şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tutturmuşsunuz bir ekonomik kriz, ekonomik kriz. niye dert ediyorsunuz ki?

  ülkemiz allah'a şükür büyük. daha satacak çok şey var. geleceğimiz zor geçebilir ama anı yaşayın biraz.

  ak parti'ye oy verin siz de benim gibi rahaaaatça arkanıza yaslanın. rahatlayın. ak partilendiniz.

  link

  2003'de

  kayseri'de-ki tak-san, bo-lu ge-re-de'de-ki ger-kon-san, se-ka'nın ba-lı-ke-sir, af-yon, kas-ta-mo-nu, ak-su ve çay-cu-ma iş-let-me-le-riy-le ta-şu-cu ter-sa-ne ala-nı, te-ke-l'-in ka-ya tu-zu te-sis-le-ri, çeş-me, ku-şa-da-sı, trab-zon ve di-ki-li li-man-la-rı, sü-mer hol-din-g'-in me-ri-nos ha-lı mar-ka-sı ve adı-ya-man iş-let-me-si, tür-ki-ye zi-ra-i do-na-tım ku-ru-mu'nun sa-kar-ya iş-let-me-si, iş ban-ka-sı c, ar-çe-lik, to-faş, ün-ye çi-men-to ve tür-ki-ye kal-kın-ma ban-ka-sı'na ait ka-mu-nun elin-de-ki his-se-ler-le 277 adet ta-şın-maz, 103 ar-sa ve 90 adet loj-man;

  2004'de

  te-ke-l'-in al-kol-lü iç-ki-ler bö-lü-mü, es-ki-şe-hir do-ğal-gaz şir-ke-ti (es-gaz), art-vin mur-gul ile kas-ta-mo-nu kü-re'de ba-kır ma-de-ni çı-ka-rıp iş-le-yen eti ba-kır, si-vas ve
  ma-lat-ya'da-ki div-ri-ği he-kim-han ma-den iş-let-me-le-ri, bur-sa do-ğal-gaz şir-ke-ti (bur-sa-gaz), amas-ya şe-ker fab-ri-ka-sı, kü-tah-ya tav-şan-lı'da-ki eti gü-müş, ela-zı-ğ'-da-ki eti krom, an-tal-ya'da-ki eti elek-tro-me-ta-lur-ji iş-let-me-le-ri, ça-ye-li ba-kır iş-let-me-le-ri, kü-tah-ya şe-ker fab-ri-ka-sı, tür-ki-ye güb-re sa-na-yi şir-ke-ti-ne ait gem-lik ve is-tan-bu-l'-da-ki fab-ri-ka-la-rı ile kü-tah-ya güb-re var-lık-la-rı ve şan-lı-ur-fa de-po-la-rı ara-zi-si, sü-mer hol-din-g'-in ma-lat-ya, ba-kır-köy ve di-yar-ba-kır iş-let-me-leri, se-ka'nın ka-ra-ca-su, ar-da-nuç ve ak-kuş iş-let-me-le-riy-le an-ka-ra alım sa-tım mü-dür-lü-ğü bi-na-sı, ebü-aş'-ın sam-sun so-ğuk ha-va de-po-su, ma-ni-sa kom-bi-na-sı ve ar-sa-sı, sü-mer hol-din-g'-e ait or-ta-do-ğu tek-no-park şir-ke-ti, ça-nak-ka-le de-ri, ma-lat-ya ve tü-mo-san iş-let-me-le-ri, tür-ki-ye de-mir çe-lik iş-let-me-le-ri'ne ait kal-kın-ma ban-ka-sı his-se-le-ri, te-ke-l'-in tuz-lu-ca ve se-ki-li tuz-la-la-rı, bur-sa inel-gö-l'-de-ki kib-rit fab-ri-ka-sı, ka-da-de-niz ba-kır iş-let-me-le-ri'nin sam-sun iş-let-me-si, tür-ki-ye de-niz-ci-lik iş-let-me-le-ri'ne ait an-ka-ra ve sam-sun fe-ri-bot-la-rı, thy'-nin 126 mil-yon do-lar-lık his-se-si- ile 375 adet ta-şın-maz ve loj-man;

