şükela:  tümü | bugün
 • 1890 ile 1981 yılları arasında yaşamış alman asıllı bir ceza hukukçusudur.

  richard honig, 1920'den beri göttingen'de profesör olup 1933'te türkiye'ye iltica ederek istanbul'a geldi. orada türkçe hukuka ve hukuk felsefesine girişler yazdı (1934). 1939'da amerika birleşik devletleri'ne gitti. abd'de 1963'te profesörlükten emekliliğe ayrılınca eğitim ve araştırma amacıyla almanya'da bir süre kaldı.

  eserleri;

  yaralının rızası (alm. die einwilligung des verletzten), 1919
  tüzel ve gerçek eylem birimleri hakkında çalışmalar (alm. studien zur juristischen und natürlichen handlungseinheit), 1925
  alm. die straflose vortat und nachtat, 1927
  roma hukuku (alm. römisches recht), 1936
  kilise hukuku (alm. kirchenrecht), 1954
  alm. wiederaufnahme im amerikanischen strafverfahren), 1969
  ağır ceza mahkemesi (alm. schwurgericht), 1974
 • hukuk ilminde illi münasebet nazariyesinin haliyle geniş bir yer tuttuğunu şu minvalde ifade eder:

  “tabii ilimlerde olduğu gibi hukukta da bir hadisenin muayyen bir asla ircaında tereddüt olunduğu zaman ve yerde illi münasebet meselesi ortaya çıkar ve bu münasebetin neden ibaret olduğunu sorarız.
  fiziki ilimler sahasındaki bu ircaa, tabiat hakkındaki tasavvurlarımızda bir nizam, bir bağ tesis edebilmek için muhtacız. demek ki bu sahada illiyet, bir nazım prensip olmak kıymetini haizdir. ve bu mahiyet ve kıymeti dolayısıyla düşüncemizin esas mefhumlarından birini teşkil eder. hukuk ilminde de illiyet, esas mefhumlar sırasına girer, yani hukuki düşüncenin temellerinden biridir. bu sahada da illiyet, fiil ile neticeyi bir vahdet halinde yekdiğerine bağlayan nazım bir prensiptir. bu sebepledir ki bir çok şartların topluca tesiriyle husule gelen bir neticenin hakiki müessiri arandığı, yani hangi fiilin yahut fiillerin bu neticeyi doğurduğu tespit olunmak istediği zaman muhakkak illiyet meselesi ortaya atılır. yani bu takdirde illiyet, aktüel bir problemdir ve mesele şu şekilde vazedilir: acaba bu fiil veya fiiller ile mevzubahis netice arasında illi bir münasebet kabul olunabilir mi? bu sual sadece nazari bir alaka celbile kalmaz; belki aynı zamanda çok yüksek tatbiki bir kıymeti haizdir. çünkü umumiyetle herhangi bir neticenin illeti olarak bir fiilin tespitine hukukta biçilen kıymet, bu fiilin aynı zamanda mezkur netice için mesuliyete esas görülmesidir. bu telakkinin ifade ettiği mana şudur: kanunun netice için tespit ettiği hukuki neticelere ayrıca düşünülmesi gereken kusur meselesinin halli mahfuz kalmak şartıyla, bu neticenin illeti olarak görülen fiili işleyen kimsece katlanılmak icabeder. bütün şartlar, illetlerle aynı, yani müsavi kıymettedirler.”

  prof. dr. richard honig
  türkçeye çeviren: doç. dr. m. yavuz abadan
  istanbul ünv. hukuk fakültesi mecmuasından alıntıdır.

  illiyet nazariyesine dair