1. evvela germiyan beyliği'nde nişancılık ve deftardarlık hizmeti görmüş; 1410'dan sonra yıldırım beyezıd'e intisab etmiştir.

  tashih: en mühimini unutmuşum: 14.asır anadolu şairlerindendir kendileri:

  hicrün ile eyle çıkdı yüregümde başlar
  nâle kıldum derd ile feryâda geldi taşlar

  şol perî yüzlü meleksin kim görüb dîdârını
  yüz urub korlar melikler ileyünde başlar

  secde-gâhı kâinâtun sûretündür ey sanem
  mahzar-ı hakk’sın kemâl-i hüsnüne şâ-bâşlar

  eyle tahrîr eyledi kaşunı nakkâş-ı ezel
  resmine mânendinün ‘âciz kamu nakkaşlar

  uralı kaşun kemânı gamzen okın bağruma
  hûn-ı dildür gözlerümden her dem akar yaşlar

  gönlümün rahtın urub cân milkini târâc ider
  remz iderse gözlerüne şol harâmî kaşlar

  ibn-i şeyhî’yem her evbâşa gerek ben baş olam
  rind ü geh kallâş olam geh ‘aşk ile yoldaşlar

  (bkz: fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün)
 2. 14. yüzyılın önemli mesnevi şairlerindendir. farsça'dan çeviriler yapmıştır. en önemli eseri hûrşîd-nâme'dir. bu eseri mesnevi tarzında yazılmış bir aşk ve macera metnidir. bir diğer önemli eseri de kenzü'l-küberâ dır. bu eseri ise bir siyasetname tarzındadır.
 3. asıl ismi sadrettin mustafa'dır.

  kamerdür alnun ey dilber velî lalün şeker dirler
  saçun sünbül benün hindû dişün dürrin güher dirler

  güneş yüzüni çün gördüm didüm nûr-ı hüdâdur bu
  bana âkiller anunçün bugün sâhib-nazar dirler

  ne kişi kim yüzün gördi gönül virdi vü cân u dil
  ana âşıklar içinde begüm ehl-i hüner dirler

  bugün nergise benzeden senün fitne gözün hânum
  görürse gündüz ılduzu ana gey bî-basar dirler

  mutavvel yazdılar şâhum senün saçun sıfâtını
  velî ağzun dekâyıkın be-gâyet muhtasar dirler

  inanma sana ağyâr ger beni hubs iderlerse
  inanmazam bana şâhum senün içün neler dirler

  gözümün seylini gören akar kandan revân olmış
  görün şeyhoğlınun yaşın denizlere irer dirler