şükela:  tümü | bugün soru sor
  • 19. asrın son yarısında yetişen şairlerdendir. izmir’de doğdu. izmir bektaşî tekkesi postnişini idi. tahminen hicri 1310 (m. 1892) tarihlerinde vefat etti. istanbul konservatuvarı tarafından neşredilen «bektaşî nefesleri» nin ikinci fasikülünde hüseynî makamındaki bir bestenin notası münderiçtir. mezkûr eserin güftesi;

    göster cemâlin şem’ini yansın oda pervaneler
    devlet değil mi âşıka şem’ine karşı yaneler

    beytiyle başlayan meşhur bir manzumedir. ve 16.asrın mâruf halvetîlerinden sivaslı şemsî’ye aittir. halbuki gölpınarlı, bu eser için verdiği notlarda tamamiyle yanlış olarak bu manzumeyi xıx uncu asır bektaşîlerinden birine mal etmekte ve bu hususa dair şunları söylemektedir (bektaşi nefesleri ıı, 212):

    "şemsî baba’nın tırhala civarında yaşamış bir bektaşî şairi olduğunu söylerler. zamanı malûm değildir. sadeddin nüzhet bey’in yazdığına göre izmir bektaşî tekkesi postnişini bir şemsî baba daha vardır ki 1310 tarihlerinde ölmüştür. bu nefesin hangisi tarafından söylendiği meçhuldür."