şükela:  tümü | bugün
 • dekanlığını yener ünver'in yaptığı yeni kurulan hukuk fakültelerinden birisi. her salı "hukuk sohbetleri" adını verdikleri bir çeşit konferans düzenlemekteler lakin ilgili afişte "toplantılar herkese açık ve ücretsizdir" ibaresinin yer almasına rağmen konferansın yapıldığı salon maksimum 30 kişi kapasiteli. konsept oldukça güzel, alanlarında uzman olan hocaların konferans konusunu kendi aralarında tartışmalarını izlemek de bir o kadar hoş yalnız salon kapasitesinin düşük tutulması ve hocaların yüzlerindeki asıklık dışarıdan gelen katılımcılara pek de "herkese açık" toplantı izlenimi vermiyor.

  hukuk sohbetleri linki :
  http://www.ozyegin.edu.tr/…/ozu-de-hukuk-sohbetleri
 • an itibariyle * lisans programı dahilinde şu dersleri veren * fakülte:

  1. yıl

  huk 101 roman law general provisions - roma hukuku genel hükümler
  huk 102 roman law special provisions - roma hukuku özel hükümler
  huk 103 introduction to law 1 - hukuka giriş 1
  huk 104 introduction to law 2 - hukuka giriş 2
  huk 105 constitutional law 1 - anayasa hukuku 1
  huk 106 constitutional law 2 - anayasa hukuku 2
  huk 107 civil law 1: introduction, basic concepts, law of persons - medeni hukuk 1: giriş, temel kavramlar, kişiler hukuku
  huk 108 civil law 2: family law - medeni hukuk 2: aile hukuku
  huk 123 law and economics - hukuk ve iktisat
  huk 124 german juridical terminology - alman hukuk terminolojisi (hukuk almancası)
  huk 125 health law - sağlık hukuku
  huk 126 legal french - hukuk fransızcası
  huk 127 legal italian - hukuk italyancası
  huk 128 law methodology - hukuk metodolojisi
  huk 129 legal english - hukuk ingilizcesi

  2. yıl

  huk 201 criminal law general provisions 1 - ceza hukuku genel hükümler 1
  huk 202 criminal law general provisions 2 - ceza hukuku genel hükümler 2
  huk 203 administrative law 1 - idare hukuku 1
  huk 204 administrative law 2 - idare hukuku 2
  huk 205 law of obligations general provisions 1 - borçlar hukuku genel hükümler 1
  huk 206 law of obligations general provisions 2 - borçlar hukuku genel hükümler 2
  huk 207 public international law 1 - devletler genel hukuku 1
  huk 208 public international law 2 - devletler genel hukuku 2
  huk 209 history of turkish law - türk hukuk tarihi
  huk 210 legal philosophy and sociology of law - hukuk felsefesi ve sosyolojisi
  huk 211 mali hukuk
  huk 221 criminology - kriminoloji
  huk 223 european union law - ab hukuku
  huk 224 international water law - uluslararası hukukta sular
  huk 226 individual application to echr - aihm'e bireysel başvuru
  huk 228 public administration - kamu yönetimi

  3. yıl

  huk 301 criminal law special provisions 1 - ceza hukuku özel hükümler 1
  huk 302 criminal law special provisions 2 - ceza hukuku özel hükümler 2
  huk 303 law of obligations special provisions 1 - borçlar hukuku özel hükümler 1
  huk 305 commercial law 1: general provisions, commercial undertaking, valuable ınstruments - ticaret hukuku 1: genel hükümler, ticari işletme, kıymetli evrak
  huk 306 commercial law 2: partnerships and corporation - ticaret hukuku 2: ortaklıklar hukuku
  huk 307 real estate law 1 - eşya hukuku 1
  huk 308 real estate law 2 - eşya hukuku 2
  huk 309 public law - genel kamu hukuku
  huk 310 human rights law - insan hakları hukuku
  huk 311 civil procedure law 1 - medeni usul hukuku 1
  huk 312 civil procedure law 2 - medeni usul hukuku 2
  huk 314 foundation of partnerships and corporation/establishment of a company - şirket kurma
  huk 319 kamu maliyesi ve vergi hukuku 1
  huk 320 kamu maliyesi ve vergi hukuku 2
  huk 323 consumer law - tüketici hukuku
  huk 324 environmental law - çevre hukuku
  huk 329 local goverment - yerel yönetimler
  huk 380 commercial law - ticaret hukuku
  huk 382 trademark law - marka hukuku

