şükela:  tümü | bugün
 • turkiyede yasayan yunan asilli azinliklara denir.
 • eskiden bu topraklara anadolu yerine verilen isim; diyar-ı rum vs..
 • rom diye okunan içki çeşidi. nedense frp oyunlarında çok görürdüm.
 • mevlana celaleddin-i rumi
 • 30-er-rûm

  âyeti hariç, sûrenin tamamı mekke'de nâzil olmuştur. 60 (altmış) âyettir. iranlılarla yapılan savaşta yenilmiş olan rumların (bizanslıların) tekrar galip gelecekleri anlatıldığından, sûreye bu isim verilmiştir.

  rahmân ve rahîm (olan) allah'ın adıyla.

  1. elif. lâm. mîm.

  2. rumlar, yenildi.

  3. arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar, halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir.

  4. onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir allah'ındır. o gün müminler de allah'ın yardımıyla sevineceklerdir.

  5. allah, dilediğine yardım eder,galip kılar. o, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

  6. (bu) allah'ın vâdettiğidir. allah vâdinden caymaz; fakat insanların çoğu bilmezler.

  7. onlar, dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. ahiretten ise, onlar tamamen gafildirler.

  8. kendi kendilerine, allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? insanların birçoğu, rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr, etmektedirler.

  9. onlar, yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin âkıbetlerinin nice olduğuna bakmadılar mı? ki onlar, kendilerinden daha güçlü idiler; yeryüzünü kazıp altüst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. peygamberleri, onlara da nice açık deliller getirmişlerdi. zaten allah onlara zulmedecek değildi; fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler.

  10. sonunda, allah'ın âyetlerini yalan sayarak ve onları alaya alarak kötülük yapanların âkıbetleri pek fena oldu.

  11. allah, ilkin mahlûkunu yaratır, (ölümden) sonra da bunu (yaratmayı), tekrarlar. sonunda hep o'na döndürüleceksiniz.

  12. kıyametin kopacağı gün, günahkârlar (ümitsizlik içinde) susacaklardır.

  13. (allah'a koştukları) ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçı çıkmayacaktır. zaten onlar, ortaklarını da inkâr edeceklerdir.

  14. kıyamet kopacağı gün, işte o gün (müminlerle inkârcılar) birbirlerinden ayrılacaklardır.

  15. iman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.

  16. inkâr edenler, âyetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlar ise, işte onlar azapla yüzyüze bırakılacaklardır.

  17. haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd o'na mahsustur.

  18. haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde allah'ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd o'na mahsustur.

  19. ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. işte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.

  20. sizi topraktan yaratması, o'nun (varlığının) delillerindendir. sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz.

  21. kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de o'nun (varlığının) delillerindendir. doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.

  22. o'nun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.

  23. gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve allah'ın lütfundan (nasibinizi) aramanız da o'nun (varlığının) delillerindendir. gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır.

  24. yine o'nun delillerindendir ki, size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için (alınacak) dersler vardır.

  25. göğün ve yerin o'nun buyruğu ile durması da o'nun (varlığının) delillerindendir. sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen (kabirlerinizden) çıkıverirsiniz.

  26. göklerde ve yerde olanlar hep o'nundur. hepsi o'na boyun eğmiştir.

  27. ilkin mahlûkunu yaratıp (ölümden) sonra bunu (yaratmayı) tekrarlayan o'dur, ki bu, o'nun için pek kolaydır. göklerde ve yerde (tecelli eden) en yüce sıfat o'nundur. o, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

  28. allah size kendinizden bir temsil getirmektedir: mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde, size verdiğimiz rızıklarda -birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit (haklara sahip)- ortaklarınız var mı? işte biz âyetlerimizi, aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz.

  29. gel gör ki haksızlık edenler, bilgisizce kötü arzularına uydular. allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? onlar için herhangi bir yardımcı yoktur.

  30. (resûlüm!) sen yüzünü hanîf olarak dine, allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. allah'ın yaratışında değişme yoktur. işte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.

