şükela:  tümü | bugün
 • topyekün savunma yani silah altındaki askerlerin dışında kalan vatandaşların barış dönemlerinde belirli zaman dilimleri içinde eğitilerek savaş, iç savaş ve afet durumlarında tsk bünyesine alınarak kullanılması.

  türkiyede kurulması için 80'li yıllarda özal hükümetinin bir hazırlığı ortaya çıkınca basının ve muhalefetin abartılı tepkileri oluşmuş, kamuoyunda ve tbmm'de konu tartışıldıktan sonra fikir rafa kaldırılmıştır.

  anap grubu adına mustafa nizakoglu'nun 19.12.1988 tarihli konuşması:

  sayın milletvekilleri, "teritoryal
  savunma" ve "mahallî savunma
  birlikleri" yasa tasarılarıyla ilgili açıklamalarda
  da bulunmak istiyorum.
  bugün nato ve diğer batı ülkelerinde
  ve varşova paktı ülkelerinde uygulanmakta
  olan teritoryal savunma sistemi,
  "topyekûn savaş" kavramı içerisinde yer
  almakta olup, bunun ayrılmaz bir parçasıdır.
  türklerin dünyaya en güzel örneğini
  verdiği sakarya meydan savaşı, askerî
  ve cephe gerisiyle savaşan bir memleketin
  kazandığı topyekûn bir savaştır. topyekûn
  savaşta cephe kadar, cephe gerisi de sava-
  şın bütün tehlikeleri ve zorluklarıyla kar-
  şı karşıyadır. böyle bir savaşta ise asker ve
  millet önceden çok iyi hesaplanmış bir dü-
  zen içerisinde el ele, omuz omuza ve uyum
  içerisinde düşmana karşı çıkabilirler. belli
  bir sayıdan bahsederek, savaşın sadece askerler
  tarafından yapılabileceğini ve bunun
  da yeterli olacağını söylemek hata
  hem de tehlikeli bir hatadır.
  bir savaş halinde, silahlı kuvvetlerde
  görev almayan vatandaşların da vatan
  savunmasına katılmaları doğaldır. özellikle,
  özü asker bir millet olan ve geçmiş-
  te olduğu gibiy bugün de genç, ihtiyar, kadın,
  erkek demeden her türk, vatan tehlikeye
  düştüğünde görev ve silah isteyecektir.
  topyekûn bir savaşta, eğer önceden çok
  iyi hazırlık yapılmamış, cephede ve cephe
  gerisinde herkesin ne yapacağı belirtilmemiş
  ve bu kimseler zaman zaman eğitime
  tabi tutulmamışlarsa; barış düzeninden
  savaş düzenine geçilinceye kadar hiç
  şüphe yok ki, savaş bile bitebilir.
  cephe gerisinin savunulması deyince
  akla sadece sivil savunma teşkilleri gelmez.
  bunun yanında polis, jandarma, özel
  bölge koruma birlikleri (kıyı koruma taburu
  ve bölge koruma alayı gibi) ve bugün
  için "avcı birlikleri" dediğimiz, seferde
  teşkil edilecek olan silahlı birlikler de
  mevcuttur. bütün bu dağınık teşkiller, gü-
  nün gelişen koşullarına göre ne kadar iyi
  organize edilirlerse, o kadar etkili biçimde
  cephe gerisini koruyabilirler.
  bugün bu konuda yapılmakta olan
  ise kırkdört yıllık eski bir sistemi bugünün
  koşullarına uydurmak, güncel hale getirmek
  ve bir seferberlik halinde gecikmeksizin,
  düzenli bir şekilde işler hale getirmekten
  başka bir şey değildir.
  muhtemel düşmanlarımız şunu iyi
  bilmelidir ki; türk yurdunun cephe ve
  cephe gerisi her yeri, her türlü tecavüze
  karşı düzenle ve inatla savunulacak, kimsenin
  bizi sırtımızdan hançerlemesine mü-
  saade edilmeyecek ve cephede vuruşacaklar,
  cephe gerisinden emin olacaklardır.
  bir tehlike anında, hiç kimsenin, hiç-
  bir şekilde, türk insanının vatanını korumasına
  ve bu maksatla alınacak masum
  nefis müdafaası gayretlerini çarpıtarak engelleyemeyeceği
  çok iyi bilinmelidir. buna,
  kimsenin hakkı da yoktur. atalarımı-
  zın dediği gibi "barış ve huzuru istiyorsak
  savaşa hazır ol"; ama nasıl?.. bugünden
  askerî gücünle, bugünden savunma
  hazırlık ve planlarınla... eğer, bu planlar
  ve hazırlıklar bugünden yapılmazsa, yarın
  ani bir ihtiyaç halinde; ister gönüllü,
  ister yükümlü olsun yüzbinlerce vatandaş
  nereye gideceğini ve ne yapacağını bilemeden
  askerlik şubeleri önünde yığılır ve yeni
  düzensizliklere yol açar. acaba bu tehlikeyi
  kabul edebilir miyiz?
  bu hazırlıkların zamanlamasına gelince;
  bunun zamanı yoktur. bu, devamlı
  bir hazırlıktır. dünyadaki gelişen ve de-
  ğişen diğer olaylar bu hazırlığı etkileyemez.
  hele şu sıralar sık sık adı geçen silahsızlanma
  çabaları ile de «hiç mukayese
  edilemez; çünkü, silahsızlanma çabaları-
  nın gayesi; uzun menzilli ve yüksek tahrip
  gücü olan nükleer ve klasik silahlan
  kullanan sahra kuvvetlerinin sayısını
  azaltarak taarruz ihtimalini zayıflatmak,
  tecavüz emellerini kısıtlamaktır. bizim
  yaptığımız çabalar ise, cephe gerisinde,
  nefis müdafaasını hedef alan savunma
  gayretleridir.
  bu nefis müdafaası gayretlerini ve
  kullanılan "teritoryal" kelimesini eleştirerek,
  esastan çarpıtarak baltalamak da en
  azından insafsızlıktır. "teritoryal" kelimesi,
  bugün askerî literatürde yer almış,
  pek çok ülke tarafından kullanılan uluslararası
  bir deyimdir.
  teritoryal savunma sistemi içinde yer
  alacak birlik ve teşkiller, "bölge savunma
  unsurları" olarak adlandırılmakta olup
  mülkî taksimata tabi olan jandarma iç gü-
  venlik birlikleri, diğer genel ve özel kolluk
  kuvvetleri, 2495 sayılı kanun esaslarına
  göre teşkil edilen özel güvenlik teş-
  killeri, sivil savunma unsurları, avcı birlikleri
  yerine geçecek olan mahallî savunma
  birliklerinden meydana gelmektedir.
  bu unsurlardan mahallî savunma birlikleri
  ve sivil savunma unsurları dışındaki
  jandarma, polis ve özel güvenlik teşkilleri,
  zaten barış zamanından itibaren kendi
  mevzuatlarına uygun olarak görevlerini
  sürdürmektedirler. bunlar için yeni bir
  teşkilatlanma söz konusu değildir. teşkilatlanma,
  sadece mahallî savunma birlikleri
  ve sivil savunma unsurlarınca yapılacak,
  savaş zamanında bu birliklerden hangilerinin
  teşkil edileceği ve teşkil zamanı,
  gerginlik durumu, seferberlik ve savaş halini
  gerektiren tehdit göz önüne alınarak
  genelkurmay başkanlığınca belirlenecek
  ve içişleri bakanlığı tarafından göreve çağ-
  rılacaktır. birliklerin görevlendirilmesi savaş
  zamanında olacak ve bu birlikler savaşta
  silahlı kuvvetlerin emrinde, tamamen
  yurdun savunulması amacıyla kullanılacaktır.

