şükela:  tümü | bugün soru sor
 • resmi adı bu olmuş, meclis'ten de geçmiş uygulama.
 • bu kısaltma ile işaret edilen kanun aşağıdaki şekildedir:

  kanun numarası: 5811
  başlığı: bazi varliklarin milli ekonomiye kazandirilmasi hakkinda kanun
  kabul tarihi: 13/11/2008

  amaç ve kapsam

  madde 1- (1) bu kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerinin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamaktır.

  (2) bu kanun; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

  tanımlar

  madde 2- (1) bu kanunda geçen;

  a) banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı bankacılık kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

  b) aracı kurumlar: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı sermaye piyasası kanununa göre kurulan aracı kurumları,

  c) kanaat verici belge: devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve sicilleri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar ile posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt ve belgelerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı vergi usul kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında yer alan belgeleri ve bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa ilgili ülkenin türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeleri,

  ifade eder.

  uygulama esasları

  madde 3- (1) gerçek veya tüzel kişilerce, 1/10/2008 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yeni türk lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilir ya da vergi dairelerine beyan edilir. bu kıymetler, 213 sayılı kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebilir. bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu kanun hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunur, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz.

  (2) gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve türkiye’de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bu kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yeni türk lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilir. bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu kanun hükümlerine göre 213 sayılı kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açarlar. bu fon hesabı, sermayenin cüz’ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur. serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz.

  (3) vergi dairelerine birinci fıkraya göre beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2, ikinci fıkraya göre beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %10 oranında vergi tarhedilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. ödenen bu vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

  (4) banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.

  (5) birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. ancak, diğer nedenlerle bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılır.

  (6) birinci fıkra hükmünden yararlanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin kanuni temsilcileri hakkında, bu kanun kapsamındaki beyanlarıyla sınırlı olarak 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun, 47 nci maddesinin (a) fıkrası hariç olmak üzere 2499 sayılı kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı gümrük kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu ve 213 sayılı kanunda düzenlenen suçlar veya kabahatler ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerleriyle ilgili olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı türk ceza kanununun 282 nci maddesinde gösterilen suç yönünden soruşturma veya kovuşturma yapılmaz ve idari para cezaları uygulanmaz.

  (7) beyan edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

  (8) birinci fıkra uyarınca bildirildiği veya beyan edildiği halde, bildirim veya beyanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde türkiye’ye getirilmeyen veya türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dolayısıyla beşinci ve altıncı fıkra hükümlerinden; ikinci fıkra uyarınca beyanda bulunulduğu halde sermaye artırımında bulunulmaması halinde ise beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz.

  (9) ilgili kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerin bu madde uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar.

  düzenleme yetkisi

  madde 4- (1) bu kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye maliye bakanlığı yetkilidir.

  yurt dışı kazanç istisnası

  geçici madde 1- (1) tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların 30/4/2009 tarihine kadar elde ettikleri kazançları da dahil olmak üzere;

  a) kanuni ve iş merkezi türkiye’de bulunmayan kurumların iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

  b) kanuni ve iş merkezi türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

  c) yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

  bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/5/2009 tarihine kadar türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

  (2) tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/10/2009 tarihine kadar türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

  yürürlük

  madde 5 - (1) bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  yürütme

  madde 6- (1) bu kanun hükümlerini bakanlar kurulu yürütür.

  genel gerekçe

  türkiye ekonomisi 2000’li yılların başlarında, birikmiş ve kronik hale gelmiş sorunlar nedeniyle tarihinin en derin ekonomik krizlerini yaşamış olup bu süreç, ekonomimizde önemli tahribatlara yol açmıştır.

  ülkemizde uzun yılar boyunca kalıcı güven ve istikrarın sağlanamamış olması nedeniyle milli servet unsurlarından bir kısmı yurt dışına çıkarılmış olup, varlıkların yurt dışına çıkarılmasında, kambiyo mevzuatında yer alan hükümler, türkiye’de mevcut olan ağır vergi yükü, yurt dışında uygulanan teşvikler ve sağlanan imkânlar da etkin olmuştur.

