şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tetrislerin birligi manasina geliyor olabilir. yani porntris, sextris, twintris gibi varyasyonlara itibar etmemek tetris icun bir cati altinda toplanmak olmali. yok eger degil ise ssg basligi editlesin, benim bu entryimi de silsin.
 • 3 mart 1924'de kabul edilen ve bilimsel,eğitsel kurumların tümünün, medreselerle birlikte milli eğitim bakanlığı'na bağlanmasını öngören kanun.
 • doğru yazılışı için (bkz: tevhid i tedrisat).
 • milli eğitim bakanı na göre yeterli din egitimini kapsamadıgı için insanların afganistan'a pakistan'a mısırı'a gidip dini egitim almasına neden olan yasaymış.
 • orijinal metin :

  "yayım tarihi ve sayısı : 06/03/1340 - 63
  numarası : 430
  madde 1 - türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye maarif vekaletine merbuttur.
  madde 2 - şer'iye ve evkaf vekaleti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler maarif vekaletine devir ve raptedilmiştir.
  madde 3 - şer'iye ve evkaf vekaleti bütçesinde mekatip ve medarise tahsis olunan mebaliğ maarif bütçesine nakledilecektir.
  madde 4 - maarif vekaleti yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere darülfünunda bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de aynı mektepler küşat edecektir.
  madde 5 - bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ile müştegil olup şimdiye kadar müdafaai milliyeye merbut olan askeri rüşti ve idadilerle sıhhiye vekaletine merbut olan darüleytamlar, bütçeleri ve heyeti talimiyeleri ile beraber maarif vekaletine raptolunmuştur. mezkür rüşti ve idadilerde bulunan heyeti talimiyelerin ciheti irtibatları atiyen ait olduğu vekaletler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya mensup olan muallimler orduya nispetlerini muhafaza edecektir.
  (ek: 22/4/1341 - 637/1 md.) mektebi harbiyeden menşe teşkil eden askeri liseler bütçe ve kadrolariyle müdafaai milliye vekaletine devrolunmuştur.
  madde 6 - işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
  madde 7 - işbu kanunun icrayı ahkamına icra vekilleri heyeti memurdur.

  gunumuz turkcesi'yle :

  "
  kabul tarihi : 3 mart 1924 - 63
  numarası : 430
  madde 1. türkiye’deki bütün bilim ve öğretim kurumları milli eğitim bakanlığı’na bağlıdır.
  madde 2. şer’iye ve evkaf vekaleti veya özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medrese ve okullar milli eğitim bakanlığı’na bağlanmıştır.
  madde 3. şer’iye ve evkaf vekaleti bütçesinde, okullara ve medreselere ait olan birikimler, milli eğitim bakanlığı bütçesine devredilecektir
  madde 4. milli eğitim bakanlığı, yüksek din uzmanları yetiştirilmesi için, üniversitede bir ilahiyat fakültesi açacak; imamet ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için de ayrı okullar açacaktır.
  madde 5. bu yasanın yayımı tarihinden başlayarak genel eğitim ve öğretimle görevli olup, şimdiye keder milli savunma'ya bağlı olan askeri ortaokul ve liseler ile, sağlık bakanlığına bağlı olan yetim yurtları bütçeleri ve eğitim kadroları ile birlikte milli eğitim bakanlığı’na bağlanmıştır.bu ortaokul ve liselerde bulunan eğitim gruplarının bağlantıları, bundan sonra ait oldukları bakanlıklar arasında değişiklik suretiyle düzenlenecek ve o zamana kadar orduya bağlı olan öğretmenler orduya bağlılıklarını sürdüreceklerdir.
  madde 6. bu yasa yayımı tarihinde geçerlidir
  madde 7. bu yasanın yürütülmesinden hükümet sorumludur
  "
 • öss'de katsayı farklarının kaldırılmasıyla fiilen lağvedilen kanun. geçmiş olsun.
 • öss'de katsayı farklarının kaldırılması üstüne bir de "imam hatip liseleri yönetmeliği"'ndeki son değişikliklerle külliyen yalan olmuş inkılap kanunlarından belki de en önemlisi.
 • sadece islami okulların değil, her türlü dini okulun* açılmasını engelleyen kanundur.