şükela:  tümü | bugün
 • okumaya yeni başlayacaklar için, içinde geçen eski sözcükler ve manaları ;

  ahval : durumlar, hâller, vaziyetler.
  aksülamel: tepki, reaksiyon
  armada: donanma
  atalet: 1. tembellik 2. işsizlik, işsiz kalma. 3. işlemezlik. 4. süredurum.
  ameliye: uygulama
  abes: 1. gereksiz, yersiz, boş 2. akla ve gerçeğe aykırı
  ahar: hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım.

  bermutat: alışılagelen biçimde, her zaman olduğu gibi
  behemehal: her hâlde, ne olursa olsun
  buud: uzaklık, mesafe
  bittabi: doğal olarak
  binaeneleyh: bundan dolayı
  bedahet: apaçık, besbelli
  barem: çizelge
  bedbaht: mutsuz, bahtsız, talihsiz
  beynelmilel: uluslararası

  cenup: güney

  çalak: eline ayağına çabuk, atik, çevik
  çolpa: 1. ayağı sakat olan. 2. mec. beceriksiz, eli işe yakışmayan, acemi, aciz, zavallı
  çıfıt: hileci, düzenbaz, yahudi.

  dessas: düzenci
  dekovil: küçük demiryolu
  daüssila: yurt özlemi

  eşref: onurlu, şerefli.
  efkari umumiye: kamuoyu
  ezcümle: kısaca, özet olarak, özetle

  filhakika: hakikaten
  fatalizam: yazgıcılık
  fütuhat: zaferler, fetihler.
  fecir: tan kızıllığı
  fecaat: çok acıklı, yürekler acısı durum

  gadr: merhametsizlik
  garabet: gariplik, tuhaflık

  huddam: büyü ve cin ilimcileri, hizmetçi cin
  hulasa: özüt
  hassa: özellik.
  halita . alaşım
  halayık: kadın köle
  haddizatında: aslında
  hasbi: gönüllü ve karşılıksız yapılan
  hasis. cimri
  hacalet: utanma
  hodbin: bencil
  heyula: korkunç hayal
  haşiye: 1. dipnot. 2. bir eseri daha iyi açıklamak için yazılan kitap
  hamakat: beyinsizlik, bönlük.

  ıstılah: terim, herkesin anlamadığı özel anlamda kullanılan söz

  ikbal: baht açıklığı,odalık,arzu istek.
  ilga: ortadan kaldırma
  istidat: yetenek
  iktiza: gerekli olma.
  istitrat: . sırası gelmişken söylenen söz, anlatıma eklenmesi istenen söz
  işret: içki içme
  istihsal: üretim, elde etme
  ictimai: toplumla ilgili
  ihtilas: 1. aşırma. 2. bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp alma
  ispritizma: ruh bilimciliği
  istihkar: hor görme, aşağılama.
  istihza: gizli veya ince alay
  intizar: 1. birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme, gözleme, 2. ilenme, beddua
  iştiha: iştah
  ikrah: 1. tiksinme, iğrenme. 2. isteği dışında bir şey yaptırma.
  inhisar: 1 . tekel. 2 . mecaz tek başına sahip olma.
  itiyat: alışkanlık
  iktifa: yetinme

  kabil: olanaklı, türlü, kabul eden, kabul edici.
  konkur: yarış, yarışma.

  lahza : an
  layiha: 1. herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı, 2. tasarı
  lalettayin: baştansavma, özensiz