  2001 yılında yaşanan derin ekonomik krize rağmen, makroekonomik programların kararlı bir şekilde uygulanması sonucu, ekonomi sürekli bir büyüme ortamına kavuşturulmuş, enflasyon düşürülmüş, kamu açıkları kontrol altına alınarak kamu borçlarının sürdürülebilirliği sağlanmış ve ekonomide karar alıcılar için hayati önem taşıyan kalıcı güven ve istikrar ortamı tesis edilmiştir.

  varlıkların türkiye dışına çıkarılmasına yol açan etkenlerden siyasi ve ekonomik istikrarsızlık faktörleri giderilmiştir. büyüme perspektifine olan güven artırıcı gelişim trendi istikrar kazanmış, kambiyo ve vergi mevzuatında yer alan kısıtlamalar kaldırılmış ve vergi oranları önemli ölçüde düşürülmüştür. ayrıca, enflasyonun yol açtığı tahribatı gidermek ve mükelleflerin gerçek kazançları üzerinden vergilendirilmesini sağlamak amacıyla enflasyon muhasebesi uygulaması getirilmiş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak önemli adımlar atılmıştır.

  bunlara ilaveten, 1/1/2006 tarihinden itibaren, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına getirilen basit vergilendirme sistemi türkiye’deki sermaye piyasasının gelişme eğilimine girmesine büyük ölçüde katkı sağlamıştır.

  ancak, yaşanan bu olumlu gelişmeler ve türkiye’nin üretim, istihdam ve enflasyon sorununu kalıcı halde çözebilecek yapısal reformlar büyük ölçüde yapılmış olmakla birlikte yatırım ve tasarruf gerekliliği hayati önemini korumaktadır.

  diğer taraftan, 2007 yılının ortalarında amerika birleşik devletleri konut piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerle küresel finans piyasalarında uzun zamandan beri görülen istikrar ve likidite bolluğu bozulmaya başlamış olup yılın ikinci yarısında konut kredilerine ilişkin sorunlar artarak bir finansal krize dönüşmüş ve eylül 2008’den itibaren kriz finansal piyasalardaki etkisini hızlandırmaya başlamıştır.

  kriz küresel ekonomiyle bağı olan tüm ülkeleri yakından etkilemektedir. finansal kriz, piyasalara duyulan güvensizlik ortamından kaynaklanan ihtiyat güdüsüne dayalı likidite talebinin ulaştığı yaygınlık nedeniyle bütün ülkeleri etkilemeye başlamıştır. söz konusu ihtiyaten likidite talebine bağlı olarak uluslararası kredi piyasası büyük ölçüde daralmış bulunmaktadır. bu nedenle finansal kriz reel ekonomileri de etmektedir. yavaşlayan yurt dışı talep gelişmekte olan ülkelerin ihracat performansını etkilerken, azalan sermaye girişleri bu ülkelerde ekonomik canlılığın devamı için risk oluşturmaktadır.

  türkiye ekonomisi açısından bakıldığında ise 2002 yılından bu yana sağlanan siyasi istikrar ortamında uygulanan ekonomik politikalar ve yapılan reformlar neticesinde, genel olarak ekonomik yapımızın özelde ise türk mali sisteminin krizlere karşı dayanıklılığı artmıştır. tavizsiz uygulanan mali disiplin, türkiye’deki ekonomik ve mali istikrarın en önemli sigortası olmuştur. bu nedenle, küresel dalgalanmanın türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi sınırlı kalmıştır.

