine kendisine yüklenemeyen bir engel-mücbir sebep nedeniyle itiraz edemeyen borçlunun başvuracağı yoldur.itiraz süresinin hak düşürücü süre olmasının istisnasını teşkil eder.gecikmiş itiraz haciz yolunda değil itirazın mümkün olduğu tüm takiplerde başvurulabilir.
  itiraz ile gecikmiş itirazın karşılaştırılması
  itiraz:ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde,icra dairesine,takibi kendiliğinden durdurur,geçerli olması için bir sebebe gerek yok,sadece borçlu yapabilir,maddi hukuka veya takip hukukuna aykırılık nedenleri ileri sürülür,süresiz itiraz yoktur
  gecikmiş itiraz:itiraza engel sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde,icra mahkemesine yapılır,takibi kendiliğinden durdurmaz,geçerli olması için mazeretin-itirazın sebep ve delillerinin gösterilmesi şarttır.
  şikayet:şikayete konu işlemin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesine yapılır,takibi durdurmaz ancak icra mahkemesi karar verirse takip durabilir,borçlu-alacaklı-menfaati ihlal edilen 3.kişiler başvurabilir,icra-iflas hukuku kurallarına aykırılık nedenlerine dayanır,sürenin kaçırılması durumunda başvurulacak başka yol yoktur,bazı hallerde süresiz şikayet yollarına başvurulabilir
  ödeme emrinin (icra takibinin)kesinleşmesi
  1-borçlu 7 gün içinde ödeme emrine itiraz etmezse takip kesinleşir
  2-borçlu 7 gün içinde ödeme emrine itiraz ederse icra takibi durur
  3-imzaya itiraz halinde takibin kesinleşmesi:itirazın geçici kaldırılması:alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesinde itirazın geçici kaldırılması yoluna başvurmalı,itirazın geçici kaldırılmasına karar verilirse borçlu ya 7 gün içinde borçtan kurtulma davası açmazsa kesinleşir,açtığı davayı kaybederse yine kesinleşir.
  4-imzaya itiraz halinde takibin kesinleşmesi:itirazın iptali davası:elinde kanunda sayılan belgelerden birisi yoksa 1 yıl içindeasliye hukuk mahkemelerinde itirazın iptali davası açılmalı,alacaklı davayı kazanırsa icra takibi kesinleşir
  5-borca itiraz halinde takibin kesinleşmesi:itirazın kesin kaldırılması:alacaklı 6 ay içinde icra mahkemesinde itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurmalı,bu yolda karar verilirse takip kesinleşir
  5-borca itiraz halinde takibin kesinleşmesi:itirazın iptali:elinde kanunda sayılan belgeler yoksa 1 yıl içinde asliye hukuk mahkemelerinde itirazın iptal davası açılmalı,eğer alacaklı davayı kazanırsa takip kesinleşir
  itirazın iptali davası
  genel özellikler:hem borca hem de imzaya itirazda bulunulabilir,elinde iik’da sayılan belgeler olmayan alacaklı sadece bu yola başvurabilir
  asliye hukuk mahkemesinde itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıl içinde açılmalı ,davacı=alacaklı,davalı=borçlu,borçlu ödeme emrine itirazında bildirdiği itiraz sebepleriyle bağlı değildir
  dava sonunda verilen kararlar kesin hüküm teşkil eder
  davanın sonuçları:
  1-dava ret edilirse:ilamsız takip sona erer,kötü niyetli ise alacaklı en az %20 icra-inkar tazminatına mahkum edilir,alacaklı yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilir
  2-dava kabul edlirse:borçlu yargılama giderlerine mahkum edilir,borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunur,alacaklı haczi talep edebilir,borçlu en az %20 icra inkar tazminatsına mahkum edilir,bu tazminat haksız itirazla takibin uzatılmasını engellemeye yöneliktir.tazminatın şartları:ödeme emrine itiraz edilmiş olmalı,ilamsız takip yapılmış olmalı,1 yıl içinde bu dava açılmış olmalı,alacaklı tazminatsı talep etmiş olmalı,borçlunun itirazının haksızlığına karar verilmiş olmalı,alacağın miktarı belli(likid)olmalı
  itirazın kesin kaldırılması:
  1-sadece borca itiraz halinde istenebilir:itirazın tebliğinden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesinden talep edilir.
