şükela:  tümü | bugün
 • yahya kemâl beyatlı'nın "eski şiirin rüzgârıyle" kitabının ilk bölümüdür selîmnâme.

  devr-i sultan selîm'i yazmak içün
  seyf-i meslûl kıldı hâmesini
  halk yahya kemâl'e rahmet okur
  gûşederken selîmnâme'sini

  (bkz: başlayış)
  (bkz: sefer)
  (bkz: çaldıran)
  (bkz: toplayış)
  (bkz: mercidâbık)
  (bkz: ridânıyye)
  (bkz: rıhlet)

  iç. "eski şiirin rüzgârıyle", istanbul fetih cemiyeti yayınları no: 49 / yahyâ kemal enstitüsü no: 5 / yahyâ kemal külliyatı no: 2, 1.b., istanbul-1962, s. 6-20.
 • osmanlı padişahı yavuz sultan selimin (1512-1520) trabzon valiliğinden (1509) başlayarak önce gürcülerle, ardından babası ve kardeşleriyle olan mücadelelerinden, ve nihayet tahta geçip safevi ve memluklularla yaptığı savaşlardan bahseden müstakil eserler. bazı önemli selimname müellifleri şunlardır:
  -ishak çelebi
  -keşfi mehmed çelebi
  -idris-i bitlisi
  -kalkandelenli sucudi
  -ibn-i kemal
  -celalzade mustafa
  -hoca saadeddin efendi
 • râyâtının alemleri üstünde uçmağa
  sîmürg-i feth hem-çü nesîm-î seher gelür

  hâkan ki at sürünce bir iklîm-i düşmene
  pîş ü pesinde mahşer-i tîg ü teber gelür

  bu kısımlarının osmanlıca'ya cevrilip rika ile yazılmıs hâli:
  http://db.tt/dw1lpe4u

  ekleme: râyâtının kelimesini nun yerine kef ile bitirmek gerekirmiş.
 • yahya kemal beyatlı'nın yavuz sultan selim için yazdığı kasidesidir.
 • yavuz sultan selim’in iradesi ile vakıf olduğu zaferleri konu alan selim tarihi diyebileceğimiz eser.
  halka inebildiği için okunulmasından ziyade dinletilmiştir.
 • yavuz sultan selim dönemiyle alakalı eserlere verilen genel ad. yahya kemal'in yavuz sultan selim'in gazalarını anlattığı şiir dizisi bunun son dönemdeki en etkili örneğidir, muadili de yok sanırsam;