  muganniye: kadın şarkıcı.
  menhus: uğursuz
  muaddel: değiştirilmiş
  muhassala: elde edilen sonuç.
  mezbele: çöp ve süprüntü dökülen yer, aşağılık durum.
  mekkare:kiralanarak yük taşımada kullanılan at, deve, katır gibi bir yük hayvanı.
  müsavi: eşit
  munis: alışılan, alışılmış.
  muarız: karşı koyan
  menhus: uğursuz
  mihnet: sıkıntı
  müphem: belirsiz
  müsteşrik: doğu bilimci
  mücessem. cisim durumunda olma
  muvazene: denge, dengeleme
  mamafih:bununla birlikte
  muvakkit :güneşe bakarak namaz vakitlerini bildiren kimse
  muazzep: acı, sıkıntı, azap çeken
  muhayyile: hayalgücü
  müstehlik: tüketici
  mücrim: suçlu
  müştemilat: eklentiler
  mihver: eksen
  manivela: kaldıraç
  muttasıl: bitişik, yan yana olan
  meyus: üzgün, karamsar
  metih: övgü
  muhayyile: hayalgücü.
  maişet: geçim, geçinme
  muaşaka: birbirini karşılıklı sevme, sevişme, âşıktaşlık
  muvazzene: denge, dengeleme
  müverrih: tarih yazan kimse, tarihçi
  muharrir: yazar
  mukaddime: önsöz, başlangıç.
  muhayyile: hayalgücü
  mahrek: yörünge
  muttasıl: 1. bitişik, yan yana olan. 2. zf. aralık vermeden, aralıksız, durmadan, biteviye
  mücerret:1. yalın durum. 2. evlenmemiş, bekâr 3. katışık ve karışık olmaya
  mültefit: iltifatkar
  müstait: doğuştan kabiliyetli
  müstahdem: hizmetli
  mucip: gerektiren, gerektirici
  miyar: 1 . değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü.2 . mecaz ölçüt, ölçü 3 . kimya ayıraç.
  mukadder: yazgıda var olan, yazgı ile ilgili olan, alında yazılı olan
  müşkül: 1 . güç, zor, çetin 2. engel, güçlük, zorluk
  mütehassis: duygulanmış

  nahiv: söz dizimi.
  naçiz: değersiz
  namütenahi: sonsuz
  necabet: temiz bir soydan gelme, soyluluk
  nizamname: tüzük

  ökse: ucu yanmış odun parçası, değnek, alımlı kadın

  pespaye: alçak, soysuz, aşağılık

  rabia: 1. dördüncü. 2. saatteki salisenin altmışta biri. 3. tanzimat’tan sonra memurlukta bir rütbe
  ricat: vazgeçme
  refika: eş
  rokoko: a. 1. mim. xviii. yüzyılın başında fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslu
  ricat: 1. vazgeçme. 2. ask. gerileme, geri çekilme, geri kaçma
  riyazi: matematik, geometri vb. bilimlerle ilgili olan

  salaş: derme çatma, sebze dükkanı
  sarih: açık, kolay anlaşılır, belli, belirgin, belgin
  savat: gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
  somaki: 1 . kızıl veya yeşil renkte, damarlı ve çok sert bir porfir türü mermer.2 . sıfat bu mermerden yapılmış
  sentaks: sözdizimi

  temessül: benzeşme
  tenkisat: azaltma, eksiltme
  terakki: 1. ilerleme, yükselme, gelişme
  teşyi: uğurlama
  takamül: 1. olgunluk, olgunlaşma. 2. gelişim, gelişme
  teveccüh: 1. bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme. 2. güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme
  tafsilat: 1. ayrıntı. 2. ayrıntılı açıklama
  tecerrüt: herşeyden uzaklaşma.
  tecessüs: belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma.
  tekellüf: 1. zahmet veren bir iş görme, güçlüğe katlanma. 2. bir işi gösterişli bir biçimde yapmaya çalışma, özenme, gösteriş
  talakat: kolayca düzgün söz söyleme durumu
  tedip: uslandırma, yola getirme, terbiye etme.
  tenasüt: 1. omuzdaşlık. 2. dayanışma
  tröst: aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim teşkilatına teslim edilmesi ve yönetimin bir teşkilatı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermayedarlığa dayanan ortaklıklar birliği.
  tenazur: bakışım
  tarziye: yapılan kötü bir davranış için özür dileme, gönül alma
  tariz: kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taşlam
  tarh: 1 . bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer.2 . vergi koyma.3 . matematik çıkarma
  tashih: düzeltme, düzelti.

