şükela:  tümü | bugün
 • toplam 1475 maddeden oluşan 29 haziran 1956 tarih ve 6762 sayılı kanundur.içinde yer alan konular:ticari işletme,ticari ortaklıklar.değerli kağıtlar(ticari senetler),deniz ticareti ve sigortacılık başlıkları altında düzenlenmiştir.
 • 20.04.2004 tarihinde kabul edilen 5136 sayılı "türk ticaret kanununun bazi maddelerinin değiştirilmesi hakkinda kanun" ile deniz ticareti hükümlerinin bazılarında değişiklik yapılmış kanundur.

  kanun no. 5136
  kabul tarihi : 20.4.2004

  madde 1.- 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı türk ticaret kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak eklenmiştir.

  iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hâkimler ve savcılar yüksek kurulunun olumlu görüşü ile adalet bakanlığınca, bu kanunun dördüncü kitabında yer alan deniz ticaretine ilişkin ihtilaflara bakmak ve asliye derecesinde olmak üzere denizcilik ihtisas mahkemeleri kurulur. bu mahkemelerin yargı çevresi hâkimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından belirlenir.

  madde 2. 6762 sayılı kanunun 823 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  madde 823. - her türk gemisi türk bayrağı çeker.

  yalnız türk vatandaşlarının malı olan gemi türk gemisidir.

  birlikte mülkiyet esaslarına göre birden fazla kişilere ait olan gemiler, pay çokluğunun türk vatandaşlarına ait olması şartıyla türk gemisi sayılırlar.

  türk kanunları uyarınca kurulup da;

  1. tüzel kişiliği haiz olan teşekkül, müessese, dernek ve vakıfların malı olan gemiler idare organını teşkil eden kişilerin çoğunluğu türk vatandaşı olmak,

  2. türk ticaret şirketlerinin malı olan gemiler, şirketi idare ve temsil etmeye yetkili ortakların çoğunluğu türk vatandaşı olmak ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğu türk ortaklarda bulunmak, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çokluğunun nama yazılı ve bir başkasına devri şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunmak,

  şartıyla türk gemisi sayılırlar.

  türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin malı olan gemiler; paylarının yarısından fazlası türklere ait ve iştiraki idare ve temsil etmeye yetkili müşterek donatanların çoğunluğu türk vatandaşı olmak kaydıyla türk gemisi sayılırlar.

  madde 3. - 6762 sayılı kanunun 824 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  madde 824. - bir türk gemisi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olmayan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa malikin talebi üzerine denizcilik müsteşarlığı en çok iki yıl süreyle geminin yabancı bayrak çekmesine o memleket kanunları müsait olmak kaydıyla izin verebilir. bu izin bitmedikçe veya kanunî sebeplerle geri alınmadıkça gemi türk bayrağı çekemez.

  türk gemisi olmayan bir gemi, 823 üncü maddede yazılı niteliklere sahip olan kişilere en az bir yıl süreyle kendi namına işletilmek üzere bırakılmış olursa malikin muvafakatı alınmış olmak, türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine riayet olunmak, yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla denizcilik müsteşarlığı geminin bırakma süresince türk bayrağı çekmesine izin verebilir. şu kadar ki; izin alan kişi her iki yılda bir izin için gerekli şartların mevcudiyetini sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür.

  bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gemiler, denizcilik müsteşarlığınca tutulacak hususi bir sicile kaydolunur.

  madde 4. - 6762 sayılı kanunun 851 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  gemi, kurtarılamayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut yurt dışında cebri icra yolu ile bir yabancıya satılarak veya başka bir surette türk bayrağı çekme hakkını zayi ederse, talep üzerine sicilden kaydı terkin olunur.

  madde 5. - 6762 sayılı kanunun 939 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  madde 939. - yabancı para üzerinden gemi ipoteği tesis olunabilir. ancak, aynı derecede birden fazla para türü kullanılarak gemi ipoteği tesis edilemez. yabancı veya türk parası karşılıklarının hesabında, hesap günündeki türkiye cumhuriyet merkez bankasının döviz alış kuru esas alınır.

  madde 6.- 6762 sayılı kanunun 1245 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  geminin;

  1. yurt içinde cebri icra yoluyla,

  2. türkiye genelinde tirajı en yüksek beş gazete arasından iki ayrı gazetede üç gün ara ile iki kez ilânen tebligat yapılmak suretiyle gemi alacaklılarının satıştan haberdar edilmeleri kaydıyla yurt dışında cebri icra yoluyla,

  3. kaptan tarafından 990 ıncı madde hükmü gereğince kanunî yetkisine dayanarak zorunlu hallerde,

  satılması durumunda gemi alacaklılarının gemi üzerindeki rehin hakları kalkar. satış bedeli alıcı tarafından henüz ödenmediği veya kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe gemi alacaklıları için gemi yerine geçer.

  madde 7. - bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  madde 8. - bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.
 • yeni yapilacak duzenlemelerle beraber, web sitesi ve kayitli web sitesi olmayan firmalarin ceza alacagi, avrupa birligi uyum sureci icerisinde bir cok maddenin degisecegi ve vergilendirme ile alakli sinir bozucu maddelerin de ekleniyecegini tahmin ettim, turk ticaretenin kutsal kitabi
 • yeni tasarısı 9 kasım 2005 tarihi itibariyle hazırlanmış yasadır... çok değişiklik var, çok... tasarının tam metni için:

  http://www.basbakanlik.gov.tr/… ticaret/ticaret.doc
 • ingilizcede turkish code of commerce ya da turkish commercial code denir.

  ilki daha eski ve yaygın, öbürü ingilizcenin pratikleşmesiyle birlikte yaygınlaşan karşılıktır. aynı kapıya çıkar.
 • html olarak da $urdan ula$ılabilir:
  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/997.html
 • 59. hükümet zamanında yeni baştan hazırlanmış tasarı meclis adalet komisyonundan geçmiştir. ancak erken seçim dolayısıyla kanunlaşamamış dolayısıyla kadük olmuştur.
  bugün yeni adalet bakanı mehmet ali şahin'in açıkladığı üzere ekimde meclis açılınca, tasarı yasalaşacakmış. türk ticaret kanunu 1956 yılında yürürlüğü girmiştir. gelişen ticari hayat karşısında eksiklikleri zaman zaman değişikliklerle giderilmeye çalışılmışsa da, mevcut dünya düzeni gereklerine ayak uyduramadığı söylenmektedir. tabi bu işe en çok bozulacak olanlar hukukla bir şekilde alakası olup, yeni kanunu da öğrenmek zorunda kalacak olanlardır.
 • "keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten menedebilir." hükmündeki 711. maddesi uyarinca, borçlunun vadesi geldiğinde yazdığı çek tutarını denkleştiremediği zaman; çekine karşılıksız damgası vurdurmamak için, kanundaki boşluktan faydalandığı ancak gerçek ve haklı alacaklının hırsız, gaspçı konumuna düşmesine yardımcı olan maddeye sahip kanun. (bkz: bankalar kanunu)
 • türk medeni kanunu'nun ayrılmaz bir cüzüdür.
 • madde 20'de "her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır." lafıyla iş adamlarına "işi öğreten" kanundur.