  başlayış
  - 1514 –

  eflâkden o dem ki peyâm-ı kader gelür

  gûş-î cihâne velvele-î bâl ü per gelür

  devr-î fütûhu sûr-ı sirâfil müjdeler

  hak’dan nizâm-ı âlemi te’mîne er gelür

  ebvâb-ı ravza-î nebevî’den firiştegân

  cibrîl’i gördüler nice demdir gider gelür

  derk ettiler ki merkad-i pâk-î muhammed’e

  rûhü’l-kudüs’le arş-ı hudâ’dan haber gelür

  rûy-î zemîni tâbi-i fermânı kılmağa

  sultan selîm han gibi şîr-i ner gelür

  râyâtının alemleri üstünde uçmağa

  simürg-i feth hem-çü nesîm-î seher gelür

  hâkan ki at sürünce bir iklîm-i düşmene

  pîş ü pesinde mahşer-i tîg ü teber gelür

  ey gaasıb-ı diyâr-ı arab bekle vaktini

  evvel cezâ-yı saltanat-ı sürh-ser gelür

  kaç fâtih-î zaman gören îran-zemin bugün

  görsün kiminle hangi cüyûş-î zafer gelür

  tekbîrlerle halka ıyân oldu tûğlar

  sahrâ-yı üsküdâr’e revân oldu tûğlar

  sefer

  - 1514 –

  tebrîz’e doğru çıktı sefer şâhrâhına

  ervâh peyrev oldu cihan pâdişâhına

  at üzre geçtiğin göricek leşker-î guzât

  râmoldu şîrler gibi yâvuz nigâhına

  yekser gazâ kılıncı kuşanmış bir ümmetin

  câlis budur erîke-i âlem-penâhına

  münkaad edip serîrine maşrıkla mağribi

  bir devlet ermegaan edecektir ilâhına

  âhır ağardı tan yeri re’s-î cibâlden

  serhad’de yol göründü acem tahtgâhına

  fermân-ı bî-eman kalkan hümâ gibi

  tuğrâlu nâme gitti kızılbâş şâhına

  hâkan-ı rûm leşkeri yaklaştığın görüp

  iran gerektir ağlasa baht-ı siyâhına

  hengâm-ı remzi bildiren âvâz-ı hâtifî

  aksetti her tarafta cibâlin cibâhına

  sahrâ-yı çaldıran’da gazâ vardır erteye

  ey berk müjde ver feleğin mihr-ü mâhına

  meydân-ı cenge sâye-resân oldu tûğlar

  rehyâb-ı milk-i nûşirevân oldu tûğlar

  çaldıran

  - 1514-

  her tûğ-ı pür-fürûğ verirken hücûma şan

  her tîg-i bî-dirîg parıldardı hun-feşan

  meydân-ı haşr ü neşri karıştırdın ey kader

  andırdı rûz-ı mahşeri hengâm-ı imtihan

  saldırdı fart-ı gayz ile ifrît-i râfızî

  tâli’ göründü bizlere sol kolda pek yaman

  garkoldu hûna rûmeli beğlerbeği’yle ceyş

  üç malkoçoğlu eyledi bir bir fedâ-yı can

  uğrunda her gazâya atılmış mücâhidîn

  lâyık mıdır felâkete ey rabb-ı müste’an

  her yanda hûn içinde bu hengâmeden beri

  hiç esmiyen nesîm-i fütûh esdi nâgehan

  sağ kolda bozdu bozguna uğrattı düşmeni

  şirâne bir taarruzu sevk eyliyen sinan

  şâh-ı adûya karşı kopan sarsar-ı zafer

  indirdi yıldırım gibi bir darbe-î giran

  pâmâl-i rahşı kıldı acem tâc ü tahtını

  tâ arşa astı tîgıni sultan selîm han

  sermest-i câm-ı vuslat-ı şân oldu tûğlar

  tebrîz’e reh-nümâ-yı ‘inân oldu tûğlar

  toplayış

  - 1515 –

  tebrîz’e uçtu feth-i celîlin hümâları

  bir böyle hâli görmedi iran semâları

  tevhîd içün bu halkı döğüşmüş yiğitlerin

  yüz şehre rekzedildi muzaffer livâları

  bir kutba bağlı cümle gönüller bir olmalı

  mâdâm kâinâtta bir hudâları

  her kişverinde kırmağa zencir-i şîa’yı

  azmetti askerin ulu kîşver-küşâları

  mer’aşla kayseriyye’yi fethetti bir dilîr

  yükseldi rabb-ı izzet’e şükran duaları

  zülkadr’i sildi tîg-i selîmî harîtadan

  engin göründü mısr ü hicâz’ın fezâları

  serdâr-ı nâmdâr'e ki râmetti âmid'i

  azdır serâmedân-ı kelâmın senâları

  rehber imâm-ı âzam'ı bilmiş aşâirin

  idrîs asâletinde gerek reh-nümâları

  tevhîde koşmuş ehl-i cihâdın birer birer

  zer-hatla tâk-ı arş'a yazılsun gazâları

  her yerde remz-i emn ü emân oldu tuğlar

  hem hakka hem hayâta zamân oldu tuğlar

  mericdâbık

  -1516-

  seyreylesün felek kaderin şehsüvârını

  fethetti bir seferde nebîler diyârı’nı

  sahrâ-yı mercidâbık’a nakş eylemiş kader

  islâm fikr-i vahdetinin kârzârını

  memlûk pâdişâhı bu dâvâyı fasl içün

  sarfetti azm ü cezm ile bilcümle vârını

  bir kaahirâne hırs ile memlûk leşkeri

  gavgaaya saldı esliha-î bî-şümârını

  bâran misâli gülle yağıp kıldı hâksâr

  hem gaasıbâne tâcını hem tâcdârını

  eyne’l-meferr diyen çöle can attı sû-be-sû

  bâkîsinin de tîg tamâm etini kârını

  sahrâ-yı lâ’lgûne bakan şâhid-î zafer

  görsün bahârının bu yaman lâlezârını

  tevhîd-i milk ü millet içün cenk edenlere

  sûriyye açtı cümle husûn ü hisârını

  itmâm-ı gaalibiyyet içiün şanlı pâdişah

  mısr içre kurmak istedi dârü’l-karârını

  şevk-i seferle pür-heyecân oldu tûğlar

  bâd-ı zaferle mısr’a vezân oldu tûğlar

  ridâniyye

  -1517-

  memlûkler bakıyyesi pür gayz edüp kıyâm

  mısr içre kalmasun dedi bir tîg der-niyâm

  vadî-i nîl-i tuttu anûdâne ser-te-ser

  ordû-yı fethe karşı sürülmüş nefîr-i âm

  pür-zûr saldıran kölemen fârisanını

  saf saf guzât kıldı dilîrâne iktihâm

  kat’î hücûma geçti nihâyet mücâhidîn

  mutlak bu harbe vermek içün şanlı bir hitâm

  birden serildi hâke ridâniyye cephesi

  bed’etti feth-i kaahire’den inhizâm-ı tâm

  gazî vezîr-i âzamı a’dâ şehîd edüp

  gûyâ büyük zaferden o gün aldı intikam

  on mısr’a bir sinan bedel olmazdı ey kazâ

  şevketlü pâdişâhı bu hâl etti telhkâm

  fevkindedir zaferden alınmış ganâimin

  mü’minler etti vahdet-i islâm-ı iğtinâm

  hem şark’ı hem cenûb’u açan bir cihâddan

  aksetti dehre nâ-mütenâhî bir ihtişâm

  hakkaa ki ser-firâz-ı cihân oldu tûğlar

  ferman-dih-î zamân ü mekân oldu tûğlar

  rıhlet

  -1520-

  bir gün çalındı nevbet-i takdîr rıhlete

  ukbâda yol göründü hudâ’dan bu dâvete

  doldukça doldu gözleri eşk-î firâk ile

  kudretlü pâdişâh vedâ etti millete

  tevhîd maksadıyle geçirmişti ömrünü

  ref’etti ermegaanını dergâh-ı vahdete

  râyâtı gölgesinde fedâ-yı hayât eden

  ervâha pîşdâr olarak girdi cennete

  yekser riyâz-ı huld-i berîn oldu cilvegâh

  her cenkten getirdiği binlerce râyete

  dîdâr-ı fahr-ı âlem-i görmekti gayesi

  gark-ı huşû' çıktı huzûr-ı risâlete

  alnından öptü fahrederek fahr-ı kâinât

  şâbâş sundu sarfedilen bunca himmete

  divân-ı hak’da mağfiret-î kirdigâr’dan

  şâyeste gördü cürm ü günâhın şefâate

  dûr olmasıyle böyle büyük pâdişâhdan

  garkoldu nâs mâtem-i bî-hadd ü gayete

  yer yer misâl-i bîd-i hazân oldu tûğlar

  sultan selîm’e girye-künân oldu tûğlar