  2-ancak iik’da sayılan belgelere dayanılarak talep edilebilir:1-imzası borçlu tarafından ikrar edilmiş adi senet 2-düzenleme biçimindeki noter senedi 3-onaylama biçiminde noter senedi(kayıtsızşartsız para borcunu ikrar) 4- borç ödemeden aciz belgesi ,kesin rehin açığı belgesi(resmi daire ve yetkili makamların yetkileri dahilinde-usulüne uygun verdikleri belgelerdir.
  3-basit yargılama usulüne tabidir:mutlaka duruşmalı incelenir,borçlu itirazında belirttiği sebeplerle bağlı,bunları değiştirip genişletemez,sadece alacaklının senet metninden anlaşılan itirazları ileri sürebilir,mahkeme müflis borçlunun yeni mal iktisap etmediği itirazının inceleyebilir.
  4-icra mahkemesi tarafındsan verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.

  itirazın kaldırılmasının sonuçları:
  talebin kabulü halinde: 1 -alacaklı kesin haciz talep edebilir 2-borçlu yargılama giderlerine mahkum edilir 3-alacaklı talep ederse borçlu en az %20 tazminata mahkum edilir 4-borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorunda
  talebin reddi halinde:1-ilamsız takip sona erer 2-alacaklı yargılama giderlerine mahkum edilir 3-borçlu talep ederse en az %20 tazminata alacaklı mahkum edilir
  itirazın geçici kaldırılması:1-sadece imzaya itiraz halinde gidilebilir 2-itirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 6 ay içinde icra mahkemesinden talep edilir 3-basit yargılama usulüne göre mutlaka duruşmalı incelenir,borçlu mazeret bildirmeden duruşmaya gelmezse salt bu nedenle itirazı kaldırılır 4-verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez
  itirazın geçici kaldırılmasının sonuçları:
  talep ret edilirse: ilamsız takip sona erer,borrçlu talep ederse alacaklı en az %20 tazminata mahkum edilir
  talebin kabulü: 1-alacaklı geçici haciz talep edebilir 2-borçlu 3 gün içinde mal beyanında bulunmak zorunda 3-borçlu %10 para cezası ve alacaklının talebine göre en az %20 tazminata mahkum edilir 4-borçlu 7 gün içinde genel mahkemelerde borçtan kurtulma davası açabilir
 • alacaklı olduğunu iddia eden birinin, yetkili bir icra dairesine başvurarak icra dairesi kanalıyla borçluya gönderdiği belgenin adıdır.

  sizin adınıza olan bir ödeme emri elinize geçerse ilk olarak yapmanız gereken şey onu okumaktır. üzerinde hangi icra dairesinden kimin alacağına binaen gönderildiği yazar. genelde normal vatandaşlar ilamsız takipte ödeme emri ile karşılaşırlar. 7 gün içerisinde borcunuz varsa ödeyin yoksa itiraz edin.. itirazın nasıl gerçekleştirileceği hususunda avukata danışmakta yarar vardır.
 • iolayda, adına ödeme emri düzenlenen şirketin …tarihinde feshedilip, ticaret sicilinden kaydı silinerek tüzel kişiliğinin sona ermiş olması sebebiyle, hukuken var olmayan şirketin haklara sahip olması, borçlu kılınması ve temsili olanaklı değildir. bunun sonucu olarak, tüzel kişiliğin sona ermesinden önceki dönemlerle ilgili olsa dahi, olmayan şirket adına tarh ve ceza kesme işlemleri tesis edilemez; tesis edilen işlemler de, herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz (1)."
 • devlet, ödenmesini emrettiği halde artık kolay kolay kimsenin ödemediği 'emir'.
 • borçlu olduğunuz şüphesiyle icra takibi sonucu kayıtlı adresinize gelen posta