şükela:  tümü | bugün soru sor
 • neyzen tevfik'in 1929'da yazdığı şiir.

  ayrıca (bkz: türk'e birinci öğüt)

  gel, günaydın, şimdi bak şu kurduğun âsâra türk
  başlamıştır ülke isti’dâdını izhâra türk
  âsmânı yık yığ, istiklâli istikrara türk
  nanköre açtırma göz, hiç verme yüz ağyâra türk
  basmasın nâdân ayağı rehgüzâr-ı yâre türk

  zalimin titrek elinden çektin aldın dizgini
  kükresin nâmerde tarihinde bir kaplan kini
  tuttuğun yol asra ait her teceddüdden yeni
  “müstakim ol hazret-i müncî utandırmaz seni”
  aklın erdiyse yeter bir vâhid ü kahhar’ a türk

  kudret-i fıtrıyyeni andıkça ah ettim sana
  gitme maziye dedim, talim-i râh ettim sana
  şapka giydirdimse zannetme külâh ettim sana
  can gözüyle sahne-i dilden nigâh ettim sana
  verme artık gönlünü, dükkân gibi îcâra türk

  vahdet-i milliyyedir efrâdı ancak kurtaran
  aşk-ı gazi ateşiyle kaynayan millete kan
  “hâkimiyyet milletindir”, gökte ol sahip-kıran
  zağlasın çarh-ı felek şimşîrini, sen salt kuşan
  bir emirberdir kapından bastığın seyyâre türk

  gönlünü gark eyle menşûr-ı dehânın rengine,
  bak riyâzî bir nazarla şimdi türkün cengine
  öyle bir türkâne meşreple getir ki dengine
  sâz-ı sulhun perde perde nağme kat ahengine
  ey güneşten sıçramış her ferdi ateşpâre türk

  inkilâbı halk ederken parladıkça mu’cizât
  anlamış sinyaldeki imayı ruh-i hadisât
  bekliyor siması devrânın güneşten iltifat
  hâle-i sulh-ı cihana verdi ay yıldız hayat
  ben de şaştım bu terennümlerdeki esrara türk

  varsa dostun dipçiğindir, öp de omzunda taşı
  merde hürmet eyle, nâmerdi görünce çat kaşı
  bak nasıl rapt eyledin etrafı, moskof kardaşı
  bence senden çok küçüktür eski tarihin yaşı
  âsmâna kak temel arz eyle de mimara türk

  âsmâna kak, temelden maksadım teyyare yap
  cehli kahrettikçe idrakinle fenne, ilme tap
  gitme mazinin karanlık yollarından, garbe sap
  varsa iblisin külâhı, sen atik davran da kap
  s....da giydir düşmen-i bîdâd olan eşrâra türk

  mümkünün tahlili ânde bin tecelliyât olur
  tehlikeyle oynanılmaz akıbet heyhât olur
  himmet-i tarih ile her müddeâ ispat olur
  inkirâzın tahtı kürsî-i ilâhiyyat olur
  bence davetnâmedir bu safsata idbâra türk

  kalkmadıkça bunlar ev, yer, bağ, çayır yoktur sana
  bunları kaldır, maarifte bayır yoktur sana
  kendi mülkündür vatan, ortak gayır yoktur sana
  yık dedim, yık, kanlı kürsîden hayır yoktur sana
  ba’demâ meydan bırakma bunları tekrara türk

  kendi mülkünde garibane dilendin din için
  tıpkı beygirler gibi döndürdü şeyh ayin için
  sırtta heybe, cerre çıktın gafleti telkıyn için
  pek fedakârane yandın bir kureyşî kin için
  çal da söylet bunları sazındaki evtâra türk

  gönlünü dinî tufeylîden temizle gün gibi
  aşka iman et de durma vuslata küskün gibi
  çektiğin âlâm-ı eyyâmı unutma dün gibi
  aç gözün, çıldırma bir leylâ için mecnun gibi
  bir marazdır bu; de geç, âşıktaki efkâra türk

  bir müzisyen geldi alman ştrigler’miş adı
  öyle kudret var ki idrakinde aklım oynadı
  anladıkça gönlünü türkün muhabbet kaynadı
  garbın asrî bir dimağınca sazın varmış tadı
  kısmet oldu çok şükür dinletmesi bîdâra türk

  bence ibdâ’ın ocağı gönlünün altındadır
  kesmiyor sanma, kılıç bir köhne eski kındadır
  aşkı tekfîr etme, mesuliyyeti sırtındadır
  bir kulak ver kendine, gönlün bunun farkındadır
  sen neden bîgânesin ruhundaki eş’âra türk

  söyle aşkın lânesinden kim yadırgattı seni
  hangi alçak aşka düşman etti, aldattı seni
  kendi mümkündür bu ülke, kim tutup attı seni
  itimadın bir kuru iman için sattı seni
  sen ki cibril’i yaparken orduna mekkâre türk

  musikîye ârız olmuştur yobazlık bit gibi
  bu akan çirk-i hilâfet sanata kibrit gibi
  saltanat davasına her faslı bir şahit gibi
  toplanıp hep bir ağızdan hırlaşırlar it gibi
  eyle bunlardan şikâyet dâhi-i serdara türk

  kırk sekiz yıl kişver-i ibdâ’ı sardım, bekledim
  altı bin yıllık birikmiş bir de mazi ekledim
  kurduğum tabya haraba tuttu yüz, mertekledim
  gördüğüm âsâr ile müstakbeli gerçekledim
  sığmaz artık tuttuğun yol vadi-i inkâra türk

  eşşeğinden patriğin her kim nasip almış ise
  her ne varsa bildiği fensiz: boş anbar, boş kese
  garbı takdir etmeyen nâdânı sokma meclise
  hakka iman etmemek olmuş seviyye iblis’ e
  bastığın kâfi değil mi bunca yıl mantara türk

  cevher-i milliyyeni soymuş harami, kâbe’de
  cehle gömmüş ruhunu, sonra aratmış türbede
  öyle aldatmış ki teslimiyyetin bî-arbede
  sersem etmiş halkı döndürdükçe curnalcı dede
  ehl-i ....’ten hazer kıl, çünkü benzer mâra türk

  hangi sem’iyyet olursa girme taktırma yular
  goncası milliyetin ağyâr elinde tez solar
  hür yaşa bak yadigârı ceddinin şu ordular
  karşısında i’tilâf orduları zor durdular
  düşmanı teshîr eden başındaki mehpâre türk

  dinlemem bir kimseyi, fikrim, kararım kendimin
  âsmânım kendimin, leylim, nehârım kendimin
  medd ü cezrim kendimin, ka’rım, kenarım kendimin
  çember-i devrâna hâkimdir, medârım, kendimin
  sırrımı fâş etmedim bî-intihâ âsâra türk

  bu eserler inkılâbın ekmeliydi şüphesiz
  türkün istikbali ondan münceliydi şüphesiz
  tuttuğun el-gazi-i müncî eliydi şüphesiz
  âkil-i ferdâne-bîna meş’âliydi şüphesiz
  secde eyler âsmânlar şemsini ikrara türk