  2005

  türk te-le-kom, te-ke-l'-in si-ga-ra bö-lü-mü, is-tan-bul ata-köy tu-rizm, ata-köy otel-ci-lik, ata-köy ma-ri-na ve yat iş-let-me-le-ri, kon-ya sey-di-şe-hi-r'-de-ki eti alü-min-yum fab-ri-ka-sı, kıb-rıs türk ha-va yol-la-rı şir-ke-ti, ada-pa-za-rı şe-ker fab-ri-ka-sı, tür-ki-ye de-niz iş-let-me-le-ri'nin ka-ra-de-niz ve tu-ran emek-siz ge-mi-le-ri ile şe-hir hat-la-rı hiz-met-le-ri ve ge-mi-le-ri, te-ke-l'-in kris-tal tuz ra-fi-ne-ri-si ile ka-ğız-man tuz-la-sı, sü-mer hol-din-g'-in is-tan-bul imar şir-ke-ti, bey-koz iş-let-me-si, ma-ki-na ve teç-hi-zat-la-rı, tür-ki-ye güb-re sa-na-yi'nin sam-sun güb-re fab-ri-ka-sı ve or-du fat-sa ile te-kir-dağ de-po-la-rı, dsi, ba-yın-dır-lık ba-kan-lı-ğı ve ka-ra-yol-la-rı'nın kay-se-ri er-ci-ye-s'-te-ki sos-yal te-sis-le-ri, sü-mer hol-din-g'-in asel-sa-n'-da-ki his-se-si, sa-rı-ka-mış ve ter-can iş-let-me-le-ri, ye-şi-lo-va ha-lı ve bat-ta-ni-ye fab-ri-ka-sı, emek-li san-dı-ğı'nın ku-şa-da-sı ta-til kö-yü ile is-tan-bul hil-ton ote-li, thy'-nin usa-ş'-ta-ki his-se-si, top-raş ve pet-ki-m'-de-ki ka-mu his-se-le-ri-nin bir bö-lü-müy-le 120 ta-şın-maz ile 41 adet ar-sa;

  2006

  tüp-raş, er-de-mir, ba-şak si-gor-ta ve ba-şak emek-li-lik, te-ke-l'-in ka-ya-cık, yav-şan ve kal-dı-rım tuz-la-la-rı, te-ke-l'-in ikiz ku-le-ler ola-rak bi-li-nen an-ka-ra baş-mü-dür-lük bi-na-sı ve bod-rum te-sis-le-ri, emek-li san-dı-ğı'nın baş-kent-te-ki bü-yük an-ka-ra ote-li ve kı-zı-lay emek iş-ha-nı, iz-mi-r'-de-ki bü-yük efes ote-li, is-tan-bu-l'-da-ki bü-yük ta-rab-ya ote-li, tür-ki-ye de-niz-ci-lik iş-let-me-le-ri'nin ya-kıt-2 ge-mi-si, ça-nak-ka-le şe-hir hat-la-rı hiz-met-le-riy-le 9 ge-mi-si, thy'-ye ait ka-mu his-se-le-ri-nin bir bö-lü-müy-le 350 adet dai-re, ar-sa ve ta-şın-maz;

  2007

  tcdi- de-ve-ci ma-den sa-ha-sı iş-let-me hak-kı, tcdd mer-sin li-ma-nı, kgm is-tan-bul le-vent ar-sa-sı, sü-mer hol-ding- bu-mas, araç mu-aye-ne is-tas-yo-nu-nun 1.-2. böl-ge-si, emek-li san-dı-ğı mül-ki-ye-ti bur-sa çe-lik pa-las otel, tür-ki-ye halk ban-ka-sı, 245 adet dai-re, ar-sa ve ta-şın-maz;

