şükela:  tümü | bugün
 • silah tasiyabilmeniz icin gereken ruhsat turu. polis, asker filan olmadiginiz surece bir sivil icin gayet gereksiz bir ruhsattir. silah hobisi olanlarin ve koleksiyoncularin almalarina gerek olmayan birsey.

  (bkz: silah ruhsati)
  (bkz: silah bulundurma ruhsati)
 • 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinde kimlerin alabileceğinin belirtildiği ruhsat türüdür. buna göre:

  madde 7 - (değişik:2/12/1999-99/13749 k.)
  il valileri;
  a)yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddeleri kapsamına girmeyen, ancak, yaptıkları
  iş, sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve
  mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenlik-
  lerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel
  olduğu anlaşılan türk vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uy-
  ruklu şahıslara,
  b)şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların türk silahlı kuvvetleri
  mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ele anne ve babalarına,
  c)bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla, 3419 sayılı bazı suç failleri
  hakkında uygulanacak hükümlere dair kanun ile mülga 3216 sayılı kanun
  uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için
  hayatları koruma altına alınanlara,
  talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. bu ruhsatlar gerek-
  tiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresi-
  ne bakılmaksızın geri alınabilir.
  birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilerden birdan fazla
  silahı bulunanlara talepleri de dikkate alınarak sadece bir silahı için
  taşıma ruhsatı verilebilir. ancak, daha önce birden fazla taşıma ruhsatlı
  silaha sahip olan kişilerin bu silahlarına ait taşıma ruhsatları süresi
  sonunda bulundurma ruhsatına çevrilir.

  silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri

  madde 8 - (değişik birinci cümle: 25/10/2000 - 2000/1550 k.) kanunun 7 nci
  maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılanlar ile (3) numaralı
  bendi uyarınca silah taşımalarına karar verilen kamu görevlileri;
  a) (değişik: 2/4/1997-97/9510 k.) 1 - cumhurbaşkanı, başbakan,bakanlar
  ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
  2 - valiler ile bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan mülki
  idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere,
  3 - hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten
  sayılanlara,
  4 - özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
  b) (değişik: 13/1/1992 - 92/2635 k.) zabıta görevine ait tasarrufta bulunma
  yetkisine haiz olanlardan;
  1 - köy ve mahalle muhtarlarına (demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati si-
  lahları için),
  2 - açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 sayılı türk ticaret kanununun
  1467 nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerinin deva-
  mı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
  c) devlet, belediye,özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma,bakım
  onarım işlerinde çalışanlardan;
  1 - özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçi-
  lere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında, demirbaş silah-
  larını taşıyabilirler),
  2 - elektrik enerjisi yüksek gerilim (enterkonnekte) hatların kontrol,bakım
  ve onarım işlerinde çalışanlara (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada
  demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
  3 - ptt işletmesi genel müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu,yer istasyonu,
  kuranportör, havai hat, santral, şantiye ve benzeri posta ve telekomünikasyon
  tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait
  bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eks-
  per, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası
  seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile çalışanlara (meskun bölgeler dı-
  şında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
  4 - trt kurumu genel müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile
  radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve
  teknisyenlerle bu tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten baş-
  mühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun
  bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabi-
  lirler),
  5 - genel müdürlüğe ait röle istasyonlarında görevli başteknisyen,
  şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetle-
  rini yürüten başmühendis, mühendis, uzman, başteknisyen, şefteknisyen ve
  teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıt-
  lı silahları taşıyabilirler),
  --------------
  (1) bu madde başlığı, 2/12/1999 tarih ve 99/13749 sayılı bakanlar kurulu
  kararıyla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  6 - özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden
  hizmetlerine (grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler),
  7 - devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğüne bağlı hava liman ve
  meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan vor-ndb-dme ve rd/link-rd/far gibi
  seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (meskun
  bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabi-
  lirler),
  8 - (değişik: 16/11/1992 - 92/3721 k.) 14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı
  kanunun 8 inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci
  ve ikinci müdürlerine,
  9 - (ek : 16/11/1992 - 92/3721 k.) adalet bakanlığına bağlı taşradaki adliye
  binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı
  şoförlerine (görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını
  taşıyabilirler),
  10 - (ek : 16/11/1992 - 92/3721 k.) infaz koruma başmemurları ile memurla-
  rına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşı-
  yabilirler),
  11 - (ek : 16/11/1992 - 92/3721 k.) bakanlık merkez birimlerinde görev yapan
  ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (görev yerinde ve
  görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
  12 - (ek : 16/11/1992 - 92/3721 k.; mülga: 30/6/1994 - 94/5825 k.)
  13- (ek:2/12/1999-99/13749 k.) bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa
  kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla devlet demir yollarına ait trenlerin
  doğu ve güneydoğu anadolu bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev
  yapan makinist, trenşef ve gardfrenlere,
  14-(ek:2/12/1999-99/13449 k.) bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa
  kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla gençlik ve spor genel müdürlüğü atıcı-
  lık ve avcılık federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımın-
  dan sorumlu kadrolu personeline,
  d) paraya vazıülyed olanlardan;
  1 - (değişik : 16/11/1992 - 92/3721 k.) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı icra
  ve iflas kanununa göre, adalet bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra
  müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1 inci
  maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere (memuriyet görevlerinin devamı
  süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilir-
  ler),
  2 - veznedarlara (görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı
  silahları taşıyabilirler),
  3 - tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silah-
  ları taşıyabilirler).
  e) (değişik: 13/1/1992 - 92/2635 k.) özellik arzeden görev yapanlardan;
  1 - (değişik:2/12/1999-99/13749 k.) cumhurbaşkanlığı genel sekreteri,
  tbmm genel sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline,
  2 - (değişik:2/12/1999-99/13749 k.) sayıştay başkan ve üyeleri, müsteşar,
  başbakanlık ve devlet bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum
  ve kuruluşların başkanları ile müsteşar yardımcısı,başbakan başmüşaviri, genel
  müdür, bakanlar kurulu sekreteri ve bu görevlerde bulunmuş olanlara, (1)
  3-(değişik:2/12/1999-99/13749 k.) tbmm başkanlığı, başbakanlık ve
  bakanlıklar ile cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği özel kalem müdürlerine,
  4-(değişik: 25/10/2000-2000/1550 k.) cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlıklar,
  müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yeralan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile
  kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu
  görevlileri ile sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve
  yardımcılarına,
  -----------------------
  (1) "başbakan başmüşaviri" unvanı, 25/10/2000 tarihli ve 2000/1550 sayılı bakanlar
  kurulu kararıyla eklenmiştir.
  5 - (değişik : 16/11/1992 - 92/3721 k.) büyükelçi, elçi, daimi temsilci,
  daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve
  muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen dışişleri bakanlığı
  kadrosunda çalışanlara.
  6 - sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüs-
  lerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
  7 - karayolları bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine
  (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati si-
  lahlarını taşıyabilirler),
  8- (ek: 2/4/1997-97/9510 k.) radyo ve televizyon üst kurulu başkanı, başkan
  yardımcısı ve üyelerine,
  9- (ek: 2/4/1997-97/9510 k.) belediye başkanları ve il genel meclisi üyele-
  rine,
  10- (ek: 2/4/1997-97/9510 k.) emniyet genel müdürlüğü kadrolarında çalışan
  emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
  11- (ek:2/4/1997-97/9510 k.) içişleri bakanlığı merkez kadrolarında görevli
  genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına.
  12-(ek:2/12/1999-99/13749 k.) bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa
  kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine,
  13)(ek:2/12/1999-99/13749 k.) bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa
  kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla köy hizmetleri genel müdürlüğü`ne
  bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı
  genel müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan
  kadrolu teknik personele,
  (değişik: 13/1/1992 - 92/2635 k.) birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen-
  ler ile (e) bendinin (1),(2) ve (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrı-
  ca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiç bir işleme ve harca gerek kal-
  maksızın bu silahlarını da taşıyabilirler.
  (değişik son fıkra:2/12/1999-99/13749 k.) birinci fıkranın (b) bendinin
  (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen
  görevliler için, 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve
  ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanun hükümlerine göre seçimle bu görev-
  lere gelmiş olma şartı aranır.
  taşıma ruhsatı verilebilecek diğer meslek mensupları