  4. yıl

  huk 401 law of criminal procedure 1 - ceza muhakemesi hukuku ı
  huk 402 law of criminal procedure 2 - ceza muhakemesi hukuku ı
  huk 403 inheritance law - miras hukuku
  huk 404 maritime law - deniz ticareti hukuku
  huk 405 private international law 1 - devletler özel hukuku 1
  huk 406 private international law 2 - devletler özel hukuku 2
  huk 407 deniz ticareti ve sigorta hukuku
  huk 409 labour law and social security 1 - iş ve sosyal güvenlik hukuku 1
  huk 410 labour law and social security 2 - iş ve sosyal güvenlik hukuku 2
  huk 411 law of enforcement and insolvency 1 - icra ve iflas hukuku 1
  huk 412 law of enforcement and insolvency 2 - icra ve iflas hukuku 2
  huk 413 insurance law - sigorta hukuku
  huk 414 forensic medicine - adli tıp
  huk 427 aviation law - havacılık hukuku

  gizli bakınız içine aldıklarım (yani mavi renkli olanlar) zorunlu dersler. bunları vermeyene/veremeyene diploma yok.

  ayrıca bunlara ek olarak şu dersler de zorunlu:

  eng 103, 104 - ingilizce 1 ve 2 (türkçe programlar) veya eng 104, 105 - hazırlığı atlayan hukuk ve mimarlık öğrencileri için ingilizce 1 ve 2
  tll 101, 102 - türk dili ve edebiyatı 1 ve 2
  hist 201, 202 - atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 1 ve 2
  econ 106 - hukukçular için iktisat
  sec 201, 202 - sektörlere giriş 1 ve 2
  sec 301 - sektörel çözümler: küresel uzmanlık
  sec 302 - sektörel çözümler: yerel uzmanlık

  bunlar da yüksek lisans * dersleri:

