şükela:  tümü | bugün
 • sadullah paşa'nın 25 beyitlik meşhur manzumesi. tanzimat şiirinin amentülerinden.* amentü kelimesi boşuna değil, tevfik fikret'ten ziya paşa'ya, şinasi'den sadullah paşa'ya dönem şairlerinin amentüleri var. meraklısı bu konuda hasan akay'ın tanzimat sonrası türk edebiyatında yeni fikirler kitabına başvurabilir.

  paşa manzumede, on dokuzuncu asrın ilim ve tekniğini adeta bir makale yazarmışçasına ciddiyetle, deliller getirerek över. divan şiirine ve belki romantiklere reddiye olarak lirik değildir üslubu. akıbetlerinin benzeyeceği beşir fuad'la birlikte materyalizm ve pozitivizmin bayraktarlığını yapan sadullah paşa'dan beklenen de budur. ziya paşa'nın aklın bir noktadan sonra kendi acziyetini kabul etmesi, acziyetine inanmasına varan terci-i bend'inin karşısında, aklın mutlak kudret ve üstünlüğünü terennüm eden, terakkiye iman eden ondokuzuncu asır...

  dipnot: mehmet kaplan'ın şiir tahlilleri'nde manzume mevcut. adem kasidesi'nde olduğu gibi bir delilik anına denk gelirse* metni de eklerim.
 • erişti evc-i kemalata nur-i idrakat
  yetişti rütbe-yi imkana kısm-ı mümteniat

  besait oldu mürekkeb, mürekkeb oldu basît
  bedahat oldu tecârible hayli mechûlat

  mecaz oldu hakikat, hakikat oldu mecaz
  yıklıdı belki esasından eski ma'lumat

  mebahis-i felek ü arz ü hikmet-ü kimya
  değil vesavis-i ezhan ü vehm ül temsilat

  mesail-i nazariye tecarib oldu sened
  erişti hadd-i yakine fusul-i zanniyet

  ukuul-i zahire said feza-yi ecrama
  kuva-yi cazibe kaanun-i paye-yi mir kaat

  nüfus-i rakire nazil kırare-yi arza
  delil-i mebhas-ı tekvin defain-i tabakaat

  heva vü berk u ziya vü buhar ü miknatis
  yed-i tasarruf-i insanda unsur-i harekat

  ziya hayalen iken şimdi bi'l-fiil sai
  zılal zail iken şimdi ziver-i mir'at

  seda hisab-i mesafatta muhbir-i sadık
  buhar zulmeti tenvirde ebda'-i ayat

  cihat-ı erbaaya berk nakil-i ahbar
  buhar bahr ü ber üstünde hızr-ı nakliyyat

  tefahür eylemesin mi bu asr a'sara
  kısalttı bud ü mekan ü zamanı muhtereat

  ne kaldı çeşme-yi hayvan ne daru-yi sührab
  ne kaldı nüsha-yi efsun ne hükm-i tilsimat

  ne kaldı sad-ı tevali ne kaldı nahs-ı kıran
  ne kaldı reml ü kehanet ne kaldı cifriyyat

  ne var hümada saadet ne var şeamet-i bûm
  mukayyed asl-ı iradata cümle meculat

  ne atlas alemi hamil ne zühre fail-i küıl
  değil ukuul-i felatun usul-i tekvinat

  ne kaldı zann-ı tenasüh ne kaldı nar-ı mecus
  değil ukuule ekaanim kıble-yi hikat

  esas-ı hikmet-i asr oldu vahdet-i barı
  taammün eyledi asl-ül-usul-i mutekadat

  bulur gider cihet-i vahdetin umum milel
  vücud-i vahdeti müsbit olunca makuulat

  hudud-i hakk u vezaif muayyen ü sabit
  ne kaldı cebr ü tagallüb ne kaldı keyfiyyat

  hukuuk-i şahs ü tasarruf masun taarruzdan
  verildi alem-i umrana başka tensikaat

  ne amr zeydin esiri ne zeyd amra veli
  müessis uss-i müsavata nass-ı mevzuat

  münevver eyledi ezhanı intişar-ı ulum
  mükemmel eyledi noksan-ı feyzi matbuat

  megarib oldu dirigaa metali-i irfan
  ne kaldı şöhret-i rum ü arab ne mısr ü herat

  zeman zeman-ı terakki cihan cihan-ı ulum
  olur mu cehl ile kaabil bekaa-yi cem'iyyat