1. dik kafalilik, inat, kafa tutma mealindeki soz..
  2. anglo-amerikan hukuk sisteminde bizdeki temerrüte benzer bir kurum bulunmamaktadır. buna göre, bir borcun zamanında ifa edilmesi, veya kararlaştırılan zamanda kabul edilmesi sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edildiğinden, taraflardan birinin borcunu süresinde ifa etmemesi* veya bu ifayı kabul edememesi* durumunda, sözleşmeye aykırılık nedeniyle diğer tarafa sözleşmeden dönme ve olumlu tazminat isteme hakkı tanınır.

    kara avrupası hukukuna göre ise, bir borcun gecikerek ifa edilmesi halinde de ifa gerçekleşmiş sayılır, ancak yerine göre temerrütten doğan sonuçlar uygulanabilir.
  3. hukuk dilinde gecikme olarak ifade ediliyormuş bu terim. halk dilinde ise geçirme olarak..
  4. boçlu temerrüdü olabılecegı gıbı (bkz: alacaklı temerrüdü) de bulunmaktadır. alacaklı borca uygun bir şekilde kendisine yapılan ifayı haklı bir neden olmaksızın kabulden kaçınırsa alacaklı temerrüdüne düşer. alacaklının temerrüde düşmesi borçluyu borcundan kurtarmaz sadece kanunda belirtilen haklardan yararlanabilir.
  5. borçlu temerrüde düşmede kusursuz olduğunu ispatlayamazsa alacaklının temerrüt yüzünden uğramış olduğu zararı karşılamak zorundadır. kusursuzluğunu ispatlayabilirse borcuyla beraber temerrüt faizi ödeyerek sorumluluktan kurtulabilir.
  6. hangi tarafta olunduğuna bakılarak karşılık bulan terimdir. örneğin hukuken borçlu iseniz halt etmenizdir, yok eğer alacaklı iseniz halt ettirmenizdir.

temerrüt hakkında bilgi verin