• bazı dünyaca kabul edilen ve bilimsel esaslara dayalı bilim dalları
 • daha ziyade, ispatlanabilir, kanıtlanabilir bilim anlamında kullanılır.

  şunlardan bazıları; matematik, fizik bu guruba girerken, bazıları da ; psikoloji, sosyoloji bu grubun dışında kalır.
 • antik yunan da atılan taşla bilincin çotar diye ikiye bölünmesine neden olan ve hala kuyudan çıkaramadıgımız, kavramlardan* kolay ispatlanır olanının adı. *
 • adı üstünde pozitiftir, bu bilgiyle aya çıkabilir, nano teknolojiyle görünmez tank yapıp çaktırmadan adam öldürebilirsiniz.
  geride kalanlara da negatif bilim dersek ayıp olmaz çünkü onlar da işi gücü eleştirmek olan bilimlerdir: "neden aya çıkıyoruz? neden adam öldürüyoruz?" gibi. hepsi lazım hepsi.
 • "yıllarca pozitif bilim üç temel prensip üzerinde gelişti…

  yağlı kafa, sünmüş hırka, pis sakal… "

  ege kayacan
 • pozitif bilimler ile kast edilen, doğal bilimler (natural sciences) değildir. zira, pozitif bilimler, (sosyal bilimlerden ziyade) normatif bilimler ile diğer branşlar arasında bir ayrıştırma yapmaya yarar. doğru karşılaştırma düzlemleri şöyledir:

  düzlem 1: doğal bilimler <-> sosyal bilimler
  düzlem 2: pozitif bilimler <-> normatif bilimler

  normatif bilimlerin en temel özelliği, sosyal gerçekliklerin "nasıl olduğunu anlamaya çalışmak" yerine, "nasıl olması gerektiği konusunda yargılamalarda bulunma"ya odaklanmalarıdır. örneğin, bir dizi karşılaştırmalı ölçüm yaparak, "şu ülkede demokrasi seviyesi şudur" demek, normatif değildir. "demokrasiler, diktatörlüklere nazaran daha meşru rejimlerdir" demek ise normatiftir.

  siyaset bilimi özelinde, birincisi karşılaştırmalı politikanın, ikincisi ise siyaset felsefesinin alanına girer. birincisi, gerçekliklere karşı tamamen nötrdür (bkz: value-neutral /@derinsular), ve sadece ölçüm yapar. ikincisi ise, belli önkabuller üzerine inşa ettiği subjektif yargılardan hareketle (daha) doğru ve (daha) ideal olana yönelik çıkarsamalarda bulunur. dolayısıyla da, birincinin aksine, ikincisi normatiftir.

  bu noktada belki türkiye'ye özel bir not da düşmek lazım: türkiye'de normatif olmayan, kantitatif olmanın yanı sıra tamamen gözleme dayalı olarak nedensellikleri açığa çıkarmaya dayanan, sınanabilir sosyal bilim çalışmaları nadirdir. bu nedenle, sosyal bilimler ile doğal bilimler arasındaki ayrım, pozitif bilimler ile normatif bilimler arasındaki ayrım ile (her zaman olmasa da yaygın olarak) aynı görülür ve bu kavramlar sıklıkla birbirleri yerine kullanılır. bu durumun beraberinde getirdiği en olumsuz gerçeklerden biri, batıda yapılan sosyal bilim çalışmalarıyla türkiye'dekiler arasında hem yöntem hem de kalite açısından derin uçurumlar ortaya çıkmış olmasıdır.

  bütün bunlar bir yana, akademik çevrelerde "sosyal bilimler pozitivist olmalı mı (ya da olabilir mi)?" sorusu etrafında yapılan tartışmalar da yok değildir. bu tartışmalar halen sürmektedir ve önemlidir. ancak, sosyal bilimlerde pozitivist yöntemlerin kullanılıp kullanılmayacağı (ya da bu yöntemlerle elde edilecek sonuçların ne denli hatasız (accurate) olacağı) konusu ayrı bir tartışmadır. bu tartışmayı yapmak başka, sosyal bilimleri normatif, doğal bilimleri ise pozitif kategorilere gayet kesin çizgilerle dahil etmek ve bu kavramları nüanslarını bilmeden rastgele kullanmak başkadır.

  [not: yukarıdakilere ek olarak, hatasızlığın (accuracy) doğal bilimlerde de sıfır olmadığı, tahmin ve yaklaştırmaların doğal bilimlerde de sıklıkla kullanıldığını hatırlamak iyi olabilir.]

  tema:
  (bkz: bilim felsefesi/@derinsular)
 • ingilizce wikipedia'da adı bile geçmeyen hede. wikipedia'da geçmiyorsa birileri tarafından uydurulmuştur, diğerleri de ondan duymuştur.

  wikipedia'nın arama motoru positivismi öneriyor. positivism ise tüm bilimlerin içindedir. positivism'e uygun olmayan ekol bilim değildir.
 • müspet ilim diye de geçer.

  "ve çünkü, türk milletinin, yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir."
  -mustafa kemal atatürk, 10.yıl nutku-
 • iyi ki varsın pozitif bilim. edebiyatın tasvirlerini, sanatlı söyleyişlerine kendi kurgu dünyalarını geri plana atıp, git ötede otur dediğin için...
  dünyaya katkın yadsınamaz.
hesabın var mı? giriş yap