şükela:  tümü | bugün
 • evvela germiyan beyliği'nde nişancılık ve deftardarlık hizmeti görmüş; 1410'dan sonra yıldırım beyezıd'e intisab etmiştir.

  tashih: en mühimini unutmuşum: 14.asır anadolu şairlerindendir kendileri:

  hicrün ile eyle çıkdı yüregümde başlar
  nâle kıldum derd ile feryâda geldi taşlar

  şol perî yüzlü meleksin kim görüb dîdârını
  yüz urub korlar melikler ileyünde başlar

  secde-gâhı kâinâtun sûretündür ey sanem
  mahzar-ı hakk’sın kemâl-i hüsnüne şâ-bâşlar

  eyle tahrîr eyledi kaşunı nakkâş-ı ezel
  resmine mânendinün ‘âciz kamu nakkaşlar

  uralı kaşun kemânı gamzen okın bağruma
  hûn-ı dildür gözlerümden her dem akar yaşlar

  gönlümün rahtın urub cân milkini târâc ider
  remz iderse gözlerüne şol harâmî kaşlar

  ibn-i şeyhî’yem her evbâşa gerek ben baş olam
  rind ü geh kallâş olam geh ‘aşk ile yoldaşlar

  (bkz: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün)
 • 14. yüzyılın önemli mesnevi şairlerindendir. farsça'dan çeviriler yapmıştır. en önemli eseri hûrşîd-nâme'dir. bu eseri mesnevi tarzında yazılmış bir aşk ve macera metnidir. bir diğer önemli eseri de kenzü'l-küberâ dır. bu eseri ise bir siyasetname tarzındadır.
 • asıl ismi sadrettin mustafa'dır.

  kamerdür alnun ey dilber velî lalün şeker dirler
  saçun sünbül benün hindû dişün dürrin güher dirler

  güneş yüzüni çün gördüm didüm nûr-ı hüdâdur bu
  bana âkiller anunçün bugün sâhib-nazar dirler

  ne kişi kim yüzün gördi gönül virdi vü cân u dil
  ana âşıklar içinde begüm ehl-i hüner dirler

  bugün nergise benzeden senün fitne gözün hânum
  görürse gündüz ılduzu ana gey bî-basar dirler

  mutavvel yazdılar şâhum senün saçun sıfâtını
  velî ağzun dekâyıkın be-gâyet muhtasar dirler

  inanma sana ağyâr ger beni hubs iderlerse
  inanmazam bana şâhum senün içün neler dirler

  gözümün seylini gören akar kandan revân olmış
  görün şeyhoğlınun yaşın denizlere irer dirler