şükela:  tümü | bugün
 • hakikaten de süleyman olanın anladığı kuş diliyle yazılmış ezoterik özdeyişler dizisi.
 • harabi'ye ait olan bu eseri , emekçi kalan müzikten çıkan kızılbaş albümünde seslendirmiştir.
 • emekçi'nin dile getirdiği vahdet-i vücüd'a dair bir deyiş, harabî'den:

  daha allah ile cihan yok iken, biz anı var edip ilân eyledik
  hakk'a hiçbir lâyık mekân yok iken, hanemize aldık mihman eyledik

  kendisinin henüz ismi yok idi, ismi şöyle dursun cismi yok idi
  hiçbir kıyafeti, resmi yok idi, şekil verip tıpkı insan eyledik

  allah ile işte burada birleştik, nokta-i âmâ'ya girdik yerleştik
  sırrı künh ü kenzi orda söyleştik, ismi şerifini rahman eyledik

  âşikâr olunca zât'ı sıfat'ı, kün dedik var ettik bu semâvâtı
  birlikte yarattık hep kâinatı, nam-ı nisan'ını cihan eyledik

  yerleri gökleri yaptık yedi kat, altı günde tamam oldu kâinat
  yarattık içinde bunca mahlûkât, erzâkını verdik ihsân eyledik

  asılsız fasılsız yaptık cenneti, huri gılmanlara verdik zîneti
  türlü vaatlerle her bir milleti, sevindirip sad-ı handân eyledik

  bir cehennem kazdık gayetle derin, lâf ateşi ile eyledik tezyin
  kıldan gayet ince, kılıçtan keskin, üstüne bir köprü mizan eyledik

  gerçi kün emri ile varoldu cihan, arş-ı kürsi gezdik durduk bir zaman
  boş kalmasın diye bu kevn-ü mekân, âdem'in halkını ferman eyledik

  irfan olan bilir sırrı müphemi, izhar etmek için ismi âzam'ı
  çamurdan yoğurduk, yaptık âdem'i, ruhumuzdan bir rûh revân eyledik

  âdem ile havva birlik idiler, ne güzel bir mekân bulduk dediler
  cennetin içinde buğday yediler, sürdük bir tarafa puyan eyledik

  âdem'le havva'dan geldi çok insan, nebîler, velîler oldu nümâyân
  yüzbin kere doldu boşaldı cihan, nuh nebiyyullah'a tufan eyledik

  salih'e bir deve eyledik ihsan, kayanın içinden çıktı nâgâhan
  pek çokları buna etmedi iman, anları hâk ile yeksan eyledik

  bir zaman eshab-ı kehf'i uyuttuk, hazreti musa'yı tur'da okuttuk
  sit'e çuha yaptık bezler dokuttuk, idris'e biçtirip kaftan eyledik

  süleyman'ı dehre sultan eyledik, eyyub'a acıdık derman eyledik
  yâkub'u ağlattık nalân eyledik, musa'yı şuayb'a çoban eyledik

  yusuf'u kuyuya attımış idik, mısırda kul deye sattırmış idik
  zeliha'yı ana çattırmış idik, zellesinden bend-i zindan eyledik

  davut peygambere çaldırdık udu, kazadan kurtardık lût ile hûd'u
  bak ne hâle koyduk nâr-ı nemrut'u, ibrahim'e bağ-ı bostan eyledik

  ismail'e bedel cennetten kurban, gönderdik sâd oldu halil-i rahman
  balığın karnını bir hayli zaman, yunus peygambere mekân eyledik

  bir mescide soktuk meryem ana'yı, pedersiz doğurttuk orada isâ'yı
  bir ağaç içinde zekeriyâ'yı, biçtirip kanını rizân eyledik

  beytülmakdis'te kudüs şehri'nde, nehri seria'da erden nehri'nde
  tathir etmek için gününb birinde, yahya'yı isâ'yı üryan eyledik

  böyle cilvelerle vakit geçirdik, bu enbiyâ ile çok iş bitirdik
  başka bir nebîyi zişân getirdik, anın her nutkunu kur'an eyledik

  küffârı, kureyş'i ettik bahane, muhammed mustafa geldi cihan'e
  halkı davet etmek için imane, mürtezâ'yı ana ihvân eyledik

  ana kıyas olmaz asla bir nebî, nebîler şâhıdır hakk'ın habîbi
  dünyanın ukbâ'nın odur sebebi, biz anı nebîyi zişân eyledik

  hak muhammed-ali ile birleştik, hep beraber kab-ı kavseyn'e gittik
  o makamda pek çok muhabbet ettik, leyletel'esra'yı seyrân eyledik

  bu sözleri sanma her insan anlar, kuş dilidir bunu süleyman anlar
  bu sırrı müphemi ârifan anlar, çünkü cahillerden pinhan eyledik

  hak ile hak idik biz ezelî'de, ta rûz-u elest'te kâlûbelî'de
  mekânı huda'da bezm-i celî'de, cemâlini gördük iman eyledik

  vahdet âlemini bilmeyen insan, insan suretinde kaldı bir hayvan
  bizden ayrı değil hazreti sübhân, bunu kur'an ile âyân eyledi

  sözlerimiz bizim pek muhakkaktır, doğan, ölen, yapan, bozan hep hak'tır
  her nereye baksan hakkı mutlaktır, ahvâli vahdeti beyân eyledik

  vahdet sarayı'na girenler için, hakk'ı hakk'el-yakîn görenler için
  bu sırrı harabî bilenler için, birlik meydanında cevlân eyledik
 • aleviler' e kitabsız diyenlere iyi bir ayar olabilir bu eser. şayet kendisi bizim kitabımızın ilk satırlarını oluşturmaktadır.
 • niyazi-i mısrî'ye ait vahdetnâme arzu meral tarafından yayına hazırlanmış ve revak kitabevi tarafından neşredilmiş. yayınevi bu eserle halvetîlik serisini de başlatmış deyü bir malumat aldık. hayırlı olsun, allah emeklerini bereketlendirsin temennisine iştirak ediyoruz...

  bera-i malumat kabilinden bir tadımlık: http://www.revakkitabevi.com/…fler/14vahdetname.pdf
 • niyazî mısrî vücud, vahdet-i vücud gibi kavramları ele aldığı bu risâlesi için şu cümleleri sarfediyor: "hakkâ ki bu risâle nükte-âmiz ve fitne-engîz olup nice gamzeler oldu ki devr-i kamer seyrin ve fitnesin izhâr eyledi. “ günümüz türkçesi ile söyleyecek olursak diyor ki: "gerçekte bu risâle herkesin vâkıf olamayacağı mânâları ihtiva eden fitne koparıcı bir risâledir."
  bütün felsefi ekollerin, ideolojilerin, dinlerin temel konularından olan "varlık", "vücud" konusunun insanlığın kendini "bilme" yolundaki en önemli soru işaretlerinden olduğu muhakkaktır. genel dinî yorumların dışında "varlık", "birlik" kavramlarına "mânâdan" bakmak isteyenlere mısrî hazretlerinin de buyurduğu gibi önsöz niteliğinde bir kitapçık.
 • zerre bilgisi olmadığı halde anlamadığı konularda yazıp insanların cehaleti üzerinden prim yapan, tasavvuf'a ruhçuluk ve şirk diyen, mevlana'ya mesnevi'nin başına "bunu bana allah yazdırdı" yazmış diye hazreti kafir(!) ilan eden insanlar aman bu nefesi okumasın, yanmış beyinleriyle kendi kendilerini sinirden öldürebilirler.