  edit: optimus prime'ın uyarısıyla tanım eklendi
 • shp grubu adına erol ağagil'in 19.12.1988 tarihli konuşması:

  çok kısa olarak, bir miktar da, teritoryal
  savunmadan bahsetmek istiyorum.
  muhterem milletvekilleri, bundan iki ay
  önce, durup dururken, birden, iktidar tarafından,
  "ülkemizde teritoryal birlikler
  kurulacağı" biçiminde bir haber kamuoyuna
  yansıtılmıştır. boyutları ve kapsamı
  belirtilmeden, hatta amacı bile net olarak
  ortaya koyulamadan, haftalarca basın ve
  kamuoyunda tartışmalar sürdürülmüş,
  bulanık suda balık avlanmıştır. şu anda
  ise, konu, küllenmeye t^rk edilmiş, uyutulmuştur.
  iktidarın çoğu kez yaptığı gibi,
  eğer o andaki kamuoyunun dikkati, iktidar
  için elverişli olmayan bir diğer konudan
  -örneğin enflasyon hızı, aşırı fiyatlar,
  hayalî ihracat ya da önemli bir hukuksuzluk
  gibi- başka yönlere çekilmek için,
  böyle bir girişim yapılmış ise, kamuoyu-
  na saygısızlık bir yana, özünde de son derece
  yanlış bir iş yapılmıştır. beş yıldık bir
  iktidarın, savunma konularının ciddiyetle
  ve ağırbaşlılıkla ele alınacağını çoktan
  öğrenmiş olması lazımdır. yok, eğer, ger-
  çekten millî savunmamızın geleceğine iliş-
  kin bir konu gündeme getiriliyorsa, bu durumda
  da, kamuoyuna yansıtılmadan önce,
  çok hazırlıklı olmak gerekir.
  yurt savunmasına ilişkin hiçbir konu,
  üzerinde esaslı hazırlıklar yapılmadan kamuoyuna
  sunulamaz. kamuoyu eğilimlerinden
  yararlanmak, açık rejimlerin bir
  gereğidir, bunu saygıyla karşılıyorum; ancak
  açıktan tartışmalarla yozlaştırılması
  olası sonuçlara, ulusal güvenlik konuları-
  nın tahammülü yoktur. amacı ortaya konulmadığı,
  boyutları ve kapsamı belirtilmediği
  için, basındaki ve kamuoyundaki
  tartışmalar, kısır bir döngüde kalmıştır.
  sonunda da, konunun küllenmeye terkedilmesiyle
  "uyutulmuş gibi" olduğu izlenimi
  verilmiştir. ülke savunmasını ilgilendiren
  bir tasan gerçekten var idi ise, varılan
  bu sonuçla konu iktidar tarafından
  pek yüksek düzeyde yozlaştırılmıştır. bu
  konunun tasarının içeriği hakkındaki gö-
  rüşlerimizi, bu kanun tasarısı meclise geldiği
  zaman açıklayacağımız için konunun
  içeriğine girmiyorum.
 • dyp grubu adına mustafa murat sökmenoğlu'nun 19.12.1988 tarihli konuşması:

