1. ks. structured english query language. ibm'in geli$tirdigi ilk sql prototipinin ismi. sql'in "sequel" $eklinde okunmasinin esas sebebi.