  2008

  pet-kim pet-ro-kim-ya hol-ding a.ş., sü-mer hol-ding nit-ro-mak ma-ki-ne kim-ya nit-ro no-bel kim-ya sa-na-yi a.ş.'nin yüz-de 33.5 his-se-si, te-kel ve si-ga-ra sa-na-yi-i iş-let-me-le-ri ve ti-ca-re-ti a.ş., an-ka-ra do-ğal elek-trik üre-tim ve ti-ca-ret a.ş.'nin 9 san-tra-li, te-kel ve si-ga-ra sa-na-yi iş-let-me-le-ri'-ne ait pi-po ve nar-gi-le mar-ka-la-rı, türk te-le-ko-mü-ni-kas-yon ve 196 adet dai-re, ar-sa ve ta-şın-maz;

  2009

  te-daş baş-kent elek-trik da-ğı-tım a.ş., te-daş sa-kar-ya elek-trik da-ğı-tım a.ş., te-kel kas-ta-mo-nu jüt ip-li-ği fab. ma-ki-ne ve tec-hi-za-tı, te-daş kon-ya me-ram elek-trik da-ğı-tım a.ş. ve 140 adet dai-re, ar-sa ve ta-şın-maz;

  2010

  tcdd'-nin sam-sun ve ban-dır-ma li-man-la-rı, te-ke-l'-in ça-mal-tı ve ay-va-lık tuz-la-la-rı, es-ki-şe-hir os-man-ga-zi, çam-lı-bel, ulu-dağ, ço-ruh, ye-şi-lır-mak ve fı-rat elek-trik da-ğı-tım şir-ket-le-ri, sü-mer hol-din-g'-in an-tal-ya ba-rit ve mer-sin ta-şu-cu iş-let-me-le-riy-le 205 adet dai-re, ar-sa ve ta-şın-maz;

  2011

  bay-burt, çe-miş-ge-zek, gir-le-vik, bün-yan, ça-mar-dı, pı-nar-ba-şı, sı-zır, iz-nik, de-re-köy, ine-göl, cer-rah, mus-ta-fa-ke-mal-pa-şa, su-uç-tu, çağ çağ, ot-lu-ca, ulu-de-re, adil-ce-vaz, ah-lat, ma-laz-girt, var-to, de-ğir-men-de-re, ka-ra-çay, ku-zu-cu-lu, tu-run-ço-va, fi-ni-ke, ka-ya-di-bi, bes-ni, der-ne, er-ke-nek, ker-nek ve ko-va-da 1-2 akar-su san-tral-le-ri, is-ken-de-run li-ma-nı, trak-ya elek-trik da-ğı-tım şir-ke-tiy-le 195 adet dai-re, ar-sa ve ta-şın-maz;

  2012

  acı-sel-sa-n'-ın yüz-de 77 his-se-si, pet-ki-m'-in yüz-de 10 his-se-si, kay-se-ri elek-tri-k'-in yüz-de 20 his-se-si, bey-ko-z'-da-ki is-ke-le ve rıh-tım, halk ban-ka-sı'nın yüz-de 24 his-se-siy-le 192 adet dai-re, ar-sa ve ta-şın-maz;

  2013

  ga-la-ta-port, ha-mi-ta-bat elek-trik üre-tim ve tic. a.ş., is-tan-bul ana-do-lu elek-trik, bo-ğa-zi-çi elek-trik, to-ros-lar elek-trik, aras-lar elek-trik, dic-le elek-trik, van-gö-lü elek-trik, se-yi-tö-mer ve kan-gal elek-trik san-tral-le-ri, ye-di-te-pe bey-nel-mi-lel otel-ci-lik ve tu-rizm tic. a.ş.'nin yüz-de 15 d gru-bu, yüz-de 11 e gru-bu his-se-si, te-da-ş'-ın te-kir-dağ, muğ-la, bi-le-cik, düz-ce, is-tan-bul, de-niz-li, ko-ca-eli'-de-ki çok sayıda ta-şın-maz-;

  2014

  mil-li pi-yan-go'nun şans oyun-la-rı-nın özel-leş-ti-ril-me-si iha-le-si 2015 yı-lı-na sark-tı. ke-mer-köy ve ye-ni-köy ter-mik san-tral-le-ri, ke-mer-köy li-man sa-ha-sı. ya-ta-ğan ter-mik san-tra-li, te-daş, tdi ve ma-li-ye'nin çok sa-yı-da-ki ta-şın-ma-zı;