  sayın milletvekilleri^ bu arada, barış-
  ta jandarma bünyesinde oluşturulacak barış
  karargâhları, savaşta sivil ordu karargâhlarına
  dönüşecek jandarma komutanlıkları,
  "sivil ordu komutanlığı" ismini
  alacak olan teritoryal savunma konusunda
  bir çok açıklamalar yapıldı; ama milletimize
  yeni askerî yükümlülük getirecek
  bu tasarının akibeti ne oldu; burada, huzurlarınızda
  sormak istiyoruz? mahallî savunma
  birliklerine ne gibi ihtiyaç var, neden
  ihtiyaç var? bölgesel savunmanın bazı
  zihinlerde şüphe yarattığı gereğini unutmayalım.
  '"köy koruculuğu" adı altında
  bir bölge halkının silahlandırılıp husumet
  cephesi yaratan uygulamadan sonra, mahallî
  savunma birlikleri kurup milleti silahlandırmanın
  açıklanan gerekçesi pek
  tatminkâr değildir. düzenli ordu varken,
  savaşta ihtiyaçtan fazla yedek varken, özel
  savunma birlikleri niye? yok, bu tasarının
  altında nato dışı bazı yükümlülükler
  düşünülüyorsa, bazı ihtiyaçlar buna zorluyorsa,
  o zaman ilave orduyu kurmanın
  gereğine inanıyoruz; nato dışı kullanırsınız
  veya jandarma birliklerini çoğaltırsınız.
  türk ordusunun, millî ordumuzun
  disiplinini dahi bozma ihtimali olacak teritoryal
  güç meselesinin tartışılması gerektiğini
  bir kere daha hatırlatmak isteriz.
  millî ordu içinde gerilla tipi harekâta katılacak
  birlikler başka, "teritorya l
  savunma" adı altında savaş içinde olsa dahi
  milis tipi ordu birliklerini kurmak baş-
  ka şeydir ve bunun çok büyük sakıncaları
  olduğuna inanıyoruz.
 • şahsı adına söz alan anap milletvekili recep orhan ergun'un 19.12.1988 tarihli konuşması:

  efendim, teritoryal savunma için bilhassa
  konuşmak istiyorum; çünkü, akademilerde
  hoca olarak da çok kullandı ğtm
  bir konudur bu. bu kanunlar bizde zaten
  var; yani bu konuda üç kanun vardır: millî
  müdafaa mükellefiyeti kanunu, ta 1940
  yılından beri uygulanır. memleket içi
  düşmana karşı silahlı mücadele kanunu,
  yani "avcı birlikleri kanunu" ve bir
  de sonradan çıkan sivil savunma kanunu.
  bu yeni yapılan çalışma, bu üç kanunun
  mülkî amir başkanlığında entegre
  edilmesi hareketidir, birleştirilmesi hareketidir
  ve hepsi de kâğıt üzerindedir, savaş
  halinde kullanılırlar. yarın eğer söz
  alabilirsem anlatacağım; yalnız sivil savunmada
  durum değişiktir, çünkü sivil savunma
  felaketleri; banşta da vardır, seferde
  de vardır. o bakımdan, sivil savunmayı
  ayrıca düşünmemiz lazım. yalnız, teritor-
  yal savunma teşkilatı olmasaydı sayın baş-
  kan, sayın milletvekilleri; bakın ne olurdu.
  biz, 1949 senesinde dördüncü cenevre
  antlaşmasına imza koymuş bir ülkeyiz.
  orada, harp mücriminin tarifi vardır, muharibin
  tarifi vardır; kimler muharip olabilir,
  kimler'silah kullanabilir, kimler silah
  kullanamaz ve harpte eğer kim silah
  kullanırsa harp mücrimi olur; orada tarifleri
  vardır. eğer oradan giderseniz, bugün
  başımızın tacı olan nene hatun, bahsettiğim
  bu 1949 antlaşmasından sonra harp
  mücrimi durumuna düşerdi; ama biz,
  türk milletine vatan işgal edilirken, bu
  kanun çıksın çıkmasın; "dur, sen yerinde
  otur" dersek dahi, durur mu? yine nice
  nene hatun'lar var fırlar gelir, nice şahin
  beyler fırlar gelir, nice izzet babalar
  fırlar gelir, koşar gider ve vatanını savunur.
  işte bu sebeple* bu kanunu çıkarmak
  zorundayız ki, bu gibi olaylarda, bu gibi
  vatandaşları harp mücrimi durumunda
  düşmekten kurtaralım.