  ülfet: 1. alışma, kaynaşma. 2. tanışma, görüşme
  vakıa: vaka (cümle başında ise “bununla birlikte”
  vuzuh: açık olma durumu, açıklık, aydınlık
  vido: oyun, oyunda kazanılacak sayıyı veya parayı iki katına çıkarma
  vazıh: açık, aydın, belli
  vakıa : vaka (cümle başında kullanılınca "bununla birlikte")
  velut: doğurgan, verimli.
  visal: kavuşma
  vaveyla: çığlık

  yeknesak: tekdüze
  yosma: şen, güzel, fettan (genç kadın)

  zayiçe: yıldızların, belli bir zamandaki yerlerini, durumlarını gösteren çizelge
  zem: kötüleme
  zani: zina yapan erkek.
  zelil: hor görülen
 • "saatin kendisi mekan , yürüyüşü zaman , ayarı insandır.."
 • "ben aşktan daima kaçtım. hiç sevmedim. belki bir eksiğim oldu. fakat rahatım. aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. şu veya bu şekilde... fakat daima ödersiniz... hiçbir şey olmasa, bir insanın hayatına lüzumundan fazla girersiniz ki bundan daha korkunç bir şey olamaz..." halit ayarcı
 • hayri irdal'ın talihinin döndüğü "sabaha doğru" bölümünde romanın atmosferindeki rahatlama ve keyif daha iyi nasıl ifade edilebilir?

  "her şeyde bir çocuk saçı yumuşaklığı var"

  şapka çıkarıyorum.
 • türk edebiyatında kurgusu en iyi olan roman. ahmet hamdi, türk modernleşmesinin ironik eleştirisini yaparken bir yandan da toplumun karakteristik durumlarını adeta üç boyutlu karakteriyle yeniden kurguluyor. orhan pamuk'un beslene beslene tüketemediği derya.
 • s.a.e, şunun ispatıdır bence: şarkla garp arasında milletçe yaşadığımız tereddüt o kadar ezeli, o kadar trajiktir ki, arada kalıp neticede delirmemek için tek bir çıkış yolu görünür bize: o çıkış da mizahtır. ironidir. inceliktir. yaşadığımız çelişkiler bir membadır bu manada, bir mizah madenidir.
 • "ayar saniyenin peşinden koşmaktır"
 • okuduğunuzda, önceden okumamışsanız, niye bu kadar geç okumuşum dedirten bir eser...
 • türk edebiyatı'nda roman denilince her daim en üst sıralarda kendine yer bulan tanpınar eseri.

  çok farklı yerlerden okunabilmesi büyük bir eser olma kabiliyetlerinden biri. ama benim açımdan çarpıcı olan yanlarından biri özellikle halit ayarcı'nın "hakikat" ve kitlelerin görmek istedikleri , insanların ve toplulukların gerçeklikle olan ilişkilerinin ne kadar zayıf olduğuna dair bundan onlarca yıl önce yaptığı tespitler.

  günümüzde özellikle ipin ucunun kaçtığı manipülasyon/dezenfermasyon ve post-truth 'a ilişkin yıllar öncesinden yapılmış güzel okumalar sunuyor.

  dikkat çekici diğer unsur , romanın geçtiği dönem osmanlı'nın yıkılışı ve cumhuriyet'in kuruluş ve devamındaki yıllar, ıı. dünya savaşı vs. gibi büyük dışsal ve devrimsel dönüşümler olmasında rağmen bunlarla ilgili hiç bir unsurun söz konusu edilmeden, dış dünyadan ve zaman bağlamsız şekilde hikayeleştirilmesi. elbette bu bir tercih ve bilinçli ama kahramanların ikincil konuşmalarında/düşüncelerinde dahi mevz-u bahis olmaması oldukça dikkat değer.
 • "hayata inanmak lazim hayri bey. siz hayata degil acemaşiran'a inaniyordunuz" dedirtir ya nasıl.