  madde 9 - (değişik: 13/1/1992 - 92/2635 k.)
  (değişik: birinci cümle : 25/10/2000 - 2000/1550 k.) kanunun 7 nci maddesinin birinci
  fıkrasının (5) numaralı bendine istinaden valiler, aşağıda belirtilen kişilere, durumlarının
  bu yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah
  taşıma ruhsatı verebilir.
  a) (mülga: 2/4/1997-97/9510 k.)
  b) yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan
  dışişleri meslek mensubu olmayan ve bu görevi dışişleri bakanlığınca yazılı ola-
  rak teyid edilen türk vatandaşlarına,
  c) sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,
  d) (değişik:25/10/2000 - 20000/1550 k.) kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş
  işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket olarak çalışmaları halinde,
  bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,
  e)(değişik:2/12/1999-99/13749 k.) 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı
  bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe konulan tekel dışı bırakılan patlayıcı
  maddelerle av malzemesi ve benzerlerinin üretimi, ithali, taşınması, saklan-
  ması, depolanması satışı, kullanılması, yok edilmesi, denetlenmesi usul ve
  esaslarına ilişkin tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma
  ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sa-
  hiplerine, yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine, ruhsatlı silah ta-
  mirhanesi sahiplerine ve işyerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak
  şartı ile patlayıcı madde ve fer`ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik
  belgesi sahiplerine,
  f)(değişik:2/12/1999-99/13749 k.) bankaların genel müdürleri, genel müdür
  yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 sayılı bankalar kanununda tanımı
  yapılmış şubelerin müdürlerine
  2740-1
  emekli subay ve astsubaylar

