şükela:  tümü | bugün
  • doğal hukuk okulunun 1789 fransız ihtilaliyle yasal plana geçişi ve amerikan anayasası'nın doğal hukuk esaslarına dayandırılması 2 ayrı kanattan tepkiye yol açtı. bunlardan ilki eski aristokrasiyi koruma yandaşlarının tepkisiydi. diğeri ise hegelci milli ruh gerekçeli tarihçi hukuk okulunun tepkisiydi. tarihçi hukuk okulu oluşumu fransız doğal hukuk düşüncesine duyulan tepkiye dayanır.
  • tarihçi hukuk okulunun öncüsü hegel, kurucusu gustav hugo, en önemli temsilcisi ise savigny'dir.

    savigny'e göre örf ve adet hukukun temel kaynağıdır. örf ve adetin manevi ögesi ise halk inancıdır. halk inancı da aynı zamanda halk ruhudur (volksgeist). hukuku devlet değil halk yaratır. halk ruhu konuştuğumuz dil gibi zaman süreci içinde kendiliğinden oluşur. kendiliğinden oluşan halk ruhu da kendiliğinden zamanla halk hukukuna ( volksrecht ) dönüşür.

    hukuk tarihe dayalı bir bilimdir.tarihsel olaylara söylencelere bağlı halk ruhu, hukuku o ulusun öz malı haline getirir.

    kodifikasyon gereksizdir. çünkü hukuk kendiliğinden tarihsel süreç içinde meydana gelmektedir. yasalaştırma gelişme dinamiğine ters düşer.