  ülkemiz son yıllarda küresel sistem ile ticari ve finansal açıdan önemli ölçüde bütünleşmiş olduğundan, tüm dünyayı sarsan bu dalgalanmanın tamamıyla dışında kalmak mümkün olmayıp, devam eden küresel sıkıntıların etkilerini asgaride tutabilmek ve riskleri yönetebilmek önem arz etmektedir.

  ihtiyaç saiki yerine ihtiyat saikiyle para talebinin yüksek düzeylere çıktığı bu tür finansal kriz dönemlerinde, piyasa aktörleri açısından likidite temin kaynaklarının çeşitlendirilmesi, likiditeye kolay ulaşılabilmesi ve likidite temini konusundaki endişelerin giderilmesine yönelik olarak yapılacak düzenlemeler, piyasalar açısından istikrarın muhafazasını sağlayacaktır.

  tasarıyla, gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin türkiye’ye getirilmesi, taşınmazların kayda alınması suretiyle milli ekonomiye kazandırılması; sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara ya da vergi dairelerine bildirilmek ve cüz’i bir oranda vergi ödenmek suretiyle kayda alınması ve yapılan bu beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmaması öngörülmektedir. ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde sahip oldukları varlıkları işletmelerine sermaye olarak koymaları teşvik edilmektedir.

  böylece, türkiye’nin üretim, istihdam ve enflasyon sorununu kalıcı halde çözebilecek yatırım gerekliliğine kaynak yaratılması, yirmialtı çeyrektir kesintisiz büyüme başarısını yakalayan türkiye ekonomisinin canlılığının devam ettirilmesi ve yaşanmakta olan küresel mali krizin ülkemiz açısından en az hasarla atlatılabilmesi için ihtiyatlılık açısından önemli bir kaynak sağlanması ve işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

  madde gerekçeleri

  madde 1- madde ile, kanunun amacı ve kapsamı belirtilmiştir.

  madde 2- madde ile, kanunda yer alan ibareler tanımlanmıştır.

  madde 3- madde ile, kanunun uygulama esasları düzenlenmekte olup, kanun kapsamında varlıkların beyanı, uygulanacak vergi oranları, bu beyanların defter kayıt işlemleri, ödemeye ilişkin hususlar ile diğer yükümlülükler belirlenmektedir.

  kanun kapsamında beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacağı ve yurt dışından getirilen varlıklar konusunda 1567 sayılı türk parasının kıymetini koruma hakkında kanun, 47 nci maddesinin (a) fıkrası hariç olmak üzere 2499 sayılı kanun, 4458 sayılı gümrük kanunu, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu ve 213 sayılı kanun kapsamında yer alan suçlar ve kabahatler hakkında beyan edilen varlıklarla sınırlı olarak soruşturma ve kovuşturma yapılmayacağı ve idari para cezaları uygulanmayacağı hüküm altına alınmaktadır.

  buna göre; beyanlarla ilgili olarak her türlü vergi suç ve cezaları, 213 sayılı kanunun 359 uncu maddesinde yer alan vergi kaçakçılığı suçları ve söz konusu maddeyle bağlantılı olarak türk ceza kanununun 282 nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmayacaktır. örneğin, gümrüklerde bir malın değerinin veya miktarının düşük ya da yüksek beyan edilmek suretiyle işlenen suçtan kaynaklanan varlıkların yurda getirilmesi halinde hem bu suçtan hem de türk ceza kanununun 282 nci maddesinde yer alan suçtan dolayı takibat yapılmayacaktır.

  dolayısıyla, yukarıda sayılan kanunlarla bağlantılı türk ceza kanununun 282 nci maddesinde belirtilen suç dışında kalan diğer suçlar kanun kapsamı dışında tutulmuştur. bu bağlamda güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmet, uyuşturucu ticareti, sahtecilik, insan ticareti, parada sahtecilik, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, rüşvet, yağma (gasp), silahlı ve silahsız suç örgütleriyle ilgili suçlar kanun kapsamında değildir .

  ayrıca;

  - bankacılık kanunu kapsamındaki fiiller (bankaların parasını zimmete geçirme, kötüye kullanma, bankaların içini boşaltma suçları gibi),

  - sermaye piyasası kanununun 47 nci maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki suçlar, (izinsiz halka arzlar, vatandaşlardan çok ortaklı şirket vaadiyle para toplayanlar),