  madde 11 - mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının
  sonucu olarak türk silahlı kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin
  geri alınmasına hükmolunanlar ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı türk silahlı
  kuvvetleri personel kanununun 50 nci maddesinin (c) bendi uyarınca disiplinsiz-
  lik veya ahlaki durum sebebi ile ayırma işlemine tabi tutulanlar veya 13/5/1971
  tarihli ve 1402 sayılı sıkıyönetim kanununun 2 nci maddesi gereğince emekli edi-
  lenler hariç olmak üzere, emekli subay ve astsubaylara silah taşıma ve bulundur-
  ma izni, bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarınca, jandarma subay, astsubay
  ve jandarma uzman çavuşlarına jandarma genel komutanlığınca, sahil güvenlik ko-
  mutanlığı subay ve astsubaylarına da sahil güvenlik komutanlığınca verilir.
  kanunen zati silah almaya ve taşımaya yetkili olan subay ve astsubaylar ile
  jandarma uzman çavuşları türk silahlı kuvvetlerinden emekli olarak ayrılmaları
  halinde, ilişiklerini keserken şahsi tabancalarını emekli kimlik kartlarına iş-
  lemek zorundadırlar.
  emekli olacak şahsın mensup olduğu kuvvet komutanlığı, jandarma genel komu-
  tanlığı veya sahil güvenlik komutanlığı şahsi tabanca envanterinde o şahıs için
  kayıtlı bulunan tabanca veya tabancalardan, taşıma izni verilecek olanını emekli
  kimlik kartına işler ve onaylar. bulundurma izni verilecek tabancalar için bu-
  lundurma belgesi düzenlenir. taşıma durumunun işlenmesinde, taşıma müsaadesinin
  hangi tarihe kadar geçerli olduğu belirtilir.
  emekli subay, astsubay ve jandarma uzman çavuşlarının kimlik kartında bulu-
  nacak bu konudaki bilgiler, ilgiliye, silahını taşıma veya bulundurma müsaadesi
  verir. taşıma ve bulundurma müsaadesinin tesbitinde emekli olan şahsın isteği
  esas alınır.
  (dikkat : devamı 2741 inci sayfadadır.)
  yönetmelikler, şubat 1993 (ek-14)
  2740-2
  g) hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında
  görevli pilotlara,
  h) (değişik: 2/12/1999 - 99/13749 k.) yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl
  bakanlıkça tesbit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlere sermaye
  şirketlerinin ve tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile türkiye
  tarım kredi kooperatifleri merkez birliklerinin yönetim kurulu başkan ve
  üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına,
  ı) bakanlıkça tarım ve köyişleri bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla,
  bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi sayılacak
  miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten
  toprak sahiplerine,
  i) bakanlıkça tarım ve köyişleri bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla
  bölgeler itibarıyla tesbit edilen normlara göre büyük sürü sahibi sayılacak mik-
  tarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle
  sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya otlaklara gidip gelmek zorunda olan
  sürü sahiplerine,
  j) (değişik :16/11/1992 - 92/3721 k.) yapı,tesis,inşaat ve büyük onarım
  işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere,(ortaklık veya şirket sözkonusu
  ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
  k) (değişik : 16/11/1992 - 92/3721 k.) akaryakıt satışı yapılan istasyonlar-
  da fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu
  işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye),
  l) akaryakıt istasyonu sahiplerine adına akaryakıt satışı yapanlara (demir-
  başa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartıyla),
  m) (değişik : 16/11/1992 - 92/3721 k.) sigortalı olarak en az 50 işçi çalış-
  tıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve
  mutemetlere (ortaklık veya şirket sözkonusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en
  fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve
  her zaman; bekçi, veznedar ve mutemetler iş yeri ve iş başında demirbaşa
  kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
  n) (değişik : 2/12/1999 - 99/13749 k.) şirket veya ortaklık sözkonusu ise
  yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış
  poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları işyeri ve işbaşında taşımak
  şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,
  o) 25/4/1973 tarihli ve 1710 sayılı eski eserler kanununun 8 inci maddesine
  göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan ta-
  şınmaz eski eserlerin, anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen
  bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),
  ö) meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci ola-
  rak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,
  p) 9/5/1955 tarihli ve 6551 sayılı kanun hükümlerine göre izin alınarak te-
  sis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (demirba-
  şa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler),
  r) (değişik : 25/10/2000 - 2000/1550 k.) daha önce valilik yapmış olanlar ile bakanlık
  merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil
  diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlardan;
  emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile m.i.t. hizmetlerinde çalışmış olanlardan
  asli memur statüsünü kazanmış olup, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi
  isteğiyle kurumlarından ayrılanlara,
  s) (değişik : 16/11/1992 - 92/3721 k.) hazine ve dışticaret müsteşarlığından
  faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin,
  fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki
  kişiye, (şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve
  bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),
  ş) (ek : 16/11/1992 - 92/3721 k.) barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512
  sayılı noterlik kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,
  t) (değişik: 2/12/1999 - 99/13749 k.) kanunla kurulan kamu kurumu niteli-
  ğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu
  başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi
  odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim
  kurulu başkan ve üyelerine,
  u) (değişik: 2/12/1999-99/13749 k.) yapılan soruşturma sonucu görevlerine
  son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muh-
  tarlığı yapmış olanlara,
  ü) (değişik: 2/12/1999-99/13749 k.) kesinleşmiş yargı kararı üzerine göre-
  vine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel
  meclis üyeliği yapmış olanlara,
  ( ek: 2/12/1999-99/13749 k.) birinci fıkranın (u) ve (ü) bentlerinde be-
  lirtilenler için, 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve
  ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanun hükümlerine göre seçilmiş ve bu gö-
  revlerde bulunmuş olma şartı aranır
 • silah bulundurma ruhsatinda oldugu gibi kullanima izin vermeyen izin belgesi. kullanmayacaksan niye tasiyosun? ya da öbür taraftan bakmak gerekirse; kullandirmayacaksan neden tasitiyosun? ha, caydirici unsurdur, gerektiginde kullanilirsa cezasi vardir diyosan, ben de katana tasima ruhsati istiyorum, var mi katana ruhsati? yok. ne anladim simdi ben bu isten..
 • bi kişiye bo$ silah çekmek bile normal $artlarda kanuna aykırı olduğundan (çünkü silahı çektiğiniz kişinin silahın bo$ veya dolu olduğunu bilemeyecek durumdadır ve siz her $ekilde silahı çektiğiniz kişinin iradesini sıfırlarsınız) silah taşıma ruhsatı size bu işi biraz daha meşrulaştırma imkanı verir.
 • almak icin askerligi yapmis olmayi gerektirmeyen ruhsat turu..
 • resmi evragin alinmasi kadar
  tasinmasi da got ister ruhsatin refere oldugu silahi.

  yoksa ya cikarmayacak ya da tereddut etmeyseksin denir
  silahi cektin mi.

  sahibinin celik gibi sinirleri olasi gereken ruhsat.

  o yuzden alinmamasi daha hayirlidir.
 • o demir parçasını, insanın vücudundan bir parçaymış gibi hissetmenizi sağlayan lisanstır. o silahı her ne olursa olsun namus gibi taşımanız gerekir. (kurtlar vadisi tribi yapmıyorum, namus gibi onu da kaybedersen hayatın kararır ondan) olur da başına birşey gelir, 2. bir şahısın eline geçer, ozaman hapı yuttunuz demektir. çünkü o silahın yapacağı her icraat sizin sorumluluğunuzdadır.