  31. hepiniz o'na yönelerek o'na karşı gelmekten sakının, namazı kılın; müşriklerden olmayın.

  32. dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayın. bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.

  33. insanların başına bir sıkıntı gelince, rablerine yönelerek o'na yalvarırlar. sonra allah, katından onlara bir rahmet (nimet ve bolluk) tattırınca, bakarsınız ki onlardan bir gurup yine rablerine ortak koşuyorlar.

  34. kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalım! haydi sefa sürün; ama yakında bileceksiniz!

  35. yoksa onlara bir kesin delil indirdik de, o delil, müşrik olmalarını mı söylüyor?

  36. insanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. şayet yaptıklarından ötürü başlarına bir fenalık gelse hemen ümitsizlige düşüverirler.

  37. görmediler mi ki allah, rızkı dilediğine bol bol vermekte, dilediğininkini de daraltmaktadır. şüphesiz imanlı bir kavim için bunda ibretler vardır.

  38. o halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. allah'ın rızasını isteyenler için bu, en iyisidir. işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

  39. insanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, allah katında artmaz. allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekât veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.

  40. allah, (o yüce varlıktır) ki sizi yaratmış, sonra rızıklandırmıştır; sonra o, hayatınızı sona erdirecek, daha sonra da sizi (tekrar) diriltecektir. peki sizin (allah'a eş tuttuğunuz) ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek var mı? allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve yücedir.

  41. insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.

  42. (resûlüm!) de ki: yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin âkıbetleri nice oldu, görün. onların çoğu müşrik idi.

  43. allah katından, dönüşü olmayan bir gün (kıyamet günü) gelmeden önce yönünü o gerçek dine çevir! o gün (insanlar) bölük bölük ayrılacaklardır.

  44. kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhine olur. iyi işler yapanlara gelince, onlar da kendileri için (cennetteki yerlerini) hazırlamış olurlar.

  45. zira allah, iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. şüphesiz o, kâfirleri sevmez.

  46. size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, fazlından (nasibinizi) arayasınız ve şükredesiniz diye (hayat ve bereket) müjdecileri olarak rüzgârları göndermesi de allah'ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir.

  47. andolsun ki, biz senden önce kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik de onlara açık deliller getirdiler. (onları dinlemeyip) günaha dalanların ise cezalarını hakkıyla vermişizdir. müminlere yardım etmek de bize düşer.

  48. allah o'dur ki, rüzgârları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. derken, allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince, onlar seviniverirler.

  49. 0ysa onlar, daha önce, üzerlerine yağmur yağdırılmasından iyice ümitlerini kesmişlerdi.

  50. allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak: arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor! şüphesiz o, ölüleri de mutlaka diriltecektir. o, her şeye kadirdir.

  51. andolsun ki, bir rüzgâr göndersek de onu (ekini) sararmış görseler, ardından muhakkak nankörlüğe başlarlar.

  52. (resûlüm!) elbette sen ölülere duyuramazsın; arkalarını dönüp giderlerken sağırlara o daveti işittiremezsin.

  53. körleri de sapıklıklarından (vazgeçirip) doğru yola iletemezsin. ancak teslimiyet göstererek âyetlerimize iman edenlere duyurabilirsin.

  54. sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlügün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve ihtiyarlık veren, allah'tır. o, dilediğini yaratır. o, hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir.

  55. kıyamet koptuğu gün, günahkârlar, (dünyada) ancak pek kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. işte onlar, (dünyada da haktan) böyle döndürülüyorlardı.

  56. kendilerine ilim ve iman verilenler şöyle derler: andolsun ki siz, allah'ın yazısında (hükmedildiği gibi) yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. işte bugün yeniden dirilme günüdür; fakat siz onu tanımıyordunuz.

  57. artık o gün, zulmedenlerin (beyan edecekleri) mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez.

