şükela:  tümü | bugün
  • resmi kurumlar tarafından yükümlülere bildirim yapılan tarihtir.yükümlülüer teblig konusunda yer alan ceza ve müeyyidelere itiraz edecegi zaman bu tarih esas alınarak belirli tarih aralıgı surecinde itiraz yapma hakkına sahip olacakları tarihin başlangıc tarihi.
  • tebellüğ tarihi ile arasında fark varsa, tebellüğ edenin anlama özürlü olduğu sonucu çıkar.
  • 4734 sayılı kamu ihale kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yer alan "iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün…kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır." hükmünün anayasa mahkemesince iptal edilmesi sonucu, "teslim tarihi" esas alınarak tespit edilmesi gereken tarihtir.