şükela:  tümü | bugün
 • finansaltablolarda incelenen iki mevzu arasındaki alakanın rakkamlarla ifadesine yahut yorulmasına deniyormuş. finansal yönetimde.
  oran türleri varmış bu konuda, onlara da bir göz atmak lazım..
 • aktuel 2000 ın bır sayısındacan dundar tarafından, sıcacık bir nostalji içerisinde yapılmıştır.(bkz: oran)
 • bir firmanın mali durumu, faaliyet sonuçları kavranırken ve değerlendirilirken, firmanın mali tablolarında görülen rakamlardan çok, bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemler arasındaki ili$kiler daha anlamlı olmakta, bu nedenle finansal analizde oranlardan geni$ ölçüde yararlanılmaktadır.. ilk kez 1919 yılında alexander wall tarafından oran analizinin geni$ bir sunumu yapılmı$ ve bir firma hakkında görü$ edinmek, firmanın mali durumunu kavramak için mali tablolardaki bir çok kalem arasındaki ili$kinin incelenmesinin zorunluluğuna dikkat çekilmi$tir.. iki nicelik arasındaki akla uygun ili$ki olarak tanımlanan oran, diğer bir adıyla rasyo, finansal analiz açısından; mali tablolarda yer alan iki kalem arasındaki ili$kinin basit matematiksel ifadesidir. bu ili$ki bayağı kesir, ondalık kesir, yüzde veya salt rakam olarak ifade edilebilir.. oran analizi ise mali tablo kalemlerinden elde edilen oranların, hem oranın deği$keleri arasındaki hem de oranların birbirleriyle aralarındaki ili$kilerin ortaya konup yorumlanması ve firmanın bir çok açıdan durumu hakkında fikir sahibi olunmasıdır.. dolayısıyla analizde, sadece oranları hesaplamak, mali tablolarda yer alan kalemler arasında basit matematik ili$kileri göstermek, tek ba$ına yeterli değildir. ifade yerinde ise, oranlar hesaplamak analizin mekanik yönüdür.. önemli olan hesaplanan oranların yorumlanması, değerlendirilmesidir.. finans yöneticisinin, oranları değerlendirirken, yorumlarken belli ölçülere gereksinimi vardır..
 • finansal analize gereksinme duyan tarafların çokluğu ve bu nedenle firmanın her yönünden incelenmesinin gerekliliği ve ayrıca analizde kullanılan mali tabloların bir çok veriyi barındırması göz önünde tutulduğunda, oran analizi tekniğiyle oldukça fazla sayıda oran hesaplaması yapılabilmekte; dolayısıyla bu oranların sınıflandırılması da güçleşmektedir.. oranların sınıflandırılması problemine; oran analizinin yapılma ve kullanım amacı açısından bakılıp, analizden elde edilecek verilerin amaç doğrultusunda maksimum etkinliği sağlaması kriter olarak alınabilir.. oran analizinden genel olarak elde edilmeye çalışılan bilgiler ve firmaların incelenme açıları dikkate alındığında oranlar beş ana grupta toplanabilir:

  1. likidite oranları
  2. aktivite oranları( faaliyet oranları)
  3. finansal yapı oranları ( mali oranlar)
  4. karlılık oranları
  5. piyasa oranları
 • genel itibariyle daha geni$ bir $ekilde oranlar:

  likidite oranları

  a) cari oran
  b) asit – test oranı
  c) diğer likidite oranları
  i) nakit oranı
  ii) nçs / ns
  iii) nçs / toplam aktifler

  b aktivite oranları

  a) stokların aktivitesi
  i) stok devir hızı (sdh)
  ii) stokların ortalama tüketim süresi (sots)
  b) alacakların aktivitesi
  i) alacak devir hızı (adh)
  ii) alacakların ortalama tahsilat süresi (aots)
  c) nçs’nin aktivitesi (net çalışma sermayesi devir hızı )
  d) maddi duran varlıkların aktivitesi (maddi duran varlık devir hızı)
  e) duran varlıkların aktivitesi (duran varlık devir hızı )
  f) toplam varlıkların aktivitesi (aktif devir hızı - akdh )
  g) özsermaye yatırımlarının aktivitesi (özsermaye devir hızı)

  c finansal yapı oranları (mali oranlar)
  a) genel kaldıraç oranları
  i) finansal kaldıraç oranı (toplam borç oranı)
  ii) borçlanma oranı (finansman oranı)
  iii) özsermaye çarpanı
  iv) özsermaye oranı
  b) özel kaldıraç oranları
  i) uvb / toplam aktifler
  ii) uvb / sürekli sermaye
  iii) kvb / toplam aktifler
  iv) içkaynaklar (otofinansman) oranı
  v) maddi duran varlıklar / özsermaye
  vi) maddi duran varlıklar / (özsermaye + yatırım kredileri)
  vii) maddi duran varlıklar / uvb
  viii) duran varlıklar / özsermaye
  ix) duran varlıklar / sürekli sermaye
  c) varlık yapısı oranları
  i) dönen varlıklar / toplam aktifler
  ii) duran varlıklar / toplam aktifler
  iii) maddi duran varlıklar / toplam aktifler
  iv) dönen varlıklar / duran varlıklar
  d) karşılama oranları
  i) faiz karşılama oranı
  ii) nakit akışına göre faiz karşılama oranı
  iii) borç servis oranı
  iv) sabit ödemeleri karşılama oranı

  d karlılık oranları

  a) satış karlılığı
  i) brüt kar marjı (bkm)
  ii) esas faaliyet kar marjı
  iii) faaliyet kar marjı (fkm)
  iv) dönem kar marjı (dkm)
  v) net kar marjı (nkm)
  b) yatırım karlılığı
  i) aktif karlılığı
  ii) özsermaye karlılığı

  e piyasa oranları
  a) fiyat kazanç oranı
  b) pd / dd
  c) temettü verimi
  d) kar dağıtım oranı
 • mali analiz yöntemlerinden biridir.
 • performans ölçümünde kullanılan yaygın araç oran analizidir. bu yöntemde bir şirketi daha kapsamlı analiz etmeyi sağlayabilecek anlamlı oranlar elde etmek üzere temel rakamlar kullanılır.