  58. andolsun ki biz, bu kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. şayet onlara bir mucize getirsen inkârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir: siz ancak bâtıl şeyler ortaya atmaktasınız.

  59. işte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini allah böylece mühürler.

  60. (resûlüm!) sen şimdi sabret. bil ki allah'ın vâdi gerçektir. (buna) iyice inanmamış olanlar, sakın seni gevşekliğe sevketmesin!

  5 sene soora edit: bu entry neden zamanın ötesinde hakikaten anlamıyorum... kuran-ı kerim'den bir sure ben sadece paste ettim buraya, gerçekten anlamıyorum evet.
 • istanbulun kaybolmaya yüz tutmuş kültür mozaiginin en önemli parcalarından biri olan, meyhaneciliğin piri bir topluluk,
  türkiyede doğdukları, atalarının yaşadıkları yerleri sevgiyle, hasretle anan, hikayelerini destansi bir dille aktaran kadirşsnas bir kavimin son kalintilari,
  kavalada, selanikte istanbullu diye ellerimize sarilan, gozleri yaslarla dolan sevgi dolu insanlar.
 • sözlüğe bıkmadan usanmadan tüm kuran'ı nakşeden huzursuz arkadaşımızın entrisinden de anlaşılacağı üzere kuranı kerimden bir sure.

  sure nin nazil oluşuna ilişkin olarak anlatılan rivayet şöyledir:
  hz. muhammet'in islam dinini tebliğ ettiği sıralarda, dünya üzerindeki iki büyük devletten biri doğu roma imparatorluğu diğeri ise sasani impartorluğu'dur. romalılar hıristiyandır ve dolayısıyla tanrıya inanırlar. sasaniler ise ateşperesttir. (bkz: zerdustluk) bir anlamda putperesttirler yani.

  bu iki büyük devlet o dönemde hakimiyet mücadelesinin sonucu olarak savaş halindedirler. sasaniler o sıralarda yapılan bir savaşta ağır bir yenilgiye uğratırlar romalıları. bu olay mekkede de yankı uyandırır. romalılar tanrıya inandıkları için müslümanlar romalılara yakınlık duymaktadırlar, müşrikler ise sasanilere. müşrikler kafa bulmaya başlarlar müslümanlarla "noldu? sizin allahınız koruyamadı mı romalıları? allahınızın ateşe tapan sasanilere gücü yetmedi mi? tarzında geyik çevirmeye başlarlar.

  müslümanlar alı al moru mor bir haldeyken rum suresi iner. üçüncü ayette "arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar, halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir." demektedir. allahtan bu tiyoyu alan hz. ebubekir müşrik bir arkadaşı ile iddiaya girer. eğer üç yıl içinde romalılar sasanileri yenerse arkadaşı hz. ebubekir'e on deve vercektir. yenemezse o verecektir on deveyi arkadaşına. ayette geçen bir kaç yıl sözcüğünü üç yıl olarak yorumlamıştır hz. ebubekir.

  hz. ebubekir, bu iddiasını hz. muhammet'e anlatır. o da der ki "o ayette geçen sözcük üç, beş, yedi ve dokuz anlamlarına gelmektedir. iddianı değiştir" bunun üzerine hz. ebubekir müşrik arkadaşına gider ve iddiayı dokuz yıl üzerinden değiştirmek istediğini söyler. romalılar öyle ağır bir yenilgiye uğramışlardır ki dokuz yıl içinde de toparlanıp sasaniler'den rövanşı almaları olanaksız görülmektedir. arkadaşı kabul eder. dokuz yıl ve yüz deve üzerinden yenilerler iddiayı.

  sonra ne mi olur? dokuzuncu yıl romalılar hezimete uğratırlar sasaniler'i. iddiayı hz. ebubekir kazanır. tiyoyu allah'tan alınca kazanır tabi:)
 • ing. ` tuhaf: argo `
 • malibu da bir cesit rum'dur.icki anlamina gelen kelimenin turkcesi romdur.

hesabın var mı? giriş yap