  - terörle mücadele kanunu kapsamında yer alan suçlar,

  - ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında yer alan silah kaçakçılığı suçları, kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

  madde 4- madde ile, kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda maliye bakanlığı yetkilendirilmektedir.

  geçici madde 1- tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, bu kurumların iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları ve yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilcisi aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 31/5/2009 tarihine kadar türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. madde ile ayrıca, tam mükelleflerin kanuni ve iş merkezi türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden elde ettikleri kazançları da 31/10/2009 tarihine kadar türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

  madde 5- yürürlük maddesidir.

  madde 6- yürütme maddesidir.
 • barışılan varlığın nahoşlukları konusunda birçok öğe bulunabilecek kanundur.

  dünya ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan ve bu konuda dünya ülkeleri üzerinde söz sahibi olmak için bir takım legal görünümlü illegal yollara başvuran* almanya'nın, abd menşeli küresel sermaye grupları tarafından desteklenen ve ılımlı islam projesi dahilinde öne çıkarılan muhafazakar, yeni nesil türk sermayesinin gelişiminden, çeşitli bağış, yatırım ve sömürülerle büyüyen çizgisinden ve kendi içindeki potansiyelden habersiz olması, ancak bir hayal olabilir.

  burada, almanya'da son dönemdeki deniz feneri derneği operasyonları örneğini vermek gerekir. almanya ve belki de avrupa birliği'nin, kendi kontrolleri dışındaki bu muhafazakar sermaye gelişiminden rahatsız olması dolayısıyla bir anda, sanki yeni ve önceden bilinmeyen bir şeymiş gibi, bu sermaye parçalarından birinin üzerine kapsamlı bir operasyon düzenlemesi, sadece almanya içerisinde sömürülen insanların haklarını korumak değil, sistemin dengeleri açısından da çok önemli bir olaydır.

  işte tam bu noktada devreye, gündemde yine fazla dikkat çekmeden, meclisten çaktırmadan geçirilen bu “varlık barışı yasası” girer. şöyle ki; eğer almanya-ab, abd güdümlü muhafazakar sermayenin büyümesinden ve kontrol dışına çıkmasından rahatsız ise, deniz feneri derneği operasyonları gibi birçok operasyonla, kendi bünyesindeki bu sermayeyi çökerterek kontrolü tekrar sağlama yöntemine gitmesi kaçınılmazdır. dolayısıyla, avrupa sınırları içerisindeki muhafazakar sermaye, avrupa'dan bir şekilde kurtarılmalıdır. böylece, büyük ortadoğu projesi bağlamında türkiye'de oluşturulan muhafazakar-ılımlı sermayeye zarar gelmesi engellenerek, planın sekteye uğramasının önüne geçilir.

  kanunun çıkması ile başlayan süreçte, türkiye'ye sağlanacak para akışının kaynaklarının, bu bağlamda dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

  komplo bunlar komplo! demeden önce, daha geniş bir pencere açmak gerekirse;

  2008 sonuna doğru patlak veren küresel ekonomik krizin henüz başlarındayız ve bu ekonomik kriz, kapitalizmin sona erdiğini gösteren bir işaret değil, kapitalizmin kendi dinamikleri doğrultusunda geçirmesi gereken bir revizyonun göstergesidir. dolayısıyla, kriz sürecinde sermayeler açısından gelişecek abd - ab ilişkileri, açığa çıkabilecek rekabet ve belki de sonunda dünyada oluşabilecek kutuplar yakından takip edilmelidir.
 • altında hemen akla düşenlerden başka çapanoğulları da aradığım kanun:

  "bu kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların milli ekonomiye kazandırılması..."