  huk 501 the new turkish code of obligations: new and amended provisions - türk borçlar kanunun getirdiği değişiklik ve yenilikler)
  huk 503 land registry law - tapu sicili hukuku
  huk 504 marital property law - mal rejimleri
  huk 505 procedural law and problems in practice - hmk ve uygulamadaki sorunlar
  huk 506 legal provisions on rights and obligations - alacak ve borç üzerinde tasarruflar
  huk 507 the concept of legal rules and their historical development - hukuk kuralı kavramı ve tarihsel gelişimi
  huk 508 legal guaranties - teminat hukuku
  huk 509 exclusive distributorship and other distribution agreements - tek satıcılık ve bayilik sözleşmeleri
  huk 511 comparative civil procedural law - karşılaştırmalı özel hukuk yargı sistemleri
  huk 513 tourism law - turizm hukuku
  huk 515 execution in maritime law - deniz hukukunda cebri icra
  huk 516 legal problems of automotive industry - otomotiv sanayinde hukuki sorunlar
  huk 517 private sector practices - özel sektör uygulamaları
  huk 519 law of natural and technological risks - doğal ve teknolojik riskler hukuku
  huk 521 the institution of constitutional complaint and protection of the basic rights
  huk 522 law of political parties - siyasi partiler hukuku
  huk 523 the right to develope the personal and material being - maddi manevi varlığı geliştirme hakkı
  huk 525 international criminal procedure - uluslararası ceza yargısı
  huk 526 protection of rights under the auspices of the european convention of human rights - aihs çerçevesinde hakların korunması
  huk 527 philosophy of administrative law and public service - idare hukuku felsefesi ve kamu hizmeti
  huk 529 current problems of law and ethics - hukuk etik bağlamında güncel sorunlar
  huk 530 burden of proof in criminal proceedings - hukuk etik bağlamında güncel sorunlar
  huk 531 administrative liability law - idari sorumluluk hukuku
  huk 532 international aviation law - uluslarası havacılık hukuku
  huk 533 international humanitarian law - uluslararası insancıl hukuk
  huk 535 maritime law - deniz hukuku
  huk 537 social security law - sosyal koruma hukuku
  huk 538 law of constitutional proceedings - anayasa yargısında usul
  huk 540 current issues of philosophy of law - hukuk felsefesi ve güncel sorunlar
  huk 541 introduction to law for non - lawyers - hukukçu olmayanlar için hukuka giriş
  huk 542 liability of health care personnel arising from private law - sağlık çalışanlarının özel hukuk sorumluluğu
  huk 543 compliance of medical intervention with law - tıbbi müdahelenin hukuka uygunluk koşulları
  huk 544 liability of health care personnel arising from penal - sağlık çalışanlarının ceza hukuku sorumluluğu
  huk 545 rights and obligations of patients - hasta hakları ve yükümlülükleri
  huk 546 medical law proceedings and the use of experts - sağlık hukukunda yargılama ve bilirkişilik
  huk 547 medical service according to administrative law - idare hukuku bakışıyla sağlık hizmetleri
  huk 548 medical insurance law - sağlık alanında sigorta
  huk 549 liability of hospitals - hastanelerin sorumluluğu
  huk 551 ethics and human dignity in medical law - sağlık alanında etik ve insan onuru
  huk 552 obligations of medical doctors - hekimin hak ve yükümlülükleri
  huk 553 practice of medical law 1 (compensation law) - tıp hukuku uygulamaları 1 (tazminat hukuku)
  huk 561 regulation of energy markets - enerji piyasalarının regulasyonu
  huk 562 energy licences - enerji lisansları
  huk 563 electricity market - elektrik piyasası
  huk 564 energy and environmental law - enerji ve çevre hukuku
  huk 565 natural gas market - doğal gaz piyasası
  huk 566 partnerships, acquisitions of projects and competition in energy markets - enerji piyasalarında ortaklıklar, projelerin iktisabı ve rekabet
  huk 567 renewable energy law - yenilenebilir enerji hukuku
  huk 568 dispute resolution in international energy investments - uluslararası enerji yatırımlarında uyuşmazlık çözümü
  huk 569 energy privatization - enerji alanında özelleştirmeler
  huk 571 political risks and precautions in energy investments - enerji yatırımlarında politik riskler ve önlemleri
  huk 581 crimes through internet tools and their prevention - bilişim araçları ile işlenen suçlar ve tedbirler
  huk 585 digital evidence and burden of proof - dijital deliller ve ispat hukuku
 • mensubu olduğum ticarethane. sınavlarda geçirmemek için hocalar özen gösterir, inek öğrenciler hariç ortalama bir çalışmayla asla geçilemeyecek derslere sahip. çünkü hocalar geçirmemeye endeksli. bütü de kaldırdılar. büt yok çan yok, finalde 50 üstü alamazsan her türlü kalıyosun. türkiye'nin iyi hocalarını almaları gözünüzü kandırmasın, hocaların maaşlarını ödeyebilmek adına da öğrencileri geçirmiyorlar. sonra gelsin yaz okulu. bütü kaldırırlar, enflasyon uygularlar, çan getirmezler, sınavlardan geçirmezler. sorarsanız da kaliteli hukukçu yetiştirmek istiyoruz derler. sen aldığın öğrencilerin %80lik kısmını %25 burslu kontenjandan alıyorsan ağırlığını da sınavlarını da o kişilere yönelik yapman gerekir. okul bu kitleyi para almak için kullanıyor başka bir bok değil. ayrıca belirtmek isterim ki çok modern gözüken okulda öğrenciler hakkını savunmak istediği zaman hiç uğraşmayın asla olmaz tarzında cevaplar alıyor.

  kısacası özyeğin'e gelmeyin, hele hukuksa asla gelmeyin. hayatınızın hatası olur. çünkü okul zaten uzak hayatınızı bitiriyor, bari derslere döneyim diyorsun o da olmuyor.

  özyeğin hukuk pişmanlıktır.
 • hukuk fakültesinde olması gereken dersleri okutan, zorluk seviyesi ile istanbul üniversitesi hukuk fakültesinin gerisinde kalan okul. dört sayfa çalışıp hukuk fakültesi bitirmek gibi bir niyetiniz varsa bu okula gelmeyin.
 • bir arkadaşın arkadaşı ekolü ile burslusuna giden bir tanıdığımın olduğu bölüm. burslu okuyacak, çok da başarılı çocuktu niye böyle yaptı anlamadım vallahi.