  bir de istanbul'da özellikle de trafikte çok zor zenaattır. bir anda silahınızı birinin alnında bulabilirsiniz. beton gibi sinirleriniz yoksa, belinizde ki, güvenlik amaçlı değil, hayatınızı karartmak amaçlı duruyor olabilir.

  fiziksel olarak taşımakta zordur.
  *soğuk kış günlerinde böbreklerinizi üşütürsünüz hele de kılıf kullanamayan bir insansanız. yazın terlersiniz, pas yapar, pasını sökmeye uğraşırsınız.
  düşük bel pantolon giyemezsiniz. nereye giderseniz gidin, pantolon giyip, kemer takmanız gerekir. bu büyük bir problem olmayabilir görünürde ama zamanla çok sıkılabilirsiniz.
  *bazı alışveriş merkezleri, valilik kararıyla silahı içeri almaz, teslim almak ister, problem çıkar, arabada da bırakamazsınız, o yuzden evden çıkmadan nereye gideceğinizi bilmeniz gerekir.
  *kız arkadaşınızla sorunlar yaşarsınız. her ne kadar legal yolla taşıyor da olsanız, insanları ürkütür.
  *24 yaşındayken 35-40 yaşında adamların size abi, dayı falan gibi hitaplarını sineye çekmeniz gerekir.
  *polisler yürüyüşünüzden silah taşıdığınızı anlar, bütün dikkatler üzerinize çevrilir, genç gösteriyorsanız hemen kontrole tabi tutulursunuz. yoksa elleri kendi silahlarına yakın şekilde sizi süzerler.
  *sürekli bir sorumluluk altında olmaktan yorulabilirsiniz. bir cep telefonu kaybedersiniz, paranız gider, cüzdan da aynı şekilde. ama silah kaybederseniz, hayatınız bile mahvolabilir.
  *silah görünce bayılan insanlar vardır, bunu öğrenirsiniz.

  tabi belinizdeki sayesinde bazen pozitif tarafından çifte standartlara da tabi tutulabilirsiniz. onun sayesinde bazı kapılar açılabilir. ama yine silahı görünür bir şekilde, gösteriş yapar gibi taşımayı tavsiye etmiyorum. polisler ya da uzun süre silah taşıyan insanlar yürüyüşünüzden de anlıyor tabi ki ama sokaktaki insanlarında gözüne sokmanın bir anlamı yok bence.

  18 yaşa kadar düşürülmesinde de bir mahsur görmüyorum. insanlar sanki, elini kolunu sallayan silah ruhsatı alabiliyormuş gibi bir bağırtı çağırtı peşinde ama, silah ruhsatı almak ne kadar zordur, alanlar çok iyi bilir. bütün şartlarınız yerinde olsa dahi, çok sağlam tanıdıklara sahip olmanızı gerektirir ki, türkiye'de işler böyle yürüyor.

  son olarak, riskli bir işte çalışmıyorsanız, gerçekten hayati riskiniz yoksa, sorumluluğun babasıyla tanışmak istemiyorsanız uzak durun derim. zaten sabırlı bir insansanız, ihtiyaç bile olmuyor. sabırlı değilseniz, silah ruhsatı alacağınıza hemen çıkın, birini öldürün. bir kaç ay sonra bundan farklı birşey gelmeyecek başınıza zaten.
 • öfkesi burnunda ve kontrolsüz türk toplumunda kimsenin sahip olmaması gereken belgedir. ülkeyi işgal eden düzenli orduları kırıkkale ile durduracağını zanneden zihniyet hala mevcut olsa da seferberlik durumunda dagıtılacak kadar otomatik piyade tüfeği ordu envanterinde mevcuttur ancak bu bile yok olmadan önceki son hamledir büyük ihtimalle de el bombası pimini çekip cebinde kalabalığa dalmak gibi bir şeydir. kısacası tabanca ne ülkeyi kurtarır ne de erkeği daha erkek yapar. bir de silahlanma silahlanmayı getirir kısır döngüsü var insanlar başkalarının da silahı var diye ruhsat almak istiyor cezalar caydırıcı olmadığı, ruhsatsız, çakma ama öldürücü silahlar yan bakanın ciğerini sökebilecek, bundan gurur duyabilecek mahalle delikanlılarının elinde oyuncak olduğu ve silaha karşı koyacak bir kaba kuvvet henüz icat edilmediği için herkes kendini koruma yarışına girmiş. aslında devlet de bizi koruyor ama öldükten ya da yaralandıktan sonra.