  yurtdışındaki taşınmazları milli ekonomiye nasıl kazandıracağız? almanya'daki bir taşınmazın milli ekonomiye ne faydası var? ondan alacağın 3 kuruş verginin hesabını mı yapıyorsun? peki, bunu deklare etmekle benim ne avantajım olacak? yurtdışındaki taşınmazımı şimdi deklare edip bir zarf atarsam, istediğim kadar üstüne oturup, yarın-öbürgün sattığımda parasını serbestçe getirebilecek miyim? yoksa, hemen satıp, getirmek zorunda mı kalacağım? satana kadar değeri artarsa ne olacak? deklare edilen değerin doğru olduğunu nasıl anlayacaksın? 1 milyonluk yeri 10 milyon deklare edip, deşifre olmak istemeyenlere komisyon karşılığı permi satan gözü karalar türerse ne yapacaksın?

  yoksa, burada geçen "taşınmaz"dan kasıt, bazı hukuki durumlarda taşınmaz sayılan gemiler mi? hani şu "oy gemicik, gemicik" şarkısında geçen türden? onlar da aklanmış mı olacak bu kanunla?

  gümrüklerde düşük/yüksek fatura yapıp, vergi kaçıranlar aklanı aklanıvereceklermiş. bu memlekette namusuyla iş yapanda, emlak vergisini, çöp vergisini, gelir vergisini, işçiden kestiği ssk primini, otomobil pulunu zamanında yatıranda kabahat zaten. her boku ye, biraz dişini sık, nasılsa af çıkar. veren enayi de verdiğiyle kalır.

  (bkz: kayit disi ekonomiyi iyi bir sey sanan zihniyet/@gxl)
  (bkz: bavulla getir vergiden kurtul projesi/@gxl)
 • "... bakan unakıtan, varlık barışı kapsamında yurt dışında bulunan paraların bir an önce ülkeye getirilmesi çağrısında da bulundu. bu tür kanunların ancak olağanüstü şartlarda çıkarılabildiğini ve bir daha kolay kolay çıkmayacağını ifade eden unakıtan, yurt dışında parası bulunanların bu kanundan yararlanmasını istedi. unakıtan, şöyle konuştu: "bu bir fırsattır. bu fırsat değerlendirilsin. bizim milletimiz son günü beklemeyi seviyor. son gün 2 mart. bu tarihe kadar parası olan allah aşkına getirsin. getir koy sermayene, göğsünü gere gere dolaş, titremenin anlamı yok kardeşim. getirilen bu paralarla ilgili herhangi bir soruşturma, inceleme yapmayacağız, kanunda da açıkça belirttik."

  getirmemişler mi cicim? vah vah!

  (bkz: bavulla getir vergiden kurtul projesi/#14210578)

  allllllah rızası için getirin... alllllah ne muradınız varsa versin...
 • bugün itibariyle, 02 mart 2009 itibariyle sona ereceği açıklanmış
  ve tahmini olarak 5 milyar dolarlık girdi iddiası ortaya atılmıştır,
  diyelim, doğrudur da, bu yapar 3 milyar dolar,
  turk mudilerin kuzey avrupa daki 60 milyar dolari gerçeği varken, benim 19 yıl iyi kötü aldığım matematik eğitimimde çatlak verdirmiş "barış".
 • önce güven tesis etmeden, bir işe yaramayacağı baştan belli olan zihni sinir procesi: (bkz: #14210578)

  ala-yı valayla ilan edildi, pek iplenmediği, gidişatın kötü olduğu görülünce, "dışarıda parası olan allah aşkına getirsin"' diye yalım yalım yalvarıldı, sonunda ite kaka 13.5 milyar dolar toparlandığı söylendi.

  "allah bin bereket versin, hiç yoktan iyidir" derken, bir de ne olsa beğenirsiniz? meğer, bu 13.5 milyar doların 5.2'si tek başına bir adamın beyanıymış, onun da öyle bir parası yokmuş. iyi mi?

  yandı gülüm keten helvaaa!

  hadi uzatın biraz, biraz da yalvarın, belki 3-5 kuruş daha gelir.

  - "dışarıda parası olan allah aşkına getirsin!"

  (bkz: http://www.milliyet.com.tr/…ko&kategoriid=11&ver=94)